Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés b)-d), g), h) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában kapott feladatkörömben eljárva - a 3. és 4. §, valamint a 7. § (3) bekezdés tekintet ében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szól ó 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: VÜSZ) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önálló bírósági végrehajtó e rendelet szerint jár el a végrehajtási kérelem elkészítése (Vht. 12/A. §), a végrehajtói kézbesítés (Vht. 31/D. §), a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése (Vht. 204/B-H. §), az önkormányzati adóbehajtási, az állami adóbehajtási ügy, valamint az illeték végrehajtására vonatkozó ügy [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. § (3) bekezdés], továbbá a közigazgatási végrehajtási ügy [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. § (2) bekezdés] intézése során is."

(2) A VÜSZ 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az önálló bírósági végrehajtói minőséget a végrehajtói ügyszámban - a (2) bekezdésben foglalttól eltérően - adóbehajtási és közigazgatási végrehajtási ügyben [20. § (2) bekezdés b) és c) pont] "AV" jelzéssel, zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére irányuló ügyben [20. § (2) bekezdés d) pont] "ZV" jelzéssel, végrehajtói kézbesítési ügyben [20. § (2) bekezdés e) pont] pedig "KV" jelzéssel kell feltüntetni. Az eltérő jelzésű ügytípusok esetében az ügy érkezés szerinti sorszámozása a végrehajtói ügyszámban ügytípusonként külön-külön, 1-gyel kezdődő arab számozással történik."

(3) A VÜSZ 20. § (2) bekezdése hel yébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtási ügy típusaként [(1) bekezdés p) pont] a következő megnevezések egyikét kell feltüntetni a nyilvántartásban:

a) bírósági végrehajtási ügy, ezen belül megkeresés útján érkezett ügy,

b) adóbehajtási ügy,

c) közigazgatási végrehajtási ügy,

d) zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése,

e) végrehajtói kézbesítési ügy,

f) végrehajtási kérelem elkészítése."

(4) A VÜSZ a 22. §-át követően a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzési (módosítási, törlési) ügy nyilvántartását a kamara végzi külön jogszabály rendelkezései szerint."

(5) A VÜSZ 28/B. § a helyébe a következő rendelkezés lép és a VÜSZ a következő 28/C. §-sal egészül ki:

"28/B. § (1) A végrehajtó az árverezők nyilvántartásába történő bejegyzés (módosítás, törlés) iránti kérelemről és a bejegyzésről külön írásbeli intézkedést nem készít; az árverezőnek a bejegyzéshez rendelkezésre bocsátott adatait a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlapon feltünteti, majd a nyilvántartásban szereplő adatokról szóló adatlapot két példányban kinyomtatva látja el aláírásával és bélyegzőlenyomatával, s az adatlapot az árverező is aláírja.

(2) A bejegyzésre akkor kerül sor, ha az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatának feltételeit rögzítő felhasználói szabályzat két kinyomtatott példányát az árverező az aláírás időpontjának feltüntetésével aláírta és egy példányát a végrehajtónak átadta.

(3) Az adatlap egy példányát a végrehajtó átadja az árverező részére, másik példányát pedig - az adatlaphoz tartozó mellékletekkel és a többi megküldendő adatlappal együtt, legalább 30 naponként - továbbítja a kamara részére az iratok tárolása érdekében.

28/C. § (1) A végrehajtó az általa készített iratról hiteles másolatot adhat ki. A hiteles másolat kiadmányozására a végrehajtó és a végrehajtó-helyettes jogosult.

(2) A hiteles másolatot a kiadmányozásra jogosult a "másolat hiteléül" záradékkal, aláírásával látja el és a végrehajtó bélyegzőjének lenyomatával hitelesíti.

(3) A hiteles másolat kiadását az eredeti okiraton fel kell tüntetni."

(6) A VÜSZ 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtási ügyről a feleknek, képviselőiknek és annak lehet felvilágosítást adni, aki a jogi érdekét az ügyben igazolta. Ha jogszabály a végrehajtási ügy irataiban szereplő adatok megismerhetőségét korlátozza, ezekről csak a jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet részére adható felvilágosítás."

(7) A VÜSZ 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A végrehajtó köteles biztosítani az elektronikus árverési rendszer használatának technikai feltételeit: rendelkeznie kell az informatikai alkalmazás felhasználói használatához szükséges számítógéppel, internet-hozzáféréssel és elektronikus levelek fogadására szolgáló elektronikus levélcímmel. Az elektronikus levélcímét a végrehajtó a hivatalba lépését megelőzően bejelenti a kamarának."

2. §

(1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Vszr.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E § alapján meghatározott ügyelosztás szerint történik a végrehajtási kérelem elkészítésére irányuló eljárás (Vht. 12/A. §) és a végrehajtói kézbesít és (Vht. 31/D. §) lefolytatása, valamint a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése (Vht. 204/B-H. §) is."

(2) A Vszr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az adóvégrehajtási ügyek [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. § (3) bekezdés] és a közigazgatási végrehajtási ügyek [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. § (2) bekezdés] elosztása is az 5. § alapján megállapított ügyelosztási rend szerint történik azzal az eltéréssel, hogy ha az önálló végrehajtó nem vállalja az ügyek intézését, az ügyek elosztásának rendjét a megyében működő önálló végrehajtók határozzák meg oly módon, hogy az ügyek a megyében működő, illetve beleegyezésükkel a más megyében működő - önálló végrehajtók között is szétoszthatók.

(2) A kamara a jóváhagyott ügyelosztási rendet vagy a választmányi döntést a tárgyévet megelőző év október 30. napjáig megküldi az illetékes önkormányzat jegyzőjének, és az adóhatóság, egyéb érintett közigazgatási szerv vezetőjének."

(3) A Vszr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Indokolt esetben az ügyek elosztásának rendje év közben is megváltoztatható, ekkor is az 5-7. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Ha a kamara a végrehajtó tevékenységének ellenőrzése eredményeként azt állapítja meg, hogy az önálló végrehajtó jelentős késedelemmel intézi a végrehajtási ügyeket, és a mulasztás pótlására meghatározott határidő is eredménytelenül telt el, a kamara elnöksége felhívja az érintett önálló végrehajtókat az ügyelosztási rendnek az ügyek ésszerű időn belüli intézését biztosító módosítására. Ha az önálló végrehajtók ennek 15 napon belül nem tesznek eleget, az elnökség javaslatot tesz a választmánynak az ügyelosztási rend módosítására, melyről a választmány soron kívül dönt.

(3) A végrehajtási ügyek önálló végrehajtók közötti elosztásának rendjét a helyi bíróság hirdetőtábláján ki kell függeszteni, és azt a kamara a honlapján is közzéteszi. Az önálló végrehajtó kérelemre tájékoztatást ad a rá irányadó ügyelosztási szabályokról.

(4) Az ügyelosztási rend évenkénti vagy év közbeni megváltozása a már megindult végrehajtási ügyeket nem érinti."

3. §

A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: Vdr.) a 20. §-át követően a következő V/A. fejezettel, fejezetcímmel és 20/A-D. §-sal egészül ki:

"V/A. Fejezet

EGYÉB VÉGREHAJTÓI DÍJAK, KÖLTSÉGEK

20/A. § Közös tulajdonban lévő ingatlan végrehajtási értékesítése esetén a nem adós tulajdonostárs részére járó vételárból a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért járó költségként a vételár-rész 2%-ának megfelelő összeg vonható le.

20/B. § (1) A zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséért az ügyérték alapján járó munkadíj és költségátalány 50%-a számítható fel; végrehajtási ügyértékként a zálogtárgy kikiáltási ára veendő alapul, a jutalék alapja pedig a zálogtárgy vételárának vagy a kötelezett teljesítésének értéke.

(2) Ha az ingóságok tételes felsorolását tartalmazó jegyzőkönyv elkészítésére irányuló helyszíni eljárás (ingóságok leltározása) két óránál többet vesz igénybe, vagy ingatlan esetében az árverést követő kilakoltatásra kerül sor, a végrehajtó az eljárásra fordított idő alapján számít fel ezért munkadíjat.

(3) Ha az eljárás kezdetén a zálogtárgy kikiáltási ára még nem állapítható meg, az eljárás kezdetén a munkadíj fejében megfizetendő költségrész 25 000 Ft.

20/C. § A végrehajtó részére megfizetendő másolati költségtérítés összege oldalanként 100 Ft, az adatok törlésével készült másolat esetében oldalanként 400 Ft.

20/D. § Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés díja 6000 Ft, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításának díja 3000 Ft, a nyilvántartásból történő törlés és a nyilvántartásba tévesen bejegyzett adatok módosítása pedig díjmentes."

4. §

A bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló 13/1994. (IX. 8.) IM rendelet a 15. §-át követően a következő II/A. fejezettel, fejezetcímmel és 15/A. §-sal egészül ki:

"II/A. Fejezet

A MEGYEI BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

15/A. § (1) Közös tulajdonban lévő ingatlan megyei bírósági végrehajtó általi értékesítése esetén a nem adós tulajdonostárs részére járó vételárból a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért járó költségként a vételár-rész 2%-ának megfelelő összeg vonható le.

(2) A megyei bírósági végrehajtó az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló eljárás lefolytatásáért 6000 Ft, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért pedig 3000 Ft díjat számít fel; a nyilvántartásból történő törlés és a nyilvántartásba tévesen bejegyzett adatok módosítása pedig díjmentes.

(3) Az e § alapján beszedett összegek a megyei bíróság bevételét képezik."

5. §

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet a 3. §-át követően a következő alcímmel és 3/A. §-sal egészül ki:

"Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés iránti ügyek iratainak őrzése

3/A. § (1) A kamara az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés (módosítás, törlés) iránti ügyekben az önálló és megyei bírósági végrehajtók által megküldött adatlapokat - hozzájuk szerelve az adatlaphoz mellékelt egyéb iratokat - az árverező nyilvántartásból történő törlésének időpontjáról számított 10 évig őrzi, majd gondoskodik a selejtezésükről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti iratokon a kamara feltünteti az érkezés időpontját. Az iratokat külön ügyszámmal nem kell ellátni, hanem azokat az adatlapok elektronikus árverési rendszer által generált sorszáma szerint csoportosítva kell őrizni, majd az őrzési idő leteltét követően a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 46/E. és 46/F. §-ainak megfelelő alkalmazásával selejtezni."

6. §

A Vszr. 1. melléklete a melléklet szerint módosul.

7. §

(1) A VÜSZ 33. § f) pontjában a "zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítéséből [1959. évi IV. törvény 257. § (3) bekezdés]" szövegrész helyébe a "zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséből [Vht. 204/B-H. §]" szöveg lép.

(2) A Vszr. 1. § (1) bekezdésében a "221" szövegrész helyébe a "219" szöveg, 9. § (3) bekezdésében az "az Igazságügyi Közlönyben" szövegrész helyébe az "a Hivatalos Értesítőben" szöveg, az 1. melléklet címében az "Országosan: 225" szövegrész helyébe az "Országosan: 219" szöveg lép.

(3) A Vdr. 1. § (3) bekezdésében a "munkadíj" szövegrész helyébe a "munkadíj, egyéb díj" szöveg, 4. §-ában az "átvételi elismervényt (bevételi pénztárbizonylat nyugtáját) ad" szövegrész helyébe a "végrehajtási bevételi bizonylat egy példányát adja át" szöveg lép.

8. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1. § (1)-(5) bekezdése, 2. § (1) bekezdése, továbbá 3-7. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2009. január 2-án a hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet a 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelethez

1. A Vszr. 1. melléklet I. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"Fővárosi Bíróság
Pesti Központi Kerületi Bíróság13
Budai Központi Kerületi Bíróság3
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság4
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság3
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság3
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság3
Összesen:29"

2. A Vszr. 1. melléklet III. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"Bács-Kiskun Megyei Bíróság
Bajai Városi Bíróság2
Kalocsai Városi Bíróság1
Kecskeméti Városi Bíróság2
Kiskőrösi Városi Bíróság1
Kiskunfélegyházi Városi Bíróság1
Kiskunhalasi Városi Bíróság1
Kunszentmiklósi Városi Bíróság1
Összesen:9"

Tartalomjegyzék