20/1994. (IV. 22.) FM rendelet

a tenyészállat-állomány Mezőgazdasági Fejlesztési Alapból történő támogatásáról

A földművelésügyi alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A hazai tenyészállat-állomány minőségi és genetikai javítására és ebből eredően a piacképes termékelőállítás elősegítésére a Mezőgazdasági Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: Alap); a Tv. 20. §-ának d) 2. pontja alapján támogatás igényelhető a nőivarú szarvasmarha, sertés és juh meghatározott körének (a továbbiakban: tenyészállatok) - a rendelet hatálybalépése napját követő - állománynövekedésére, illetve tenyészcseréjére.

2. §

A támogatás igénylésére jogosult

a) az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó és más magánszemély, akinek (amelynek) a rendelet hatálybalépésének napján a rendelet szerinti feltételeknek megfelelő tenyészállat már a tulajdonában volt, vagy az ezt követően 1994. december 31-ig történő beszerzéssel kerül a tulajdonába (a továbbiakban: termelő); valamint

b) nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás alapjául szolgáló nőivarú tenyészállatot a későbbiekben is leelleti, és az 1996. december 31-ig tenyésztésében tartja; valamint

c) gondoskodik a tulajdonában lévő teljes tenyészállatállomány tartós jelöléséről és tenyésztő szervezet útján való nyilvántartásáról.

3. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott célra, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, amelyet a termelő a Tv. 3. §-ában foglaltak alapján a fejlesztési célra juttatott támogatások szabályai szerint számolhat el.

(2) E rendelet alapján egy tenyészállat után csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

A támogatás igénylésének feltételei állalfajonként

4. §

(1) A szarvasmarha esetében támogatás igényelhető az igazoltan legalább három hónapos vemhességi állapotú tej-, kettős- és húshasznú vemhes üszőre (a továbbiakban: előhasi üsző), ha

a) az folyamatosan termelésellenőrzés alatt álló hazai tenyészetben van, vagy abból szerezték be;

b) tenyésztési nyilvántartásban nem szereplő magyar tarka esetében az elismert tenyésztő szervezet* tenyésztési nyilvántartásba vette;[1]

c) külön jogszabályban foglaltak alapján behozatali engedéllyel importálták és az állatfaj szerinti elismert tenyésztő szervezet nyilvántartásba vette;

d) az brucellózis, tuberkulózis és leukózis mentes vagy leukózis mentesítést megkezdett tenyészetben van.

(2) A termelő, ha a támogatást igénybe veszi

a) köteles az 1993. december 31. napján meglévő tehénállományát az előhasi üszők tenyésztésbe állításával növelni oly módon, hogy

b) az e rendelet alapján támogatott vásárolt, illetőleg saját beállítású előhasi üszők összesített darabszámának legalább 80%-a a tehénállomány növelését szolgálja,

c) továbbá az így megnövelt tehénlétszámot 1996. december 31-ig nem csökkentheti.

Az elszámolás alapjául szolgáló 1993. december 31. napján meglévő tehénlétszám legfeljebb 10%-kal csökkenthető, a leukózis mentesítési program keretében kiselejtezett tehenek számával.

(3) Termelőnek a támogatás igénybevételéhez az (1) bekezdés szerinti beszerzést saját nevére szóló adásvételi bizonylattal (számla, szerződés); a saját tenyésztésű előhasi üszőbeállítást és annak mértékét, a tenyésztési nyilvántartást végző tenyésztő szervezet nyilatkozatával kell igazolnia.

(4) A termelő az egyed származását, továbbá az (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles igazolni és vállalni.

(5) A támogatás összege egyedenként 20 000 forint, amely egy összegben igényelhető.

5. §

(1) Sertés esetén támogatás igényelhető az igazoltan vemhes előhasi kocára, ha

a) azt a termelő vásárolta és a vásárlást igazolja;

b) a hazai tenyészetből - állami minősítéssel rendelkező sertés alapfajta, hibrid és törzstenyészetből, vagy hiteles törzskönyvi ellenőrzésbe vont szaporítótelepről - származik;

c) a tenyészet állategészségügyi besorolása "hármasmentes", az egyed üzemi saját teljesítmény vizsgálati (ÜSTV) indexe legalább 90 pont, a küllemi bírálata legalább hármas;

d) a termelő rendelkezik a tenyészállat hiteles származás igazolásával; továbbá

e) az igazoltan tenyészcserére szolgál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vásárlást a termelőnek saját nevére szóló adásvételi bizonylattal (számla, szerződés) igazolnia kell.

(3) A termelő az egyed származását, továbbá az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a támogatás igénylésekor köteles igazolni.

(4) A támogatás összege egyedenként 5000 forint, amely egy összegben igényelhető.

6. §

(1) Juh esetén támogatás igényelhető a hazai tenyésztésű állománynövelést szolgáló vemhes toklyóra, ha az folyamatosan termelésellenőrzés alatt álló hazai tenyészetben van, vagy abból szerezték be.

(2) A termelő, ha a támogatást igénybe veszi,

a) köteles az 1993. december 31. napján meglévő anyajuh állományát a vemhes toklyók tenyésztésbe állításával megnövelni oly módon, hogy

b) az e rendelet alapján vásárolt, illetőleg saját beállítású vemhes toklyók összesített darabszámának legalább 80%-a az anyajuh állomány növelését szolgálja,

c) továbbá az így megnövelt anyajuh létszámot 1996. december 31-ig nem csökkentheti.

(3) A termelőnek a támogatás igénybevételéhez az (1) bekezdés szerinti vásárlást saját nevére szóló adásvételi bizonylattal (számla, szerződés); a saját tenyésztésű vemhes toklyó beállítást és annak darabszámát, a tenyésztési nyilvántartást végző tenyésztő szervezet nyilatkozatával igazolnia kell.

(4) A termelő az egyed származását, továbbá az (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles igazolni és vállalni.

(5) A támogatás összege egyedenként 3000 forint, amely egy összegben igényelhető.

7. §

A termelő köteles elszámolást készíteni a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: földművelésügyi hivatal) részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről a nyilvántartást végző tenyésztő szervezet igazolásának bemutatásával. Az elszámolást legkésőbb az állomány ellésének teljesülését követő harminc napon belül kell benyújtani.

A támogatás igénylésének és kifizetésének módja

8. §

(1) A támogatást az állattartó telephelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalnál lehet igényelni. A kérelmet a földművelésügyi hivatalnál beszerezhető - a rendelet melléklete szerinti - nyomtatvány felhasználásával, keltő példányban kell előterjeszteni.

(2) Az igényléshez be kell mutatni

a) az e rendelet alapján beszerzett tenyészállatra kiállított marhalevelet;

b) a tenyészállat származási igazolását, továbbá a saját tenyésztésbe állítás igazolását.

(3) Az igényléshez csatolni kell

a) az adásvételi bizonylat és a saját tenyésztésbe állítás igazolásának másolatát;

b) a hatósági állatorvos igazolását a 4. § (2) bekezdés szerinti leukózis mentesítési program keretszámáról, a szarvasmarha állomány 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti és az előhasi koca 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állategészségügyi mentességéről, továbbá a tartási feltételek megfelelőségéről;

c) sertés esetében a tenyészcsere igazolására szolgáló, vágóhídi tenyészfelesleg (TF) koca átvételi bizonylatot, vagy a hatósági állatorvos igazolását a kényszervágásról, illetve elhullásról.

9. §

(1) A támogatás odaítéléséről a földművelésügyi miniszter megbízásából az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) szakvéleményének figyelembevételével a földművelésügyi hivatal dönt.

(2) A támogatás juttatásáról szóló kifizetési engedélyező iratot a földművelésügyi hivatal állítja ki, és 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének a jogosult részére való postai átutalásáról.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzését a minisztérium megbízásából a földművelésügyi hivatal végzi, az OMMI, valamint az elismert tenyésztő szervezetek bevonásával. A földművelésügyi hivatal indokolt esetben vércsoport-vizsgálatot rendelhet el.

(4) A földművelésügyi hivatal állapítja meg a jogtalanul igénybe vett állami támogatást, és rendelkezik annak visszafizetéséről.

10. §

(1) A Tv. 6. §-ában foglaltak szerinti, jogtalanul igénybe vett állami támogatásnak minősül és a támogatás teljes, illetve arányos késedelmi kamattal növelt összegének az Alap számlájára való visszafizetésével jár, ha a termelő

a) a rendelet előírásai szerint vállalt létszámnövelésre, illetve annak szinten tartására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti;

b) az e rendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzését meghiúsítja vagy, az akadályozza;

c) a támogatás összegét a rendeltetéstől eltérő célra használja fel.

(2) Nem minősül jogtalanul igénybe vett állami támogatásnak, ha a termelő az állatorvos által igazolt kényszervágás vagy elhullás miatt, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő támogatás alapjául szolgáló egyedet - az ok bekövetkezésétől számított hatvan napon belül - saját költségére pótolja.

11. §

Az e rendelet szerinti támogatás nyújtása az Alap pénzeszközeinek megosztott felhasználásával történik, ezért az Alap számlájának kezelésére, forráshiányára, a pályázatok befogadására, a kifizetés szüneteltetésére a bevételek és a kiadások forgalmára a módosított 6/1993. (I. 30.) FM rendelet 1. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A támogatás igénybejelentését a termelő a rendelet hatálybalépésének napja és 1994. december 31. napja közötti tenyésztésbe állítás alapján teheti meg, legkésőbb 1995. január 15-ig.

Dr. Szabó János s. k.,

földművelésügyi miniszter

Melléklet a 20/1994. (IV. 22.) FM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] * Magyar Tarka Tenyésztők Egyesülete.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére