21/1994. (XI. 23.) NM rendelet

nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról

A nemzeti szabványosításról, valamint a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálási rendjének ideiglenes szabályairól, továbbá a Magyar Szabványügyi Hivatal ideiglenes feladat- és hatásköréről szóló 42/1994. (III. 25.) Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet mellékletében felsorolt szabványok alkalmazása 5 évig kötelező. Az alkalmazási kötelezettség alól kérelemre - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a népjóléti miniszter felmentést adhat.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

népjóléti minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 21/1994. (XI. 23.) NM rendelethez

[1]
MSZ-2040:1995Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése
MSZ EN 60601-1:1995Gyógyászati villamos készülékek.
1. rész: Általános biztonsági követelmények
MSZ EN-60601-1-1:1995Gyógyászati villamos készülékek
1. rész: Általános biztonsági követelmények.
1. Kiegészítő szabvány: Gyógyászati villamos rendszerek biztonsági követelményei
MSZ-03-163:1985Grafikus jelképek. Villamos gyógyászati készülékek
MSZ-03-77:1982Betegellátó és egyéb egészségügyi intézményekben alkalma/ható sterilizáló eljárások
MSZ-03-20:1983Sterilizáló berendezések. Gőzsterilizátorok
MSZ-03-19:1983Sterilizáló berendezések. Hőlégsterilizátorok
MSZ-03-42:1983Sterilizáló berendezések. Gázsterilizátorok
MSZ-03-31:1988Többször használatos orvosi műszerek fertőtlenítő tisztítása. Vizsgálat. Ellenőrzés
MSZ-03-154:1984Egészségügyi műanyag és gumitermékek vizsgálatai. Baktériumállósági vizsgálat
MSZ-03-18:1973Laboratóriumi és orvosi villamos készülékek. Általános egészségügyi, műszaki vizsgálati
előírások
MSZ-03-39:1989Textíliák kezelése, raktározása
MSZ-03-48:1989Röntgensugárzás elleni védőeszközök. Ólomgumi követelményei, vizsgálatok
MI-03-62:1983Egészségügyi textíliák. Egészségügyi dolgozók ruháinak színei
MSZ-03-105:1982Nagyfrekvenciás sebészeti készülékek. Követelmények és vizsgálatok
Ml-03-140:1982Egészségügyi mosodaüzemek. A technológiai tevékenység ellenőrzésének módszere
Ml-03-148-1:1984Munkavédelem. Gyógyászati villamos készülékek biztonságos használata (Betegellátást vég-
ző dolgozók részére)
MSZ 03-161:1985Munkavédelem. Egészségügyi textiltisztító üzemek
MSZ 03-162:1985Munkavédelem. Műtők
MSZ -03-175:1988Munkavédelem a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban
MSZ-03-177:1988Munkavédelem. Fogászati rendelő és fogtechnikai laboratórium telepítésének munkavédel-
mi követelményei
MSZ-03-185:1990Munkavédelem. Pathológiai osztály. Általános előírások
MSZ-03-195:1990Munkavédelem a felnőtt, gyermek és koraszülött intenzív osztályon
MSZ 11970:1972Egészségügyi gázok palackjainak megkülönböztető jelölése
MSZ 13553:1989Elsősegély-felszerelés
MSZ 10078Penész- és bakteriumállóság
MSZ ISO 1993A nitrogénoxidok tömegkoncentrációjának meghatározása. Kemilummeszcenciás módszer
MSZ 21454-1:1983A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por tömegének meghatározása
MSZ 21454-1:1983A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A lebegő por tömegkoncentrációjának meghatá-
rozása
MSZ 21454-5:1988A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por ólom- és kadmiumtartalmának
*atomabszorpciós meghatározása
[2]
MSZ 21454-6:1986A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A lebegő (szálló) por ólom- és kadmiumtartalmá-
nak atomabszorpciós meghatározása
MSZ 21454-9:1986A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A lebegő (szálló) por nikkel- ós réztartaImának
meghatározása
MSZ 21454-10:1987A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A szulfáltartalom meghatározása ülepedő porok
vízoldható részében
MSZ 21454-11:1987A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por nikkel- és réztartalmának atomab-
szorpciós meghatározása
MSZ 21454-12:1989A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A kloridtartalom meghatározása ülepedő porok
vízoldható részében
MSZ 21454-13:1989A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A kloridtartalom argentometriás meghatározása
MSZ 21454-14:1991A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata. A fluoridtartalom meghatározása az ülepedő por
vízoldható részében
MSZ 21456-2:1981A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Dihidrogén-szulfid (kénhidrogén) meghatározása
MSZ 21456-3:1989A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. A kén-dioxid-tartalom meghatározása spektrofoto-
metriás módszerrel
MSZ 21456-4:1977A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Nitrogén-oxidok meghatározása
MSZ 21456-5:1986A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Szén-monoxid-tartalom meghatározása
MSZ 21456-6:1982A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Ammónia meghatározása Nessler-Winkler reagenssel
MSZ 21456-7:1979A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Fluoridtartalom meghatározása
MSZ 21456-10:1984A levegő gáz-szennyezőinek vizsgálata. Formaldehid meghatározása
MSZ 21456-12:1990A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Az ózon- és oxidálóanyag-tartalom meghatározása
spektrofotometriás módszerrel
MSZ 21456-16:1983A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. Benzol, toluol, etilbenzol és xilolok meghatározása
MSZ 21456-35:1989A levegő gázszennyezőinek vizsgálata. A kén-trioxid-tartalom meghatározása
MSZ 21456-37:1992A kén-dioxid-tartalom meghatározása UV-fluoreszcens módszerrel
MSZ 21854-1990A környezeti levegő tisztasági követelményei
MSZ 14476-1986Élelmiszer-adalékanyagok és technológiai segédanyagok
MSZ 9442:1994Fagylalt
MSZ 20003-1984Kozmetikai készítmények minősítése mikrobiológiai tisztaság szempontjából
MSZ 21461-1:1988Munkahelyek levegőtisztasági követelményei. Vegyi anyagok
MSZ 21461-2:1992Munkahelyek levegőtisztasági követelményei. Szálló porok
MSZ 21875-1:1979Munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményei
MSZ 21875-2:1991Munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményei. A szennyező
anyagok eltávolítása a munkahelyi légtérből
MSZ 18151-1:1982Immissziós zajhatárértékek. Lakó- és középületek helyiségeiben megengedett egyenértékű
A-hangnyomásszintek
MSZ 18151-2:1983Immissziós zajhatárértékek. Munkahelyeken megengedett egyenértékű és legnagyobb
A-hangnyomás szintek
MSZ 6240, 2, 3, 4:1986Belsőtéri mesterséges világítás
MSZ 18162:1983Az egész, emberi testre ható munkahelyi rezgések megengedett értékei
MSZ ISO 5349Rezgésmérés. A kézre ható munkahelyi rezgések
MSZ KGST 1931:1979A rezgésmérés általános előírásai
MSZ 17235:1982Ergonómiai elvek munkarendszerek tervezéséhez
MSZ 1305:1983Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei
MSZ 17314-1985Munkavédelem. Bőrvédőkészítmények csoportosítása és általános követelményei
MSZ 62/1-1989Ionizáló sugárzás elleni védelem. Általános előírások
MSZ 62/4-1993Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-besugárzó berendezések alkalmazásakor
[3]
MSZ 62/5-1992Sugárvédelmi előírások zárt radioaktív sugárforrások méréstechnikai és automatizálási célú
alkalmazásakor
MSZ 62/6-1992Sugárvédelmi előírások zárt sugárforrások közelterápiás felhasználásakor
MSZ 62/7-1992Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények alkalmazásakor
MSZ 836/1989Sugárzás elleni védelem műszaki röntgen munkahelyeken
MSZ 14349/1988Sugárzás elleni védelem ipari radiográfiai munkahelyen
MSZ 824/1993Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken
MSZ 450/1:1989Ivóvízminősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján
MSZ 450/2:1991Ivóvízminősítés biológiai vizsgálat alapján
MSZ 450/3:1992Ivóvízminősítés mikrobiológiai vizsgálat alapján
MSZ 12749:1993Felszíni vizek minősége. Minőségi jellemzők és minősítés
MSZ 13690/3:1989Fürdővíz. Minősítés bakteriológiai vizsgálat alapján
MSZ 1507:1993A hemodializáló folyadék és az előállításához felhasznált víz

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 5/1996. (II. 27.) NM rendelet 1. § a) pontja és b) pontja és 2. §-a. Hatályos 1996.03.03.

[2] Módosította a 97/1999. (XI. 18.) FVM-EüM-GM együttes rendelet 17. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 1999.11.26.

[3] Módosította a 97/1999. (XI. 18.) FVM-EüM-GM együttes rendelet 17. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 1999.11.26.

Tartalomjegyzék