27/1994. (VIII. 6.) KTM rendelet

természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A 9/1978. (TK. 55.) OKTH határozattal létesített, és az 5/1991. (III. 22.) KTM rendelettel kibővített Budai Tájvédelmi Körzet részét képező budaörsi 043 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület védettségét megszüntetem.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter