3/1994. (I. 11.) KTM rendelet

az Őrtilosi Vasút-oldal, az Őrtilosi Szentmihály-hegy és a Zákányi Tölös-hegy Természetvédelmi Területek létesítéséről szóló 5/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezés módosításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelet 4. §-ával módosított 5/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezés (a továbbiakban: Rek.) 1. §-ában a "130 hektár" szöveg helyébe az "541,2 hektár" szöveg lép, továbbá a Rek. 1. számú melléklete e rendelet mellékletével egészül ki.

2. §

A Rek. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A védetté nyilvánítás célja a Dráva folyónak és mellékágrendszerének, valamint az érintett területek természeti értékeinek, felszíni és felszín alatti vízkészleteinek erdőterületeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme; az Őrtilos-Zákányi dombok közé ékelődő völgyek, az ország területén csak itt előforduló növény- és állatfajok, valamint élőhelyük megóvása és fenntartása; a kialakítás alatt álló Duna-Dráva Nemzeti Park létrehozása érdekében a térség természeti értékekben különösen gazdag területei fennmaradásának biztosítása."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 3/1994. (I. 11.) KTM rendelethez

SOMOGY MEGYE

Őrtilos

0298/2-5 , 0300-0305, 0306/1-16, 0307-0315, 0317/1-2, 0318, 0319/1-2, 0320-0322, 0430-0443, 0444/1-2, 0445-0448

Zákány

063/2, 063/4-10, 064, 066-067, 069-074, 075/1-3, 076-081

Tartalomjegyzék