28/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

a megújuló energiával, valamint egyes erőművekben termelt villamos energia átvételéről és az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia árának megállapításáról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 43. §-ának (4) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében, valamint a VET végrehajtására kiadott 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az árak megállapítása tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A villamos energia szállítója vagy szolgáltatója nem tagadhatja meg a

a) geotermikus erőműben,

b) vízerőműben,

c) naperőműben,

d) szélerőműben,

e) bioerőműben,

f) hulladékégető erőműben,

g) biogáz erőműben,

h) villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőszolgáltató erőműben,

i) egyedi gázerőműben,

j) nyomásejtő erőműben,

k) az 7. számú mellékletben felsorolt széntüzelésű erőműben, az ott meghatározott teljesítményben és mennyiségben

termelt villamos energia átvételét, amennyiben azok átadási teljesítménye 0,1 MW-nál nagyobb, és a hálózatraadás üzemi szabályzatban meghatározott műszaki feltételeinek megfelel.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) hulladékégető erőmű: települési, kommunális vagy ipari hulladékot felhasználó erőmű;

b) biogáz erőmű: biomasszából és egyéb szerves hulladékból termelt gázzal működő erőmű;

c) villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőszolgáltató erőmű: az az erőmű vagy erőműrész, amely a villamosenergia-termelésben részt vett közvetítő közeg hőenergiáját hőszolgáltatási célra használja fel;

d) egyedi gázerőmű: amelynek energiahordozója regionális gázelőfordulásból származó, egyéb célra (ipari, kommunális stb.) tervezetten fel nem használt földgáz;

e) nyomásejtő erőmű: a földgázvezetékek tervszerű nyomáscsökkentését (redukáló állomások) felhasználó erőmű.

3. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott erőművekben termelt villamos energia átvételéért a termelő részére fizetendő hatósági árat, illetve annak kiszámítására vonatkozó előírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. számú mellékletben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően termelt és átvett villamos energia tekintetében kell alkalmazni.

(2)[1]

Dunai Imre s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

1. számú melléklet a 28/1995. (VII. 25.) IKM rendelethez

2. számú melléklet a 28/1995. (VII. 25.) IKM rendelethez

Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia hatósági árai, illetve azok kiszámítására vonatkozó előírások

1. A rendelet 1. §-a a)-j) pontjáig meghatározott erőművekből közcélú villamosműnek átadott villamos energia átvételi ára

a) 500 kW teljesítményig a lakosság részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia (nappali és éjszakai) II. tömb legmagasabb díjának 90%-a.

b) 500 kW és 2 MW közötti teljesítménytartományban az általános árszabás áramdíjának és éjszakai áramdíjának 80%-a.

c) 2 MW teljesítmény fölött

ca) szolgáltatói vásárlás esetén 35 kV-on, illetve 120 kV-on történő átvételnél:

Völgyidőszakban: 3,25 Ft/kWh

Csúcsidőszakban: 4,00 Ft/kWh

cb) Szállítói vásárlás esetén:

Völgyidőszakban: 2,95 Ft/kWh

Csúcsidőszakban: 3,70 Ft/kWh

2. Az 1. számú mellékletben meghatározott erőművek esetében a közcélú villamosmű villamos energia átvételi árai:

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.09.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére