35/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet

az egyes villamos energia fogyasztásnemek árára vonatkozó 108/1990. (ÁSZ 26.) ÁH ármegállapítás módosításáról

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes villamos energia fogyasztásnemek árára vonatkozó 108/1990. (ÁSZ 26.) ÁH ármegállapítást (a továbbiakban: R.) - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 1.2. fejezete helyére a következő rendelkezés lép:

"1.2. Az egyedi közüzemi szerződések szerinti közvilágítási szolgáltatás esetén a közvilágítási árszabást kell alkalmazni."

2. §

Az R. 1.5. fejezete helyére a következő rendelkezés lép:

"1.5. Az árak és az árak alkalmazása szempontjából irányadó fogalmakat a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Villamos Energia Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: VKSZ) tartalmazza."

3. §

Az R. 2.11. fejezete a következők szerint módosul:

"2.11. Díjtételek

"

4. §

Az R. 2.12. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.12. A tartalék teljesítmény díja valamennyi feszültségszinten 132 Ft/kW/év."

5. §

Az R. 2.14. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.14. A többirányú ellátás díja valamennyi feszültségszinten 264 Ft/kW/év."

6. §

Az R. 2.237. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.237. Ha a saját használatú villamosműnek minősülő gyűjtősínen lévő csatlakozási pontra több közcélú vezeték csatlakozik, a csatlakozási ponton lekötött nappali teljesítmény után a többirányú ellátás díját meg kell fizetni."

7. §

Az R. 2.255. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.255. Nem tekinthető a fogyasztó által kezdeményezettnek a szerződésmódosítás, ha az hatósági energiakorlátozó előírás következménye."

8. §

Az R. 2.26 fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.26. A teljesítmény-túllépés pótdíját a VKSZ 2. § (7) bekezdésének b), d), f), g), h), i) és j) pontja szerinti teljesítményfajták havi legnagyobb túllépése után külön-külön és napszakonként kell felszámítani."

Az R. 3.11. fejezete a következők szerint módosul:

"3.11. Díjtételek

"

10. §

Az R. 3.222. fejezete a következők szerint módosul:

"3.222. Az éjszakai díjat és az éjszakai áramdíjat akkor kell alkalmazni, ha a fogyasztási helyen a fogyasztó kívánságára kizárólag az éjszakai időszakban hálózatra kapcsolt hőtároló berendezés vagy egyéb hőfejlesztő berendezés van."

11. §

Az R. 4.11. fejezete a következők szerint módosul:

"4.11. Díjtételek

4.111. Napi időarányos alapdíj: 2,80 Ft/kVA/naptári nap

4.112. Áramdíj: 8,45 Ft/kWh"

12. §

Az R. 5.1. fejezete a következők szerint módosul:

"5.7. Árak

5.11. 120 kV vagy annál nagyobb feszültségen: 4,55 Ft/kWh

5.12. 10 kV vagy annál nagyobb feszültségen: 5,95 Ft/kWh"

13. §

Az R. 6.1. fejezete a következők szerint módosul:

"6.1. Arak

6.11. Teljesítménydíj: 16 740 Ft/kW/év

6.12. Áramdíj: 5,70 Ft/kWh".[1]

14. §

Az R. 7. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A közcélú villamosmű villamos energia vásárlási ára i

7.1. Árak

I. Általában:

II. Menetrend szerint átadott villamos energiára:

7.2. Áralkalmazási feltételek

7.21. A 7.1. pont alatti árakat a nem engedélyköteles közcélú erőműből, valamint a saját használatú villamosműből [1994. évi XLVIII. törvény 10. §-ának (3) bekezdése és 3. §-ának k) pontja] átadott villamos energia elszámolására kell alkalmazni, kivéve a megújuló energiával, valamint egyes erőművekben termelt villamos energia átvételéről és az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia árának megállapításáról szóló 28/1995. (VII. 25.) IKM rendeletben foglalt erőművekből átadott villamos energiát."

15. §

Az R. a következő 11. fejezettel egészül ki, egyidejűleg a 11. fejezet számozása 12-re változik:

"11.

11.1. Az egyes napszakok időtartamát

- az általában érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), illetve

- az évenként külön jogszabály szerint elrendelt nyári időszámítás (a továbbiakban: nyári időszámítás) tartama alatt a következőképpen kell figyelembe venni:

11.11. Teljesítménydíjas és vontatási árszabások, valamint a közcélú villamosmű által vásárolt villamos energia esetén a következő órák közötti időszak:

11.12. Általános árszabás alkalmazása esetén a következő órák közötti időszak:

11.2. A teljesítménydíjas fogyasztónak arra a csatlakozási pontjára, amelyre üzemszerű hétvégi többletteljesítményt kötöttek le, a csúcsidőszak csak a hétfőtől péntekig terjedő munkanapokra vonatkozik."

16. §

E rendeletben foglalt árak (díjak) az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

17. §

(1) E rendelet 1995. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 108/1990. (ÁSZ 26.) ÁH ármegállapítás 6.21. fejezete, valamint az ugyanezen ármegállapítás módosításáról szóló 46/1994. (XII. 27.) IKM rendelet 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 11. §-ai, a 25/1995. (VII. 21.) IKM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése és a 28/1995. (VII. 25.) IKM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) A rendeletben foglalt árakat (díjakat) első alkalommal a hatálybalépést követő első leolvasás utáni villamosenergia-fogyasztás elszámolásánál kell alkalmazni. A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni. Éves számlázás esetén a VKSZ 14. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint kell eljárni.

Dunai Imre s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1995/79. száma. Megjelent 1995.09.25.