70/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet

az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről rendelkező 1992. évi LXXXIV. törvény 31/A. §-ának (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 52/1993. (IV. 2.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az R. 16/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/A. § (1) A kizárólag gyermekfogászati, iskolafogászati és ifjúsági fogászati ellátást nyújtó fogorvosi szolgálat működtetője 1995. július 1-jét követően havonta az 1994. évi alapelőirányzatának 10%-kal megemelt összege 1/12 részére jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat - legalább heti 6 órában - más feladatai mellett ellátó fogorvosi szolgálat működtetője 1995. július 1-jét követően havonta az 1994. évi alapelőirányzatának 30%-kal csökkentett összege 1/12 részére jogosult, amennyiben e feladatot e rendelet hatálybalépésekor is ellátta.

(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó fogorvosi szolgálatok működtetője 1995. július 1-jét követően havonta az 1994. évi alapelőirányzat 50%-ának 1/12 részére jogosult.

(4) A rendelési időn túli sürgősségi ügyeleti ellátást nyújtó fogorvosi szolgálatok működtetője az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl havonta az 1994. évi e feladatra elkülönített alapelőirányzatának 1/12 részére jogosult, amennyiben 1995. július 1-jét megelőzően is folyamatos sürgősségi ügyeleti ellátást nyújtott."

2. §

Az R. 16/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/B. § A fogorvosi szakellátást nyújtó, a népjóléti miniszter által kijelölt intézmények 1995. július 1-jét követően havonta az 1994. évi alapelőirányzatuk 1/12 részére jogosultak."

3. §

Az R. a 36/A. §-t követően az alábbi címmel és 36/B. §-sal egészül ki:

"A rehabilitáció keretében nyújtott gyógyfürdőellátás finanszírozása

36/B. § A rehabilitáció keretében nyújtott gyógyfürdőellátások finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által elfogadott árak és az ellátásra szerződést kötött gyógyfürdő által a 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 19/D. §-a (4) bekezdése alapján kiállított és felhasznált utalványok alapján történik."

4. §

(1) E rendelet 1995. július 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 16. §-ából a "valamint az üzemegészségügyi szolgálat és üzemegészségügyi szakrendelés" szövegrész a hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 37. § (3) bekezdésének a) pontjában az "1993." szövegrész helyébe az "1994." szövegrész, b) pontjában az "1990." szövegrész helyébe az "1991." szövegrész, az "1993." szövegrész helyébe pedig az "1994." szövegrész, c) pontjában az "1980." szövegrész helyébe az "1981." szövegrész, az "1989." szövegrész helyébe pedig az "1990." szövegrész, d) pontjában az "1959." szövegrész helyébe az "1960." szövegrész, az "1979." szövegrész helyébe pedig az "1980." szövegrész, e) pontjában az "1934." szövegrész helyébe az "1935." szövegrész, az "1958." szövegrész helyébe pedig az "1960." szövegrész, f) pontjában az "1934." szövegrész helyébe az "1935." szövegrész, a 37. § (6) bekezdésének a) pontjában az "1980." szövegrész helyébe az "1981." szövegrész lép.

Horn Gyula s. k,

miniszterelnök