115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről[1]

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Tűzvédelmi hatósági jogkörben a települési önkormányzat jegyzője (körjegyző), a fővárosban a főjegyző:

a) a jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket;

b) jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi kötelezettségek alól, ha azt jogszabály, illetve kötelezően alkalmazandó szabvány lehetővé teszi - azonos biztonságot nyújtó előírások megtétele mellett -, kérelemre eltérést engedélyezhet;

c) az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az anyagok tárolását - amennyiben az rendeltetéstől eltérően közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt jelent - a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig szünetelteti;

d) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzoltóeszközök használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja;

e) a tűzvizsgálatról - külön jogszabályban meghatározottak szerint - hatósági bizonyítványt ad ki;

f) jogszabályban meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szab ki.

(2) A jegyző (körjegyző), fővárosban a főjegyző tűzvédelmi hatósági jogkörének gyakorlása során köteles kikérni az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok szakhatósági állásfoglalását.

(3) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoka:

a) a jogszabályokban meghatározott esetekben szakhatóságként jár el;

b) a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben szakhatóságként jár el;

c) tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tart;

d) külön jogszabályban meghatározottak szerint lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást;

e) a tűzvédelmi ellenőrzés, a tűzvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok, a tűzkárok megelőzése érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések megszüntetésére, és szükség esetén kezdeményezi a tűzvédelmi hatósági intézkedést;

f) az (1) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt esetekben azonnal végrehajtandó intézkedést tesz, és erről haladéktalanul értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

(4) A megyei tűzoltóparancsnok:

a) közreműködik a megyei közigazgatási hivatal által lefolytatott másodfokú tűzvédelmi hatósági ügyekben;

b) jogszabályokban meghatározott esetekben szakhatóságként jár el.

(5) Az országos parancsnok:

a)[2] engedélyezi azon tűzoltó technikai termék forgalmazását, a meglévők módosítását, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, illetve honosított, vagy harmonizált szabvány, továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének t) pontja alapján szabályozott műszaki követelmény;

b) közreműködik a Fővárosi Közigazgatási Hivatal által lefolytatott másodfokú tűzvédelmi hatósági ügyekben;

c)[3] jogszabályban meghatározott tűzvédelmi előírások alól, ha azt jogszabály lehetővé teszi - azonos biztonságot nyújtó feltételek megtétele mellett - kérelemre eltérést engedélyezhet;

d)[4]

e) a jogszabályokban meghatározott esetekben szakhatóságként jár el.

2. § A nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben a tűzvédelmi hatóság, illetőleg a hivatásos önkormányzati tűzoltóság az illetékes szolgálat felkérésére működik közre.

3. § (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok illetékességi területét a melléklet tartalmazza.

(2)[5] A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékeségi területének megállapítására irányuló kormányzati döntés előkészítése során ki kell kérni az érintett megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalvezető véleményét.

(3) A település szétválása, új település alakítása esetén az új település ugyanannak a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak az illetékességi területéhez tartozik, ahová a szétválás, illetőleg a megalakulás előtt tartozott.

4. § Ez a rendelet 1996. augusztus 1-jén lép hatálya, egyidejűleg hatályát veszíti a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 14/1973. (VI. 2.) MT rendelet és az ezt módosító 16/1992. (I. 27.) Korm. rendelet , az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 11. §-a, valamint a 78/1995. (VI. 27.) Korm. rendelet.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelethez

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok illetékességi területe

h) Székesfehérvár illetékességi területe felsorolás kiegészül "Zichyújfalu" szövegrésszel;[6]

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KOMLÓ

PÉTERFÜRDŐ

Illetékességi területe:

Alsómocsolád

Apátvarasd

Ág

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Erdősmecske

Felsőegerszeg

Gerényes

Gödre

Hegyhátmaróc

Hidas

Hosszúhetény

Kárász

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Komló

Köblény

Liget

Lovászhetény

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Martonfa

Mágocs

Mánfa

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Nagypall

Oroszló

Óbánya

Ófalu

Palé

Pécsvárad

Sásd

Szalatnak

Szágy

Szárász

Szászvár

Tarrós

Tékes

Tormás

Tófű

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Zengővárkony

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MOHÁCS

Illetékességi területe:

Babarc

Bár

Belvárdgyula

Bezedek

Borjád

Bóly

Dunaszekcső

Erdősmárok

Erzsébet

Fazekasboda

Feked

Geresdlak

Görcsönydoboka

Hásságy

Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kátoly

Kékesd

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Maráza

Máriakéménd

Mohács

Monyoród

Nagybudmér

Nagynyárád

Olasz

Palotabozsok

Pócsa

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Szellő

Székelyszabar

Szűr

Töttös

Udvar

Versend

Véménd

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PÉCS

Illetékességi területe:

Abaliget

Aranyosgadány

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Cserkút

Ellend

Görcsöny

Gyód

Husztót

Keszü

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótőttős

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfű

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsudvar

Pogány

Regenye

Romonya

Szemely

Szilágy

Szőke

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SIKLÓS

Illetékességi területe:

Adorjás

Alsószentmárton

Áta

Babarcszőlős

Baksa

Baranyahidvég

Beremend

Besence

Bisse

Bogádmindszent

Bosta

Csarnóta

Csányoszró

Cún

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávaiványi

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egerág

Egyházasharaszti

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kákics

Kásád

Kemse

Kémes

Kisasszonyfa

Kisdér

Kisharsány

Kisherend

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kisszentmárton

Kistapolca

Kistótfalu

Kovácshida

Kórós

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarbóly

Magyarmecske

Magyartelek

Marócsa

Matty

Márfa

Márok

Nagycsány

Nagyharsány

Nagytótfalu

Okorág

Old

Ócsárd

Ózdfalu

Palkonya

Páprád

Peterd

Pécsdevecser

Piskó

Rádfalva

Sámod

Szaporca

Sellye

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sósvertike

Szalánta

Szava

Szilvás

Szőkéd

Tengeri

Tésenfa

Téseny

Túrony

Újpetre

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Vokány

Zaláta

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZIGETVÁR

Illetékességi területe:

Almamellék

Almáskeresztúr

Basal

Bánfa

Bicsérd

Boda

Bogdása

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bükkösd

Bürüs

Csebény

Cserdi

Csertő

Csonkamindszent

Dencsháza

Dinnyeberki

Drávafok

Drávakeresztúr

Endrőc

Felsőszentmárton

Gerde

Gyöngyfa

Gyöngyösmellék

Helesfa

Hetvehely

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Kacsóta

Katádfa

Kétújfalu

Királyegyháza

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Markóc

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Okorvölgy

Patapoklosi

Pettend

Pécsbagota

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhatvan

Somogyhárságy

Somogyviszló

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentegát

Szentkatalin

Szentlászló

Szentlőrinc

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Velény

Zádor

Zók

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BAJA

Illetékességi területe:

Baja

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bácsszőlős

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Csikéria

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vaskút

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KECSKEMÉT

Illetékességi területe:

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Helvécia

Izsák

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunadacs

Kunbaracs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Nyárlőrinc

Orgovány

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Szentkirály

Tass

Tiszakécske

Városföld

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KALOCSA

Illetékességi területe:

Apostag

Bátya

Drágszél

Dunaegyháza

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dunavecse

Dusnok[7]

Érsekhalma[8]

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Solt

Szakmár

Uszód

Újsolt

Újtelek

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KISKŐRÖS

Illetékességi területe:

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengőd

Fülöpszállás

Imrehegy

Kaskantyú

Kecel

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Illetékességi területe:

Bugac

Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Gátér

Kiskunfélegyháza

Kunszállás

Pálmonostora

Petőfiszállás

Tiszaalpár

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KISKUNHALAS

Illetékességi területe:

Balotaszállás

Borota

Csólyospálos

Harkakötöny

Jánoshalma[9]

Jászszentlászló[10]

Kelebia

Kéleshalom

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kömpöc

Kunfehértó

Mélykút[11]

Móricgát[12]

Pirtó

Szank

Tompa

Zsana

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BÉKÉSCSABA

Illetékességi területe:

Békés

Békéscsaba

Bélmegyer

Csabaszabadi

Csárdaszállás

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kamut

Kétsoprony

Kondoros

Köröstarcsa

Mezőberény

Murony

Szabadkígyós

Tarhos

Telekgerendás

Újkígyós

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

GYULA

Illetékességi területe:

Elek

Geszt

Gyula

Kétegyháza

Kötegyán

Lökösháza

Mezőgyán

Méhkerék

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MEZŐKOVÁCSHÁZA

Illetékességi területe:

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyháza

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

OROSHÁZA

Illetékességi területe:

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZARVAS

Illetékességi területe:

Békésszentandrás

Csabacsüd

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Kardos

Örménykút

Szarvas

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZEGHALOM

Illetékességi területe:

Biharugra

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösnagyharsány

Körösújfalu

Okány

Szeghalom

Vésztő

Zsadány

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ENCS

Illetékességi területe:

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszolnok

Abaújvár

Alsógagy

Alsóvadász

Arka

Aszaló

Baktakék

Beret

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fancsal

Fáj

Felsődobsza

Felsőgagy

Felsővadász

Fony

Forró

Fulókércs

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Garadna

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hejce

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Homrogd

Ináncs

Kány

Kázsmárk

Keresztéte

Kéked

Kiskinizs

Korlát

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Litka

Méra

Mogyoróska

Monaj

Nagykinizs

Novajidrány

Nyésta

Pamlény

Pányok

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Rásonysápberencs

Regéc

Selyeb

Szalaszend

Szászfa

Szemere

Szentistvánbaksa

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KAZINCBARCIKA

Illetékességi területe:

Aggtelek

Alacska

Alsószuha

Balajt

Bánhorváti

Berente[13]

Boldva

Borsodszirák

Damak

Dédestapolcsány

Dövény

Edelény

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Hangács

Hegymeg

Imola

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Kazincbarcika

Kurityán

Lak

Ládbesenyő

Mályinka

Múcsony

Nagybarca

Nyomár

Ormosbánya

Ragály

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szakácsi

Szuhafő

Szuhakálló

Tardona

Tomor

Trizs

Vadna

Zádorfalva

Ziliz

Zubogy

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MEZŐKÖVESD

Illetékességi területe:

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Gelej

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszadorogma

Tiszavalk

Vatta

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MISKOLC

Illetékességi területe:

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Mályi

Miskolc

Nyékládháza

Onga

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhidvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Szikszó

Szirmabesenyő

Varbó

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ÓZD

Illetékességi területe:

Arló

Bánréve

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Dubicsány

Farkaslyuk[14]

Gömörszőlős

Hangony

Hét

Járdánháza

Kelemér

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Putnok

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Uppony

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SÁTORALJAÚJHELY

Illetékességi területe:

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Bózsva

Cigánd

Dámóc

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Kovácsvágás

Lácacséke

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tolcsva

Vágáshuta

Vajdácska

Vámosújfalu

Viss

Vilyvitány

Zalkod

Zemplénagárd

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZENDRŐ

Illetékességi területe:

Abod

Alsótelekes

Becskeháza

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Debréte

Égerszög

Felsőtelekes

Galvács

Hidvégardó

Jósvafő

Kánó

Komjáti

Martonyi

Meszes

Perkupa

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhogy

Teresztenye

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Varbóc

Viszló

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZERENCS

Illetékességi területe:

Abaújszántó

Alsódobsza

Baskó

Bekecs

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sima

Sóstófalva

Szegi

Szegilong

Szerencs

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tarcal

Tállya

Tiszaladány

Tiszaluc

Tiszatardos

Tokaj

Újcsanálos

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

TISZAÚJVÁROS

Illetékességi területe:

Ároktő

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Igrici

Kesznyéten

Kiscsécs

Köröm

Mezőcsát

Muhi

Nagycsécs

Nemesbikk

Ónod

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZEGED

Illetékességi területe:

Algyő[15]

Ásotthalom

Baks

Balástya

Bordány

Csengele

Deszk

Dóc

Domaszék

Forráskút

Kistelek

Kübekháza

Mórahalom

Ópusztaszer

Öttömös

Pusztamérges

Pusztaszer

Röszke

Ruzsa

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

Üllés

Zákányszék

Zsombó

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MAKÓ

Illetékességi területe:

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZENTES

Illetékességi területe:

Árpádhalom

Derekegyháza

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Illetékességi területe:

Hódmezővásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

CSONGRÁD

Illetékességi területe:

Csanytelek

Csongrád

Felgyő

Tömörkény

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BICSKE

Illetékességi területe:

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok[16]

Szár[17]

Szárliget[18]

Tabajd

Újbarok

Vál

Vértesacsa

Vértesboglár

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

DUNAJÚVÁROS

Illetékességi területe:

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Dunaújváros

Daruszentmiklós[19]

Előszállás

Ercsi, kivéve MOL Rt. Dunai Finomító üzemi területe

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

Ráckeresztúr

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MÓR

Illetékességi területe:

Bakonycsernye

Bakonykúti

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Magyaralmás

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SÁRBOGÁRD

Illetékességi területe:

Alap

Alsószentiván

Cece

Dég

Hantos

Igar

Káloz

Lajoskomárom

Mezőkomárom

Mezőszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárosd

Sárszentágota

Szabadegyháza

Szabadhidvég

Vajta

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZÉKESFEHÉRVÁR

Illetékességi területe:

Aba

Baracska

Csór

Csősz

Enying

Füle

Gárdony

Gyúró

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Kajászó

Kápolnásnyék

Kisláng

Kőszárhegy

Lepsény

Lovasberény

Martonvásár

Mátyásdomb

Mezőszentgyörgy

Moha

Nadap

Nádasdladány

Pákozd

Pálmajor

Pátka

Pázmánd

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Sukoró

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Tác

Tordas

Úrhida

Velence

Vereb

Zámoly

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

CSORNA

Illetékességi területe:

Acsalag

Barbacs

Bágyogszovát

Bezi

Bodonhely

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Farád

Fehértó

Győrsövényház

Jobaháza

Kisbabot

Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Mérges

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábaszentmihály

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

GYŐR

Illetékességi területe:

Abda

Árpás

Bakonygyirót[20]

Bakonyszentlászló

Börcs

Bőny

Csikvánd

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Écs

Fenyőfő[21]

Felpéc

Gönyű

Gyarmat

Gyömöre

Győr

Győrasszonyfa

Győrladamér

Győrság

Győrszemere

Győrújbarát

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kajárpéc

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Mezőörs

Mórichida

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Ravazd

Rábapatona

Rábaszentmiklós

Rétalap

Románd[22]

Sikátor[23]

Sokorópátka

Szerecsény

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Tényő

Tét

Töltéstava

Vámosszabadi

Vének

Veszprémvarsány[24]

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KAPUVÁR

Illetékességi területe:

Babót

Beled

Cirák

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MOSONMAGYARÓVÁR

Illetékességi területe:

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza[25]

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SOPRON

Illetékességi területe:

Agyagosszergény

Ágfalva

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répceszemere

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Und

Újkér

Völcsej

Zsira

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

DEBRECEN

Illetékességi területe:

Aradványpuszta

Asszonyrész

Álmosd

Bagamér

Balmazújváros

Bocskaikert

Debrecen

Egyek

Fülöp

Hajdúbagos[26]

Hajdúhadház[27]

Hajdúsámson

Hortobágy

Hosszúpályi

Kokad

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Sáránd[28]

Téglás[29]

Tiszacsege

Újléta

Újszentmargita

Vámospércs

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BERETTYÓJÚFALU

Illetékességi területe:

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmő

Darvas

Derecske

Esztár

Furta

Gáborján

Hencida

Kismarja

Komádi

Konyár

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Pocsaj

Szentpéterszeg

Tépe

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PÜSPÖKLADÁNY

Illetékességi területe:

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Nádudvar

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HAJDÚNÁNÁS

Illetékességi területe:

Folyás

Görbeháza

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Illetékességi területe:

Hajdúböszörmény

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Illetékességi területe:

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

EGER

Illetékességi területe:

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdőkövesd

Fedémes

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Kerecsend

Kisfüzes

Maklár

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskő[30]

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Tarnaszentmária

Terpes

Váraszó

Verpelét

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

GYÖNGYÖS

Illetékességi területe:

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Szücsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HATVAN

Illetékességi területe:

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

FÜZESABONY

Illetékességi területe:

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Feldebrő

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HEVES

Illetékességi területe:

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

JÁSZBERÉNY

Illetékességi területe:

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KARCAG

Illetékességi területe:

Berekfürdő

Karcag

Kenderes

Kisújszállás

Kunhegyes

Kunmadaras

Tiszagyenda

Tiszaroff

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KUNSZENTMÁRTON

Illetékességi területe:

Cibakháza

Cserkeszőlő

Csépa

Kunszentmárton

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas[31]

Tiszaug[32]

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MEZŐTÚR

Illetékességi területe:

Kétpó

Kuncsorba

Mesterszállás

Mezőhék

Mezőtúr

Örményes

Túrkeve

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZOLNOK

Illetékességi területe:

Ballatelep

Besenyszög

Csataszög

Dobapuszta

Hunyadfalva

Fegyvernek

Kengyel

Kőtelek

Martfű

Nagykörű

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszabő

Tiszaföldvár

Tiszajenő

Tiszapüspöki

Tiszasüly

Tiszatenyő

Tiszavárkony

Tószeg

Törökszentmiklós

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

TISZAFÜRED

Illetékességi területe:

Abádszalók

Nagyiván

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős[33]

Tomajmonostora

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

TATABÁNYA

Illetékességi területe:

Baj

Bokod

Dad

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kocs

Kömlőd

Környe

Naszály

Neszmély

Oroszlány

Szákszend

Szomód

Szomor

Tardosbánya

Tarján

Tata

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

Vértestolna

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KOMÁROM

Illetékességi területe:

Aka

Almásfüzitő

Ács

Ácsteszér

Ászár[34]

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bábolna

Bársonyos

Csatka

Császár

Csém

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ESZTERGOM

Illetékességi területe:

Annavölgy[35]

Bajna

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Epöl

Esztergom

Kesztölc

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Úny

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NYERGESÚJFALU

Illetékességi területe:

Bajót

Lábatlan

Nyergesújfalu

Süttő

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SALGÓTARJÁN

Illetékességi területe:

Bárna

Bátonyterenye

Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Kazár

Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraverebély

Mátraterenye

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr[36]

Nemti

Rákóczibánya[37]

Salgótarján

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PÁSZTÓ

Illetékességi területe:

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BALASSAGYARMAT

Illetékességi területe:

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Endrefalva

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hollókő

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolyvece

Karancsság

Ludányhalászi

Magyargéc

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Őrhalom

Patak

Patvarc

Piliny

Rimóc

Ságújfalu

Szalmatercs

Szanda

Szécsénke

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szügy

Terény

Varsány

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

RÉTSÁG

Illetékességi területe:

Alsópetény

Bank

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

CEGLÉD

Illetékességi területe:

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

DABAS

Illetékességi területe:

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsőpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ÉRD

Illetékességi területe:

Biatorbágy

Budajenő

Budakeszi

Budaörs

Diósd

Érd

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Pusztazámor

Remeteszőlős[38]

Solymár

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

Telki

Tinnye

Tök

Törökbálint

Üröm

Zsámbék

MOL Rt. Dunai Finomító Ercsi üzemi területe

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

GÖDÖLLŐ

Illetékességi területe:

Aszód

Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdőkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllő

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Valkó

Vácegres

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Veresegyház

Verseg

Zsámbok

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MONOR

Illetékességi területe:

Bénye

Csévharaszt

Ecser

Gomba

Gyömrő

Káva

Maglód

Mende

Monor

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Sülysáp

Úri

Üllő

Vasad

Vecsés

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NAGYKÁTA

Illetékességi területe:

Farmos

Kóka

Nagykáta

Pánd

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

RÁCKEVE

Illetékességi területe:

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Dunavarsány

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZENTENDRE

Illetékességi területe:

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszántó

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pomáz

Pócsmegyer

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZIGETSZENTMIKLÓS

Illetékességi területe:

Dunaharaszti

Halásztelek

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Taksony

Tököl

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

VÁC

Illetékességi területe:

Acsa

Bernecebaráti

Csomád

Csőrög[39]

Csővár

Dunakeszi

Fót

Galgagyörk

Göd

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Őrbottyán

Penc

Perőcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget

Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Vácrátót

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NAGYKŐRÖS

Illetékességi területe:

Kocsér

Nagykőrös

Nyársapát

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BARCS

Illetékességi területe:

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kastélyosdombó

Kálmáncsa

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KAPOSVÁR

Illetékességi területe:

Alsóbogát

Bárdudvarnok

Baté

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MARCALI

Illetékességi területe:

Balatonberény

Balatonfenyves

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Buzsák

Csákány

Csömend

Fonyód

Főnyed

Gadány

Gyúgy

Hács[40]

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Kisberény

Lengyeltóti

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk[41]

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyvámos

Somogyvár

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Szőlősgyörök

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vasad[42]

Vése

Vörs

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NAGYATÁD

Illetékességi területe:

Bakháza

Beleg

Berzence

Bolhás

Csurgó

Csurgónagymarton

Görgeteg

Gyékényes

Háromfa

Iharos

Iharosberény

Inke

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Mike

Nagyatád

Nagykorpád

Ötvöskónyi

Őrtilos

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyszob

Somogyudvarhely

Szabás

Szenta

Tarany

Zákány[43]

Zákányfalu[44]

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SIÓFOK

Illetékességi területe:

Andocs

Ádánd

Balatonboglár

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonlelle

Balatonöszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Bábonymegyer

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Gamás

Kapoly

Karád

Kánya

Kára

Kereki

Kisbárapáti

Kötcse

Kőröshegy

Látrány

Lulla

Miklósi

Nagyberény

Nagycsepely

Nágocs

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszőlős

Siófok

Siójut

Som

Somogyacsa

Somogybabod

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Somogytúr

Szántód[45]

Szorosad

Szólád

Tab

Teleki

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Visz

Zala

Zamárdi

Zics

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

FEHÉRGYARMAT

Illetékességi területe:

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nábrád

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KISVÁRDA

Illetékességi területe:

Ajak

Anarcs

Berkesz

Dombrád

Döge

Fényeslitke

Gégény

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Laskod

Lövőpetri

Mezőladány

Nyírkarász

Nyírlövő

Nyírtass

Pap

Pátroha

Petneháza

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszakanyár

Tornyospálca

Újdombrád

Újkenéz

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MÁTÉSZALKA

Illetékességi területe:

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Komlódtótfalu

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Pátyod

Porcsalma

Rápolt

Rohod

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamosszeg

Szamostatárfalva

Tiborszállás

Tyukod

Ura

Vaja

Vállaj

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NYÍRBÁTOR

Illetékességi területe:

Balkány

Bátorliget

Encsencs

Kállósemjén

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ófehértó

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Szakoly

Terem

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NYÍREGYHÁZA

Illetékességi területe:

Apagy

Baktalórántháza

Balsa

Besenyőd

Beszterec

Biri

Bököny

Buj

Demecser

Érpatak

Gávavencsellő

Geszteréd

Ibrány

Kálmánháza

Kemecse

Kék

Kótaj

Levelek

Magy

Nagycserkesz

Nagyhalász

Nagykálló

Napkor

Nyírbogdány

Nyíregyháza

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Paszab

Rakamaz

Ramocsaháza

Sényő

Szabolcs

Székely

Szorgalmatos[46]

Timár

Tiszabercel

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszatelek

Tiszavasvári

Újfehértó

Vasmegyer

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

VÁSÁROSNAMÉNY

Illetékességi területe:

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírmada

Olcsva

Pusztadobos

Tarpa

Tákos

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Vámosatya

Vásárosnamény

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ZÁHONY

Illetékességi területe:

Benk

Eperjeske

Győröcske

Komoró

Mándok

Tiszabezdéd

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tuzsér

Záhony

Zsurk

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BONYHÁD

Illetékességi területe:

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Felsőnána

Grábóc

Györe

Hőgyész

Izmény

Kakasd

Kalaznó

Kéty

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Mucsi

Murga

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

Zomba

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

DOMBÓVÁR

Illetékességi területe:

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Dúzs

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs

Várong

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PAKS

Illetékességi területe:

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZEKSZÁRD

Illetékességi területe:

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fadd

Fácánkert

Harc

Kistormás

Kölesd

Medina

Őcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Tolna

Várdomb

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

TAMÁSI

Illetékességi területe:

Belecska

Diósberény

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Iregszemcse

Keszőhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZOMBATHELY

Illetékességi területe:

Acsád

Alsóújlak

Andrásfa

Balogunyom

Bérbaltavár

Bozzai

Bucsu

Csehi

Csehimindszent

Csempeszkopács

Csipkerek

Dozmat

Egervölgy

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gersekarát

Gyanógeregye

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Horvátlövő

Ják

Kám

Kisunyom

Mikosszéplak

Nagytilaj

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemeskolta

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Perenye

Petőmihályfa

Pornóapáti

Püspökmolnári

Rábahídvég

Rábatőttős

Rum

Salköveskút

Sárfimizdó

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szemenye

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Telekes

Torony

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécsény

Vasszilvágy

Vasvár

Vát

Vép

Zsennye

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KÖRMEND

Illetékességi területe:

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nádasd

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Orfalu

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Rábagyarmat

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szarvaskend

Szatta

Szentgotthárd

Szőce

Vasalja

Vasszentmihály

Velemér

Viszák

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

CELLDÖMÖLK

Illetékességi területe:

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápoc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KŐSZEG

Illetékességi területe:

Bozsok

Bük

Cák

Csepreg

Gyöngyösfalu

Horvátzsidány

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lukácsháza

Nemescsó

Ólmod

Peresznye

Pusztacsó

Tormásliget

Tömörd

Velem

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SÁRVÁR

Illetékességi területe:

Bejcgyertyános

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Iklanberény

Jákfa

Káld

Kenéz

Lócs

Meggyeskovácsi

Megyehid

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Zsédeny

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

AJKA

Illetékességi területe:

Adorjánháza

Ajka

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csehbánya

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Halimba

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kislőd

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Oroszi

Öcs

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szőc

Tüskevár

Úrkút

Városlőd

Vid

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BADACSONYTOMAJ

Illetékességi területe:

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepűkaján

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Hetyefő

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Köveskál

Kővágóörs

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Megyer

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemeshany

Nemesvita

Nyirád

Raposka

Révfülöp

Rigács

Salföld

Sáska

Sümeg

Sümegprága

Szentbékkálla

Szentimrefalva

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Ukk

Uzsa

Veszprémgalsa

Vigántpetend

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PÁPA

Illetékességi területe:

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Farkasgyepű

Ganna

Gecse

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar

Várkesző

Vinár

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:[47]

Illetékességi területe:

Berhida

Öskü

Ősi

Pétfürdő[48]

Tés

Várpalota

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

VESZPRÉM

Illetékességi területe:

Alsóörs[49]

Aszófő

Bakonybél

Bakonygyirót

Bakonynána

Bakonyoszlop[50]

Bakonypéterd[51]

Bakonyszentkirály

Balatonakali

Balatoncsicsó

Balatonfüred

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Barnag

Bánd

Borzavár

Csesznek

Csetény

Csopak

Dörgicse

Dudar

Eplény

Felsőörs

Gic

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Jásd[52]

Lázi[53]

Lókút

Lovas

Márkó

Mencshely

Monoszló

Nagyesztergár

Nagyvázsony

Nemesvámos

Olaszfalu

Óbudavár

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Pénzesgyőr

Porva

Pula

Sóly

Szápár

Szentantalfa

Szentgál

Szentjakabfa

Szentkirályszabadja

Tagyon

Tihany

Tótvázsony

Vászoly

Veszprém

Veszprémfajsz

Vöröstó

Zánka

Zirc

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BALATONFŰZFŐ

Illetékességi területe:

Alsóörs[54]

Balatonalmádi

Balatonfőkajár

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Balatonvilágos[55]

Csajág[56]

Királyszentistván[57]

Küngös[58]

Litér

Papkeszi

Vilonya

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KESZTHELY

Illetékességi területe:

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Szentgyörgyvár

Tilaj

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalavár

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

LENTI

Illetékességi területe:

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördöce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szentpéterfölde

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

LETENYE

Illetékességi területe:

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentmargitfalva

Szentliszló

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NAGYKANIZSA

Illetékességi területe:

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeháza

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pátró

Pölöskefő

Pötréte

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ZALAEGERSZEG

Illetékességi területe:

Alibánfa

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Boncfölde

Boncodfölde

Böde

Bucsuszentlászló

Csatár

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterúr

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Dunaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ZALASZENTGRÓT

Illetékességi területe:

Almásháza

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbő

Óhíd

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tilaj

Türje

Vindornyaszőlős

Zalabér

Zalacsány

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

Fővárosi tűzoltó-parancsnokság

Illetékességi területe: a főváros területe

Lábjegyzetek:

[1] E rendelet Ászár, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Csőrög, Daruszentmiklós, Fenyőfő, Károlyháza, Rákóczibánya, Remeteszőlős, Románd, Sikátor, Szarvaskő, Szorgalmatos, Tiszaszőlős, Veszprémvarsány, Zákányfalu községeket érintő rendelkezései a 2002. évi önkormányzati általános választás napján lépnek hatályba.

[2] Megállapította a 140/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[3] Megállapította a 140/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 140/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatálytalan 2004.05.01.

[5] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § 2. bekezdését a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, ezzel egyidejűleg a korábbi 2. bekezdés számozás 3. bekezdésre változott

[6] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Zichyújfalu sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának h) pontja iktatta be

[7] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Kalocsa sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte

[8] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Érsakhalma sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának a) pontja iktatta be

[9] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Jászszentlászló sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte

[10] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Jászszentlászló sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának c) pontja iktatta be

[11] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Móricgát sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte

[12] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Móricgát sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának c) pontja iktatta be

[13] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Berente sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának e) pontja iktatta be

[14] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Farkaslyuk sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának f) pontja iktatta be

[15] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[16] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának g) pontja iktatta be

[17] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet melléklete a 39/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte

[18] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének ezen sorát a 39/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be

[19] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[20] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[21] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[22] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[23] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[24] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[25] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[26] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Hajdúhadház sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának i) pontja hatályon kívül helyezte

[27] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Hajdúhadház sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának j) pontja iktatta be

[28] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Téglás sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának i) pontja hatályon kívül helyezte

[29] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Téglás sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának j) pontja iktatta be

[30] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[31] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Tiszaug sorát a 99/1999. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte

[32] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Tiszaug sorát a 99/1999. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be

[33] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[34] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[35] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[36] Az 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Nagykeresztúr sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának k) pontja iktatta be

[37] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[38] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[39] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[40] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Hódoshát sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának l) pontja hatályon kívül helyezte

[41] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Pálmajor sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának l) pontja hatályon kívül helyezte

[42] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Vasad sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának l) pontja hatályon kívül helyezte

[43] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Zalahaláp sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának m) pontja hatályon kívül helyezte

[44] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[45] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Szántód sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának n) pontja iktatta be

[46] Beiktatta a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.05.10.

[47] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének ezen sora a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a o) pontjának megfelelően módosított szöveg

[48] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Péterfürdő sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának p) pontja iktatta be

[49] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Alsóörs sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának r) pontja hatályon kívül helyezte

[50] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Bakonypéterd sorát a 99/1999. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte

[51] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Bakonypéterd sorát a 99/1999. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be

[52] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Lázi sorát a 99/1999. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte

[53] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Lázi sorát a 99/1999. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be

[54] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Alsóörs sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának r) pontja iktatta be

[55] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Csajág sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának s) pontja hatályon kívül helyezte

[56] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Csajág sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának p) pontja iktatta be

[57] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Küngös sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának s) pontja hatályon kívül helyezte

[58] A 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének Küngős sorát a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának p) pontja iktatta be

Tartalomjegyzék