14/1996. (VII. 4.) BM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozó 1996. évi pályázati feltételekről

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozó 1996. évi pályázati feltételeket e rendelet mellékletében közzéteszem.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 14/1996. (VII. 4.) BM rendelethez

I.

Pályázati feltételek

1. A pályázaton az 1995. évi CXXI. törvény 7. számú mellékletében nevesített hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, illetve az őket fenntartó önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt.

2. A pályázatokat az illetékes megyei tűzoltóparancsnokságra, a főváros esetében a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságra (a továbbiakban: országos parancsnokság) lehet benyújtani.

3. A pályázatok benyújtásának határideje: 1996. augusztus 31.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, címét, telefonszámát és pénzforgalmi jelzőszámát,

b) a pályázott technikai eszköz megnevezését, darabszámát, főbb paramétereit;

c) a pályázott technikai eszközfajtából az önkormányzati tűzoltóságnál meglévő eszközök mennyiségét, életkorát és műszaki állapotát;

d) a saját forrás biztosítását igazoló okmányokat, melyek a közbeszerzési eljárás során fedezetként figyelembe vehetők [1995. évi XL. törvény VII. fejezet 32. § (2) bekezdés szerint].

Nem vehető figyelembe saját forrásként tárgyi eszköz, illetőleg a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működési költségfedezete.

5. A megyei tűzoltóparancsnokságok a beérkezett pályázatokat a szakvéleményükkel együtt 1996. szeptember 7-ig kötelesek felterjeszteni az országos parancsnokságra.

II.

A pályázható technikai eszközök köre

1. Gépjárműfecskendők:

a) könnyű kategória,

b) középkategória,

c) félnehéz kategória.

2. Vízszállító gépjárművek (tartálytérfogat minimum 6000 liter, szivattyúteljesítmény minimum 2400 liter/perc).

3. Könnyű kategóriájú műszaki mentőgépjárművek.

4. Emelőkosaras gépjárművek (kosármagasság padlószinten minimum 30 méter, maximum 50 méter).

5. Tűzoltó autódaruk (emelőképesség minimum 35 tonna, maximum 50 tonna).

6. Egyedi speciális gépjárművek:

a) búvárszolgálati gépjármű,

b) légzőbázis gépjármű.

7. Hidraulikus feszítő-vágó eszközök.

8. Légzésvédelmi eszközök:

a) légzőkészülék,

b) légzőkészülék álarc,

c) légzésvédelmi palacktöltő kompresszor (levegőszállítás minimum 200 liter/perc 300 bar nyomáson).

Megjegyzés: a pályázat csak új technikai eszközre nyújtható be.

III.

A támogatás mértéke és feltételei

1. A támogatás mértéke minden termék esetén - az utókalkulációval megállapított - a tényleges bruttó vételár %-ában a következő:

a) tűzoltó gépjárművekre 70%,

b) feszítő-vágó eszközökre 30%,

c) légzésvédelmi eszközökre 30%.

2. Kiemelt támogatások

Gépjárműfecskendő vagy vízszállító gépjármű esetén a támogatás mértéke további 10-10%-kal emelkedik, ha

a) a pályázó, illetőleg az általa fenntartott tűzoltóság működési területén lévő települések legalább 50%-a szerepel a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet mellékletében, és a tűzoltóság által készenlétben tartott gépjárműfecskendők, illetve vízszállító gépjárművek legalább 50%-a 7 évesnél régebbi,

b) az elsődleges működési körzetben lévő önkormányzatok többsége (50%+1) hozzájárul a saját forráshoz.

3. A nyertes pályázó a tervezett saját hozzájárulásának arányos részét, a pályázat elfogadását követő közbeszerzési eljárás során megkötött szállítási szerződés figyelembevételével két részletben - az akkreditív megnyitása és a fizetés véghatáridő előtt egy-egy hónappal - köteles átutalni a BM TOP Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0170206-010810451 számú számlájára. Az 1997-es szállításoknál az akkreditív megnyitása 1996-ban, a teljes vételár kiegyenlítése pedig az 1997-es költségvetési évben történik.

IV.

A pályázatok elbírálásának rendje

1. A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el.

A bizottság elnöke: az országos parancsnokság tűzvédelmi főigazgatója.

Tagjai: az országos parancsnokság gazdasági főigazgatója, Műszaki, Technikai Főosztály vezetője, a BM Műszaki Főosztályának, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének, a Megyei Jogú Városok Szövetségének és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője.

2. A pályázatok elbírálása során a pályázó, illetve az általa irányított hivatásos önkormányzati tűzoltóság jelenlegi technikai eszközellátottsági szintjét és annak műszaki állapotát kell figyelembe venni.

3. A III. fejezet 2. pontja alapján kiemelt támogatásra jogosult pályázókat a pályázat elbírálása során - az ott megjelölt feltételek teljesítésétől függően - a következő sorrend alapján kell előnyben részesíteni:

- elsődlegesen azokat a pályázókat, akik az a) és b) pont feltételeit együttesen teljesítik,

- másodlagosan azokat a pályázókat, akik az a) pont feltételeit teljesítik.

4. A pályázatok elbírálásának határideje: 1996. szeptember 30.

5. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat 15 napon belül értesíteni kell.

6. A pályázatok alapján elosztandó technikai eszközök pályázók részére történő átadásának határideje: 1997. augusztus 31.

Tartalomjegyzék