161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény működésének engedélyezéséről

A szociális intézmény működésének engedélyezéséről - a 12. § tekintetében az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya az állam, a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat által fenntartott (a továbbiakban együtt: állami), továbbá a természetes személy, a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező társaság által létesített, illetve fenntartott (a továbbiakban: nem állami) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményre (a továbbiakban: szociális intézmény) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a)[1] szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62-80. §-ában, 82-85. §-ában,

b) bentlakásos szociális intézmény: az Szt. 67-74. és 80-85. §-ában,

c) nappali ellátást nyújtó intézmény: az Szt. 75-79. §-ában,

d)[2] alapellátást nyújtó intézmény: az Szt. 62-65. §-ában

meghatározott feltételek szerint személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény.

A szociális intézmény működésének engedélyezése

3. § (1) A szociális intézmény működése engedélyhez kötött.

(2) A működési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint - illetékes városi intézetének szakvéleményét arról, hogy az intézmény megfelel a közegészségügyi és egészségügyi követelményeknek,

b) a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes tűzoltó-parancsnokság szakvéleményét arról, hogy az intézmény megfelel a tűzvédelmi előírásoknak,

c) a szociális intézmény szakmai vezetőjének szakképesítését bizonyító irat hiteles másolatát, továbbá a szociális intézmény fenntartójának és szakmai vezetőjének együttes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmazottak a jogszabályban meghatározott arányban rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel,

d) a szociális intézmény működtetésére vonatkozó - az 1. számú melléklet szerinti - szakmai programot,

e) nem állami szociális intézmény esetén

ea) az intézmény fenntartója által elfogadott, a szakmai szolgáltatás körében okozható kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződési ajánlat másolatát,

eb) az intézmény fenntartójának adószámát,

f) nappali ellátást nyújtó és bentlakásos szociális intézmény esetében

fa)[3] az elhelyezésre szolgáló épület alkalmasságát bizonyító iratot (használatbavételi engedélyt, eltérő használati engedélyt),

fb) az épület használati jogcímét bizonyító okiratot, így különösen a tulajdoni lapot, bérleti szerződést.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemhez csatolni kell még, ha a szociális intézmény fenntartója

a)[4] az állam, helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, az intézmény alapító okiratát,

b) alapítvány, közalapítvány, az intézmény fenntartó alapító okiratát és nyilvántartásba vételének igazolását,

c) egyesület az alapszabályt és a nyilvántartásba vétel igazolását,

d) gazdasági társaság, közhasznú társaság a társasági szerződést és a cégbejegyzés igazolását,

e) természetes személy a szociális vállalkozói engedélyt.

f)[5] egyház, az arra jogosult egyházi szerv, személy nyilatkozatát az intézmény egyházi fenntartásának tényéről.

4. § (1) A szociális intézmény működési engedélyének kiadásáról

a) alapellátást és nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző),

b) az a) pontban nem szereplő szociális intézmény esetén az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes megyei, fővárosi közigazgatási hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vezetője

[az a) és b) pontban foglalt engedélyező szervek a továbbiakban együtt: működést engedélyező szerv] dönt.

(2) Ha a szociális intézmény alapellátást vagy nappali ellátást és az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakellátást is nyújt, a működési engedélyről az (1) bekezdésben foglaltak szerint külön-külön kell dönteni.

(3) Ha a szociális intézménynek a székhelyén kívül másik telephelye is van, a telephelyre az (1) bekezdésben foglaltak szerinti engedélyt kell kérni.

(4)[6] Ha a szociális intézmény tevékenysége, az engedélyezett férőhelyeinek száma - ide nem értve a 7. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt létszámváltozást -, illetve székhelye, telephelye megváltozik, a működési engedélyt az (1) bekezdésben foglaltak szerint ismételten kérelmezni kell.

5. § A működési engedély tartalmazza a szociális intézmény

a) fenntartójának nevét, székhelyét,

b) nevét, székhelyét, telephelyeit,

c) Szt. szerinti besorolását ellátási forma és típus szerint,

d) engedélyezett férőhelyének számát,

e) ellátási területét,

f) működésének kezdő időpontját,

g) működési engedélyének határozatlan, illetve, ha a működési engedély iránti kérelem erre irányul, a határozott idejű megjelölését. A határozott időre szóló működési engedély tartalmazza az érvényességi idő lejártát.

6. § A szociális intézmény működését akkor engedélyezik, ha

a) a kérelem mellékletei megfelelnek a 3. §-ban foglaltaknak, és

b) szakmai programja megfelel az 1. számú mellékletben foglalt követelményeknek, továbbá

c) tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és

d) szakmai vezetője és alkalmazottja rendelkezik a külön jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, valamint

e) nappali ellátást nyújtó és bentlakásos szociális intézmény esetén az elhelyezésre szolgáló épület - a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - alkalmas az intézményi ellátás céljára.

7. § (1)[7] A működést engedélyező szerv a szociális intézmény működési engedélyét módosítja, ha a szociális intézmény

a) fenntartója,

b) neve,

c) ellátási területe

megváltozik,

d)[8] férőhelyének száma 5%-ot meg nem haladó mértékben emelkedik.

(2) Az intézmény fenntartója 30 napon belül köteles jelezni a működést engedélyező szervnek, ha a 3. és 5. §-ban foglalt tényekben, adatokban változás áll be.

8. § Ha a működést engedélyező szerv engedély nélkül működő szociális intézményről szerez tudomást, felszólítja az intézmény fenntartóját, hogy 30 napon belül kérelmezze az intézmény engedélyezését. Amennyiben az intézmény fenntartója a felszólításnak határidőben nem tesz eleget, az intézményt a működés engedélyezésére jogosult szerv bezáratja.

A szociális szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás

9. § (1)[9] Ha a szociális intézményben történő elhelyezés nem beutaló határozat alapján történik, az intézmény fenntartója vagy az általa kijelölt szerv, személy és a szolgáltatást igénybe vevő ellátott, illetőleg törvényes képviselője megállapodást köt - kivéve az éjjeli menedékhelyként működő intézményeket -, amely tartalmazza különösen

a) az ellátás kezdetének időpontját,

b) az intézményi ellátás időtartamát, határozott vagy határozatlan időtartamú megjelölését,

c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját,

d) a térítési díj összegét,

e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,

f) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személlyel akkor kell megkötni, ha az ellátás időtartama meghaladja a 30 napot.

A szociális intézmény működésének ellenőrzése

10. § (1)[10] A normatív állami hozzájárulást igénylő nem állami intézmények esetében a működést engedélyező szerv - a megyei, fővárosi önkormányzat által kijelölt módszertani feladatot ellátó intézmény szakmai segítségével - évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a fenntartó a szociális intézményt

a) a működési engedélyben, és

b)[11] az e rendeletben, valamint a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően működteti-e, így különösen a térítési díjak, az egyszeri hozzájárulások megállapításának és meghatározott mértékű elkülönítésének jogszerűségét, a szociális szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás 9. § szerinti tartalmi megfelelőségét, a belső szabályzatok meglétét és annak szakszerűségét, a szolgáltatás szakmai követelményeinek érvényesülését, a szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés meglétét.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó szociális intézmény esetében a működést engedélyező szerv - a megyei, fővárosi önkormányzat által kijelölt módszertani feladatot ellátó intézmény szakmai segítségével - legalább 3 évenként ellenőrzi a szociális intézmény működésére vonatkozó külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok érvényesülését.

(3) Ha az ellenőrző szerv (1)-(2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan hiányosságokat észlel, legfeljebb 120 nap időtartamú határidő megjelölésével felszólítja az intézmény fenntartóját a hiányosság megszüntetésére.

(4) Az intézmény működési engedélyét vissza kell vonni és az intézményt be kell záratni, ha az intézmény fenntartója a megjelölt határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés helyreállítása érdekében.

(5) Az intézmény működését fel kell függeszteni, ha működése közbiztonságot, belső rendet, közegészségügyet, közerkölcsöt sért, vagy mások jogai ellen irányul, továbbá, ha az észlelt hiányosságok súlyosan sértik az intézmény ellátottainak érdekeit.

A szociális intézmény működésének megszűnése

11. § (1) A szociális intézmény működése megszűnik, ha

a) az intézmény fenntartója felhagy az intézmény működtetésével,

b) az intézményt fenntartó természetes személy meghal, vagy cselekvőképességét egészben vagy részben elveszti, kivéve, ha örököse, illetve törvényes képviselője szociális vállalkozói engedélyt kap és az intézményt fenntartó helyébe lép,

c) a működést engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja, illetve a működést felfüggeszti.

(2) A normatív állami hozzájárulást igénybe vevő nem állami szociális intézmény fenntartója az intézmény működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát közli az ellátottakkal, továbbá azok törvényes képviselőivel és az engedélyező szervvel. A működés megszüntetésére a közlés időpontjától számított

a) az alapellátást és nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén 3 hónap,

b) a bentlakásos szociális intézmény esetén 6 hónap

elteltével kerülhet sor.

(3) Az Szt. 120. §-ában szabályozott ellátási szerződés alapján működő szociális intézmény működésének megszüntetése az ellátási szerződésben foglaltak szerint történik.

(4) Ha a működést engedélyező szerv a nem állami szociális intézmény működését felfüggeszti vagy visszavonja a működési engedélyét, intézkedni köteles az Szt. értelmében szociálisan rászorult személyek ellátásáról. Bentlakásos szociális intézmény esetén - a Hivatal vezetőjének megkeresése alapján - a megyei, fővárosi főjegyző ideiglenesen intézkedik az ellátás megszervezéséről.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt ellátási kötelezettség teljesítéséhez az arra kötelezett szerv a külön jogszabályban meghatározottak szerint költségvetési támogatásra jogosult. A támogatás összegének meghatározása a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott nem állami szociális intézmények normatív állami hozzájárulásának alapulvételével történik.

(6) A szociális intézmény működésének (4) bekezdés szerinti megszűnéséből fakadó követelések érvényesítésére, a kártérítési felelősségre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai az irányadók.

A szociális vállalkozói engedély

12. § (1) Ha a fenntartó természetes személy, kizárólag szociális vállalkozói engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában kaphat szociális intézmény fenntartására működési engedélyt.

(2) Az engedély kiadása a vállalkozó székhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Amennyiben a szociális intézmény működésének engedélyezése is a jegyző hatásköre, a szociális vállalkozói engedéllyel együtt határoz az intézmény működésének engedélyezéséről.

(3) Engedélyt az a természetes személy kaphat, aki

a) az egyéni vállalkozásról szóló törvény alapján vállalkozói igazolványra egyébként jogosult lenne, és

b)[12] a tevékenységi körnek megfelelő szakképesítéssel és legalább 2 éves - szakképesítésének megfelelő - szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(4) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell

a) a tevékenységi körnek - a külön jogszabály szerint - megfelelő szakképesítést bizonyító irat hiteles másolatát, és

b) a kérelmező 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.

(5) A vállalkozói engedély tartalmazza

a) a vállalkozó

aa) társadalombiztosítási azonosító jelét,

ab) adószámát,

ac) székhelye, telephelye címét,

b) a vállalkozói tevékenység

ba) körét,

bb) formáját (főfoglalkozású, kiegészítő, nyugdíjas).

(6) A (4)-(5) bekezdésben megjelölt adatokban történt változást a szociális vállalkozónak 30 napon belül be kell jelenteni az engedélyt kiadó jegyzőnek.

(7) A jegyző az engedélyt visszavonja, ha a vállalkozó

a) a (3)-(4) bekezdésben megjelölt engedélyezés alapjául szolgáló feltételeknek nem felel meg,

b) tevékenysége e kormányrendeletben vagy a külön jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és hatósági felszólítás ellenére sem tett ezeknek eleget a megjelölt határidőben,

c) által fenntartott szociális intézmény működési engedélyét a 10. § (4) bekezdésében foglaltak miatt vissza kellett vonni,

d) az adókötelezettségeit az adóhatóság felhívását megelőzően 12 hónapig nem teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget,

e) 12 havi társadalombiztosítási fizetési kötelezettségét meghaladó tartozása megfizetésének, illetőleg a bejelentési, a bevallási kötelezettségeinek a társadalombiztosítási igazgatási szervek felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget,

f) a szociális intézmény működésének megszűnésekor a 14. § szerinti normatív állami hozzájárulást nem fizeti vissza.

(8) Az engedély visszavonásával egyidejűleg határozni kell a szociális intézmény működési engedélyének visszavonásáról is. Ha a működést a Hivatal vezetője engedélyezte, a jegyző a vállalkozói engedély visszavonását tartalmazó határozat egy példányát megküldi a Hivatal vezetőjének.

A nem állami szociális intézmény működésének normatív támogatása

13. § (1)[13] A normatív állami hozzájárulást a működést engedélyező szervnél a működési engedély kiadásakor, illetve a már működő intézmények esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik -, a tárgyévet megelőző év december 15-éig kell igényelni. E határidő elmulasztása esetén a normatív állami hozzájárulás a kérelem benyújtását követő hónaptól állapítható meg és folyósítható. Az igénylés a 2. számú melléklet szerinti igénylőlapon történik.

(2)[14] Az (1) bekezdésben foglalt támogatási igényhez nappali ellátást nyújtó intézmény esetében a működést engedélyező szerv csatolja a 3. számú mellékletben foglalt igazolást arról, hogy a szociális intézmény működése

a) megfelel a jogszabályi követelményeknek, vagy

b) csak részben felel meg a jogszabályi követelményeknek, de ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik,

továbbá, hogy a támogatási igény megfelel a központi költségvetésről szóló törvényben foglalt támogatási feltételeknek.

(3)[15][16] A normatív állami hozzájárulást a Hivatal folyósítja. A működést engedélyező szerv a támogatási igényeket a (2) bekezdésben megjelölt igazolásokkal együtt megküldi a Hivatalnak, amely a 4. számú melléklet szerint összesített igényeket - a tárgyév első negyedévének kivételével - negyedévenként, a negyedévet megelőző hónap 5. munkanapjáig havi bontásban, intézményenként és összesítve száz forintra kerekítve továbbítja a Belügyminisztériumnak. Az első negyedév igényeit a tárgyév január 5. napjáig kell továbbítani.

(4)[17] A normatív állami hozzájárulás a működési engedély kiadásának időpontjától állapítható meg a tárgyévre. Az esetleges támogatási igényváltozást a negyedévi igénybejelentés alkalmával kell érvényesíteni, ezzel egyidejűleg a (6) bekezdés szerinti szerződéseket is módosítani kell.

(5)[18][19] A normatív állami hozzájárulást a megyei, fővárosi összesített igények alapján a Belügyminisztérium bocsátja a Hivatal rendelkezésére.

(6) A normatív állami hozzájárulás folyósítására a Hivatal és az intézmény fenntartója a tárgyév január 31. napjáig szerződést köt, amely tartalmazza különösen

a) a szociális intézmény nevét, székhelyét,

b) a normatív állami hozzájárulás jogcímét,

c) a jogosultság alapját,

d) a normatív állami hozzájárulás összegét, a folyósítás ütemét,

e) a normatív állami hozzájárulás elszámolásának határidejét, módját,

f) a normatív állami hozzájárulás felhasználásáról való elszámolás rendjét,

g)[20] a fel nem használt normatív állami hozzájárulás visszafizetésének rendjét, továbbá a jogtalanul felvett, illetve nem az alapfeladat ellátására fordított normatív állami hozzájárulás visszafizetésének szabályait és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket.

h)[21] a normatíva elszámolásának rendjét.

(7) A (6) bekezdésben megjelölt szerződés egy példányát a Hivatal megküldi - a szerződő félen kívül - a működést engedélyező szervnek.

(8)[22][23] A Hivatal az intézményektől érkezett évközi és év végi elszámolások összesítőjét az elszámolást követő hónap 10. napjáig megküldi a Belügyminisztériumnak. A normatív állami hozzájárulás felhasználásának jogszerűségét a Hivatal évi egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés az év végi elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig történik meg. A Hivatal - az éves elszámolással egyidejűleg - tájékoztatja a Szociális és Családügyi Minisztériumot az év során támogatásban részesített intézmények köréről az intézmény nevének, címének és tevékenységi körének feltüntetésével.

(9)[24] A nem állami szociális intézmény a normatív állami hozzájárulás és a térítési díj felhasználását számviteli rendjében - feladatonkénti bontásban - elkülönítetten köteles kezelni.

(10)[25][26] A Belügyminisztérium, valamint a Hivatal a normatív állami hozzájárulás évközi elszámolásakor az elszámolási időszakban a jogosultságot érintő változás következtében keletkezett többlettámogatást a következő elszámolási időszak terhére, míg a többletigényt annak javára számolja el.

(11) A Hivatal az elszámolási időszakban igénybe vett, de fel nem használt normatív állami hozzájárulás terhére kielégíti az igényjogosultságban bekövetkezett változásra tekintettel felmerülő többletigényeket.

14. §[27][28] (1)[29] Ha a nem állami szociális intézmény fenntartója a normatív állami hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél 5%-kal vagy azt meghaladó mértékben vette igénybe, háromszázezer forintot meg nem haladó eltérés esetén a költségvetési évben érvényes átlagos jegybanki alapkamatot, egyébként pedig annak kétszeres összegét köteles megfizetni.

(2)[30] Ha a nem állami szociális intézmény fenntartója az elszámolás napjáig a visszafizetési és az (1) bekezdésben előírt kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a túllépés összegét, valamint a késedelmi kamatot az esedékes hozzájárulásból le kell vonni. A Hivatal - indokolt esetben a fenntartó kérelmére - a tartozást több, legfeljebb hat részletben is levonhatja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben előírt kamatfizetési kötelezettség a teljes naptári év után igénybe vett állami hozzájárulás után állapítható meg.

(4)[31][32] A nem állami szociális intézmény fenntartója, ha a normatív állami hozzájárulás teljes összegét vagy annak egy részét nem alapfeladatának ellátására fordította, köteles ezt az összeget az elszámolás napjáig az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegével visszafizetni. Amennyiben a nem állami szociális intézmény fenntartója a visszafizetési kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, a Hivatal a (2) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.

(5)[33] A Hivatal számlájára visszafizetett normatív állami hozzájárulás, valamint a kamatok a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keret számláját illetik meg.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően létesített - működési engedéllyel nem rendelkező - szociális intézmény fenntartója 1997. június 30-ig köteles az intézmény működési engedélyének kiadását kérelmezni. A működési engedélyt a működést engedélyező szerv 1997. december 31-ig adja ki.

(3) A működést engedélyező szerv a rendelet hatálybalépése előtt kiadott működési engedélyeket - hivatalból - felülvizsgálja és az e rendeletben foglaltak alapulvételével az új működési engedélyt 1997. június 30-ig kiadja. Ha a felülvizsgálat szerint a szociális intézmény működése a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a működést engedélyező szerv felszólítja az intézmény fenntartóját, hogy a 3. és 6. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő működés feltételeit 1997. december 31-ig teremtse meg.

(4) Ha a szociális intézmény 1997. december 31-ig a működési engedély kiadásához szükséges feltételeknek nem felel meg, de az intézmény működtetése ellátási érdekből indokolt, a működési engedély ideiglenesen, legfeljebb 1999. december 31-ig kiadható. E határidőt követően az ideiglenes működési engedély érvényét veszti.

(5) 1997. évben a 13. § (1) bekezdés rendelkezését úgy kell alkalmazni, hogy a normatív állami hozzájárulás iránti igényt 1997. január 31-ig kell benyújtani.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet 3. §-a és a §-t megelőző cím, továbbá 1., 4-9. §-ában az "és szociális" szövegrész, valamint a 4-5. §-ában a "vagy szociális" szövegrész,

b) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 11. §-ának a) pontjában a "szociális, valamint" szövegrész.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelethez

Tartalmi követelmények a szociális intézmény működésére vonatkozó szakmai program elkészítéséhez

1. A szociális intézmény működésére vonatkozó szervezeti kérdéseknek foglalkozniuk kell:

- a szervezeti egységek egymásra épülésével, alá-fölérendeltségi viszonyaival,

- a feladatkörök megjelölésével,

- a szakmai egységek létszámával,

- a szakmai egységek szakképzettség szerinti megoszlásával.

2. A szociális intézmény célja, feladata meghatározásakor ki kell térni:

- az ellátottak körére,

- a feladatellátás szakmai tartalmára, módjára (részletesen bemutatva az intézet által nyújtott szolgáltatásokat),

- az ápolási, gondozási feladatok jellegére,

- az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások körére (pl. fodrász, kozmetikus, pedikűr).

3. A szolgáltatás igénybevétele feltételeinek meghatározásakor rögzíteni kell:

- a térítési díjakat, egyszeri hozzájárulásokat,

- egyéb szolgáltatások igénybevételének díjait,

- a gondozottaknak juttatott költőpénz mértékét.

4. Részletezni kell az intézmény tárgyévi költségvetését, a bevételek-kiadások alakulását.

5. A szakmai programhoz csatolni kell a szociális intézmény házirendjét.

2. számú melléklet a 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelethez

Igénybejelentés
a szociális közfeladatot ellátó nem állami szervek által
működtetett szociális intézmények költségvetési
támogatásához
1. Az intézmény
neve: ....................................................................................................................................................................
címe: ....................................................................................................................................................................
vezető neve; beosztása, telefonszáma: ..........................................................................................................
2. Az intézmény fenntartójának
neve: ...................................................................................................................................................................
címe: ....................................................................................................................................................................
telefonszáma: .....................................................................................................................................................
bankszámlaszáma: ..............................................................................................................................................
3. A működési engedély száma:
...............................................................................................................................................................................
4. A működési engedélyt kiállító szerv igazolásának száma:
...............................................................................................................................................................................
5. Az engedélyezett létszám:
...............................................................................................................................................................................
6. A tárgyévre tervezett feladatmutató:
...............................................................................................................................................................................
7. A működés megkezdésének időpontja:
8. Az igénybejelentés pénzügyi támogatás céljára történő felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok:
9. Kijelentem, hogy a szociális intézményben a térítési díjra vonatkozó jogszabályokat betartottam.
Mellékletek:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Kelt, ................................................................................
.........................................................................
Az adatok hitelességét igazoló
cégszerű aláírás és bélyegző

3. számú melléklet a 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelethez[34]

Az igazolást kiállító hatóság megnevezése:

címe, telefonszáma:

Szám:

IGAZOLÁS

......................... igazolom, hogy a ........................ (intézmény fenntartójának neve, címe) a ................... (működési engedély száma) számon kiadott működési engedély, ideiglenes működési engedély alapján humán szolgáltatás keretében ................ nappali ellátást nyújtó szociális intézményt működtet, és ezzel állami közfeladatot lát el.

Az ................ (dátum) tartott szakmai vizsgálat megállapította, hogy a ......... fő befogadására alkalmas intézmény ............... fővel működik, és tevékenysége megfelel a központi költségvetésről szóló törvényben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény működésének engedélyezéséről szóló 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

Ezen igazolást a normatív állami hozzájárulás igénybevétele céljából, a nem állami fenntartású intézmény kérelmére állítottam ki.

Kelt, .....................................

...........................................

a jegyző aláírása és bélyegzőlenyomata

Az igazolást kapja: a nem állami fenntartású intézmény vagy annak fenntartója.

4. számú melléklet a 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelethez[35]

Megye megnevezése: ....................................

Összesítő

a nem állami fenntartású szociális intézmények által ...... évre igényelt normatív állami hozzájárulásról

A humán szolgáltatást végző nem állami intézmény megnevezése, címeBankszámlaszámaAz igényelt normatív állami hozzájárulás jogcímeAz igényelt normatív állami hozzájárulás mértéke (Ft)Tervezett ellátási létszám (fő)Az ellátás időtartama (...-től ......-ig)Normatív állami hozzájárulás összege (Ft)

A Hivatal az igénybejelentések (elszámolások) összesítőjét a központi költségvetési törvényben foglalt jogcímenként bontva és tevékenységi körönként csoportosítva készíti el.

Lábjegyzetek:

[1] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. §-ának a) pontja a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 10. § 3. bekezdés a) pontjának megfelelően módosított szöveg

[2] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. §-ának d) pontja a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 10. § 3. bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[3] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 3. § 2. bekezdésének fa) pontja a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[4] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 3. § 3. bekezdésének a)-b) pontjai a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[5] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 3. § 3. bekezdésének f) pontját a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdése iktatta be

[6] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 4. § 4. bekezdése a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[7] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 7. § 1. bekezdése a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[8] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 7. § 1. bekezdésének d) pontját a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be

[9] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 9. § 1. bekezdésének felvezető szövege a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően módosított szöveg

[10] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 10. § 1-3. bekezdései a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[11] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 10. § 1. bekezdésének b) pontja a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg

[12] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 12. § 3. bekezdésének b) pontja a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg

[13] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 1. bekezdése a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[14] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 2. bekezdése a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[15] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 3. bekezdése a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[16] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 3. bekezdése a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[17] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 4. bekezdése a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[18] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 5. bekezdése a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[19] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 5. bekezdése a 81/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[20] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 6. bekezdésének g) pontja a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 10. § 3. bekezdés c) pontjának megfelelően módosított szöveg

[21] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 6. bekezdésének h) pontját a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § 4. bekezdése iktatta be

[22] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 8. bekezdése a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § 5. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[23] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 8. bekezdése a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § 4. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[24] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 9. bekezdését a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § 5. bekezdése iktatta be

[25] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 10-11. bekezdéseit a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § 5. bekezdése iktatta be

[26] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 13. § 10. bekezdése a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[27] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. §-a a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának megfelelően módosított szöveg

[28] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § 1-2. bekezdései a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[29] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § 1. bekezdése a 81/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[30] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § 2. bekezdése a 81/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelően módosított szöveg

[31] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § 4. bekezdése a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[32] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § 4. bekezdése a 81/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően módosított szöveg

[33] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 14. § 5. bekezdése a 231/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[34] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

[35] A 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a 208/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék