188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Az ország közlekedésbiztonsága javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő egyes állami feladatok teljesítésének pénzügyi forrásai:

a) a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő - külön jogszabályokban meghatározott - és beszedett hatósági díjainak 13,5%-a,

b) az éves állami költségvetés keretében a közúti közlekedésbiztonság javítására meghatározott összeg,

c) a közlekedésbiztonság javítására felajánlott összeg

d)[1]

(a továbbiakban: bevétel).

2. §[2] (1) Az 1. §-ban meghatározott bevétel az alábbi közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok teljesítésére használható fel:

a) a közúti közlekedés tervezéséhez, fejlesztéséhez és szabályozásához szükséges, a biztonságot szolgáló szakmai adatgyűjtő, értékelő és kutató-elemző munkákra, azok publikálására, szakmai továbbképzések, konferenciák támogatására, a forgalom ellenőrzését és szabályozását szolgáló technikai eszközök fejlesztésére, a kapcsolódó kommunikációs tevékenységekre,

b)[3] a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, köznevelési intézményben folytatott nevelési-oktatási tevékenység, illetve a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, szakképző intézményben folytatott szakképzési tevékenység szakmai támogatására,

c) az állami feladatok megvalósítására kialakított projekteket (akcióprogramokat) koordináló titkárság tevékenységének támogatására,

d) a közúti közlekedés biztonságát szolgáló felvilágosításra és kommunikációra,

e) a közúti közlekedés ellenőrzése hatékonyságát szolgáló technikai eszközök beszerzésére és üzemeltetésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása és a bevételek felhasználása

a) az a)-c) pontok tekintetében a közlekedésért felelős miniszter,

b) a d)-e) pontok tekintetében a közlekedésért és a közlekedésrendészetért felelős miniszter

feladata.

3. § (1)[4] Az 1. §-ban meghatározott bevételek közül a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell átutalni

a)[5] az Építési és Közlekedési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára (ÁHT: 302691, számlaszám: 10032000-00003582-05050019) az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 8,5%-ot,

b) az Országos Rendőr-főkapitányság elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlaszám: 10023002-01451849-00000000) az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 5%-ot.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott bevétel

- 35%-át az e § (1) bekezdésének a) pontjában,

- 65%-át az e § (1) bekezdésének b) pontjában

meghatározott számlára kell utalni.

(3)[6] Az 1. § c) pontjában szereplő bevételt az adományozó - a Polgári Törvénykönyv szerinti közérdekű kötelezettségvállalásként - teljesítheti.

4. §[7] (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételt három egymást követő évre szóló akcióprogram alapján kidolgozott éves intézkedési terv alapján lehet felhasználni. Az akcióprogramot a hároméves időtartam lejártát megelőző év szeptember 30-áig, az éves intézkedési tervet pedig a tárgyévet megelőző év június 30-áig a közlekedésért felelős miniszter - a 2. § (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott feladatok tekintetében a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - hagyja jóvá.

(2) A közlekedésért felelős miniszter - a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - köteles az előző évi baleseti helyzetről szóló beszámolójában az akcióprogram, az éves intézkedési terv adott évre vonatkozó teljesítéséről és a pénzeszközök felhasználásáról a Kormány részére tájékoztatást adni.

5. § Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 54/2009. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.20.

[2] Megállapította a 409/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[3] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[4] Megállapította a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.

[5] Módosította a 141/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.04.27.

[6] Módosította az 53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[7] Megállapította a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.