Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, és

a 9. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. §-ban meghatározott bevételek közül a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell átutalni

a) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás előirányzat-felhasználási keretszámlájára (ÁHT: 331117, számlaszám: 10032000-00315012-00000000) az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 8,5%-ot,

b) az Országos Rendőr-főkapitányság elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlaszám: 1002300201451849-00000000) az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 5%-ot."

(2) Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételt három egymást követő évre szóló akcióprogram alapján kidolgozott éves intézkedési terv alapján lehet felhasználni. Az akcióprogramot a hároméves időtartam lejártát megelőző év szeptember 30-áig, az éves intézkedési tervet pedig a tárgyévet megelőző év június 30-áig a közlekedésért felelős miniszter - a 2. § (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott feladatok tekintetében a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - hagyja jóvá.

(2) A közlekedésért felelős miniszter-a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - köteles az előző évi baleseti helyzetről szóló beszámolójában az akcióprogram, az éves intézkedési terv adott évre vonatkozó teljesítéséről és a pénzeszközök felhasználásáról a Kormány részére tájékoztatást adni."

2. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ország területére kiterjedő illetékességgel:)

"c) a muzeális jellegű járművek forgalomba helyezésével és az OT betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával, valamint a versenycélú járműnek minősített jármű forgalomból történő kivonásával és az "SP" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával kapcsolatos eljárásban a Központi Okmányiroda jár el."

3. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek az (1) bekezdés szerinti bírságot, ha vele szemben ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki azonos vagy nagyobb összegű bírságot, és a bírságot megfizette.

(3) Csak a már megfizetett bírság és az újonnan kiszabott bírságösszeg közötti különbséget kell megfizetnie a gépjármű üzemeltetőnek, ha vele szemben ugyanarra az időre vonatkozó átlagsebesség megállapítása alapján sebességtúllépés miatt szabtak ki kisebb összegű bírságot."

(2) Az R2. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a megengedett legnagyobb sebességre, a vasúti átjárón való áthaladásra, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművel történő megállásra és várakozásra, az autópálya leálló sávjának igénybevételére, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna) és a kötelező haladási irányra vonatkozó rendelkezések megsértője a helyszíni ellenőrzés során vagy az eljárás során a (3) bekezdés szerint ismertté vált, akkor az 1-6. mellékletben meghatározott, a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti bírság nem szabható ki."

(3) Az R2. 8/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott szabályszegések elkövetése miatt a Kkt. 21. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárás indult, és

a) a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése szerinti, a Kkt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt adatok alapján vagy

b) az üzemben tartónak a hatóság előtt vagy a hatóság felé tett nyilatkozata alapján

megállapítható, hogy a járművezető személye maga a használatba vevő, illetve az üzemben tartó, a 9. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt hatóság a szabályszegés elkövetése miatt a járművezetővel szemben a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott bírságot szabja ki.

(4) A Kkt. 21. § (1) bekezdésében meghatározott, a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló miniszteri rendelet szerinti technikai eszközzel rögzített szabályszegés miatti közigazgatási hatóság eljárást az ismertté vált járművezetővel szemben csak akkor lehet megindítani vagy lefolytatni, ha ugyanazon jogsértés miatt vele szemben a Kkt. 20. §-a alapján közigazgatási bírságot nem szabtak ki."

(4) Hatályát veszti az R2.11. § (1), (3)-(5) bekezdése.

(5) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(6) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(7) Az R2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(8) Az R2. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(9) Az R2. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(10) Az R2.6. melléklet táblázat 1. és 3. sorszámú sorában az "50 000" szövegrész helyébe a "30 000" szöveg lép.

4. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik- a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. §a), b), g), h), j) és l) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti."

(2) Az R3. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -a 11/A-11/G. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre ("gyorshajtás"), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára ("ittas vezetés"), a vasúti átjárón való áthaladásra, a járművel történő megállásra és várakozásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A-11/G. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot-a 11/A-11/G. mellékletben meghatározottak szerint-a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell befizetni."

(3) Az R3. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és bekezdés a következő b1) ponttal egészül ki:

(Amennyiben az ellenőrző hatóság)

"a) az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) alpontjában, 6. és 7. pontjában, b1) az 5. melléklet 6. táblázat 16. pontjában,"

[meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege 30 000 forint]

(4) Az R3. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8-11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A-11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni."

(5) Az R3. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(6) Az R3. 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az R3. 11/A. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az R3. 11/B. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(9) Az R3. 11/C. és 11/D. melléklete helyébe a 10. mellékletben foglalt 11/C. és 11/D. melléklet lép.

(10) Az R3. a 11. mellékletben foglalt 11/E., 11/F. és 11/G. melléklettel egészül ki.

5. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosítása

5. § (1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát."

(2) A KRESZ 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén - a főútvonalon kerékpározás esetét kivéve -a kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott korlátozást."

(3) A KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,)

"c) amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;"

(4) A KRESZ 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A közterület-felügyelő a jármű megállítására a (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt jelzést adja. Az ilyen jelzés észlelése esetén a járművel meg kell állni."

(5) A KRESZ 37. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton kialakult forgalmi torlódás esetében - a (4) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott járművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében -

a) a belső (bal szélső) forgalmi sávban közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódni,

b) az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek a forgalmi sávban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni,

és - ha az így kialakuló "folyosóban" történő biztonságos elhaladás azt szükségessé teszi - a forgalmi sávokat kijelölő terelővonalak átlépésével kell haladni és megállni."

(6) A KRESZ 41. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében említetteken túlmenően]:)

"c) ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történő kihajtást - az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül - akadályozza;"

(7) A KRESZ 49. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a gépjármű kizárólag a megkülönböztető fényjelzést használja, akkor a gépjármű vezetője a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti."

(8) A KRESZ 50. § (1) bekezdése a következő i)-j) ponttal egészül ki:

(A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:)

"i) személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző járművön a feladat végzése közben;

j) közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben."

(9) A KRESZ 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármű esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját, az (1) bekezdés i) és j) pontjában szereplő járműnél a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelően alkalmazni kell, ha ez a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza."

(10) A KRESZ 54. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson

a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és

b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel."

(11) A KRESZ 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Személysérülést okozó baleset és jármű kigyulladás esetében a balesettel nem érintett járművek vezetői is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani. A jármű vezetője a segítségnyújtáshoz a járművön készenlétben tartott elsősegélynyújtó felszerelést, valamint a tűzoltó készülékkel ellátott jármű vezetője a tűzoltó készüléket a kigyulladt jármű oltásához köteles használni, illetve a segítségnyújtó rendelkezésére bocsátani."

6. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet csak gazdálkodó szervezet - ideértve az 1071/2009/EK rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti személyeket is - végezhet.

(2) Az 1071/2009/EK rendeletnek, valamint az e rendelet 8-23. §-ánaka díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell minden olyan gazdálkodó szervezetre, amely - a teherjármű megengedett legnagyobb sebességének a mértékétől függetlenül - 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel akár belföldi, akár nemzetközi forgalomban díj ellenében közúti árutovábbítási tevékenységet végez."

(2) Az R4. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító lehet a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, tagja, alkalmazottja vagy az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt személy.

(2) A gazdálkodó szervezet szakmai irányítására az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt személy, továbbá - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az 1071/2009/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölt személy csak egyetlen gazdálkodó szervezetnél láthat el szakmai irányítói tevékenységet."

(3) Az R4. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A megfelelő pénzügyi helyzet az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis és a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adatai alapján tanúsítható."

(4) Az R4. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben a kérelmező szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában és nem igazolja, hogy köztartozásmentes adózó, a közlekedési hatóság ellenőrzi a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, hogy a kérelmező megfelel-e a 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek."

(5) Az R4. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járművek számának megfelelő számban kiadott tevékenységi engedély másolata (a továbbiakban: engedélykivonat) a jármű forgalmi rendszámára szól, és legalább tartalmazza az engedélykivonat alszámát is."

(6) Az R4. 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:)

"d) az árura vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél száma, az áru (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes árunál - a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) szerinti adatok, továbbá a vontatott vagy szállított járműre vonatkozó adatok (a tulajdonos vagy üzemben tartó megnevezése, címe, a jármű rendszáma),"

(7) Az R4. 22. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi."

(8) Az R4. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § A 13. §-ban, a 19. § (3) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell a díj ellenében közúti árutovábbítási tevékenységet végző minden olyan teherjárműre is, amelynek a megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát nem haladja meg."

(9) Az R4. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Saját számlás menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:)

"c) áruszállítás esetében a rakományra vonatkozó adatok: az árutulajdonos által kiállított szállítólevél száma, a szállítmány (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áru szállításánál - a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel - az ADR szerinti adatok, továbbá"

(10) Az R4. 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A sajátszámlás közúti áruszállítást végző teherjármű menetlevele elektronikus formában is vezethető. Az elektronikus menetlevél esetében a (2) bekezdésben meghatározott adatokat azok rendelkezésre állásának időpontjában, illetőleg automatikusan, zárt rendszerben kell rögzíteni. Az elektronikus menetlevél adatrögzítő berendezésének alkalmasnak kell lennie arra, hogy: a) a tárolt adatok aktuális tartalmát teljes körűen megjelenítse, és b) a tárolt adatokról hiteles nyomtatást készítsen vagy biztosítsa az ellenőrzést végző hatóság számára - a jármű üzemben tartója által működtetett zárt informatikai rendszer útján - a tárolt adatok közvetlen, valós idejű letöltését."

(11) Az R4. 38. § (1) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)

"a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 613/2012/EU bizottsági rendelet,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 612/2012/EU bizottsági rendelet,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az e rendeletet módosító 611/2012/EU bizottsági rendelet,"

(12) Az R4. 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az R4. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az R4. 3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az R4. 2. § (1) bekezdés 1. pontjában az "az személyszállítás" szövegrész helyébe az "az a személyszállítás" szöveg, 2. § (1) bekezdés 14. pontjában a "teherjárművel végzett" szövegrész helyébe a "teherjárművel gazdálkodó szervezet által végzett" szöveg, 2. § (1) bekezdés 17. pontjában a "32. § szerinti szerződés" szövegrész helyébe a "34. § szerinti szerződés" szöveg, 10. § (3) bekezdésében az "1071/2009/EK rendelet III. mellékletben meghatározottak szerinti" szövegrész helyébe az "1071/2009/EK rendelet 613/2012/EU bizottsági rendelettel módosított III. mellékletében meghatározottak szerinti" szöveg, 25. § (2) bekezdésében az "az 1072/2009/EK rendeletben az árutovábbítási közösségi engedélyre" szövegrész helyébe az "a 612/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1072/2009/EK rendeletben árutovábbítási közösségi engedélyre" szöveg, 27. § (3) bekezdésében a "megfelel az 1073/2009/EK rendeletben" szövegrész helyébe a "megfelel a 611/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 1073/2009/EK rendeletben" szöveg, 27. § (6) bekezdésében a "12. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "13. § (2) bekezdésében" szöveg lép.

7. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 36. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedély visszavonásáról, bevonásáról és a vezetési jogosultság szüneteléséről határozatot hoz, amelyben kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására, ha annak elvételére a 32. §-ban foglaltak ellenére a helyszínen nem került sor vagy a helyszíni elvétel kizárt. A határozat meghozatalával egyidejűleg a vezetői engedély visszavonásának, bevonásának és a vezetési jogosultság szünetelésének tényét a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi."

(2) Az R5. 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott belföldi üzemben tartónak a tulajdonába kerülő, külföldön nyilvántartásba vett jármű behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül kell kezdeményeznie a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételét és magyarországi forgalomba helyezését. Ezen időszakon belül az EGT más tagállamában a jármű külföldre történő kiviteléhez kiadott érvényes rendszámot a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §-ában meghatározott, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági jelzésnek kell tekintetni."

(3) Az R5. 52. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha)

"e) annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása,"

(4) Az R5. 63. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblát az ügyfél kérelme alapján a közlekedési igazgatási hatóság a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján versenycélú járműnek minősített versenyzési célra használható járművekre (a továbbiakban: versenyjármű) a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap alapján adja ki."

(5) Az R5. a következő 69/A. §-sal egészül ki:

"69/A. § (1) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának a közlekedési igazgatási hatóság által történő engedélyezési feltételei:

a) a jármű jogszerű birtoklásának okirattal történő igazolása,

b) a jármű érvényesített gépkönyvének bemutatása,

c) a műszaki alkalmasság igazolása a közlekedési hatóság által elvégzett versenyjármű szemle alapján kiállított Műszaki Adatlap bemutatásával,és

d) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása.

(2) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

(3) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott versenyjárművel a közúti forgalomban részt venni verseny alkalmával, valamint a versenyre felkészülés és a verseny helyszínére történő közlekedés céljából szabad.

(4) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla jogosítottja köteles a közúti forgalomban részvételkor a járművön a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni, valamint az indítási napló rovatait tényszerűen kitölteni.

(5) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.

(6) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla elvesztését, eltűnését, megrongálódását a tulajdonos (üzemben tartó) köteles haladéktalanul a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni."

(6) Az R5. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek, a fő tevékenysége szerint járműgyártásra, járműjavításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban."

(7) Az R5. 70. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni."

(8) Az R5. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"71. § Az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak Magyarország területén lehet közlekedni. A P és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetében, illetve akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik."

(9) Az R5. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az érvényesítő címke (a továbbiakban: címke) a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármű műszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét - a CD, a P, az M és a Z betűjelű ideiglenes, valamint az E típusú különleges rendszámtábla kivételével - valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni."

(10) Az R5. 96. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellenőrző hatósági személy az eljárása során a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha)

"b) a járművel a közúti forgalomban részt vesznek annak ellenére, hogy a jármű

ba) forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki érvényességi idő több mint három hónapja lejárt,

bb) forgalmi engedélyének "H" adatmezőben szereplő érvényességi ideje vagy az ideiglenes forgalomban tartási engedélyének az érvényességi ideje lejárt vagy

bc) műszaki vizsgálatra történő berendelésére vonatkozó jogerős határozatban foglaltaknak határidőben nem tettek eleget,"

(11) Az R5. 96. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az ellenőrző hatósági személy a helyszínen elveszi azM, az SP és P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, az indítási naplót, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, ha a jármű vezetője az ideiglenes rendszámtáblát a 69. § (1) bekezdésében, 69/A. §-ban, illetve a 70. §-ban meghatározott feltételektől eltérően használta, nem előírásszerűen vezette az indítási naplót, illetve az ideiglenes rendszámtábla nem az arra jogosult járműre van felszerelve."

(12) Az R5. 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával - az f) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:

a) a 96. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja és a 101. § (1) bekezdés e), f) és h) pontja esetén a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig,

b) a 96. § (1) bekezdés e) és g) pontja, továbbá a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontja esetén a kötelezettség teljesítésének igazolásáig,

c) a 101. § (1) bekezdés b) pontja esetén a lefoglalás, illetve a zár alá vétel feloldásáról szóló értesítésig, továbbá addig az időpontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy a járművet nem értékesítette, vagy nem adta vissza az adósnak, vagy ameddig a végrehajtást kérő a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 134. §-a alapján a járművet át nem vette,

d) a 96. § (1) bekezdés d) pontja esetén a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb hat hónapra,

e) a 101. § (1) bekezdés c) pontja és 102. § (4) bekezdése esetén hat hónapra,

f) a 49. § (1) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja és a 102. § (5) bekezdése esetén átmeneti időszakra,

g) a 101. § (1) bekezdés j) pontja esetén a kivonást kezdeményező hatóság értesítéséig."

(13) Az R5. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomból történő kivonását nyilvántartásba veszi. A 96. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, illetve a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot - a jármű műszaki alkalmasságának, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolásával - a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította, az eljárást meg kell szüntetni."

(14) Az R5. 114. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(3) A jármű elidegenítése esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt és a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, a jármű jogszerű megszerzőjének át kell adni."

(15) Az R5. 120. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az 1991. évet követően szerzett "M" kategóriában érvényes vezetői jogosultságot igazoló vezetői engedélyt (járművezetői igazolványt) a közlekedési igazgatási hatóság 2013. január 19-ét követően kérelemre "AM" kategóriára érvényes vezetői engedélyre cseréli."

(16) Az R5. 121. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv, és az azt módosító 96/47/EK, 97/26/EK tanácsi irányelv, 2000/56/EK bizottsági irányelv, 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2006/103/EK tanácsi irányelv, 2008/65/EK bizottsági irányelv és 2011/94/EU bizottsági irányelv,"

(17) Az R5. 5. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(18) Az R5. 8. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(19) Az R5. 13. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(20) Az R5. 14. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(21) Az R5. 50. § (4) bekezdésében a "P, CD és E betűjelű" szövegrész helyébe a "CD, E, P és SP betűjelű" szöveg, 72. §-ában az "A P, az M, a Z és a CD betűjelű" szövegrész helyébe az "A CD, az M, a P, az SP és a Z betűjelű" szöveg, 92. § (1) bekezdésében az "az E, a P és az M betűjelű" szövegrész helyébe az "az E, az M, a P és az SP" szöveg, 96. § (9) bekezdésében az "az M és P betűjelű" szövegrész helyébe az "az M, a P és az SP betűjelű" szöveg, 2. melléklet "M" kategóriára vonatkozó rendelkezésében a "- segédmotoros kerékpár (a négykerekű segédmotoros kerékpár kivételével)" szövegrész helyébe a "segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót is")" szöveg, 14. melléklet 1. pontjában az "A CD betűjelű" szövegrész helyébe az "A CD és az SP betűjelű" szöveg lép.

(22) Hatályát veszti az R5. 60. § (2) bekezdés g) pontja és (5) bekezdése, továbbá az R5.13. melléklet 3. pontjában az "és az SP" szövegrész.

8. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. számú melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(2) Az R6. 1/A. számú melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

9. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2-4. és 6. melléklete helyébe a 21. mellékletben foglalt 2-4. és 6. melléklet lép.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) és (5) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése és a 19. melléklet, a 9. § és a 21. melléklet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. §, a 6. § (3), (4) és (10) bekezdése, valamint a 7. § (4)-(9) és (15)-(16) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(4) Az R2. 5. §-a, az R2. 8/A. § (2) bekezdésében az "a járművel történő megállásra és várakozásra," szövegrész, az R2. 4. melléklete, az R2. 5. melléklet 2. sora, az R3. 12. § (1) bekezdésében az "a járművel történő megállásra és várakozásra," szövegrész, az R3. 11/E. melléklet 2. sora, valamint az R3. 11/G. melléklete, az R6. 1/A. számú melléklet 18. Kódszámú sorában a "Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt, kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KR. 4. melléklet 1. pont, BR. 11/G. melléklet 1. pont];" és a "6" pontszám, továbbá 20. Kódszámú sorában a "Megállás az autópálya úttestjén és leállósávján [KR. 5. melléklet 2. pont, BR. 11/E. melléklet 2. pont];" és a "6" pontszám szövegrész 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § (1) Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2011/94/EU bizottsági irányelvnek (2011. november 28.) való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 611/2012/EU bizottsági rendelet,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 612/2012/EU bizottsági rendelet,

c) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 613/2012/EU bizottsági rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. mellékletének módosítása

Hatályát veszti az R2. 1. melléklet 1. sor "A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet" című oszlopában a "39. § (1) bekezdés" szövegrész.

2. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámA vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó
rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
1.A vasúti átjáró előtti megállásra
vonatkozó rendelkezések
39. § (3) bekezdés b), c), e),
h) pont
30 000
2.A vasúti átjáróra történő
ráhajtásra vonatkozó
rendelkezések
39. § (5) bekezdés a) és b) pont60 000

"

3. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámA továbbhaladás tilalmára vonatkozó
rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
1.A továbbhaladás tilalmát jelző
fényjelzés
9. § (4) bekezdés d) pont50 000

"

4. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámA járművel történő megállásra és
várakozásra vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
1.A megállás tilalmáraa) 15. § (1) bekezdés a) pont,10 000
15. § (4), (7) bekezdése, ha az
az (1) bekezdés a) pontjára
vonatkozik,
b) 40. § (5) bekezdés a), c), e), f),20 000
g), h), i), j), l), m) pont,
c) 40. § (8) bekezdés a) pont10 000
2.A várakozás tilalmára41. § (2) bekezdés a)-b) pont10 000

"

5. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámAz autópálya leálló sávjának
igénybevételére vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege forintban
1.Haladás a leálló sávon36. § (1) bekezdés
és 37. § (2) bekezdés
100 000
2.Megállás az úttesten és a leálló
sávon
37. § (4) bekezdés50 000

"

6. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletének módosítása

Az R3. 1. melléklet táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege,
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető)
"1.a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói
engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási
engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve
autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt:
közúti személyszállítási engedély), taxi-engedély,
személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi
forgalomban közösségi engedély nélkül - vagy az engedély
időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően - végzett közúti
közlekedési szolgáltatás, az előírt engedély nélkül végzett
kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett
különjárati személyszállítás
600 000szállító
gépjárművezető"
b) közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási
engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot
meg nem haladóan lejárt
300 000

7. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

1. táblázat

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős
környezet-károsodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély
elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás
megakadályozása).
1.Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása800 000feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
2.Veszélyes anyagok szivárgása800 000feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
100 000járművezető, kísérő
SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
3.Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő
szállítóeszközzel történő szállítás
600 000feladó, szállító
(fuvarozó)
4.Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg
nem megfelelő állapotú
600 000konténer üzemben
tartója, töltő,
szállító (fuvarozó)
5.Jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő
szállítás
800 000feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)
6.A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely
közvetlen veszélyt jelent
800 000feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)
7.Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata800 000feladó, töltő,
csomagoló, szállító
(fuvarozó)
8.A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő
csomagoló-eszköz használata
600 000feladó, csomagoló
9.Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be
nem tartása
800 000feladó, csomagoló
10.A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok
be nem tartása
800 000berakó, szállító
(fuvarozó)
11.A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be
nem tartása
a) járműben
b) konténerben
400 000
600 000
berakó, szállító
(fuvarozó)
berakó
12.Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
600 000csomagoló, töltő
b) küldeménydaraboknál400 000
13.Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó
korlátozás be nem tartása
600 000feladó, szállító
(fuvarozó)
14.Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés
vagy információ utalna
800 000feladó, berakó,
csomagoló, töltő,
szállító (fuvarozó)
15.A járművön nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca800 000feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)
16.A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám,
helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami
miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb,
I. kockázati kategóriájú szabálytalanság
800 000feladó, szállító
(fuvarozó)
17.A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa600 000berakó, szállító
(fuvarozó)
18.Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom
megszegése
400 000berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
100 000járművezető, kísérő
19.A dohányzási tilalom be nem tartása200 000berakó, töltő
100 000járművezető-kísérő
20.Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások600 000feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltő,
ürítő, szállító
(fuvarozó), címzett

2. táblázat

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának
kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek,
például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a
folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.
1.A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van300 000feladó, berakó,
töltő, szállító
(fuvarozó)
2.A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely
azonban közvetlen veszélyt nem jelent
200 000szállító (fuvarozó),
jármű üzemben
tartója
3.A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó
készülékek
300 000szállító (fuvarozó),
jármű üzemben
tartója
4.A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli
utasításban előírt felszerelés
felszerelésenként 100 000szállító (fuvarozó)
5.Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások
ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a
használati időtartamot nem tartották be
300 000feladó, csomagoló
6.a) sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket,
nagycsomagolásokat szállítanak
400 000feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
b) sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak100 000
7.Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely
szerkezetileg nem megfelelő állapotú
300 000konténer üzemben
tartója, berakó,
szállító (fuvarozó)
8.A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően400 000feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)
9.Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással,
amely nincs megfelelően lezárva
200 000feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
10.Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok
hiánya
400 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
11.Írásbeli utasítás hiánya500 000szállító (fuvarozó)
12.Az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR előírásainak200 000szállító (fuvarozó)
13.A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás300 000feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltő,
ürítő, szállító
(fuvarozó), címzett

3. táblázat

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának
kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat
később, a vállalkozásnál megszüntetni.
1.A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek
mérete nem felel meg az előírásoknak
100 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
2.Az okmányokban valamely információ hiányzik100 000feladó
3.Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön50 000járművezető
4.A jármű jóváhagyási igazolása 30 napnál nem régebben járt le100 000szállító (fuvarozó),
jármű üzemben
tartója
5.Az írásbeli utasításban a helyes használatot nem befolyásoló,
formai eltérés van
30 000szállító (fuvarozó),
járművezető
6.A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás100 000feladó, be/kirakó,
csomagoló, töltő,
ürítő, szállító
(fuvarozó), címzett

4. táblázat

az 1., 2. vagy 3. táblázatba nem sorolható egyéb mulasztás

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
1.Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély
hiánya
200 000feladó, szállító
(fuvarozó)
2.Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag)
szállításához szükséges engedély hiánya
200 000feladó, szállító
(fuvarozó)
3.Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges
engedély hiánya
200 000feladó, szállító
(fuvarozó)

5. táblázat

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóra vonatkozó előírások megszegése

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
1.A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója400 000vállalkozás vezetője
2.A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot
a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak
változásáról
100 000vállalkozás vezetője
3.A vállalkozás biztonsági tanácsadójának 30 napnál régebben
lejárt a bizonyítvány érvényességi ideje, vagy az adott
alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki
a bizonyítvány érvényessége
100 000vállalkozás
vezetője, tanácsadó
4.Nem készült baleseti jelentés50 000vállalkozás vezetője
5.Az éves jelentés hiánya100 000vállalkozás vezetője

6. táblázat

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
1.Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban50 000feladó, szállító
(fuvarozó)
2.Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban30 000feladó, szállító
(fuvarozó)
3.Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb
befogadó tartányban való szállítása
50 000feladó, szállító
(fuvarozó)
4.Nem megfelelő vontató használata40 000szállító (fuvarozó)
5.Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata50 000feladó, szállító
(fuvarozó)
6.a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve
a b) pontba sorolt esetet
50 000feladó, szállító
(fuvarozó)
b) A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál
nem régebben járt le
10 000
7.Az ömlesztett árut szállítójármű vagy konténer kialakítása
szabálytalan
40 000feladó, szállító
(fuvarozó)
8.A szállító egység jelölése szabálytalan30 000feladó, szállító
(fuvarozó)
9.A tartány jelölése szabálytalan50 000feladó, szállító
(fuvarozó)
10.A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb30 000feladó, szállító
(fuvarozó)
11.a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan
hiányosak
40 000feladó, szállító
(fuvarozó)
b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak10 000
12.Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen30 000feladó, szállító
(fuvarozó)
13.Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás
tilalmának megszegése
40 000feladó, szállító
(fuvarozó)
14.Rakodási előírások megszegése40 000feladó, szállító
(fuvarozó)
SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
15.A dohányzási tilalom be nem tartása50 000berakó, töltő,
szállító (fuvarozó),
járművezető
16.A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása40 000szállító (fuvarozó),
járművezető

"

8. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBiztonsági öv használata nélküli közlekedésA közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1.lakott területen48. § (4) bekezdés10 000járművezető,
utazó személy
2.lakott területen kívül15 000
3.autóúton, autópályán20 000

"

9. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R3. 11/B. mellékletének módosítása

Hatályát veszti az R3. 11/B. melléklet 1. sor "A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet" oszlopában a "39. § (1) bekezdés" szövegrész.

10. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámA továbbhaladás tilalmára vonatkozó
rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1.A továbbhaladás tilalmát jelző
fényjelzés
9. § (4) bekezdés d) pont50 000járművezető
2.A vasúti átjáró előtti megállásra
vonatkozó rendelkezések
39. § (3) bekezdés b), c), e),
h) pont
30 000járművezető
3.A vasúti átjáróra történő
ráhajtásra vonatkozó
rendelkezések
39. § (5) bekezdés a), b) pont60 000járművezető

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámA járművezető szervezetében a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol tilalma
("ittas vezetés")
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1.gépi meghajtású járművet
vezetőnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol
mértéke 0,50%o
véralkohol-koncentrációt vagy
a kilélegzett levegőben
a 0,30 mg/l-t nem haladja meg,
feltéve, ha az nem minősül
bűncselekménynek
4. § (1) bekezdés c) pont100 000járművezető
2.gépi meghajtású járművet
vezetőnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol
mértéke 0,50%
véralkohol-koncentrációnál
magasabb, de 0,80%
véralkohol-koncentrációt nem
haladja meg vagy a kilélegzett
levegőben 0,30 mg/l-nél
magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem
haladja meg, feltéve, ha azok nem
minősülnek bűncselekménynek
4. § (1) bekezdés c) pont150 000
3.gépi meghajtású járművet
vezetőnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol
mértéke a 0,80%
véralkohol-koncentrációt vagy
a kilélegzett levegőben
a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve,
ha az nem minősül
bűncselekménynek
4. § (1) bekezdés c) pont200 000
4.nem gépi meghajtású járművet
vezetőnél vagy hajtójánál
a szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol mértéke 0,50%
véralkohol-koncentrációnál
magasabb, de 0,80%
véralkohol-koncentrációt nem
haladja meg vagy a kilélegzett
levegőben 0,30 mg/l-nél
magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem
haladja meg, ha a járművel
a) nem főúton közlekednek,
b) főúton közlekednek.
4. § (1) bekezdés c) pont10 000
30 000
járművezető,
hajtó
5.nem gépi meghajtású járművet
vezetőnél vagy hajtójánál
a szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol mértéke 0,80%
véralkohol-koncentrációt vagy
a kilégzett levegőben 0,50 mg/l-t
meghaladja
4. § (1) bekezdés c) pont60 000járművezető,
hajtó

"

11. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"11/E. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámAz autópálya leálló sávjának
igénybevételére
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1.Haladás a leálló sávon36. § (1) bekezdés, 37. §
(2) bekezdés
100 000járművezető
2.Megállás az úttesten és a leálló
sávon
37. § (4) bekezdés50 000járművezető

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámA behajtási tilalomra, a kötelező haladási
irányra
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1.A behajtás tilalmára13. § (1) bekezdés g), g/1., i),
pont, 14. § (1) bekezdés n),
z) pont
30 000járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
2.A kötelező haladási irányra13. § (1) bekezdés a), a/1., b),
c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b),
c) pont
50 000járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
3.Korlátozott forgalmú övezetre
(zóna)
14. § (1) bekezdés z/2. pont30 000járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámA járművel történő megállásra és
várakozásra
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
1.A megállás tilalmáraa) 15. § (1) bekezdés a) pont, 15. §
(4), (7) bekezdése, ha az az (1)
bekezdés a) pontjára vonatkozik,
b) 40. § (5) bekezdés a), c), e), f),
g), h), i), j), l), m) pont,
c) 40. § (8) bekezdés a) pont
10 000
20 000
10 000
járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó
2.A várakozás tilalmára41. § (2) bekezdés a)-b) pont10 000járművezető
vagy annak
távollétében az
üzemben tartó

"

12. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. mellékletének módosítása

1. Az R4. 1. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Árufuvarozási ismeretek:

a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy

b) szakirányú gépészmérnök vagy

c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy

d) szakirányú közlekedésmérnök vagy

e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy

f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy

g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy

h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy

i) az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:

ia) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,

ib) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

5. Jármű műszaki, üzemeltetési és közlekedés biztonsági ismeretek:

a) szakirányú okleveles gépészmérnök vagy

b) szakirányú gépészmérnök vagy

c) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy

d) szakirányú közlekedésmérnök vagy

e) gépészmérnök alapképzési szakon vagy

f) gépészmérnök mesterképzési szakon vagy

g) közlekedésmérnök alapképzési szakon vagy

h) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy

i) környezetvédelmi mérnök vagy

j) okleveles környezetmérnök vagy

k) környezetmérnök alapképzési szakon vagy

l) környezetmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy

m) műszaki tiszti felsőfokú tanfolyami képesítés, illetve

n) közlekedésgépészeti technikus, közúti jármű-gépész,

o) közlekedés-üzemviteli, gépjárműüzemi technikus."

2. Az R4. 1. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. Személyszállítási ismeretek:

a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy

b) szakirányú közlekedésmérnök vagy

c) közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma vagy

d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy

e) az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:

ea) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,

eb) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés."

13. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R4. 2. mellékletének módosítása

1. Az R4. 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tagállam állampolgára az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja)

"2.1. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-nyal,"

2. Az R4. 2. melléklet 2. pontja a következő 2.4. alponttal egészül ki:

(A tagállam állampolgáraaz1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja)

"2.4. a tagállamban kiadott nemzeti bizonyítvánnyal."

14. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. mellékletének módosítása

1. Az R4. 3. melléklet 1. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A továbbképzési szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal a különbséggel, hogy az ott meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetők."

2. Az R4. 3. melléklet 2. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A továbbképzési szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal a különbséggel, hogy az ott meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetők."

15. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R5. 5. mellékletének módosítása

1. Az R5. 5. melléklet D. pont címe helyébe a következő cím lép:

"D. A kártya formátumú - a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelvnek, valamint 2011/94/EU irányelvnek megfelelő - vezetői engedély tartalmi elemei és formai követelményei 2013. január 19-ét követően"

2. Az R5. 5. melléklet D. pont 2. alpontja a következő 1.2. alponttal egészül ki:

"1.2. A kártya előoldalán és hátoldalán található adatoknak szabad szemmel is olvashatónak kell lenniük, valamint a hátoldalon a 9-12. rovatban az adatokat legalább 5-ös betűmérettel kell szedni."

3. Az R5. 5. melléklet D. pont 2. alpont 9-12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedély második oldalán a következők szerepelnek:)

"9. [Érvényességi kategóriák (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák)]; Európai uniós minta (kifejezés magyar nyelven, valamint a "vezetői engedély" kifejezés az Európai Unió többi nyelvén, az engedély háttereként rózsaszínnel nyomtatva)

10. az adott kategóriára vonatkozó engedély első kiadásának időpontja (ezt az időpontot az új engedélyen is meg kell ismételni későbbi pótlás vagy csere esetén); az időpontra vonatkozóan valamennyi rovatban két számjegyet kell feltüntetni az alábbi sorrendben: nap.hónap.év

11. az adott kategóriára vonatkozó engedély lejáratának időpontja; az időpontra vonatkozóan valamennyi rovatban két számjegyet kell feltüntetni az alábbi sorrendben: nap.hónap.év

12. korlátozás kódja

- 1-99 kódok:

harmonizált európai uniós kódok,

- 100 és 100 feletti kódok:

nemzeti kódok, melyek csak Magyarország területén érvényesek"

16. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R5. 8. mellékletének módosítása

Az R5. 8. melléklet 95. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"95. A 2003/59/EK irányelvben előírt szakmai alkalmassági kötelezettségnek megfelelő szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal (Gépjárművezető Képesítési Igazolvány) rendelkező gépjárművezető, ...-ig [pl. 95(01.01.12)]"

17. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R5. 13. mellékletének módosítása

Az R5. 13. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az OT rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz"

18. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R5. 14. mellékletének módosítása

Az R5. 14. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A Z, a P, az E és a V betűjelű rendszámtáblák a betűjel után 5 számjegyet tartalmaznak növekvő sorrendben, 1-től 99999-ig. A P, az E és a Z betűjelű rendszámtábla a rendszám után tartalmazza a kiadás évének utolsó két számjegyét, a V betűjelű rendszámtábla esetén a rendszámtábla érvényességi évének utolsó két számjegyét. Az SP betűjelű rendszámtábla két betűjelet és kötőjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz."

19. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R6. 1. számú mellékletének módosítása

1. Az R6. 1. számú melléklet 1504 Kódszámú sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"1504Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és
leállósávján autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont,
(4) bek.];
6"

2. Az R6. 1. számú melléklet 1506 és 1507 Kódszámú sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"1506Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt [KRESZ
40. § (5) bekezdés e) pont];
6
1507Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű
a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a),
c), l) pont];
6"

20. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

Az R6. 1/A. számú mellékletének módosítása

Az R6. 1/A. számú melléklet

- 17. kódszám alatti sorában szereplő "[KR. 2. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 2. pont]" szövegrész helyébe a "[KR. 2. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 2., 3. pont"],

- 18. kódszám alatti sorában szereplő "[KR. 4. melléklet 1. pont]" szövegrész helyébe a "[KR. 4. melléklet 1. pont, BR. 11/G. melléklet 1. pont]",

- 19. kódszám alatti sorában szereplő "[KR. 5. melléklet 1. pont]" szövegrész helyébe a "[KR. 5. melléklet 1. pont, BR. 11/E. melléklet 1. pont]",

- 20. kódszám alatti sorában szereplő "[KR. 5. melléklet 2. pont]" szövegrész helyébe a "[KR. 5. melléklet 2. pont, BR. 11/E. melléklet 2. pont]",

- 21. kódszám alatti sorában szereplő "[KR. 6. melléklet 1. pont]" szövegrész helyébe a "[KR. 6. melléklet 1. pont, BR. 11/F. melléklet 1. pont]",

- 22. kódszám alatti sorában szereplő "[KR. 6. melléklet 2. pont]" szövegrész helyébe a "[KR. 6. melléklet 2. pont, BR. 11/F. melléklet 2. pont]" és a

- 24. kódszám alatti sorában szereplő "[KR. 3. melléklet 1., 2. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont]" szövegrész helyébe a "[KR. 3. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont]"

szöveg lép.

21. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCDE
Sor-
szám
Szabs.tv.218.§
Az elsőbbség és az előzés szabályainak
megsértése
a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.az elsőbbségre vonatkozó
szabályok (amennyiben a Szabs.
tv. 219. §-ában meghatározott
közúti közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet
(a továbbiakban: KRESZ) 28. §
(1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés;
31. § (5) bekezdés és
a (8) bekezdés b) pont; 42. §
(1) bekezdés
10 00020 000
2.az elsőbbségre vonatkozó
szabályok (amennyiben a Szabs.
tv. 219. §-ában meghatározott
közúti közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1)
és (3) bekezdés
15 00030 000
3.az előzésre vonatkozó szabályok
(amennyiben a Szabs. tv.
219. §-ában meghatározott közúti
közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és
g) pontja; 34. § (8) bekezdés
10 00020 000

3. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCDE
Sor-
szám
Szabs.tv.220.§
Engedély nélküli vezetés
a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.az engedélyhez kötött jármű
vezetője nem rendelkezik
járművezetésre jogosító
okmánnyal
KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont45 00090 000
2.az engedélyhez kötött jármű
vezetője nem rendelkezik
járművezetésre jogosító
kategóriával
KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont35 00070 000
3.az engedélyhez kötött jármű
vezetését olyan személynek adja
át, aki nem rendelkezik
járművezetésre jogosító
okmánnyal
KRESZ 4. § (2) bekezdés25 00050 000
4.az engedélyhez kötött jármű
vezetését olyan személynek adja
át, aki nem rendelkezik
járművezetésre jogosító
kategóriával
KRESZ 4. § (2) bekezdés20 00040 000
5.a járművezető utánképzésen
történő részvételének hiánya
miatt szünetel a vezetési
jogosultság
KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pont45 00090 000

4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCDE
Sor-
szám
Szabs. tv. 221. §
Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy
jelzéssel való közlekedés
a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.a jármű műszaki érvényességi
ideje több mint három hónapja
lejárt, de hat hónapot nem
haladta meg
KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont20 00040 000
2.a jármű műszaki érvényességi
ideje több mint hat hónapja lejárt,
de egy évet nem haladta meg
KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont25 00050 000
3.a jármű műszaki érvényességi
ideje több mint egy éve lejárt
KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont30 00060 000

6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

ABCDE
Sor-
szám
Szabs. tv. 224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése
a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
1.a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályok megsértése
(amennyiben a Szabs. tv.
219. §-ában meghatározott közúti
közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. §
(1) bekezdés h)-m), o)-u), y),
z/1. pont; 18. § (1) bekezdés c),
k) pont; 25. § (2) bekezdés; 29. §
(2) bekezdés; 31. §
(1) -(4) bekezdés; 33. §
(2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés
b) pont; 48. § (9) bekezdés
10 00020 000
2.a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályok megsértése
(amennyiben a Szabs. tv.
219. §-ában meghatározott közúti
közlekedés rendjének
megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)
KRESZ 48. § (7) bekezdés15 00030 000
3.megállás a "Megállni tilos"
jelzőtábla hatálya alatt
KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont10 00020 000
4.várakozás a "Várakozni tilos"
a jelzőtábla hatálya alatt
KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont10 00020 000
5.a "Korlátozott várakozási övezet"
jelzőtábla alá kihelyezett
kiegészítő táblában
meghatározottól eltérő várakozás
KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont10 00020 000
6.a megállni és várakozni tilos
jelzőtáblák alatt elhelyezett
tilalom területi hatályára
vonatkozó kiegészítő tábla
rendelkezéseinek megsértése
KRESZ 15. § (3) bekezdés10 00020 000
7.a megállni tilos jelzőtábla alatt
elhelyezett időszakot
meghatározó kiegészítő tábla
rendelkezéseinek megsértése
KRESZ 15. § (4) bekezdés10 00020 000
8.a várakozni tilos jelzőtábla alatt
elhelyezett időszakot
meghatározó kiegészítő tábla
rendelkezéseinek megsértése
KRESZ 15. § (4) bekezdés10 00020 000
9.a várakozni tilos jelzőtábla alatt
elhelyezett kiegészítő táblán
megjelölt időtartamot meghaladó
várakozás
KRESZ 15. § (5) bekezdés10 00020 000
10.a várakozni tilos jelzőtábla alatt
a kijelölt rakodóhely szabadon
hagyása érdekében történő
kiegészítő táblával történő
várakozási tilalom megsértése
KRESZ 15. § (6) bekezdés10 00020 000
ABCDE
Sor-
szám
Szabs.tv.224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése
a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
11.a megállni tilos jelzőtábla alatt
elhelyezett az útpadkán történő
megállást tiltó kiegészítő
jelzőtáblával történő megállási
tilalom megsértése
KRESZ 15. § (7) bekezdés10 00020 000
12.a várakozni tilos jelzőtáblák alatt
elhelyezett az útpadkán történő
várakozási tilalomra utaló
kiegészítő jelzőtábla
rendelkezésének megsértése
KRESZ 15. § (7) bekezdés10 00020 000
13.a megállási és várakozási tilalmat
jelző jelzőtáblák hatálya alatt
történő megállás, illetve
várakozás, ha a tábla alatt
elhelyezett kiegészítő tábla
a szabálytalanul várakozó
járművet elszállítását lehetővé
teszi
KRESZ 15. § (9) bekezdés10 00020 000
14.a mozgáskorlátozott
várakozóhelyen való jogosulatlan
várakozás
KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont50 000100 000
15.megállás autópálya és autóút
úttestjén és leálló sávon
KRESZ 37. § (4) bekezdés20 00040 000
16.megállás "az úttest menetirány
szerinti jobb szélén, azzal
párhuzamosan, egy sorban"
szabály megszegésével
KRESZ 40. § (1) bekezdés10 00020 000
17.megállás egyirányú forgalmi úton
az úttest bal szélén, ha a jármű
mellett az úttest jobb széléig
mérve legalább 5,5 méter
szélességű hely nem marad
KRESZ 40. § (2) bekezdés10 00020 000
18.megállás ott ahol a jármű
fényjelző készülék vagy jelzőtábla
jelzésének az észlelését
akadályozza
KRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont15 00030 000
19.megállás ott ahol a jármű és az
úttesten levő záróvonal vagy
a jármű és az úttest másik szélén
álló jármű között legalább három
méter széles hely nem marad
KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont10 00020 000
20.megállás be nem látható
útkanyarulatban, bukkanóban
vagy más olyan helyen, ahol
a járművet a többi jármű vezetője
kellő távolságból nem észlelheti
KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont20 00040 000
ABCDE
Sor-
szám
Szabs. tv. 224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése
a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
21.megállás körforgalmú úton,
útkereszteződésben és az úttestek
széleinek metszéspontjától
számított 5 méter távolságon
belül
KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont15 00030 000
22.megállás kijelölt gyalogos
átkelőhelyen, valamint a gyalogos
átkelőhely előtt
személygépkocsival,
motorkerékpárral, segédmotoros
kerékpárral, kerékpárral és
kézikocsival 5 méter, egyéb
járművel 15 méter távolságon
belül
KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont25 00050 000
23.megállás hídon, aluljáróban,
alagútban, valamint ezek be- és
kijáratánál
KRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont15 00030 000
24.megállás vasúti átjáróban és attól
számított 30 méter távolságon
belül, valamint vasúti és
villamospályán és ezekhez olyan
közel, hogy a jármű a vasúti jármű
vagy a villamos közlekedését
akadályozza
KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont10 00020 000
25.megállás más járművel a villamos,
autóbusz vagy trolibusz
megállóhelyet, vagy taxiállomást
jelző tábla előtt 15 méter, utána
5 méter távolságon belül
KRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont10 00020 000
26.megállás autóbuszöbölben és
autóbusz forgalmi sávban
KRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont10 00020 000
27.megállás villamos megállóhelynél
levő járdasziget és a hozzá
közelebb eső járda közötti
úttestrészen
KRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont15 00030 000
28.megállás 1000 kilogrammnál
nagyobb tengelyterhelésű
járművel járdán
KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont20 00040 000
29.megállás kapaszkodósávon,
gyorsító- és lassító sávon,
kerékpársávon, nyitott
kerékpársávon, kerékpárúton,
gyalog- és kerékpárúton
KRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont20 00040 000
30.megállás különösen veszélyes
helyen, az útburkolati jellel jelzett
területen
KRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont15 00030 000
31.megállás a járdán anélkül, hogy
azt jelzőtábla vagy útburkolati jel
megengedi
KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont10 00020 000
ABCDE
Sor-
szám
Szabs.tv.224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése
a szabálysértés elkövetési magatartásával
megszegett jogszabályi rendelkezés
a helyszíni bírság
összege forintban
a pénzbírság összege
forintban
32.a jármű úgy áll meg a járdán, hogy
a járda szélességének több mint
a felét elfoglalja
KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont10 00020 000
33.megállás a járdán anélkül, hogy
a gyalogosok közlekedésére
legalább 1,5 méter szabadon
maradna
KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont15 00030 000
34.megállás a járdán olyan járművel,
amelynek tengelyterhelése az
1000 kg-ot meghaladja
KRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont10 00020 000
35.várakozás a három külön úttesttel
rendelkező út középső úttestjén
KRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont10 00020 000
36.várakozás lakott területen kívül
főútvonal úttestjén
KRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont10 00020 000
37.várakozás az úttesten ott, ahol
a járdán a megállás megengedett
KRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont10 00020 000

"

Tartalomjegyzék