141/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő, közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 13. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet 1. számú mellékletének II. része)

"c) (a gépjárművezetői képesítési igazolvány vonatkozásában) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképesítéséről és továbbképzéséről szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2561 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,"

(való megfelelést szolgálja.)

2. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Technológiai és Ipari Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára (ÁHT: 302691, számlaszám: 10032000-00290737-50000005)" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára (ÁHT: 302691, számlaszám: 10032000-00003582-05050019)" szöveg lép.

3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői eljárása során a Testület szakmailag véleményezi és javaslatot tesz

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével kapcsolatban az alkalmazható e-learning keretrendszerek és digitális tananyagok,

b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével kapcsolatban az egyes képzésekhez használható tansegédletek,

c) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával kapcsolatban a vizsgafeladatok, vizsgakérdések, kérdésbankok,

d) a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás bizonylatolására alkalmazható elektronikus eszközök,

e) a tehergépkocsi- és autóbusz-vezetői továbbképzési képesítés vizsga nélküli megszerzésére irányuló szaktanfolyam képzési program,

f) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott szimulátorok

meghatározására.

(2a) A Testület a lefolytatott szakértői eljárás eredményét, a (2) bekezdés szerinti e-learning keretrendszerek és digitális tananyagok, tansegédletek, vizsgafeladatok, vizsgakérdések, kérdésbankok, elektronikus eszközök, képzési program, valamint szimulátorok alkalmazhatóságára vonatkozó javaslatát tartalmazó szakértői véleményt a közlekedési hatósággal írásban közli."

4. § Az R1.

a) 4. § (2) bekezdésében az "évente" szövegrész helyébe a "kétévente" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "évente" szövegrész helyébe a "kétévente" szöveg,

c) 6/B. § (3) bekezdés d) pontjában a "közlekedési hatóság elnöke" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóság" szöveg,

d) 6/B. § (8) bekezdésében a "hatóság elnökéhez" szövegrész helyébe a "hatósághoz" szöveg,

e) 6/B. § (9) bekezdésében a "hatóság elnöke" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

4. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

5. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 38. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"b) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképesítéséről és továbbképzéséről szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2561 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 10. cikke,"

6. § Az R2.

a) 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában az "az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (2)" szövegrész helyébe az "az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképesítéséről és továbbképzéséről szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2561 európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (1)" szöveg,

b) 2. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában a "2003/59/EK" szövegrész helyébe az "(EU) 2022/2561" szöveg,

c) 2. melléklet 4. pont 4.1. alpontjában az "az egyes közúti árutovábbítást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK" szövegrész helyébe az "az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképesítéséről és továbbképzéséről szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2561" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R2.

a) 38. § (2) bekezdés c) pontja,

b) 38. § (2) bekezdés f) pontja.

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § b) pontjában a "2003/59/EK" szövegrész helyébe az "az (EU) 2022/2561" szöveg lép.

6. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2) bekezdés 27. pontja a következő l) és m) alponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzései, továbbképzései, utánképzései és vizsgáztatásai tekintetében - vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, vizsgáztatási, képesítési követelményrendszer figyelembevételével -)

"l) a tehergépkocsi- és autóbusz-vezetői továbbképzési képesítés vizsga nélküli megszerzésére irányuló szaktanfolyami képzési program minősítése és tanúsítása módjának, valamint

m) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott szimulátorok minősítése és tanúsítása módjának"

(meghatározása;

során.)

10. § Hatályát veszti az R3. 4. § (2) bekezdés 27. pont k) alpontjában a "meghatározása" szövegrész.

7. A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

11. § A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos közlekedésszervező" szövegrész helyébe a "VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképesítéséről és továbbképzéséről szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2561 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére