226/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló, többször módosított 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Gyermeknevelési támogatásra jogosult

a) az anya helyett az apa, nevelőapa (a továbbiakban: apa), ha a gyermeket egyedül neveli;

b) az apa, ha az anya keresőtevékenységet, illetve tanulmányokat folytat, és emiatt gyermeknevelési kötelezettségeinek folyamatosan nem tud eleget tenni;

c) a nem hivatásos nevelőszülő, a kirendelt gyámságot ellátó nagyszülő, a gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett gyermek tényleges gondozását végző személy, továbbá az a személy, akinél a gyermeket a bíróság elhelyezte."

2. § Az R. 8. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdés számozása (4)-(6) bekezdésre módosul:

"(3) Ha a jövedelempótló támogatásra jogosult lakóhelye a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a támogatást folyósító önkormányzat kérelemre vagy hivatalból az ügy iratait az új lakóhely szerinti önkormányzat részére megküldi."

3. § Az R. II. fejezete a következő új 8/A. §-sal és azt megelőzően új alcímmel egészül ki:

"Rendszeres szociális segély

8/A. § A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 2. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, továbbá

a) a munkaképességét legalább 67%-ban elveszett kérelmező esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének I. fokú orvosi bizottsága - a munkaképesség csökkenésének %-os mértékéről készült - szakvéleményét;

b) vak személy esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy vakok személyi járadékában részesül. Nem kell mellékelni az igazolást, ha a jegyző nyilvántartásában szerepel a járadékos;

c) aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében

ca) a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának kimerítéséről szóló határozatot, vagy

cb) a fővárosi, megyei munkaügyi központ igazolását az Szt. 37/A. §-ának (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség teljesítéséről."

4. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1997. február 28-ig értesíti a jegyzőt azon személyekről - a segély összegének megjelölésével -, akiknek a vakok rendszeres szociális segélyét folyósítja. Az értesítéshez mellékelni kell az ellátást megállapító határozat másolatát.

(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a vakok rendszeres szociális segélyét 1997. április hónapban folyósítja utoljára.

(4)[1]

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése bd) pontja. Hatálytalan 2003.03.01.