32/1996. (XII. 22.) BM rendelet

a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló, az 1994. évi LXII. törvénnyel és az 1996. évi LXVI. törvénnyel módosított 1990. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 62. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a büntetés-végrehajtási szervezet tekintetében az igazságügy-miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1] E rendelet alkalmazásában a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: kezelő szerv).

Adatgyűjtés

2. § (1)[2]

(2)[3] A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatközlést a hét első munkanapján

a)[4] a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal az 1. számú mellékletben meghatározott ADATLAP-on, illetve - ha a technikai feltételek rendelkezésre állnak - a 3. számú mellékletben megadott adatszerkezetben, elektronikus úton,

b) a bűnügyi nyilvántartó szerv és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 2. számú mellékletben megadott adatszerkezetben, elektronikus adathordozón, illetve - ha a technikai feltételek rendelkezésre állnak - elektronikus úton

teljesíti.

(3)[5] A járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal az ADATLAP-ot a kezelő szervnek kettős borítékban, tértivevényes küldeményként továbbítja. A belső borítékot bélyegzőlenyomatával látja el oly módon, hogy az esetleges illetéktelen hozzáférés ténye egyértelműen megállapítható legyen.

(4) A kezelő szerv az adatközlés feldolgozása során felismert hibás tételekről, adatokról hibalistát küld az adatközlő szerv részére. A hibalista javításáról a (2) bekezdésben meghatározott időpontban és módon kell gondoskodni.

Adatszolgáltatás

3. §[6] (1)[7] A kezelő szerv írásos kérelem alapján teljesíti az adatszolgáltatást a választási bizottságok, a választási irodák (a továbbiakban: igénybejelentő szerv) részére.

(2)[8] A kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő szerv nevét, az igényelt adatok felhasználásának célját, jogalapját, a választás helyét, időpontját, illetőleg a (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás esetében a népszavazás kezdeményezésében érintett település vagy településrész nevét és a kezdeményezés időpontját.

(3)[9] A kezelő szerv a nyilvántartásból az igénybejelentő szervnek a külön törvényekben meghatározott választásokhoz, népszavazáshoz (a továbbiakban: választás) a választójoggal nem rendelkező személy házassági nevét családi és utónév részenként, születési családi és utónevét, lakóhelyét (ennek hiányában tartózkodási helyét), a választójogból kizárás okát, a kizárás kezdő és várható megszűnési időpontját, továbbá a személyi azonosítóját szolgáltatja.

(4)[10] A kezelő szerv a nyilvántartásból az igénybejelentő szerv részére a népszavazást aláírók adatainak hitelesítéséhez az illetékességi területén választójoggal nem rendelkező személyek házassági nevének családi és utónév részeit, születési családi és utónevét, lakóhelyét (ennek hiányában tartózkodási helyét), valamint a személyi azonosítóját szolgáltatja.

(5)[11] A szolgáltatott adatokat az átvevőnek a hitelesítési eljárás, illetőleg a jogorvoslati eljárás befejezését követően meg kell semmisítenie. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a továbbiakban a közokiratra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

4. § (1)[12] A kezelő szerv a nyilvántartás adatait - az igénybejelentésnek megfelelően, az igénybejelentés megérkezését követő öt napon belül - jegyzéken, elektronikus adathordozón vagy táv-adatfeldolgozó hálózaton, a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalon keresztül vagy közvetlenül továbbítja az igénybejelentő szerv részére.

(2) A kezelő szerv a szavazás napját megelőző harmadik napig pótjegyzéken közli a nyilvántartás adataiban az (1) bekezdés szerint teljesített adatátadást követően bekövetkezett változásokat.

(3) A kezelő szerv az (1)-(2) bekezdés szerinti jegyzék postai úton történő kézbesítése esetén a 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.

(4)[13] A kezelő szerv - ha a technikai feltételek rendelkezésre állnak - a 3. § (1) bekezdésében meghatározott igénybejelentő szerv részére - a 3. § (3) bekezdése szerinti választás kitűzése és a szavazás napja közötti időszakban, illetve a 3. § (4) bekezdése szerinti aláírás-ellenőrzésre rendelkezésre álló időtartamra - online hozzáférést biztosít a nyilvántartás 3. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott adataihoz.

A nyilvántartás adatainak védelme

5. § (1)[14] A kezelő szerv a nyilvántartásból a 3. §-ban felsorolt igénybejelentő szerveken kívül csak

a)[15] az érintett nagykorú polgár,

b)[16]

c)[17] a bíróság

d)[18]

írásos kérelme alapján teljesíthet adatszolgáltatást.

(2) A kezelő szerv a 2. § (2) bekezdésében meghatározott iratokat visszakereshető módon, elkülönítetten kezeli, és azokat a választójog gyakorlásából való kizárás megszűnését követő 180 nap után - évente egy alkalommal - megsemmisíti. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a továbbiakban a köziratokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

(3) A kezelő szerv a teljesített adatátadásokról adatszolgáltatási nyilvántartást vezet. Az adatszolgáltatási nyilvántartás tartalmazza az adatátadás idejét, célját, jogalapját és az igénylő megnevezését, valamint - az átadást követő 180 napig - az átadott adatok másodpéldányát. Az átadást követő 180. nap után a másodpéldányokat meg kell semmisíteni. Az adatszolgáltatás tényét az adatszolgáltatási nyilvántartásból 5 év elteltével törölni kell.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 14/1995. (IX. 29.) BM rendelet hatályát veszti.

(2)[19]

(3)[20]

1. számú melléklet a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelethez[21]

1. számú melléklet hátlapja

Kitöltési útmutató

A "Házassági neve" rovatba azt a nevet kell beírni, amelynek viselésére a házas, az elvált, az özvegy családi állapotú érintett a házassági anyakönyv szerint jogosult.

A "Születési családi és utóneve" rovatba azt a nevet kell beírni, amelynek viselésére az érintett nő, illetve férfi a születési anyakönyv szerint jogosult. (Nők esetében előző megnevezése: leánykori név.)

Példa: - a férfi születési neve: Szabó Béla - a nő születési neve: Varga Mária

A férfiak házassági névviselési formái:

- kizárólag a maga teljes nevét viseli (azaz: a születési nevét viseli továbbra is, Pl.: Szabó Béla);

- a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja saját utónevét (Pl.: Varga Béla);

- családi nevének első tagját (a továbbiakban: a családi név első tagja alatt az egytagú családi név is értendő) összekapcsolja felesége családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Szabó-Varga Béla);

- családi nevének első tagját összekapcsolja felesége családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Szabó-Varga Béla);

- felesége családi nevének első tagját összekapcsolja saját családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Varga-Szabó Béla);

- felesége családi nevének első tagját összekapcsolja saját családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Varga-Szabó Béla);

- felesége családi nevének második tagját összekapcsolja saját családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Varga-Szabó);

- felesége családi nevének második tagját összekapcsolja saját családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Varga-Szabó);

A nők házassági névviselési formái:

- kizárólag a maga teljes nevét viseli (azaz: a születési nevét viseli továbbra is, Pl.: Varga Mária);

- a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással (Pl.: Szabó Béláné);

- a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja (Pl.: Szabó Béláné Varga Mária);

- a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja (Pl.: Szabóné Varga Mária);

- a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét (Pl.: Szabó Mária);

- családi nevének első tagját (a továbbiakban: a családi név első tagja alatt az egytagú családi név is értendő) összekapcsolja férje családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Varga-Szabó Mária);

- családi nevének első tagját összekapcsolja férje családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Varga-Szabó Mária);

- családi nevének második tagját összekapcsolja férje családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Varga-Szabó Mária);

- családi nevének második tagját összekapcsolja férje családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Varga-Szabó Mária);

- férje családi nevének első tagját összekapcsolja saját családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Szabó-Varga Mária);

- férje családi nevének első tagját összekapcsolja saját családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Szabó-Varga Mária);

- férje családi nevének második tagját összekapcsolja saját családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Szabó-Varga Mária);

- férje családi nevének második tagját összekapcsolja saját családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (Pl.: Szabó-Varga Mária).

2. számú melléklet a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelethez[23]

[24]
Elektronikus adathordozón szolgáltatott adatok
FILE név: NExxxx*
INPUT rekordszerkezet
ssz.mező nevetípusahosszamegjegyzés
1.Személyi azonosítóN11
2.Házassági neve (családi név rész)A50
3.Házassági neve (első utónév része) .A20
4.Házassági neve (második utónév része)A20
5.Születési családi neveA50
6.Születési első utóneveA20
7.Születési második utóneveA20
8.Választójogból kizárás okaN12=Közügyektől eltiltva (KE) 3=Szabadságvesztés (BV) 4=Intézeti gyógykezelés (GY)
9.Választójogból kizárás kezdeteN8EEEEHHNN
10.Választójogból kizárás megszűnésének idejeN8EEEEHHNN
11.Az okot elrendelő bíróság megnevezéseA67
12.A határozat ügyiratszámaA22
13.A határozat kelteN8EEEEHHNN
14.A határozat jogerőre emelkedésének idejeN8EEEEHHNN
15.A szabadulás dátuma vagy az eltiltás megszűnésének idejeN8EEEEHHNN
16.A küldő szerv(ezet) azonosítójaA5AAAAA= KEK KH BBBBB=Büntetés-végrehajtás OP.
17.Technikai mezőN299=rekord törlése
* A file névben az xxxx karakterek az adott évet és a hetet jelölik. Pl.: NE9602.txt; NE9651.txt

3. számú melléklet a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelethez[25]

Adatszerkezet a választójoggal nem rendelkező korlátozott belátási képességű személy adatairól

Ssz.Mező neveTípusaHosszaMegjegyzés
1.A küldő járási gyámhivatal neve (településnév) A23
2.A küldő szerv(ezet) azonosítójaA6Pl. ASDFG
3.Személyi azonosítóN11
4.Házassági neve (családi név rész)A25
5.Házassági neve (első utónév része)A15
6.Házassági neve (második utónév része)A15
7.Születési családi neveA25
8.Születési első utóneveA 15
9.Születési második utóneveA15
10.Választójogból kizárás okaA11 = korlátozás esetén
üres = korlátozás törlése esetén
11.Választójogból kizárás kezdeteN8EEEEHHNN
12.A kizárást elrendelő bíróság neveA67EEEEHHNN
13.A határozat ügyiratszámaA22
14.A határozat kelteN8EEEHHNN
15.A határozat jogerőre emelkedésének dátuma N8EEEEHHNN
16.A rögzítés dátumaN8EEEEHHNN
17.Rögzítő neve, jeleA3balra igazított
18.Rögzítés heteN4EEWW
19.Bizonylat számaA 10 "

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 15/2007. (VI. 26.) ÖTM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.11.

[2] Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.02.29.

[3] Megállapította a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.02.29.

[4] Módosította az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 8. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[5] Módosította az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 8. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[6] Megállapította a 9/2004. (III. 31.) BM rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.04.08.

[7] Módosította a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 7. § (2) bekezdése aa) pontja. A 16/2014. (I. 20.) KE határozat alapján hatályos 2014.01.18.

[8] Módosította a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 7. § (2) bekezdése ab) pontja. A 16/2014. (I. 20.) KE határozat alapján hatályos 2014.01.18.

[9] Módosította a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 7. § (2) bekezdése ac) pontja. A 16/2014. (I. 20.) KE határozat alapján hatályos 2014.01.18.

[10] Módosította a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 7. § (2) bekezdése ad) pontja. A 16/2014. (I. 20.) KE határozat alapján hatályos 2014.01.18.

[11] Módosította a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 7. § (2) bekezdése ae) pontja. A 16/2014. (I. 20.) KE határozat alapján hatályos 2014.01.18.

[12] Módosította a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 3. § b) pontja, valamint 4. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.02.29.

[13] Beiktatta a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.02.29.

[14] Megállapította a 9/2004. (III. 31.) BM rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.04.08.

[15] Módosította a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2012.02.29.

[16] Hatályon kívül helyezte a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 7. § (2) bekezdése af) pontja. A 16/2014. (I. 20.) KE határozat alapján hatálytalan 2014.01.18.

[17] Módosította a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 4. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.02.29.

[18] Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 4. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2012.02.29.

[19] Hatályon kívül helyezte a 9/2004. (III. 31.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.04.08.

[20] Hatályon kívül helyezte a 9/2004. (III. 31.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.04.08.

[21] Megállapította a 9/2004. (III. 31.) BM rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.04.08.

[22] Módosította a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2012.02.29.

[23] Megállapította a 9/2004. (III. 31.) BM rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.04.08.

[24] Módosította a 6/2012. (II. 21.) KIM rendelet 3. § e)-h) pontja, valamint 4. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2012.02.29.

[25] Beiktatta az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.05.

Tartalomjegyzék