3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1] Védetté nyilvánítom Vajai-tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Kántorjános 0253, 0254/1b-c, Őr 028/1a-c, Vaja 047/1 l, 048, 050/7a-b ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 77,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a korábban a Nyírség nagyszámú természetes vízállásából kialakított tározó értékes növénytársulásainak, elsősorban úszólápjainak, az ezekhez kötődő fajokban gazdag állatvilágnak a védelme és hasznosításának olyan módon történő szabályozása, amely a védett természeti értékek fennmaradását biztosítja.

3. § A természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait, őrzését, bemutatását a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] A 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 1. §-a a 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 4. §-ának megfelelően módosított szöveg