1997. évi CXVI. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) módosításáról - az egészségbiztosítási és a nyugdíjreformmal összefüggésben - a következő törvényt alkotja:

1. § A Hszt. 179. §-a előtti alcím módosul, a 179. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"Egészségbiztosítási ellátások"

"(2) A hivatásos állomány tagja egészsége megőrzéséhez, helyreállításához és egészségi állapota javításához - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) alapján - egészségbiztosítási ellátásokra jogosult. A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások az e törvényben foglalt eltérésekkel illetik meg a hivatásos állomány tagját."

"(4) A hivatásos állomány tagja az Eb. tv.-ben foglaltak szerinti baleseti járadékra szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete, sérülése vagy szolgálati eredetű betegsége következtében jogosult."

2. § A Hszt. 181. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"181. § (1) A hivatásos állomány tagját - saját jogán - szolgálati nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj illeti meg, és magánnyugdíjra szerezhet jogosultságot. A szerződéses állomány tagja szolgálati nyugdíjra nem jogosult.

(2) A hivatásos állomány tagja után a hozzátartozókat megillető hozzátartozói nyugellátások: az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj és a baleseti hozzátartozói nyugellátások.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyugellátások esetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj. tv.), a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.), valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mny. tv.) rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni."

3. §[2]

4. § A Hszt. 188. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"188. § (1) Az árvaellátás mértéke a Tny. tv. 56. § (1) bekezdése szerinti árva esetében az elhunyt nyugdíjának 36 százaléka, a (2) bekezdése szerinti árva esetében pedig a 72 százaléka.

(2) A szülői nyugdíj összege az özvegyi nyugdíj összegével egyenlő. Ha a szülői nyugdíjra többen szereztek jogot, a szülői nyugdíj a jogosultakat egyenlő arányban illeti meg."

5. § A Hszt. 190. §-a kiegészül a következő alcímmel és a § helyébe a következő rendelkezés lép:

"A baleseti hozzátartozói nyugellátások

190. § (1) A hivatásos állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy betegség következtében elhunyt tagjának a 187. § (1) bekezdésben szereplő hozzátartozói baleseti hozzátartozói nyugellátásra jogosultak.

(2) A baleseti rokkantsági nyugdíjas hozzátartozóját a baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a nyugdíjas nem a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy betegség következtében halt meg.

(3) A baleseti sérült hozzátartozóinak akkor is jár a baleseti nyugellátás, ha a halál a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy betegség miatti munkaképtelenség ideje alatt következik be, és vélelmezhető, hogy a sérült életben maradása esetében baleseti rokkantsági nyugdíjra lett volna jogosult.

(4) A hozzátartozói baleseti nyugellátások mértéke - az (5)-(7) bekezdésekben foglalt kivételekkel - a 187-188. § szerinti hozzátartozói nyugellátások mértékével azonos.

(5) A hősi halott után az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a baleseti rokkantsági nyugdíjnak a 70 százaléka, amely az elhunytat - halála időpontjában - a II. rokkantsági csoportban megillette volna.

(6) A hősi halott után járó ideiglenes özvegyi nyugdíjat követően folyósított özvegyi nyugdíj annak a baleseti rokkantsági nyugdíjnak a 28 százaléka, amely az elhunytat a halál időpontjában a II. rokkantsági csoportban megillette volna.

(7) A hősi halott esetében az árvaellátás összege árvánként annak a nyugdíjnak a 42, illetőleg - a Tny. tv. 56. §-ának (2) bekezdése esetén - a 84 százaléka, amely az elhunytat baleseti rokkantsági nyugdíjként - halála időpontjában - a II. rokkantsági csoportban megillette volna."

6. § A Hszt. - a 192. §-t követően - a következő alcímmel és 192/A. §-sal egészül ki:

"A magánnyugdíj

192/A. § (1) Az Mny. tv. 3. § (1) bekezdése, valamint a Tbj. tv. 4. § m) pontja alkalmazása szempontjából a hivatásos állomány tagját 37. életévének betöltése előtt kell pályakezdőnek tekinteni.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói határozzák meg, hogy a hivatásos állomány tagja melyik magánnyugdíjpénztárhoz csatlakozhat."

7. § A Hszt. 328. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött időnek kell tekinteni a sor-, a tartalékos, a póttartalékos, a továbbszolgáló és a szerződéses katonai, a fegyveres szerveknél hivatásos szolgálati, továbbá a katonai és rendvédelmi oktatási intézményeknél 1998. január hó 1-jét megelőzően hallgatói (növendéki) viszonyban töltött időt."

8. § (1) Ez a törvény 1998. január 1. napján lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hszt. 187. § (1) bekezdéséből a "végkielégítés" szövegrész és a 189. §-a hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi I. törvény 42. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.03.08.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére