1997. évi XVIII. törvény

az egyes társadalombiztosítási és szociális ellátásokról szóló törvények módosításáról[1]

1-7. §[2]

8. §[3]

9. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Eht.) 2. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni arra az időtartamra, amely alatt a foglalkoztatott]

"a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesül, vagy keresőképtelen, illetőleg 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon van,"

10. § Az Eht. 4. §-ának (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetnie annak, aki]

"k) után magasabb összegű családi pótlékot, házastársi pótlékot, házastárs utáni jövedelempótlékot folyósítanak, továbbá, aki után a rendszeres szociális járadékban részesülő növelést kap,

l) munkanélküliek jövedelempótló támogatásában, gyermekgondozási segélyben, rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülő személynek eltartott hozzátartozója [T. 15. § (3) bek.]."

11. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító igazolványt állít ki annak az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett szociálisan rászorult személynek, aki

a) a T. 119. § (2) bekezdésében előírt járulék megfizetésére nem képes,

b) a T. alapján biztosítottnak minősülő személy eltartott hozzátartozója,

c) a T. 118. § (1) bekezdés l) pontjában említett eltartott hozzátartozó."

12. §[4] -13. §

14. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő b) ponttal egészül ki:

"(2) A Kormány felhatalmazást kap, hogy

a) a bedolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokat, illetve

b)[5]

Záró rendelkezések

15. §[6]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Kóródi Mária s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997 március 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1997. évi XVIII. törvény 1-7. §-át az 1997. évi LXXX. törvény mellékletének a) pontja hatályon kívül helyezte

[3] Az 1997. évi XVIII. törvény 8. §-át az 1997. évi LXXIV. törvény 12. § 5. bekezdése hatályon kívül helyezte

[4] Az 1997. évi XVIII. törvény 12-13. §-át az 1997. évi LXXIV. törvény 12. § 5. bekezdése hatályon kívül helyezte

[5] Az 1997. évi XVIII. törvény 14. §-ának az Mt. 203. §-a (2) bekezdésének b) pontját megállapító szövegrészét az 1997. évi LXXIV. törvény 12. § 5. bekezdése hatályon kívül helyezte

[6] Az 1997. évi XVIII. törvény 15. §-át az 1997. évi LXXX. törvény mellékletének b) pontja hatályon kívül helyezte