21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet tárgya

1. § Ez a rendelet szabályozza

a)[1]

b)[2]

c)[3]

d)[4]

e) a földmérési és térképészeti munkarészek selejtezésének rendjét, valamint

f)[5]

Az együttműködés rendje

2. §[6]

3. §[7]

4. §[8]

5. §[9]

6. §[10]

7. §[11]

A földmérési és térképészeti szakképzettség

8. §[12]

9. §[13]

Az ingatlanrendező földmérői minősítés

10. §[14]

Az ingatlanrendező földmérői minősítés eljárási rendje

11. §[15]

12. §[16]

Az Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottság

13. §[17]

A földmérő igazolvány

14. §[18]

Mérési jogosultság

15. §[19] (1)[20]

(2)[21] A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti tevékenység végzési jogosultságot e rendelet 4. számú melléklete szerinti "PARANCS" igazolja. A "PARANCS" kiadásáról az MH TÉSZ gondoskodik.

A földmérési munka végzése

16. §[22]

A földmérési és térképészeti munkák minőségbiztosítása

17. §[23]

Az állami topográfiai térképek készítésének és állami átvételének követelményei

18. §[24]

Az állami topográfiai térképek állami átvétele és készítésük minőségbiztosítása

19. §[25]

Az állami topográfiai térképek kezelése és szolgáltatása

20. §[26]

A mérőkamarás légifényképezés feltételei

21. §[27]

A földmérési és térképészeti munkarészek selejtezési rendje

21/A. §[28] Az ezen alcímben foglaltak nem alkalmazhatóak az állami alapadatok selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó iratokra.

22. § (1)[29] Az Fttv. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott állami alapadatokat tartalmazó eredeti munkarészek és termékek akkor sem selejtezhetők, ha a forgalomból történő kivonásuk megtörtént.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott anyagok másolati példányainak selejtezéséről a kezelésüket végző szakigazgatási szervezet dönt.

(3) Az (1) bekezdéshez nem tartozó anyagok selejtezését a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján kell a kezelésükkel megbízott szakigazgatási szervnek végrehajtani.

(4)[30]

(5)[31] A földmérő szervezet átszervezése vagy jogutóddal történő megszüntetése esetén az átszervezett (megszűnő) szerv földmérési és térképészeti anyagainak további tárolási helyéről a jogutód tájékoztatja az ingatlanügyi hatóságot, valamint a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervet.

23. §[32]

24. § (1) Állami alapadatok előállításához felhasznált eredeti távérzékelési alapanyagok (légifelvétel, űrfelvétel stb.) nem selejtezhetők, kivéve, ha további felhasználásra alkalmatlanok. A távérzékelési anyagokról készült másolatok selejtezhetők, ha további tárolásukról jogszabály, szakmai szabályzat vagy utasítás nem rendelkezik, és további megőrzésük a későbbi felhasználás céljából nem indokolt.

(2)[33] A katonai földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett közbenső munkarészek megőrzéséről, illetve selejtezéséről a Honvédelmi Minisztérium védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezet ügyvezetője intézkedik.

A Térképellátási Koordinációs Bizottság

25. §[34]

26. §[35]

27. §[36]

Átmeneti és záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[37] A rendelet 17. §-át és a 19. § (1) bekezdését a két miniszter külön rendelettel lépteti hatályba, e rendeletek hatálybalépéséig a szakmai szabályzatokban meghatározott minőségi követelményeket kell betartani.

(3)[38] A Honvédelmi Minisztérium védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezet földmérési és térképészeti tevékenysége feletti szakfelügyeleti ellenőrzést a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv látja el.

1. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelethez[39]

2. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelethez[40]

3. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelethez[41]

4. számú melléklet a 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelethez[42]

Sorszám:...............
MAGYAR HONVÉDSÉG PARANCSNOKSÁGA
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
PARANCS
a védelmi célú földmérési és térképészeti munkák végzésére, ellenőrzésére
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény alapján
........................................................................-t
térképészeti munkák végzésével, ellenőrzésével megbízzuk.
Utasítjuk a Magyar Honvédség és a Rendőrség szerveinek parancsnokait, hogy nevezettet a parancsban foglalt
feladatai végzésében támogassák.
Nevezett jogosult:
1. A hozzá beosztott gépkocsivezetővel és segédmunkásokkal együtt Magyarország egész területén - államhatárának
vonaláig - földmérési és térképészeti munkát végezni, és azt ellenőrizni.
2. A Magyar Honvédség objektumaiba (laktanyák, katonai táborok, repülőterek, lőterek stb.), továbbá a Magyar
Honvédséghez nem tartozó őrzött területekre (külön engedély hiányában a védett és zárt körletek kivételével)
belépni, térképészeti munkát végezni, és azt ellenőrizni.
3. A vasúti és közúti pályatestek területén térképezni, fényképezni és geodéziai méréseket végezni.
4. Az állami, helyi önkormányzati és magántulajdonban (kezelésben) lévő ipari, illetve erdő- és mezőgazdasági
területeken térképezést, térképellenőrzést végezni.
5. A fővárosi és megyei kormányhivatal, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,
továbbá a vízügyi igazgatóságok és a Nemzeti Földügyi Központ térképészeti anyagaiba betekinteni, és az adatokat
a katonai térképezési munkákhoz kikérni.
Ezen parancs a .................................................. számú szolgálati (személyi) igazolvány egyidejű felmutatása mellett,
20........................-ig érvényes.
Budapest, 20........................-n
…………………………………………
a Magyar Honvédség parancsnoka
…………………………………………
országos rendőrfőkapitány"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[2] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.03.29.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[4] Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2014.04.08.

[5] Hatályon kívül helyezte a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[9] Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2014.04.08.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[12] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.03.29.

[13] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.03.29.

[14] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[15] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[16] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[17] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[18] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[19] A 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 15. § 1. bekezdése az 58/1999. (VI. 18.) FVM-HM együttes rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg

[20] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[21] Megállapította a 102/2003. (VIII. 22.) FVM-HM együttes rendelet 4. §-a. Hatályos 2003.09.06.

[22] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.01.18.

[27] Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014.04.08.

[28] Beiktatta a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[29] Módosította a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[31] Módosította a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.12.20.

[32] A 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 23. §-át az 58/1999. (VI. 18.) FVM-HM együttes rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte

[33] Módosította a 9/2020. (VI. 26.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.06.27.

[34] Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014.04.08.

[35] Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014.04.08.

[36] Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014.04.08.

[37] Megállapította a 102/2003. (VIII. 22.) FVM-HM együttes rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.09.06.

[38] Módosította a 9/2020. (VI. 26.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.06.27.

[39] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[40] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[41] Hatályon kívül helyezte a 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2014.05.07.

[42] Megállapította a 9/2020. (VI. 26.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.06.27.

Tartalomjegyzék