39/2014. (XII. 18.) FM rendelet

az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés j), k) és m) pontjában,

a 11. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 12. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 13. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdés a)-f), h) és i) pontjában meghatározott állami alapadatbázisokkal kapcsolatos és az előállításukkor keletkezett iratokra (a továbbiakban: állami alapadatok iratai).

(2) E rendelet alkalmazásában állami alapadatok iratainak tekintendő minden olyan analóg és digitális dokumentum, ami az állami alapadatok adatbázisainak készítésével, minőségellenőrzésével, felújításával vagy forgalomból történő kivonásával kapcsolatos. Így különösen:

a) az újfelmérést vagy térképfelújítást elrendelő,

b) a közbeszerzési eljárás során keletkezett,

c) az újfelmérési vagy térkép-felújítási műszaki,

d) a távérzékelési adatok minőségellenőrzésével kapcsolatos,

e) a közszemlére és forgalomba adási vagy helyezési,

f) az állami átvételi eljárással kapcsolatos,

g) a forgalomból történő kivonási,

h) a selejtezési

iratok.

(3) E rendelet alkalmazásában iratkezelő:

a)[1] a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró ingatlanügyi hatóság;

b)[2]

c)[3] a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv;

d) a Nemzeti Kataszteri Program végrehajtására alapított Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKP Nonprofit Kft.).

(4) Az (1) bekezdés szerinti állami alapadatbázisok eredeti felmérési munkarészei, mérési és számítási dokumentációi, térképei és felvételi rajzai, valamint a földmérési és térképészeti célú távérzékelési adatok (a továbbiakban együtt: munkarészek) - forgalomból történő kivonásuktól függetlenül - nem selejtezhetők, azokat határidő nélkül az iratokat kezelő szerv térképtárában kell megőrizni.

(5)[4] Nem selejtezhetők az állami átvételi eljárás lefolytatására az ingatlanügyi hatóságnak átadott állami földmérési alaptérképi adatbázis tartalmát érintő munkarészek, továbbá az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményező változási vázrajzok és azok munkarészei, azokat határidő nélkül az iratokat kezelő szerv térképtárában kell megőrizni.

2. Az iratkezelés módja

2. § (1) A forgalomból kivont állami alapadatbázisokat és azok eredeti munkarészeit, valamint a légifelvételek és távérzékeléssel nyert adatok eredeti példányait a forgalomból kivonást követően az Fttv. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisában (a továbbiakban: archív adatbázis) kell tárolni, és azok nem selejtezhetők.

(2) Az ingatlanügyi hatóságok által kezelt,[5]

a)[6] az 1. melléklet szerinti térképek, irattári tételek iratai nem selejtezhetők, azokat - az irattárazást és az azzal egyidejű archív adatbázisba történő átadást követően - az iratkezelő szervnél, határidő nélkül

b) az 2. melléklet szerinti iratokat az irattározást követően a 2. mellékletben meghatározott határidő lejártakor a Földügyi és Távérzékelési Levéltárban (a továbbiakban: FTL)

kell tárolni.

(3)[7] A (2) bekezdésben meghatározott iratokat kezelő ingatlanügyi hatóság az iratokat az Fttv. 22. § (2) bekezdésében meghatározott adatbázisba szervezés céljából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja, amely a digitális átalakítást követően az archív adatbázisban helyezi el. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a digitális átalakítást követően az eredeti iratokat az ingatlanügyi hatóságok részére visszaküldi.

(4)[8] A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a 3. mellékletben meghatározott iratokat az FTL-nek való átadásra meghatározott ideig az archív adatbázisban tárolja.

(5)[9] A Nemzeti Kataszteri Program végrehajtása során az NKP Nonprofit Kft.-nél keletkezett állami alapadatok iratait az NKP Nonprofit Kft. az Fttv. 22. § (2) bekezdésében meghatározott adatbázisba szervezés céljából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja, amely ezt követően azokat az FTL-ben helyezi el.

(6)[10] A (3) és (5) bekezdésben meghatározott iratátadás időpontját az iratkezelők előzetesen egyeztetik a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel.

3. § (1)[11] Az Fttv. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisait a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv tárolja, kezeli és szolgáltatja.

(2) A Nemzeti Kataszteri Program keretében előállított állami digitális földmérési alaptérképek hitelesített eredeti példányai, amelyek a Nemzeti Kataszteri Program végrehajtására felvett hitelek visszafizetéséig az NKP Nonprofit Kft. könyveiben szerepelnek és a hiteltörlesztés biztosítékát jelentik, a hitel visszafizetés időtartama alatt az NKP Nonprofit Kft. őrzésében maradnak.

4. § (1)[12] Az ingatlanügyi hatóság és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv iratanyagát a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (1) bekezdés f) pontjában és a 12. §-ban előírtak betartásával évenként felül kell vizsgálni, hogy az irattári terv alapján mely évfolyamok, mely irattári tételei váltak selejtezhetővé, vagy az FTL számára átadhatóvá.

(2)[13] Az iratselejtezés végrehajtását az ingatlanügyi hatóság és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv vezetője által kijelölt, legalább három kormánytisztviselőből álló selejtezési bizottság végzi el.

(3) A selejtezésre megjelölt iratokat - a megsemmisítés levéltári engedélyezéséig - az elhelyezésük rendjében kell megőrizni.

(4) A lefolytatott iratselejtezésről a selejtezési bizottság által aláírt, iktatott és a szerv körbélyegzőjével ellátott jegyzőkönyvet legalább három példányban kell elkészíteni, melynek két példányát a selejtezés engedélyeztetése céljából meg kell küldeni az FTL-nek.

(5) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a selejtezést végző szervezeti egység megnevezését,

b) a jegyzőkönyv felvételének helyét és időpontját,

c) a selejtezési bizottság tagjainak nevét, beosztását, aláírását,

d) a selejtezési eljárás alá vont irategyüttes keletkeztetőjét,

e) az iratok összesített évkörét és összesített terjedelmét (iratfolyóméterben),

f) a selejtezésre kiválogatott iratok irattári tételszámát, az irattári tétel címét, évkörét, tételszám szerinti terjedelmét (iratfolyóméterben),

g) a szervezeti egység vezetője ellenőrzési feladatainak megtörténtét,

h) a szervezeti egység körbélyegzőjének lenyomatát.

3. Földügyi és Távérzékelési Levéltár

5. § (1)[14] Az FTL-t, mint állami szaklevéltárat a térképészetért felelős miniszter alapítja. Az FTL elhelyezését, fenntartását és működtetését a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv látja el.

(2) Az FTL felett a felügyeleti jogkört a térképészetért felelős miniszter gyakorolja.

(3) Az állami alapadatok iratainak az FTL-ben történő elhelyezését a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 65. §-ban meghatározottak szerint kell végrehajtani.

6. § (1)[15] Az ingatlanügyi hatóság és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint az NKP Nonprofit Kft. az iratmegőrzési határidő leteltét követően az állami alapadatok iratait az FTL számára átadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott iratátadás módját az iratkezelő előzetesen egyezteti az FTL-lel.

4. Állami alapadatok adatbázisainak archiválási rendje

7. § (1) Az állami alapadatok adatbázisainak archiválását az Fttv. 4. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott adatkezelő végzi el.

(2) E rendelet alkalmazásában az archiválás magában foglalja:

a) a napi mentést,

b) a biztonsági mentést, és

c) a korábbi mentések katalogizálását és kereshetővé tételét.

(3) Az archiválás tekintetében

a) a napi és biztonsági mentés ciklusát, és technikai kivitelezését,

b) a mentés végrehajtására jogosult személy megnevezését,

c) a mentett állományokhoz való hozzáférési jogosultságot,

d) a biztonsági mentési állományok elhelyezését

az adatkezelő szervek által elkészített, a szakmai felügyeletet gyakorló szerv által jóváhagyott adatbázis archiválási műszaki szabályzat tartalmazza.

(4)[16] A (3) bekezdésben meghatározott adatbázis archiválási műszaki szabályzatot az országos illetékességgel eljáró földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és az ingatlanügyi hatóságok vezetői készítik el.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

9. § Az adatkezelő a 7. § (3) bekezdése szerinti műszaki szabályzatot e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül készíti el.

10. §[17]

11. §[18]

12. §[19]

13. §[20]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelethez[21]

A 2. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó térképek, iratok

ABCDE
SorszámTételszámMegnevezésMegőrzési idő (év)FTL-be
adás (év)
1050HNÁllami földmérési alaptérkép (melléktérképek is)Nem selejtezhetőHN
2051HNÁllami földmérési alaptérkép nyilvántartási példányaiNem selejtezhetőHN
3052HNRégi - forgalomból kivont - térképek
(telekjegyzőkönyves térképek is)
Nem selejtezhetőHN
4053HNRégi - forgalomból kivont - térképek nyomataiNem selejtezhetőHN
5054HNÁtnézeti térkép és vázlat eredeti példányaNem selejtezhetőHN
6J068HNFöldbirtok-politikai munkarészek (polgári tagosítás
mérései, számításai, földvédelmi törvény földmérési
munkarészei, termőföld privatizációval kapcsolatos
munkarészek)
Nem selejtezhetőHN

2. melléklet a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelethez

A 2. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó iratok

ABCDE
sorszámTételszámMegnevezésMegőrzési idő
(év)
FTL-be adás
(év)
1J063NSVállalkozási szerződések, valamint azok módosításának
véleményezése, határidő módosításának engedélyezése
33
2J071NSFelmérések műszaki tervei, azok véleményezése, állami
átvételi vizsgálat munkarészei, valamint záró jegyzőkönyv
Nem selejtezhető10
3J073NSAlappont-védelemmel kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvekNem selejtezhető10
4J084NSTérinformatikai rendszerek létrehozásának engedélyezéseNem selejtezhető10
5J085NSOsztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban
földmérési szakterületen keletkezett iratok
Nem selejtezhető10

3. melléklet a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelethez

A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél keletkezett, az Fttv. 31. § (6) bekezdése szerinti iratok.[22]

ABCDE
SorszámTételszámMegnevezésMegőrzési idő
(év)
FTL-be adás
(év)
101.Az alapponthálózatok létesítésével kapcsolatos
munkarészek
Nem selejtezhető10
202.Államhatár felméréssel és térképezésével kapcsolatos
iratok és jegyzőkönyvek
Nem selejtezhető10
303.Topográfiai térképek és munkarészeiNem selejtezhető10
404.Analóg légifilmek, kontakt másolatok és munkarészeiNem selejtezhető10
[23]
505.Digitális ortofotó és légifelvételek és előállításával
kapcsolatos munkarészek
Nem selejtezhető10
606.A Magyar Államkincstár által fizikai ellenőrzésre kiválasztott támogatási kérelmek
táblánkénti távérzékeléses ellenőrzése és annak dokumentálása
Nem selejtezhető10
707.MePAR éves változásvezetése és részleges felújításaNem selejtezhető10
808.Az évenkénti támogatás igénylés csomag részét képező
blokktérkép mellékletek minden gazdaságra egyedileg
történő előállítása
Nem selejtezhető10

4. melléklet a 39/2014. (XII. 18.) FM rendelethez[24]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[2] Hatályon kívül helyezte a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2020.06.18.

[3] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 204. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[4] Módosította a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[6] Megállapította a 60/2017. (XII. 20.) FM rendelet 24. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[7] Módosította a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 17. § d)-e) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[8] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 204. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[9] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 204. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[10] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 204. § g) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[11] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 204. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[12] Módosította a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 17. § f) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[13] Módosította a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 17. § g) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[14] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 204. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[15] Módosította a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 17. § h) pontja. Hatályos 2020.06.18.

[16] Megállapította a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet 16. §-a. Hatályos 2020.06.18.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Megállapította a 60/2017. (XII. 20.) FM rendelet 25. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[22] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 204. § h) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[23] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 73. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2017.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék