Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet

az ingatlanügyi hatóságok bevételét képező egyes igazgatási szolgáltatási díjak megosztását szabályozó és a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés k) pontjában és (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel és 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 20. pontjában és 1. melléklet D) pont 2. alpontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,

a 4. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet módosítása

1. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 22. § (5) bekezdésében az "az ingatlanügyi hatóságként eljáró kormányhivatalt, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságot" szöveg lép.

2. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet módosítása

2. § A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (5)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az állami alapadatok forgalmazásából származó díj 70%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg, melynek 40%-át állami alapadatok előállítására köteles fordítani. A fennmaradó 30%, valamint az 1. számú melléklet 1. táblázat g), a 2. táblázat f) és l), a 3. táblázat f), a 4. táblázat f) és a 7. táblázat d) pontja alapján befolyó díj - a 15/A. § (5) bekezdésében meghatározottak kivételével - az adatszolgáltatót illeti meg.

(6) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv - az ingatlanügyi hatóságokként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslatai alapján - szakmai ütemtervet készít a következő évben elvégzendő állami alapmunkákról, és bemutatja a térképészetért felelős miniszternek, valamint a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszternek, minden év december 1. napjáig.

(7) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv minden év május 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készít a térképészetért felelős miniszter, valamint a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszter részére az előző évben elvégzett állami alapmunkákról és előállított új állami alapadatokról.

(8) A díjbevétel azon részét, amely az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti ingatlanügyi hatóság a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 4. számú mellékletben meghatározott számlaszámára."

3. § Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § E rendelet alkalmazásában különleges külterület az a földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint zártkerti ingatlannak minősül."

4. § Az R1. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 5. § (8) bekezdésében meghatározott egyedi és rész adatszolgáltatásokra az e rendeletben meghatározott díjat az adatszolgáltatáshoz szükséges humánerőforrás-igény mértékének figyelembevételével legfeljebb 70 %-kal csökkentheti, ha az adatszolgáltatás

a) egy vagy több települést (főváros esetében kerületet) vagy fekvést érintő térképi kivágatra történik,

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások végrehajtása érdekében kerül kiadásra, vagy

c) igénylője

ca) természetes személy,

cb) közfeladatot ellátó szerv vagy szervezet,

cc) központi államigazgatási szerv,

cd) állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság,

ce) helyi önkormányzat,

cf) civil szervezet, alapítvány,

cg) a Magyar Honvédség,

ch) oktatási intézmény,

ci) vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatást végző szervezet,

cj) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,

ck) közműszolgáltató,

cl) közútkezelő,

cm) távközlő szerv, szervezet vagy gazdasági társaság vagy

cn) egyház."

5. § Az R1. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Adatszolgáltatás szempontjából egy eljárásnak kell tekinteni:

a) az egy településen és egy fekvésen belül egynél több, összefüggő területen egymás mellett elhelyezkedő földrészletről készített, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló rendelet 4. §-a szerinti azonos fajtájú változási vázrajzhoz igényelt adatszolgáltatást,

b) a kisajátítási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatást, amennyiben a kisajátítási cél megvalósítása egy településen és egy fekvésen belül egynél több, összefüggő területen egymás mellett elhelyezkedő ingatlant érint,

c) település, illetve fekvéshatár módosításánál (területátcsatolás) a területátcsatolást.

(2a) A (2) bekezdés c) pontjában rögzített minden arra épülő munkát azonban már külön kell elszámolni, még akkor is, ha a munkafázisokat egy eljárás keretében hajtják végre."

6. § (1) Az R1. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Állami alapadatokat tartalmazó térképekből átdolgozott (értéknövelt) vagy azonos tartalmú térképek készítéséhez a térképészetért felelős miniszter, illetve a honvédelmi miniszter képviseletében eljáró Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) vezetőjének engedélye szükséges."

(2) Az R1. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Jogosulatlan állami alapadat felhasználásnak minősül, ha bármely természetes személy vagy jogi személy

a) az Fttv. 3. § (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott állami alapadatokat használ fel, és az adattulajdonos részére nem fizette meg az adatfelhasználási díjat,

b) az állami alapadatokat tartalmazó térképekből, adatbázisokból átdolgozott (értéknövelt) térképek, termékek készítéséhez nem fizette meg az adatfelhasználási díjat,

c) az állami alapadatokat nem az adatszolgáltatás iránti kérelemben megadott célra, valamint az engedélyben vagy a szerződésben rögzített módon használja és kezeli,

d) az alapadatokat - erre vonatkozó jogszabály, engedély vagy szerződés hiányában - harmadik fél rendelkezésére bocsátja,

e) az alapadatokat nem az adatszolgáltatásra jogosult szervtől szerezte be,

f) állami alapadatokat tartalmazó térképi adatbázis adatait az engedélyezett adatfelhasználási időt túllépve továbbhasználja."

7. § (1) Az R1. 15/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv közreműködésével hálózati úton kerül sor. Az adatszolgáltatás díjának 85%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevételét képezi. A díj 7,5%-a az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal, 7,5%-a az adatszolgáltatást végző kormányhivatal bevételét képezi."

(2) Az R1. 15/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A díjbevétel azon részét, amely az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet, illetve az ingatlan fekvése szerinti ingatlanügyi hatóságot illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti ingatlanügyi hatóság a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és az ingatlan fekvése szerinti ingatlanügyi hatóság 4. számú mellékletben meghatározott számlaszámára."

8. § Az R1. a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § Az ingatlanügyi hatóságok bevételét képező egyes igazgatási szolgáltatási díjak megosztását szabályozó és a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet] megállapított 5. § (6) bekezdése szerinti szakmai ütemtervet a 2020. évre vonatkozóan a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet hatálybalépését követő 60. napig kell elkészíteni."

9. § Az R1. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § Az R1.

a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a "Földmérési törvény" szövegrész helyébe az "Fttv." szöveg,

b) 7. §-ában az "az államtitokról szóló 1995. évi LXV. törvény" szövegrész helyébe az "a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében a "- kivéve az utca, házszám, valamint a régi helyrajzi szám szerinti keresést és azonosítást -" szövegrész helyébe az "és az utca, házszám, valamint a régi helyrajzi szám szerinti kereséséért és azonosításáért" szöveg,

d) 15. § (1) bekezdésében a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

e) 15. § (3) bekezdésében a "jogerős államigazgatási határozat" szövegrész helyébe a "véglegessé vált határozat" szöveg,

f) 15. § (5) bekezdés b) pontjában a "földügyért" szövegrész helyébe a "térképészetért" szöveg,

g) 15/A. §-t megelőző alcím címében és 1. számú melléklet 6. alcím d) pontjában az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

h) 15/A. § (6) bekezdésében és 16. §-ában a "kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

i) 15/A. § (6) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

j) 15/A. § (7) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

k) 15/A. § (9) bekezdésében az "A járási hivatalok" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

l) 16. §-ában az "A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény" szövegrész helyébe az "Az Fttv." szöveg,

m) 16. §-ában a "járási hivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

n) 17/A. §-ában az "A Földmérési törvény" szövegrész helyébe az "Az Fttv." szöveg,

o) 18. § (2) bekezdésében az "a kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságot" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R1.

a) 3. §-ában az "A Nemzeti Kataszteri Program (a továbbiakban: NKP) keretében készült földmérési és térképészeti állami alapadatokból szolgáltatott, egy földrészletre vonatkozó térképmásolat (helyszínrajz) díját az 1. számú melléklet 3. táblázat 31. tételszám szerint kell megállapítani." szövegrész,

b) 4. § (1) bekezdésében a "- kivéve a Nemzeti Kataszteri Program keretében készült adatállományokat -" szövegrész,

c) 5. § (2) bekezdése,

d) 11. § (3) bekezdése,

e) 17/B. § (1) bekezdésében a " , valamint a minősítés meghosszabbításának" szövegrész,

f) 17/B. § (2) bekezdésében a " , valamint a minősítés meghosszabbítása iránti" szövegrész,

g) 20. § (2) bekezdése,

h) az 1. számú melléklet 3. alcímében foglalt táblázat 39. sora,

i) 3. számú melléklete.

3. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

12. § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti, a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) illetékességi területén fekvő ingatlanokról az ügyfél írásbeli kérelmére szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatokért az alábbi adatszolgáltatási díjat kell fizetni:

a) a földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintot ingatlanonként,

b) a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintot ingatlanonként,

c) a területi összesítő esetében településenként 2000 forintot."

13. § Az R2. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben az eljárás több megye illetékességi területét érinti, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 15 napon belül gondoskodik a díj eljárásban részt vevő többi kormányhivatal, a (3) bekezdés szerint megillető részének az érintett kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő átutalásáról."

14. § Az R2.

a) 2. § (2a) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, valamint 14. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnál" szöveg,

d) 11. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg,

e) Mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében az "A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatait ellátó Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

f) Mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében az "10023002-00299592-38200001" szövegrész helyébe az "10032000-00332921-00000062" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R2. 4. § (3) bekezdésében, valamint 7. § (4) bekezdés a) pontjában a "fővárosi és megyei" szövegrész.

4. A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet módosítása

16. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez felsőfokú végzettségnek minősül:

a) az egyetemi végzettségek közül az 1967 előtt a Budapesti Műszaki Egyetemen vagy jogelődjén kiállított okleveles mérnöki, valamint okleveles földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett képesítés;

b) a főiskolai végzettségek közül a földmérő üzemmérnöki, a földrendező üzemmérnöki, a földmérő mérnöki, a földrendező mérnöki szakképzettség,

c) a mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki képesítés, vagy az okleveles birtokrendező mérnöki képesítés,

d) az alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül a földmérő és földrendező mérnöki szakképzettség, vagy építőmérnöki szakon építőipari geodézia, geodéziai vagy térinformatikai szakirányon vagy specializáción szerzett szakképzettség,

e) amennyiben a kérelmező rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott minden tárgycsoport vonatkozásában az előírt minimálisan megszerzendő kreditek számával, összességében - a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez szükséges - hetven kreditszámmal

ea) az okleveles építőmérnök vagy építő üzemmérnöki,

eb) az okleveles erdőmérnöki,

ec) az okleveles bányamérnöki,

ed) az okleveles útépítő mérnöki,

ee) az útépítő mérnöki vagy útépítő üzemmérnöki szakirányú,

ef) az okleveles vízépítő mérnöki vagy vízépítő üzemmérnöki,

eg) az okleveles térképész,

eh) az építőmérnöki szakterületen szerzett építőmérnöki vagy üzemmérnöki,

ei) a tüzér-földmérő mérnöki szakirányú

szakképzettség,

f) a külföldön szerzett, az a)-e) pontban meghatározott szakképzettségeknek megfelelő és a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által elismert képesítés, amennyiben a kérelmező rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott összes tárgycsoport vonatkozásában előírt minimálisan megszerzendő kreditek számával, összességében - a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez szükséges - hetven kreditszámmal."

(2) Az R3. 1. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott képesítés - amennyiben a kérelmező az alapvégzettségét az e) pontban meghatározott szakokon szerezte - e rendelet szerint akkor minősül felsőfokú végzettségnek, ha az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből és tantárgyakból a felsőoktatási intézményben szerzett legalább hetven kredittel rendelkezik.

(1b) Az (1) bekezdés a), b) és d)-f) pontjában felsorolt alapvégzettségek hiányában nem lehet szakirányú felsőfokú végzettségnek elismerni a felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés vagy posztgraduális képzés keretében szerzett végzettséget."

(3) Az R3. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Fttv. 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez középfokú végzettségnek minősül:

a) a földmérő technikusi, földmérő és térinformatikai technikusi, földmérő térképész és térinformatikai technikusi, földmérő technikus elágazáson földügyi térinformatikai szaktechnikusi, kataszteri szaktechnikusi, létesítménygeodéta szaktechnikusi, távérzékelési szaktechnikusi képesítés,

b) az a) pontban fel nem sorolt olyan szaktechnikusi, technikusi, vagy szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő (érettségi) tárgyak között a földmérés szerepel,

c) a végzettség hiányában az 1. § (1) bekezdésében felsorolt szakokon abszolvált záróvizsga (korábban államvizsga), amennyiben a kérelmező rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott - minden egyes tárgycsoport vonatkozásában előírt minimálisan megszerzendő kreditszám legalább 50%-ával, vagy földméréstanból (geodézia) alapvizsgát (korábban szigorlati vizsgát) tett,

d) az 1. § (1) bekezdés e) pont ea)-ei) alpontjában felsorolt szakképzettségek valamelyike, amennyiben a kérelmező az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból az előírt kreditek legalább 50%-ával rendelkezik."

17. § Az R3. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A nem kreditrendszerű képzés szerint végzettek esetében a kreditmegfeleltetést, valamint a kreditszámítást a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv végzi el. A kreditszám az elméleti és gyakorlati óraszám összegéből számított heti óraszám.

(2) A kreditrendszerű képzések esetében történő kreditszámítást a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az Ingatlanrendező Minősítő Bizottsággal közösen végzi.

(3) A kreditek számítása a leckekönyv alapján történik. Amennyiben a benyújtott leckekönyvben szereplő tantárgy elnevezése nem egyezik az 1. mellékletben nevesített tárgyakkal, témakörökkel, az oktatási intézmény által kiállított tantárgy-megfeleltetés igazolásnak van helye.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott egyes tárgycsoportokra előírt minimálisan megszerzendő kreditek számán felül további kreditek beszámítására nincs lehetőség."

18. § Az R3. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A földmérő igazolvány kiadásához az 1. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott végzettségek valamelyike szükséges.

(2) Az ingatlanrendező földmérő minősítés megszerzéséhez az 1. § (1) bekezdésében meghatározott végzettségek valamelyike szükséges."

19. § Az R3. 1. melléklete helyébe a 2. mellékletlép.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelethez

"4. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelethez

AB
1.NévSzámlaszám
2.A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró,
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
10032000-00332921-00000062
3.Baranya Megyei Kormányhivatal10024003-00300960-00000000
4.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal10025004-00301071-00000000
5.Békés Megyei Kormányhivatal10026005-00321127-00000000
6.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal10027006-00302814-00000000
7.Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal10028007-00302515-00000000
8.Fejér Megyei Kormányhivatal10029008-00302649-00000000
9.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal10033001-00301617-00000000
10.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal10034002-00301813-00000000
11.Heves Megyei Kormányhivatal10035003-00302089-00000000
12.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal10045002-00301820-00000000
13.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal10036004-00301428-00000000
14.Nógrád Megyei Kormányhivatal10037005-00302106-00000000
15.Pest Megyei Kormányhivatal10023002-00302247-00000000
16.Somogy Megyei Kormányhivatal10039007-00301112-00000000
17.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal10044001-00302261-00000000
18.Tolna Megyei Kormányhivatal10046003-00302436-00000000
19.Vas Megyei Kormányhivatal10047004-00301507-00000000
20.Veszprém Megyei Kormányhivatal10048005-00301569-00000000
21.Zala Megyei Kormányhivatal10049006-00303004-00000000
22.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00301208-00000000
23.HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.
10023002-00286040-00000017

"

2. melléklet a 19/2020. (XII. 12.) MvM rendelethez

"1. melléklet a 19/2013. (III. 21.) VM rendelethez

A kreditmegfeleltetéshez minden tantárgycsoportból igazolni kell a minimálisan megszerzendő kreditek számát az alábbiak szerint:

ABC
TárgycsoportokTárgyak, témakörökMegszerzendő
kreditek száma
Szakmai alapozó ismeretek
1.Geodéziai
alapismeretek
Geodézia, Vetülettan, Kiegyenlítő számítások, Térképtan, Geodéziai
alapismeretek, Földmérés, Általános műszaki ismeretek, Geofizikai
alapismeretek
10
2.Mérnöki
alapismeretek
Magasépítéstan alapjai, Útépítéstan, Vasúti pályák, Közművek,
Vízépítés és vízgazdálkodás, Útépítés, Környezetmérnöki alapok,
Vízrendezés és melioráció, Mérnöki alapismeretek, Szakmai jogi
ismeretek
6
Szakmai törzsanyag
3.Alaphálózatok,
nagyméretarányú
felmérések és
kataszter
Geodéziai hálózatok, Műholdas helymeghatározás, Geodéziai
alaphálózatok, Felsőgeodézia, Ingatlan-nyilvántartás,
Nagyméretarányú térképezés, Topográfia, Kataszteri felmérés,
Kataszteri informatika, Föld- és területrendezés, Birtokrendezés,
Alappont meghatározás, Országos felmérés, Alappontsűrítés
18
4.Mérési technológiákFotogrammetria, Foto-interpretáció, Távérzékelés, Digitális
fotogrammetria, Mérnök-fotogrammetria, Lézerszkennelés,
Lézerszkenneres technológiák, GPS adatfeldolgozás,
GPS helymeghatározás
8
5.MérnökgeodéziaMérnöki létesítmények geodéziai kivitelezése, Mérnökgeodézia,
Építésirányítás, Mozgásvizsgálatok, Mérnöki létesítmények
geodéziája, Földalatti mérések, Közműnyilvántartás, Építésügyi
eljárások, Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában, Közművek
és közműfelmérés, Ipari geodézia, Bányatervezés és felmérés,
Bányaméréstan, Erdőméréstan, Földalatti műtárgyak, Mérnöki
szerkezetek tervezése
12
6.TérinformatikaRendszerszervezés, Térinformatika alapjai, Geoinformatika,
Térinformatika, Térinformatikai elemzések, Térinformatikai
adatrendszerek, Topográfiai adatbázisok, Digitális képanalízis,
Térinformatikai menedzsment, Térinformatikai alkalmazások, Komplex
térinformatikai projekt feladat, Számítástechnika, Térinformatikai
szoftverismeret, Objektum orientált GIS programozás, Programozás
12
7.Szakmai gyakorlatGeodéziai mérőgyakorlat, Alaphálózatok mérőgyakorlat,
Térinformatikai mérőgyakorlat, Geodéziai hálózatok gyakorlat,
Nagyméretarányú térképezés gyakorlat, Topográfia gyakorlat,
Földmérési szervnél szakmai gyakorlat
4
A minimálisan megszerzendő kreditek száma a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez70

"

Tartalomjegyzék