26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az útügyi hatósági eljárásokért az 1. számú mellékletben megállapított díjakat kell fizetni.

(2)[1] A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a közlekedési hatóság számviteli bizonylatának kézbesítésétől számított 8 napon belül

a)[2] az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) vagy a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, továbbá a b) pontban foglalt kivétellel a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal útügyi közlekedési feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott hatósági eljárás esetében az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára,

b)[3] a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése és (6) bekezdés 2. pontja szerinti hatósági eljárás esetében a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 2. számú mellékletben meghatározott, a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára,

c)[4] az útügyi hatósági eljárásban az ÉKM, illetve a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal szakhatósági közreműködése esetén az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára

kell befizetni.

(3)[5] Az útügyi hatósági eljárásokért befizetett díj a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben az ÉKM, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4)[6] Ha útügyi hatósági eljárásban jogszabály a közlekedési hatóság szakhatósági közreműködését írja elő, az 1. számú melléklet 16. pont a) és b) alpontja, 17. pont a) és b) alpontja, 18. pont a) és b) alpontja, 19.2. pont a) és b) alpontja, valamint 20.8. pont a) és b) alpontja szerinti díjat a szakhatóságként eljáró közlekedési hatóságnak kell megfizetni.

(5)[7]

2. § (1)[8] Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 1. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.

(2) Ha a másodfokon eljáró közlekedési hatóság megállapítja, hogy az első fokú határozat jogszabálysértő volt, a fellebbezési eljárás díját vissza kell téríteni. Erről a másodfokú hatóság határozatában rendelkezik.

(3)[9] Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. §[10] (1) Ha a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során több építmény engedélyezése tárgyában dönt, a hatósági díjakat a melléklet szerint, építményenként (létesítményenként, útszakaszonként) kell megállapítani.

(2) Ha a közúthoz a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően létesítenek útcsatlakozást, illetve a közutat hozzájárulás nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság e rendelet 1. számú mellékletének 32. pontjában meghatározott útügyi hatósági eljárás díjának megfizetésére az útcsatlakozás létesítőjét, illetve a közutat szabálytalanul igénybe vevőt kötelezi.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett hatósági eljárásokra kell alkalmazni.

(2)[11]

Dr. Lotz Károly s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelethez[12]

Útügyi hatósági eljárások díjai

[13]
Ft/db
1. Autópályák és autóutak építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
1.1. Eljárási díj (alapdíj)
a) 1000 m-ig2 757 400
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)176 500
1.2. Csomópontok, úthasználati díjszedő állomások és pihenőhelyek létesítményenként162 000
1.3. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút491 600
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút259 000
c) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút162 000
d) támfal, bélésfal168 600
2. Autópálya, autóút hídjai kiviteli tervének jóváhagyása
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút763 000
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút431 900
c) 4-30 m szabadnyílású híd, alagút229 000
3. Autópályák és autóutak forgalomba helyezésének engedélyezése
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
3.1. Eljárási díj (alapdíj)
a) 1000 m-ig826 000
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)45 600
3.2. Csomópontok, úthasználati díjszedő állomások és pihenőhelyek létesítményenként52 400
3.3. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút363 600
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút264 400
c) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút162 000
d) támfal, bélésfal168 600
4. Meglévő autópályán, autóúton új csomópont, úthasználati díjszedő állomás, pihenőhely építésének
átépítésének engedélyezése létesítményenként600 400
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
5. Meglévő autópályán, autóúton épített, átépített csomópont, úthasználati díjszedő állomás, pihe-
nőhely forgalomba helyezésének engedélyezése létesítményenként
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)233 400
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
6. Közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei építésének engedélyezése614 900
[1988.I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
7. Közúti határátkelőhelyek forgalomba helyezésének engedélyezése
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)233 400
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
8. Országos közutak elvi építésének, illetve építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
8.1. Eljárási díj (alapdíj)
a) 1000 m-ig252 900
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan)9 600
8.2. Csomópontok63 500
8.3. Közút építésével összefüggő járda20 800
[14]
8.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút engedélyezése78 800
b) 4-30 m szabadnyílású híd, alagút kiviteli tervének jóváhagyása191 600
c) támfal, bélésfal83 200
9. Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak elvi építésének, illetve építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
9.1. Alapdíj
a) 200 m-ig37 800
b) 500 m-ig94 200
c) 500 m-en felül 1000 m-ig191 600
d) további megkezdett km-enként6 900
9.2. Csomópontok43 800
9.3. A közút építésével összefüggő járda16 400
9.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút engedélyezése55 100
b) 4-30 m szabadnyílású híd, alagút kiviteli tervének jóváhagyása55 100
c) támfal, bélésfal58 000
10. Út tartozékai és egyéb létesítményei építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
10.1. Autóbuszöböl, segélykérőhely létesítményenként52 600
10.2. Zajárnyékoló fal létesítményenként
a) alapdíj 100 m-ig215 000
b) további falrészek megkezdett 100 méterenként33 000
10.3. Pihenőhely, parkolóhely létesítményenként
a) 1-10 db férőhely37 200
b) 11-50 férőhely93 100
c) 50 db férőhely felett189 400
11. Országos közutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba
helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
11.1. Alapdíj
a) 1000 m-ig75 600
b) további megkezdett km-enként2 800
11.2. Csomópontok19 200
11.3. Közút építésével összefüggő járda forgalomba helyezése6 600
11.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút78 800
b) támfal, bélésfal83 200
12. Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
12.1. Alapdíj
a) 200 m-ig11 100
b) 500 m-ig27 600
c) 1000 m-ig54 800
d) további megkezdett km-enként2 100
12.2. Csomópontok5 500
12.3. Közút építésével összefüggő járda5 500
12.4. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 4-30 m szabadnyílású híd, alagút54 800
b) támfal, bélésfal54 800
13. Út tartozékai és egyéb létesítményei forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
13.1. Autóbuszöböl, segélykérőhely létesítményenként17 500
[15]
13.2. Zajárnyékoló fal létesítményenként
a) alapdíj 100 m-ig66 000
b) további falrészek megkezdett 100 méterenként12 000
13.3. Pihenőhely, parkolóhely létesítményenként
a) 1-10 db férőhely13 100
b) 11-51 db férőhely32 900
c) 50 db férőhely felett65 700
14. Kerékpárutak, gyalogutak, járdák építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
14.1. Alapdíj
a) 1000 m-ig16 400
b) további megkezdett km-enként2 500
14.2. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 2-30 m szabadnyílásű híd engedélyezése43 800
b) 4-30 m szabadnyílású híd kiviteli tervének jóváhagyása43 800
c) egyéb műtárgy építésének engedélyezése43 800
15. Kerékpárutak, gyalogutak, járdák forgalomba helyezésének engedélyezése
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
15.1. Alapdíj
a) 1000 m-ig8 200
b) további megkezdett km-enként710
15.2. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút32 900
b) egyéb műtárgy32 900
16. Hidak, alagutak építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút395 300
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút125 900
c) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút78 800
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
17. Hidak, alagutak kiviteli tervének jóváhagyása (építés vagy építés jellegű munka, pl. hídszélesítés, főtartócsere, pályalemezcsere, sarucsere, sarurendezés, hídfőpillér javítása vagy erősítése esetén)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút588 000
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút314 800
c) 4-30 m szabadnyílású híd, alagút191 600
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
18. Hidak, alagutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút282 500
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút125 900
c) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút78 800
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
19. Utak, hidak és egyéb műtárgyak megszüntetésének, bontásának engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
19.1. Utak
a) autópályák, autóutak741 300
b) országos közutak124 800
c) helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánút43 800
[16]
19.2. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút197 800
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút98 900
c) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút54 800
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
d) támfal, bélésfal54 800
20. Építési engedélyek módosítása (beleértve a jogerős építési engedélyektől való eltérés engedélyezését)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
20.1. Autópályák, autóutak376 700
20.2. Autópálya és autóút csomópontja, úthasználati díjszedő állomás, pihenőhely létesítményenként112 700
20.3. Közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei112 700
20.4. Országos közutak191 600
20.5. Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak37 200
20.6. Kerékpárutak, gyalogutak, járdák8 200
20.7. Csomópontok
a) országos közúton43 800
b) helyi közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton14 200
20.8. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút240 700
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút111 300
c) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút43 800
d) támfal, bélésfal57 000
20.9. Út tartozékai és egyéb létesítményei esetén a 10. pontban szereplő engedélyezési díjak 60%-a
21. A fennmaradási engedélyezés díja az építési engedélyezés díjának és a forgalomba helyezés díjának
összege
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 24. §]
22. A földutak engedélyezésének díja a kategória szerinti engedélyezési díj 60%-a
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
23. Építési engedélyhez kötött útépítési munka esetén az ideiglenes forgalomszabályozási terv
jóváhagyása az engedélyezési alapdíj 15%-a
[3/2001. (I. 31.) KöViM rend. mellékletének (EFSZ) V. fejezete]
24. Közút és vasút szintbeni kereszteződés
a) létesítésének, áthelyezésének engedélyezése252 900
b) megszüntetésének engedélyezése65 700
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (1), (2) bek.]
25. Közút és vasút szintbeni kereszteződésében a közúti forgalom szabályozása78 800
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek. és FMSz. 26. 11. c)]
26. Vasúti gyalogos-átkelőhely
a) létesítése, áthelyezése78 800
b) megszüntetése32 900
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek.]
27. Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés 10 percen túli zárva tartásának engedélyezése54 800
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (4) bek.]
28. Közúton gyalogos-átkelőhelyek
a) kijelölése, áthelyezése54 800
b) megszüntetése27 400
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek.]
29. Útcsatlakozást érintő hatósági eljárások54 800
[1988. évi I. tv. 39. § (2) és (3) bek., 41. § (2) bek.]
30. A közút kezelője kérelmére indított eljárásban a közút területén, az alatti vagy a feletti építmény
tulajdonosának kötelezése felújításra, korszerűsítésre54 800
[1988. évi I. tv. 41. § (2) bek.]
[17]
31.Közút nem közlekedési célú igénybevétele ügyében az útkezelő és az igénybevételt kérő között felmerült vita kapcsán hatósági döntés
[1988. évi I. tv. 36. §(2) bek.]
34 500
32.A közút kezelője kérelmére indított eljárásban a közútnak közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerinti nem közlekedési célú igénybevétele esetén az igénybe vevő kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a szükséges intézkedések megtételére és pótdíj fizetésére [1988. évi I. tv. 37. §(2) bek.]67 900
33.A közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően a közút területén kívüli területről származó víznek a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe történő bevezetése esetén kötelezés az eredeti állapot helyreállítására és a szükséges intézkedések megtételére
[1988. évi I. tv. 42. §(3) bek.]
67 900
34.A közút tengelyétől 100, illetve 50 méteren belül végzett tevékenység (építmény elhelyezése, kő, kavics, anyag, homok, egyéb ásványi anyag kitermelése stb.), illetve fa ültetése vagy kivágása ügyében keletkezett vita kapcsán hatósági döntés, intézkedésre kötelezés
[1988. évi I. tv. 42/A. § (2) bek.]
43 800
35.A közút állagát és forgalombiztonságát bármilyen módon sértők vagy veszélyeztetők kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére (ideértve a reklámtáblák ügyeit is)
[1988. évi I. tv. 12. § (4) bek., illetve 30/1988. (IV. 21.) MT rend. 2/A.]
20 800
36.A közút kezelőjének - magánút esetén tulajdonosának - kérelmére, amennyiben a megjelölt út forgalmi jellege megváltozik, útnak országos közúttá, helyi közúttá, illetve magánúttá nyilvánítása
[1988. évi I. tv. 32. §(2) bek.]
27 400
37.A közforgalom elől elzárt magánútnak a közforgalom számára történő megnyitása, illetve közforgalom elől el nem zárt magánútnak a közforgalom elől történő elzárása
[1988. évi I. tv. 29. §(3) bek.]
27 400
38.A közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a hatósági intézkedés megtétele az útkereszteződés vagy vasúti átjáró beláthatóságát akadályozó fa, növényzet eltávolítására
[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 32. § (2), (3) bek.]
21900
39.A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosának kötelezése arra, hogy ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen, illetve az ingatlanon levő fákon és növényzeten a szükséges gondozási munkákat elvégezze21900
[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 33. § (2) bek.]
40.Határozati döntés és intézkedés azokban az ügyekben,3 700
a) amelyekben a közút kezelője olyan forgalomszabályozási intézkedést tesz, mely mások érdekeit sérti
[1988. évi I. tv. 34. § (2) bek., 20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (6) bek.]21900
b) amelyekben a közlekedési hatóság a levegőterhelés mérséklése érdekében forgalomszervezési, korlátozó intézkedést tesz
[21/2001. (II. 4.) Korm. rend. 12. § (2) bek.]
41.Nem közlekedés célú vagy rendkívüli igénybevétel miatt három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezése esetén hatósági intézkedés a hiba kijavítására82 100
[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 29. §]
42.Nem közlekedési hatósági eljárásban a közlekedési szakhatósági előírások meghatározásához szükséges, illetve kért helyszíni szemle3 700
43.A hatósági engedély
a) időbeli hatályának meghosszabbítása: az engedélyezési díj 50%-a
[93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 29. §]
b) átruházása: az engedélyezési díj 10%-a
[93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 15. §]

2. számú melléklet a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelethez[18]

[19]
AB
Eljáró hatóság megnevezéseEljáró hatóság előirányzat-felhasználási
keretszámlájának száma
1.ÉKM10032000-00003582-06020015
2.Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
3.Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00299585-00000000
4.Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00299561-00000000
6.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00299592-00000000
7.Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00299664-00000000
8.Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00299640-00000000
9.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
10.Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00299626-00000000
11.Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
12.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00299602-00000000
13.Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
14.Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
15.Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00299671-00000000
16.Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
17.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
18.Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
19.Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000
20.Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
21.Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00299509-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.03.

[2] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[3] Módosította a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.02.21.

[4] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[5] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 1. § d) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[6] Beiktatta a 6/2014. (II. 12.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.02.20.

[7] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[8] Megállapította a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[9] Beiktatta a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 17. § -a. Hatályos 2005.11.01.

[10] Megállapította az 59/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 3. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.03.

[12] Megállapította a 95/2005. (X. 31.) GKM rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.11.08.

[13] Módosította a 41/2017. (X. 17.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.10.18.

[14] Módosította a 41/2017. (X. 17.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése a)c) pontja. Hatályos 2017.10.18.

[15] Módosította a 41/2017. (X. 17.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése a), c) pontja. Hatályos 2017.10.18.

[16] Módosította a 41/2017. (X. 17.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése a), d) pontja. Hatályos 2017.10.18.

[17] Módosította a 41/2017. (X. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.10.18.

[18] Beiktatta a 6/2014. (II. 12.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.02.20.

[19] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 2. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.06.26.

Tartalomjegyzék