Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet

egyes hatósági eljárási díjakra vonatkozó miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. §-ában, 48. § (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint (3) bekezdésének e) és f) pontjában,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében,

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében és 15. §-ának (2) bekezdésében,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (3) bekezdésében és (4) bekezdésében,

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének u) pontjában,

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában,

a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében,

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel és

a 11. § tekintetében az egészségügyi miniszterrel,

a 6. § tekintetében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel,

a 11. § és 15. § tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszterrel,

a 4. § tekintetében a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint

a 6. § tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel

egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni."

(2) Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. §-ának(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 1. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni."

2. §

(1) A közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

a) 1. §-ának (4) bekezdésében a "megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága" szöveg,

b) 1. §-ának (4) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) " szövegrész, valamint 3. §-ának (3) bekezdésében és 4. §-ának (2) bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg

lép.

(2) A közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vizsgázónak az egyes járművezetői vizsgák díjait a vizsgára jelentkezéskor kell az NKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A vizsgadíj a vizsga előtt a képző szervnél is befizethető, amelyet a képző szerv - a közte és az NKH között lévő megállapodás alapján - az NKH számlája ellenében ugyanezen keretszámlára köteles befizetni."

(3) A közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A szakoktatói és az iskolavezetői névjegyzékbe való felvétel díját a 2. számú melléklet tartalmazza. A díjat a felvételt kérőnek a kérelem benyújtásakor kell az NKH részére az 1. § (6) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni."

3. §

(1) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet

a) 2. §-ának (2) bekezdése első mondatában a "megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-ának (2) bekezdése második mondatában az "a területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

c) 6. §-ának (1) bekezdésében az "A területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

d) 7. §-ának (1) bekezdésében az "a mérés vagy ellenőrzés helye szerint illetékes területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH-nak a mérés vagy ellenőrzés helye szerint illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

e) 7. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az "a közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

f) 7. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az "a mérés, illetve ellenőrzés helye szerint illetékes területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH-nak a mérés, illetve ellenőrzés helye szerint illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

g) 7. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjában az "a területileg illetékes közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

h) 7. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az "a Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

i) 7. §-ának (5) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

j) 6. melléklete 'I. Személyi feltételek' alcíme alatti 1. pontjában az "a Közlekedési Főfelügyelettől (a továbbiakban: KFF) " szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalától" szöveg,

k) 6. melléklete 'I. Személyi feltételek' alcíme alatti 2. pontjában az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalának" szöveg,

l) 6. melléklete 'I. Személyi feltételek' alcíme alatti 2. pontjában az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

(2) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fizetendő pótdíj összegét - amely a 3. számú melléklet szerinti díj tízszerese, de legalább 40 000 Ft -az NKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A 3. § (1) bekezdésének

c) pontjában megjelölt közútkezelők által kezelt közutak, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén a pótdíj az érintett út kezelőjét illeti meg."

4. §

(1) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet

a) 5. §-ának (2) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyeletnek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatalának" szöveg,

b) 7. §-ának (1) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 7. §-ának (1) bekezdésében és 2. mellékletének címében az "a Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe az "az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

d) 2. mellékletének címében az "A Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

e) 2. mellékletének I. alcímében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "NKH Központi Hivatala" szöveg

f) 2. mellékletének II. alcímében a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe az "NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg

lép.

(2) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet 4. mellékletének 1. pontja v) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az első fokon eljáró szervek számlaszámai:]

"v) Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000"

(3) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet 4. mellékletének 2. pontja c) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A másodfokon eljáró szervek számlaszámai:]

"c) Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000"

5. §

(1) A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet

a) 1. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében az "(a továbbiakban: felügyelet) " szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: közlekedési hatóság) " szöveg,

b) 1. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében és (1) bekezdésének e) pontjában, valamint 3. §-ának (2) bekezdésében a "felügyelet" szövegrész helyébe a "közlekedési hatóság" szöveg

lép.

(2) A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetnie, illetve átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell."

6. §

(1) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet

a) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a "kérelmező lakhelye szerint területileg illetékes megyei, illetve fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a kérelmező lakhelye szerint területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

b) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "a külön jogszabályban hajózási hatósági jogkörrel felruházott területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH külön jogszabályban hajózási hatósági jogkörrel felruházott területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

c) 1. §-ának (4) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelethez" szövegrész helyébe az "NKH Központi Hivatalához" szöveg,

d) 2. §-ának (1) bekezdésében az "a névjegyzéket vezető hatóságnak" szövegrész helyébe az "az NKH-nak, illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek" szöveg,

e) 4. §-ában az "a Központi Közlekedési Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságnak" szöveg,

lép.

(2) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek - az e tevékenység irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos költségek fedezésére - kötelesek a részükre befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból képződő éves díjbevételük 10%-át minden évet követő február 15-éig az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlája javára átutalni."

(3) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Az eljáró közlekedési hatóság megnevezéseMagyar Államkincstár számlaszáma
Nemzeti Közlekedési Hatóság10032000-00289926-00000000"

7. §

(1) A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elsőfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára az eljárás kezdeményezésével, illetve a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell befizetni."

(2) A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében, valamint 4. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "hajózási hatóság" szöveg,

b) 3. §-ának (1) bekezdésében a "másodfokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, az 5. számú mellékletben feltüntetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára" szövegrész helyébe a "2. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára" szöveg,

c) 3. mellékletének II. pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

d) 3. mellékletének II. pontjában a "(www.kff.hu) " szövegrész helyébe a "(www.nkh.gov.hu) " szöveg

lép.

8. §

(1) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-ának (1) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) " szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 2. §-ának (2) bekezdésében, valamint 6. §-a (6) bekezdésének második mondatában az "A KKF" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 6. §-a (6) bekezdésének első mondatában az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) 5. §-ának (10) bekezdésében és (11) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, (5) bekezdésében és (7) bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg

lép.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A névjegyzékbe vételért a díjat az NKH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni."

(3) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vizsgadíjból a képzőszervnek 22%-ot el kell különíteni, amely összeget a vizsgáztatás előkészítési (nyilvántartási, okmánykiállítási, szervezési) költségeinek fedezetére az NKH részére a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni."

9. §

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet

a) 1. §-ának (2) bekezdésében a "Polgári Légiközlekedési Hatóság (a továbbiakban: PLH) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) " szöveg,

b) 1. §-ának (2) bekezdésében az "MNB 10032000-01712405-00000000" szövegrész helyébe az "MÁK 10032000-00289926-00000000" szöveg,

c) 1. §-ának (3) bekezdésében, 3. §-ának (2) bekezdésében, valamint melléklete IV. fejezetének 113. pontjában az "a PLH" szövegrész helyébe az "az NKH" szöveg,

d) 2. §-ának (1) bekezdésében az "A PLH" szövegrész helyébe az "Az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának (a továbbiakban: PLI) " szöveg,

e) 2. §-ának (1) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett 10032000-01738825 számú előirányzat-felhasználási keretszámlája - javára" szövegrész helyébe az "az 1. § (2) bekezdésében meghatározott számlára" szöveg,

f) 3. §-ának (1) bekezdésében, valamint melléklete IV. fejezetének 121. pontjában a "PLH" szövegrész helyébe a "PLI" szöveg

lép.

10. §

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. §-ában a "KKF" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

11. §

(1) A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a) 2. §-ának (3) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet Pályaalkalmasság-vizsgáló Intézete" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-ának (6) bekezdésében az "a külön jogszabály szerinti területi közlekedési felügyeletet" szövegrész helyébe az "az NKH külön jogszabály szerint területileg illetékes regionális igazgatóságát" szöveg,

c) 6. §-a (2) bekezdésének első mondatában az "a Közlekedési Főfelügyelethez (a továbbiakban: KFF) " szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalához" szöveg,

d) 6. §-a (2) bekezdésének második mondatában és 6. §-ának (4) bekezdésében az "A KFF" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

e) 6. §-ának (3) bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

f) 11. §-a (5) bekezdésének a) pontjában a "KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalának" szöveg

lép.

(2) A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 10. §-ának

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályaalkalmassági vizsgálatért - a pályaalkalmassági vizsgálatot kezdeményezőnek - a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg az NKH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell igazoltan befizetni."

12. §

(1) A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 1. §-ának

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elsőfokú és a másodfokú eljárás díját a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazoltan befizetni."

(2) A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében az "a másodfokú közlekedési hatóság költségvetési számlájára" szövegrész helyébe az "az 1. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési számlára" szöveg lép.

13. §

(1) A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai szerinti eljárásokban a Nemzeti Közlekedési Hatóság első- és másodfokon eljáró szervének (a továbbiakban együtt: közlekedési hatóság) eljárásáért fizetendő díjat - a (2) bekezdésben és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel -a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni."

(2) A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

a) 4. §-ának (4) bekezdésében a "felügyelet" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

b) 5. §-ának (1) bekezdésében az "előirányzat-felhasználási keretszámlája, 10%-ot a Közlekedési Főfelügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett, a rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett számlájára" szövegrész helyébe az "előirányzat-felhasználási keretszámlájára" szöveg,

c) 5. §-ának (3) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szöveg,

d) 8. §-ában a "számlájukra befizetett díjakat a közlekedési hatóságok bevételként kötelesek" szövegrész helyébe a "számlájára befizetett díjakat a Nemzeti Közlekedési Hatóság bevételként köteles" szöveg

lép.

14. §

A vasúti járművezetők és egyes gépkezelők vizsgadíjairól szóló 41/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében

a) a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szöveg,

b) a "10032000-01738825" szövegrész helyébe a "10032000-00289926-00000000" szöveg

lép.

15. §

(1) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet

a) 2. §-ának a) pontjában a "megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek és a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai" szöveg,

b) 2. §-ának a) és c) pontjában az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 2. §-ának c) pontjában az "a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek és a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságai" szöveg,

d) 3. §-ának (4) bekezdésében az "eljáró hatóság" szövegrész helyébe az "NKH-nak" szöveg,

e) 4. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében az "A megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek és a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatósága" szöveg

lép.

(2) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet 2. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az NKH Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00289926-00000000"

16. §

(1) A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében az "Az 1. mellékletben megjelölt közlekedési hatóságok" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Közlekedési Hatóság központi, illetőleg területi szervei" szöveg,

b) 2. §-a (4) bekezdésének második mondatában a "másodfokú közlekedési hatóságnak az 1. mellékletben megjelölt számlájára" szövegrész helyébe a "2. § (1) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára" szöveg

lép.

(2) A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni."

17. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. §-ának (5) bekezdése és 2. melléklete,

b) a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 7. melléklete,

c) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet 4. melléklete 1. pontjának z) alpontja,

d) a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése és melléklete,

e) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése és 5. melléklete,

f) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról rendelkező 58/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet,

g) az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról rendelkező 59/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 2. §-a és 2. melléklete,

h) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése,

i) a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 4. §-a és 2. melléklete,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése és 2. melléklete,

k) a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról rendelkező 98/2004. (VII. 22.) GKM rendelet,

l) a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról rendelkező 42/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-a és 2. §-a,

m) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról rendelkező 43/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 5. melléklete,

n) a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (7) bekezdése és 1. melléklete,

o) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról rendelkező 82/2006. (XII. 13.) GKM rendelet 4. §-ának (4) bekezdése.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter