41/1997. (VII. 24.) BM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozó 1997. évi pályázati feltételekről

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének l) pontjában, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozó 1997. évi pályázati feltételeket e rendelet mellékletében közzéteszem.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 41/1997. (VII. 24.) BM rendelethez

I.

Pályázati feltételek

1. A pályázaton a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 20. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján kiadott 1/1997. (I. 28.) PM-BM együttes rendelet 4. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt.

2. A pályázatokat az illetékes megyei tűzoltó-parancsnokságra, a főváros esetében a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságra (a továbbiakban: országos parancsnokság) lehet benyújtani.

3. A pályázatok benyújtásának határideje: 1997. augusztus 31.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, címét, telefonszámát és pénzforgalmi jelzőszámát;

b) a pályázott technikai eszköz megnevezését, darabszámát, főbb paramétereit;

c) a pályázott technikai eszközfajtából az önkormányzati tűzoltóságnál meglévő eszközök mennyiségét, életkorát és műszaki állapotát;

d) a saját forrás biztosítását igazoló okmányokat, melyek a közbeszerzési eljárás során fedezetként figyelembe vehetők [1995. évi XL. törvény VII. fejezet 32. §-ának (2) bekezdése szerint].

Nem vehető figyelembe saját forrásként a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működési költségfedezete.

Az önrészesedés fedezetébe beszámítható az országos parancsnokság által - a tényleges műszaki állapot alapján - megállapított értéken a csereként felajánlott 7 évesnél idősebb gépjárműfecskendő.

5. A megyei tűzoltó-parancsnokságok a beérkezett pályázatokat a szakvéleményükkel együtt 1997. szeptember 10-ig kötelesek felterjeszteni az országos parancsnokságra.

II.

A pályázható technikai eszközök, felszerelések köre

1. Gépjárműfecskendők:

a) középkategória,

b) félnehéz kategória.

2. Vízszállító gépjárművek.

3. Kis kategóriájú műszaki mentőgépjárművek.

4. Emelőkosaras gépjárművek.

5. Tűzoltó autódaruk.

6. Egyéb különleges tűzoltógépjárművek.

7. Tűzoltóhajók.

8. Hidraulikus feszítő-vágóeszközök.

9. Légzésvédelmi palack-töltő kompresszorok.

10. Ügyintézői személygépkocsik.

Megjegyzés: a pályázat csak új technikai eszközre nyújtható be.

III.

A támogatás mértéke és feltételei

1. A támogatás mértéke minden termék esetén a tényleges bruttó vételár %-ában a következő:

a) a tűzoltógépjárművekre 70%,

b) tűzoltóhajókra 30%,

c) feszítő-vágó eszközökre 30%,

d) légzésvédelmi kompresszorokra 30%,

f) ügyintézői személygépkocsikra 50%.

2. Kiemelt támogatások:

2.1. Gépjárműfecskendő vagy vízszállító gépjármű esetén a támogatás mértéke további 10-10%-kal emelkedik, ha

a) a pályázó által fenntartott tűzoltóság működési területén lévő települések legalább 51%-a szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 219/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet mellékletében, és a tűzoltóság által készenlétben tartott gépjárműfecskendők, illetve vízszállító gépjárművek legalább 50%-a 7 évesnél régebbi;

b) az elsődleges működési körzetben lévő önkormányzatok legalább 51%-a (önkormányzatonként legalább 50 000 forinttal) hozzájárul a saját forráshoz,

c) a bírálóbizottság az a) pontban meghatározott pályázók önrészének tekintetében további kedvezményt alkalmazhat.

2.2. Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság céljára szolgáló ügyintézői személygépkocsi esetén a támogatás mértéke további 20%-kal emelkedik.

3. A nyertes pályázó a tervezett saját hozzájárulásának arányos részét, a pályázat elfogadását követő közbeszerzési eljárás során megkötött szállítási szerződés figyelembevételével két részletben - a szerződés megkötését követő egy hónapon belül és a fizetési véghatáridő előtt egy hónappal - köteles átutalni az országos parancsnokság MNB-nél vezetett 10023002-01451753-00000000 számú számlájára.

4. A nyertes pályázó az elnyert tűzoltó-technikai eszközt csak a teljes vételár figyelembevételével megállapított saját hozzájárulásának kiegyenlítését követően veheti át, illetve amíg a végelszámolt eszköz bruttó vételára alapján kiszámított saját hozzájárulásának teljes összegét nem fizeti ki, addig a technikai eszköz nem kerülhet a hivatásos önkormányzati tűzoltóság tulajdonába.

IV.

A pályázatok elbírálásának rendje

1. A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el.

A bizottság elnöke: az országos parancsnokság tűzvédelmi főigazgatója.

Tagjai: az országos parancsnokság tűzvédelmi főigazgatója, a Műszaki Felügyeleti és Engedélyezési Főosztály képviselője, a BM Műszaki Főosztályának, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének, a Megyei Jogú Városok Szövetségének, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselője. (Az ülések állandó meghívottja: a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály képviselője.)

2. A pályázatok elbírálása során a pályázó, illetve az általa irányított hivatásos önkormányzati tűzoltóság jelenlegi technikai eszköz ellátottsági szintjét és annak műszaki állapotát kell figyelembe venni.

3. A III. fejezet 2. pontja alapján kiemelt támogatásra jogosult pályázókat a pályázat elbírálása során - az ott megjelölt feltételek teljesítésétől függően - a következő sorrend alapján kell előnyben részesíteni:

- elsődlegesen azokat a pályázókat, akik az a) és b) pont feltételeit együttesen teljesítik;

- másodlagosan azokat a pályázókat, akik az a) pont feltételeit teljesítik.

4. A pályázatok elbírálásának határideje: 1997. szeptember 30.

5. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat 15 napon belül értesíteni kell.

6. A pályázatok alapján elosztandó technikai eszközök pályázók részére történő átadása folyamatos, véghatárideje: 1998. december 15.

A beszerzés az 1995. évi XL. törvény által meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatása útján valósul meg. Az országos parancsnokság a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a BM Központi Beszerzési Irodát bízza meg.

7. A beszerzéssel és a pénzeszközök átutalásával összefüggő kérdésekről a pályázókat az országos parancsnokság műszaki-technikai főosztálya részletesen tájékoztatja.

Tartalomjegyzék