48/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fogászati ellátás körébe tartozó beavatkozásokról és a fogászati szűrővizsgálatok igazolásáról a következőket rendelem el:

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati beavatkozásokat.

2. § (1) A fogászati szűrővizsgálatok körébe tartozik

a) a szájüreg és a maxillo-facialis tájék stomatológiai vizsgálata keretében

aa) az arc és az állcsontok megtekintése,

ab) az ajkak, a szájüreg nyálkahártyájának és a nyelvnek a megtekintése,

ac) környéki nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása;

b) a fogazat vizsgálata keretében

ba) szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint fogpótlások jelenlétének megállapítása,

bb) a fogágy vizsgálata, ínygyulladás, fogágygyulladás, fogmozgathatóság regisztrálása,

bc) a szájhigiéne vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása;

c) gyermekeknél a fog- és állcsont-rendellenességek megállapítása.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatok elvégzése a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók feladatkörébe tartozik. E vizsgálat elvégeztetését - függetlenül a fogászati ellátás igénybevételének okától - minden esetben kezdeményezni kell a biztosítottnál.

(3) Amennyiben a biztosított fogászati szakellátásban részesül, az (1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatot az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató végzi el.

3. § (1) A szűrővizsgálatok megtörténtét a 2. § (2)-(3) bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatók igazolják.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szűrővizsgálatok elvégzésének igazolására jogosult minden olyan fogászati ellátás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató - ideértve a fogorvosi magángyakorlatot folytató orvost is -, akivel az egészségbiztosítás igazgatási szervei nem kötöttek finanszírozási szerződést.

(3) A szűrővizsgálat elvégzésének igazolására az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány szolgál.

(4) A szűrővizsgálat megtörténtéről csak abban az esetben állítható ki igazolás, ha az egészségügyi szolgáltató betegforgalmi nyilvántartásában a szűrővizsgálat elvégzését és annak eredményét dokumentálta.

4. § (1)[1] A fogászati alap- és szakellátás, továbbá az egyetemi fogászati ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(2) A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3)[2]

(4) A (3) bekezdésben foglalt ellátások igénybevételére a közgyógyellátott térítésmentesen jogosult.

(5) Az Ebtv. 23. § a) és c) pontjában meghatározott szolgáltatások részleges térítési díját, továbbá az e szolgáltatásokhoz felhasználandó gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatás mértékét külön jogszabály tartalmazza.

5. § (1) A fogászati ellátás - a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel - beutaló nélkül is igénybe vehető.

(2) Az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése emelt szintű alap- és szakellátás keretében történik, ha a biztosított

a) a kezelőorvosa által igazoltan alapbetegségével összefüggő súlyos veszélyeztetettsége miatt általános fogászati alap- és szakellátás keretében nem látható el,

b) az arc, állcsont, szájüreg fejlődési rendellenességben, szájüregi daganatos betegségben vagy a stomatognath rendszer egyéb súlyos megbetegedésében szenved,

és a biztonságos ellátás csak az emelt szintű ellátásra kijelölt egészségügyi szolgáltatók szakmai hátterével valósulhat meg.

6. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2)[3]

(3)[4]

1. számú melléklet a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelethez

Szűrővizsgálati dokumentáció minimális adattartalma

Szűrővizsgálati igazoló lap

2. számú melléklet a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelethez

A fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások

- Fogak friss baleseti sérüléseinek primer ellátása (replantatio, sínezés, gyógyszeres kötés, extractio).

- Acut odontogen gyulladások ellátása (trepanatio, extractio).

- Ostitis alveolaris, pericoronitis konzervatív kezelése.

- Intraoralisan elhelyezkedő odontogen tályog megnyitása.

- Nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása.

- A szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása.

- Acut mandibula luxatio repositioja.

- Frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.

- Trigeminus neuralgiás roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása.

- Bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, sutura).

3. számú melléklet a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 34/2001. (X. 17.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2001.11.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 34/2001. (X. 17.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2001.11.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 34/2001. (X. 17.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2001.11.01.

Tartalomjegyzék