1997. évi LXXI. törvény

az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. §[64]

64. § (1) Az Üsztv. 20. §-ának (4) bekezdésében, 21. §-ának (3) bekezdésében, 30. §-ában és 31. §-ának (3) bekezdésében az "átlagkereset" megjelölés alatt "átlagilletményt" kell érteni.

(2) Az Üsztv. 3. §-ának (6) bekezdésében, 23. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában és 45. §-ának (5) bekezdésében a "személyi alapbér és bérpótlék" megjelölés alatt "illetményt" kell érteni.

(3) Az Üsztv. 33. §-ának (2) bekezdésében, 45. §-ának (4) bekezdésében és 50. §-ának (2) bekezdésében a "személyi alapbér" megjelölés alatt "illetményt" kell érteni.

(4) Az Üsztv. 58. §-ának (3) bekezdésében és a megváltozott számozás szerinti 3. számú melléklete IV. pontjának második francia bekezdésében a "személyi alapbér" megjelölés alatt "alapilletményt" kell érteni.

65. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben felsorolt rendelkezések kivételével - 1997. október 1-jén lép hatályba.

(2) 1998. július 1-jén lép hatályba e törvény:

a) 13-14. §-a,

b) 25-35. §-a,

c) 37-38. §-a,

d) 40. §-ának (1) bekezdése,

e) 42-44. §-a,

f) 46-49. §-a,

g) 51-57. §-a,

h) 60-64. §-a,

i) 68. §-ának (3) bekezdése,

j) 69-72. §-a.

66. §[65]

67. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatos rendelkezéseket 1998. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ha az ügyészt, az ügyészségi nyomozót, illetőleg a vezetői tisztséget betöltő tisztviselőt e törvény hatálybalépése előtt az Üsztv. 41. §-ának (1) bekezdésében, 81/A. §-ának (1) bekezdésében és 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott alkalommal már minősítették, újabb minősítésüket csak az Üsztv. 41. §-ának (2) bekezdésében említett okból kell elvégezni.

68. § (1) E törvény nem érinti a hatálybalépésekor fennálló legfőbb ügyészi megbízatás és a hatálybalépése előtt történt kinevezések érvényességét.

(2) Az e törvény hatálybalépése előtt kinevezett ügyészségi fogalmazó két év joggyakorlatot köteles teljesíteni és ügyészi kinevezésének nem feltétele a titkári működés.

(3) Az Üsztv. 87. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okot a tisztviselő, az ügykezelő és a fizikai alkalmazott köteles e törvény hatályalépésétől számított tizenöt napon belül megszüntetni. Ha a tisztviselő, az ügykezelő és a fizikai alkalmazott e kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles megállapítani az összeférhetetlenséget.

69. § (1) A legalacsonyabb ügyészi alapilletmény (1. fizetési fokozat) összege 1998. július 1. napjától százhatvanezer forint.

(2) Az ügyészségi alkalmazottakat 1998. július 31-ig e törvény rendelkezéseinek megfelelően kell besorolni. A besorolásnál megállapítandó szolgálati idő az e törvény hatálybalépése előtti besorolásnál megállapított szolgálati időnél kevesebb nem lehet. Az e törvény hatálybalépése előtt soron kívüli előresorolással megszerzett szolgálati időt a besorolásnál figyelembe kell venni.

(3) A besorolás eredményeként az ügyészségi alkalmazott illetménye - változatlan beosztás esetén - nem csökkenhet.

(4) A besorolásnál tisztviselőnek kell tekinteni azt az érdemi feladatot végző ügyintézőt is, akinek alapfokú végzettsége van, ha 1991. január 1. napja előtt a Magyar Köztársaság ügyészségénél tisztviselőnek sorolták be.

(5) Az ügyészségi alkalmazottak részére az Üsztv. 50/A. §-ában, 81/K. §-ában és 90/L. §-ában meghatározott összegű ruházati költségtérítést első alkalommal 1999. június 30-ig kell kifizetni.

(6) Az Üsztv. 50/D. §-ában szabályozott módon történő kifizetésre 1999. január 1. napjáig kell áttérni.

70. § Az 1998. július 1. napját megelőzően létrejött ügyészségi szolgálati viszony alapján elért alapszabadság mértéke 1998. július 1. napja után nem csökkenhet.

71. § Az 1998. július 1. napja előtt indított olyan fegyelmi és kártérítési eljárást, amelyben még nem hoztak határozatot, e törvény rendelkezései szerint kell tovább folytatni.

72. § (1) Az 1995. január 1. napját megelőzően a legfőbb ügyész által adományozott "tanácsos" vagy "főtanácsos" címben részesültek a címüket továbbra is viselhetik, és ügyészségi szolgálati viszonyuk fennállásáig megilleti őket az 1994. december 31. napján alkalmazandó rendelkezések szerint a címmel járó pótlék.

(2) Az (1) bekezdésben említett cím fegyelmi eljárás során kiszabott fegyelmi büntetésként visszavonható.

(3) Azt az ügyészségi alkalmazottat, akinek a legfőbb ügyész az Üsztv. 46/H. §-ának (2) bekezdésében, 81/I. §-ának (1) bekezdésében, illetőleg 90/I. §-ának (1) bekezdésében meghatározott címet adományozza, az (1) bekezdésben említett címmel járó pótlék a továbbiakban már nem illeti meg.

73. §[66]

74. §[67]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez[68]

2. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez[69]

3. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez[70]

4. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez[71]

5. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez[72]

6. számú melléklet az 1997. évi LXXI. törvényhez[73]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 8-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Az 1997. évi LXXI. törvény 20. §-át a 2000. évi XXXIII. törvény 23. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[66] Az 1997. évi LXXI. törvény 73. §-át az 1999. évi LXXXV. törvény 64. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte

[67] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 309. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére