73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet

a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 56. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) A halászati vízterületeken az 1. számú mellékletben felsorolt halfajok és víziállatok egyedének halászati vagy horgász eszközzel történő fogása egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt fajok valamennyi egyedfejlődési alakjára vonatkozik.

(2) Az 1. számú mellékletben felsorolt védett faj véletlenül kifogott egyedét - a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére. Amennyiben a zsákmányban a védett faj egyede ismételten kifogásra kerül, a halászati (horgászati) tevékenységet azonnal be kell szüntetni.

2. § Az 1. §-ban foglalt rendelkezések alól tudományos kutatás vagy rendkívüli állománymentés érdekében a természetvédelmi hatóság felmentést engedélyezhet.

3. § (1) Az egyes halfajok egyedének fogására vonatkozó halászati tilalmi időket a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. számú mellékletben naptár szerint megállapított tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.

(3)[1] A tilalmi időt a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága - a Hhtv. 39. §-ának megfelelően - az egyes halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén évente módosíthatja.

(4) A tilalmi rendelkezés alá eső faj véletlenül kifogott egyedét - a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére.

4. §[2] (1)[3] A halászatra jogosult kérelmezheti, hogy a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a halászati tilalmi időtál egy naptári évre eltérést engedélyezzen a hasznosításában lévő halászati vízterületre vagy annak egy részére.

(2)[4] A kérelemhez szakvéleményt kell mellékelni arra vonatkozóan, hogy a halászati vízterületén a nevezett halfaj egyedének szaporodása eredménytelen. A szakvélemény kiadására a Vidékfejlesztési Minisztérium nyilvántartásába bejegyzett halászati szakértgk és az alábbi intézmények jogosultak: MTA Duna-kutató Intézet, Göd; MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany; Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas.

(3) A mentesítés olyan halfaj egyedének fogására adható, amelyet a halászatra jogosult évente rendszeresen, a területegységre vetítetten nagy mennyiségben telepít, és amelynek természetes szaporodási feltételei az adott halászati vízterületén nincsenek meg, vagy jelentősen korlátozottak.

(4)[5]

(5)[6] A tilalmi idő alóli mentesítés időtartamának lejártakor a halászatra jogosult kérelmezheti a mentesítés egy évvel való meghosszabbítását, ha annak feltételei változatlanul fennállnák. A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a meghosszabbítást a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint engedélyezi.

5. §[7] A 3. § rendelkezései alól mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyűjtése, tudományos kutatás vagy rendkívüli állománymentés érdekében a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága felmentést adhat.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

7. §[8] Ez a rendelet a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló 1992. május 21-i 1992/43/EGK tanácsi irányelv 14-15. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelethez[9]

Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

I.Piócák:
1.Orvosi piócaHirudo medicinalis
2.Magyar nadályHirudo verbana
II.Rákok:
1.Folyami rákAstacus astacus
2.KecskerákAstacus leptodactylus
3.Kövi rákAustropotamobius torrentium
III.Körszájúak:
1.Dunai ingolaEudontomyzon mariae
2.Tiszai ingola (erdélyi ingola)Eudontomyzon danfordi
IV.Halak:
1.ÁllasküszChalcalburnus chalcoides
2.Botos kölönteCottus gobio
3.Cifra kölönteCottus poecilopus
4.Dunai galócaHucho hucho
5.Dunai nagyheringCaspialosa kessleri
6.Felpillantó küllőGobio uranoscopus
7.Fenékjáró küllőGobio gobio
8.Fürge csellePhoxinus phoxinus
9.Gyöngyös koncérRutilus frisii
10.Halványfoltú küllőGobio albipinnatus
11.Homoki küllőGobio kessleri
12.KövicsíkNoemacheilus barbatulus
13.Kurta baingLeucaspius delineatus
14.Lápi pócUmbra krameri
15.LeánykoncérRutilus pigus
16.Magyar bucóZingel zingel
17.Német bucóZingel streber
18.NyúldomolykóLeuciscus leuciscus
19.Petényi-márna (Magyar márna)Barbus meridionalis
20.Pénzes pérThymallus thymallus
21.RéticsíkMisgurnus fossilis
22.Selymes durbincsGymnocephalus schraetzer
23.Sima tokAcipenser nudiventris
24.SőregtokAcipenser stellatus
25.Sujtásos küszAlburnoides bipunctatus
26.Széles durbincsGymnocephalus baloni
27.Szivárványos ökleRhodeus sericeus
28.TörpecsíkSabanejewia aurata
29.VágócsíkCobitis taenia
30.VágótokAcipenser gueldenstaedti
31.Vaskos csabakLeuciscus souffia
32.VizaHuso huso

V. Békák:

valamennyi faja

2. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelethez[10]

A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi idők

HalfajneveTilalmi időszak
Sebes pisztráng (Salmo trutta m.fario)október 1. - december 31.
Csuka (Esox lucius)február 15. - március 31.
Balin (Aspius aspius)március 1. - április 30.
Fogassüllő (Sander lucioperca)március 1. - április 30.
Kősüllő (Sander volgensis)március 1. - május 31.
Kecsege (Acipenser ruthenus)március 1. - május 31.
Ponty (Cyprinus carpio)május 2. - június 15.
Márna (Barbus barbus)május 2. - június 15.
Harcsa (Silurus glanis) (80 cm alatti példányok)május 2. - június 15.
Jászkeszeg (Leuciscus idus)május 2. - június 15.
Paduc (Chondrostoma nasus)május 2. - június 15.
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba)május 2. - június 15."

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[2] Megállapította az 5/2002. (I. 12.) FVM-KöM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.01.12.

[3] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[4] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 5. § b)-e) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 86. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[6] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[7] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[8] Beiktatta a 104/2005. (XI. 11.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.11.19.

[9] Megállapította a 88/2009. (VII. 17.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.01.

[10] Megállapította a 88/2009. (VII. 17.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.01.

Tartalomjegyzék