78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott, a 42/1995. (IV. 19.) Korm. rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános szabályok

1. §[1]

2. § A mérésügyi tevékenységek körében a díjszámítási alap:

1. a mellékletben meghatározott, hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőeszközök és a szerencsejáték céljára szolgáló eszközök hitelesítéséért a darabszám,[2]

2. a mellékletben meghatározott további alaptevékenységekért:

a) típusvizsgálatok elvégzéséért,

b) használati etalonok hitelesítéséért,

c) használati mérőeszközök egyedi hitelesítéséért,

d) mérésügyi engedélyezési eljárásokért,

az időráfordítás.

3. § (1) A fizetendő díj - díjszámítási alaponként - a normadíj és a mellékletben meghatározott szorzószám szorzata.

(2)[3] A normadíj mértéke 2300 Ft.

4. §[4]

Díjkedvezmények

5. §[5] (1) Kedvezményes díjat fizet az ügyfél:

a)[6] a mérésügyi hatóság kezdeményezésére végzett időszakos hitelesítés esetén;

b) a feljogosított mérőeszköz-hitelesítő laboratóriumban, az üzemanyagtöltő-állomáson, ha a helyszínen biztosítja a hitelesítéshez szükséges tárgyi, műszaki és személyi feltételeket, és folyamatosan legalább 7 munkaórát elérő mérésügyi tevékenységet igényel;

c) ha feljogosító határozat alapján közreműködik tárolótartály hitelesítésében, és gondoskodik a hitelesítéshez szükséges használati etalonokról és azok szállításáról;

d) ha a hitelesítés mintavételes eljárással történik;

e) ha feljogosító határozat alapján hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítést végez.

(2) A kedvezmény mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a díj 20%-a,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a díj 30%-a,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a díj 50%-a,

d) az (1) bekezdés d) pontja esetén a díj 50%-a, a teljes tételszámra vonatkozóan,

e) az (1) bekezdés e) pontja esetén a díj 70%-a.

(3) Az ügyfelet egy hatósági eljárásban a (2) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott kedvezmények közül egy illeti meg.

(4)[7] A hitelesítési bizonyítvány kiadásáért - ha kiállítását az adott mérőeszköznél kötelezően alkalmazandó törvényes tanúsító jel használatán felül a hitelesítési előírás* külön nem írja elő és az ügyfél írásban kéri - díjat kell fizetni.

Díjalkalmazási szabályok

6. §[8] A mérésügyi díjakat akkor is meg kell fizetni, ha a vizsgálat során a mérőeszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak minősül, a mintavételes eljárás eredménytelen, a típusvizsgálati eljárás nem jár az engedély kiadásával, ha érdemi vizsgálat nélkül megállapítható, hogy a mérőeszköz a mérésügyi előírásoknak nem felel meg, vagy ha a hitelesítés az ügyfél mulasztásából, illetőleg egyéb neki felróható okból meghiúsul.

7. §[9]

Díjfizetési szabályok

8. § (1)[10] Az ügyfél az általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a mérésügyi eljárás megindításával egyidejűleg előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolni kell. A díjat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással a Magyar Államkincstárnál nyitott, a mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára, igazgatási szolgáltatási díj feltüntetésével kell befizetni.

(2)[11] A mérésügyi hatóság által nem teljesített szolgáltatásért befizetett díjat az erről szóló értesítést követő 8 napon belül az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(3)[12] A mérésügyi hatóság a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

[13]

9. §[14]

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

(2)[15]

Dr. Fazekas Szabolcs s. k.,

Ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Melléklet a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelethez[16]

Hitelesítésre kötelezett mérőeszközök hitelesítési és egyéb eljárási díjai

ABCD
1.A díj
számjele
MegnevezésDíjszámítási
alap
Szorzó-
szám
2.010001. HOSSZÚSÁGMÉRŐK
3.01100Hosszúságmérők
4.01111Kereskedelmi hosszmérték (méterrúd)db0,3
5.01112Kiterjedést-mérő műszer (hosszúság, területmérő, többdimenziós mérőeszköz)db13
6.01200Tartályban lévő folyadék szintjének méréséhez használt mérőszalag és mérőléc
7.01211Mérőszalag alapdíjadb1,5
8.01212Mérőszalag fokozati díja osztásonkéntdb0,03
9.01213Mérőlécdb2
10.01300Szintmérők
11.01311Szintmérő alapdíjadb15
12.01312Szintmérő illesztés díjadb15
13.01313Szintmérődobdb4
14.01314Szintmérő kódadódb4
15.020002. ŰRMÉRTÉKEK
16.02111Űrmérték 1 cl - 1 ldb0,04
17.02112Űrmérték 2 l - 50 ldb0,06
18.02113Űrmérték 100 l és nagyobbdb1
19.030003. SÚLYOK
20.03100M2 és M3 pontossági osztályúak
21.03111M2 és M3 súly 100 mg - 20 kgdb0,1
22.03113M2 és M3 súly 20 kg felettdb1
23.03200M1 pontossági osztályúak
24.03211M1 súly 1 mg - 200gdb0,1
25.03212Ml súly 500 g - 20 kgdb0,2
26.03213M1 súly 50 kg - 200 kgdb0,5
27.03214M1 súly 200 kg felettdb1
28.03300F2 pontossági osztályúak
29.03311F2 súly 1 mg - 200gdb0,3
30.03312F2 súly 500 g - 20 kgdb0,5
31.03313F2 súly 20 kg felettdb2
32.03400F1 pontossági osztályúak
33.03411F1 pontossági osztályú súlydb2,5
34.03500E2 pontossági osztályúak
35.03511E2 pontossági osztályú súlydb3,5
36.03600El pontossági osztályúak
37.03611El pontossági osztályú súlydb4,6
38.040004. MÉRLEGEK
39.04100I pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek
40.04111I p. o. mérlegdb8
41.04200II pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek
42.04211II p. o. mérleg 20 kg méréshatárigdb3
43.04212II p. o. mérleg 20 kg méréshatár felettdb4
44.04300III és IIII pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek
45.04311III és IIII p. o.mérleg 2 kg méréshatárigdb0,8
46.04312III és IIII p. o. mérleg 20 kg méréshatárigdb1,6
47.04313III és IIII p. o. mérleg 500 kg méréshatárigdb2,5
48.04314III és IIII p. o. mérleg 2 t méréshatárigdb3,5
49.04315III és IIII p. o. mérleg 10 t méréshatárigdb8
50.04316III és IIII p. o. mérleg 20 t méréshatárigdb13
51.04317III és IIII p. o. mérleg 30 t méréshatárigdb18
52.04318III és IIII p. o. mérleg 60 tméréshatárigdb22
53.04319III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatár felettdb25
54.04400Mérleg kiegészítő egységek
55.04411Ár- és tömegérték nyomtatódb1
56.04412Különálló árszámító rendszer (POS)db2
57.04500Automatikus működésű mérlegek
58.04511Folyamatosan, szakaszosan összegző adagoló mérlegdb34
59.04512Automatikus jelölő mérlegdb40
60.050005. KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS-MÉRŐK
61.05111Kerékterhelés-mérő 10 t méréshatárraldb14
62.05211Tengelyterhelés-mérő 15 t méréshatárraldb40
63.060006. KÖZÚTI ELLENŐRZÉSRE SZOLGÁLÓ GÉPJÁRMŰSEBESSÉG-MÉRŐK
64.06111Radar elven működő berendezésdb30
65.06121Radar antennadb25
66.06211Lézersugárral mérő berendezésdb20
67.070007. GÉPJÁRMŰ KIPUFOGÓGÁZ GÁZELEMZŐK
68.07111Többkomponensű gázelemződb11
69.07211CO-mérődb7
70.080008. GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK
71.08111Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, légakkus és telepített kiviteldb1,2
72.08112Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, hordozható kiviteldb0,5
73.090009. VITELDÍJJELZŐK
74.09111Viteldíjjelző beépítvedb3
75.1100010. VÍZMÉRŐK (HIDEG ÉS MELEG VÍZRE)
76.11111Vízmérő 5 m3/h-igdb0,12
77.11112Vízmérő 10 m3/h-igdb0,3
78.11113Vízmérő 10 m3/h felettdb1,5
79.11211Kombinált vízmérődb1,8
80.11311Impulzusadó vízmérőhözdb0,3
81.1200011. VÍZTŐL ELTÉRŐ FOLYADÉKOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA
82.12100Üzemanyagmérők
83.12111Üzemanyagmérő töltőpisztolyonkéntdb2,8
84.12115Autógáz-mérő PB-gázradb7
85.12116Autógáz-mérő földgázradb10
86.12200Egyéb átfolyásmérők (alkohol- és egyéb jövedéki termékek, tej)
87.12211Átfolyásmérő 250 l/min-igdb5
88.12212Átfolyásmérő 250 l/min felettdb7
89.12213Átfolyásmérő kompenzátordb10
90.12300Tároló tartályok
91.12310Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos módszerrel
92.12311Szintmutatócsöves tároló tartály alapdíjadb6,5
93.12312Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített 100 literenkéntdb0,1
94.12313Skálaosztás jelölésedb0,25
95.12320Tároló tartályok 200 m3-ig
96.12321Tároló tartály alapdíja 200 m3-igdb7,5
97.12322Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enkéntdb1
98.12330Tároló tartályok 200 m3-től
99.12331Tároló tartály alapdíja 200 m3 felettdb145
100.12332Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enkéntdb0,2
10112340Tároló tartály részűrtartalom meghatározás geometriai módszerrel
102.12341Tároló tartályok 500 m3-igdb25
103.12342Tároló tartály alapdíja 500 m3 felettdb25
104.12343Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enkéntdb0,04
105.12350Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos és geometriai módszerrel
106.12351Tároló tartály alapdíjadb75
107.12352Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enkéntdb0,15
108.12500Szeszmérők
109.12511Szeszmérő tartozékaivaldb8
110.12513Szeszfokolódb1,2
111.1300012. SŰRŰSÉGMÉRŐK
112.13111Areométerdb1,2
113.13112Piknométerdb0,3
114.13114Folyamatos működésű sűrűségmérődb34
115.13211Légzési alkoholmérődb16
116.1400013. GÁZMÉRŐK
117.14111Gázmérő Qmax 6 m3/h-igdb0,15
118.14112Gázmérő Qmax 10 m3/h-igdb0,3
119.14113Gázmérő Qmax 40 m3/h-igdb1
120.14114Gázmérő Qmax 1600 m3/h-igdb4
121.14115Gázmérő Qmax 1600 m3/h felettdb7,5
122.14116Gázmérő korrektordb15
123.1500014. HŐFOGYASZTÁSMÉRŐK
124.15111Hőfogyasztásmérő átfolyásmérője 10 m3/h-igdb1,5
125.15113Hőfogyasztásmérő átfolyásmérője 10 m3/h felettdb3
126.15115Számítóegység hőfogyasztásmérőhözdb2,5
127.15116Hőmérséklet-érzékelőpár hőfogyasztásmérőhözdb3
128.15117Kompakt hőfogyasztásmérő 5 m3/h-igdb6
129.1600015. ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGVÁLTÓK
130.16100Áramváltók
131.161110,1 és 0,2 p. o., áramváltó alapdíjdb0,6
132.161120,1 és 0,2 p. o., áramváltó fokozati díj 100 A-enkéntdb0,3
133.16113Áramváltó áttételvizsgálat, mért értékenkéntdb0,3
134.161210,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 200 A-igdb0,3
135.161220,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A-igdb0,9
136.161230,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A felettdb2
137.161310,5 p. o. áramváltó átköthető 200 A-igdb1
138.161320,5 p. o. áramváltó átköthető 1000 A-igdb2
139.161330,5 p. o. áramváltó átköthető 1000 A felettdb4
140.16200Feszültségváltók
141.162110,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó alapdíjdb2,4
142.162120,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó fokozati díj 10 kV-onkéntdb0,3
143.162130,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó áttételvizsgálat, mért értékekkéntdb0,3
144.162210,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 10 kV-igdb0,8
145.162220,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV-igdb1,6
146.162230,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV felettdb3
147.162310,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 10 kV-igdb1,6
148.162320,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV-igdb2,5
149.162330,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV felettdb4
150.162410,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV-igdb1,5
151.162420,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV felettdb3
152.162510,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV-igdb4
153.162520,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV felettdb6
154.1700016. VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK
155.17100Elektromechanikus fogyasztásmérő 1 pontossági osztályú
156.171111 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérődb1,8
157.171121 p. o. háromfázisú mellékkészülékkel fogyasztásmérődb2,4
158.17200Elektromechanikus fogyasztásmérő, 2 pontossági osztályú
159.172112 p. o. egyfázisú fogyasztásmérődb0,16
160.172122 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérődb0,4
161.172132 p. o. háromfázisú fogyasztásmérő mellékkészülékkeldb1,5
162.17300Mechanikus távszámláló, összegező és maximummutató készülékek
163.17311Mechanikus távszámláló alapdíj (egy tarifa és egy csatorna)db10,5
164.17312Mechanikus távszámláló fokozati díj tarifánként, maximum mutatónkéntdb1,8
165.17400Elektronikus rendszerű, 0,5 pontossági osztályú fogyasztásmérő
166.174110,5 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisradb2,5
167.17412Fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként, egyéb funkciók száma szerintdb0,3
168.17420Elektronikus rendszerű, 1 pontossági osztályú fogyasztásmérő
169.174211 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja egyfázisradb1,4
170.174221 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisradb1,8
171.17423Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerintdb0,2
172.17500Elektronikus rendszerű, 2 pontossági osztályú fogyasztásmérő
173.175112 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja egyfázisradb0,2
174.175122 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisradb0,4
175.17513Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerintdb0,1
176.17600Elektronikus távszámláló, összegező és maximummutató készülékek
177.17611Elektronikus távszámláló 1-3 dbdb3
178.17612Elektronikus távszámláló 4-10 dbdb2
179.17613Elektronikus távszámláló 10 db felettdb1
180.17700Elektronikus kapcsolóórák
181.17711Elektronikus kapcsolóóra 1-3 dbdb3
182.17712Elektronikus kapcsolóóra 4-10 dbdb2
183.17713Elektronikus kapcsolóóra 10 db felettdb1
184.1800017. SUGÁRVÉDELMI MÉRŐESZKÖZÖK
185.18100Dózismérők
186.18111Dózismérő 1 μSv/h feletti méréshatárraldb11
187.18112Dózismérő 1 μSv/h alatti méréshatárraldb16
188.18113Orvosi dózismérők detektoronként és sug. minőségenkéntdb16
189.18200Szennyezettség mérők
190.18211Szennyezettségmérő két radionukliddaldb9
191.18212Szennyezettségmérő kettőnél több radionukliddaldb14
192.18300Radon-mérő eszközök
193.18301Operatív radon-mérő eszközökdb16
194.18302Nyomdetektoros radon-mérő rendszerekdb24
195.1900018. ZAJSZINTMÉRŐK
196.19111Zajszintmérődb17
197.19112Integráló zajszintmérődb34
198.2000019. SZERENCSEJÁTÉK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK
199.20110Pénznyerő automata I.
200.20111Pénznyerő automata I.db14
201.20112Több játékhelyes pénznyerő automata I. további játékhelyenkéntdb7
202.20120Pénznyerő automata II.
203.20121Pénznyerő automata II.db10
204.20122Több játékhelyes pénznyerő automata II. további játékhelyenkéntdb5
205.20130Kaszinó eszközök
206.20131Kaszinó automatadb15
207.20132Rulettkerékdb40
208.20151Üzemen kívül helyezett automata lEK-ének kiolvasása, az adathordozó hitelesítésedb8
209.20160Játékautomata
210.20161Játékautomata hitelesítésdb3
211.20162Több játékhelyes játékautomata további játékhelyenkéntdb1
212.20171Jegyzőkönyv felvétel IEK-, programhordozó javítása vagy számlálócsere eseténdb5
213.20211Több játékhelyes automaták összeplombálása, központi kreditkulcsos rendszer
vagy jackpot rendszer hitelesítés
db6
214.20212Programhordozó hitelesítésdb1
215.20213Bizonyítványmódosítás (záradékolás)db1
216.20214Gyártói eredetiségigazolás kiadásadb1
217.2100020. IDŐRÁFORDÍTÁS ALAPJÁN SZÁMÍTOTT DÍJAK
218.21111Típusvizsgálatóra4
219.21211Használati etalon hitelesítésóra4
220.21311Használati mérőeszköz egyedi hitelesítésóra4
221.21411Használati mérőeszköz ellenőrző vizsgálatóra4
222.21511Hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítésre történő feljogosítási eljárásóra3
223.21531Helyszíni szemle, helyszíni lezárásóra4
224.21541Egyéb engedélyezési eljárásóra3
225.2200021. PÓTDÍJAK
226.22111Gépkocsihasználat Budapest közigazgatási területén belül (megkezdett nap)db2
227.22112Gépkocsihasználat a mérésügyi szervezet székhelyén, a város közigazgatási
területén belül (megkezdett nap)
db1
228.22113Gépkocsihasználat közigazgatási régión belül (megkezdett nap)db2
229.22114Gépkocsihasználat közigazgatási régión kívül (megkezdett nap)db5
230.22211Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben)db0,15

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Megállapította a 32/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. §-a bekezdése. Hatályos 2003.02.01.

[3] Megállapította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 99/2003. (XII. 20.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[5] Megállapította a 69/2005. (IX. 15.) GKM rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.10.01.

[6] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[7] * A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 4. § (1) bekezdésének b) pontja.

[8] Megállapította a 69/2005. (IX. 15.) GKM rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.10.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2019.08.18.

[10] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[12] Beiktatta a 18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.08.18.

[13] "A fellebbezési eljárás díja" alcímet hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2020.06.30.

[14] Hatályon kívül helyezte a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2020.06.30.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 16. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Megállapította a 18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.08.18.

Tartalomjegyzék