1998. évi XIII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról[1]

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány az Érdekegyeztető Tanácsban részt vevő országos szakszervezeti szövetségekkel egyetértésben rendeletben határozza meg az üzemi tanács választás szavazólapjának tartalmát és a szakszervezeti reprezentativitás megállapítása érdekében az ágazati (szakágazati), területi és országos szavazatösszesítés módját és rendjét."

2. § Az Mt. 211. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"211. § (1) 1998. november 16. és november 27. közötti üzemi tanácsi választásokat kell tartani.

(2) Az 1995. május 19. és május 26. között, valamint az azt követően megválasztott üzemi tanácsok megbízatása az (1) bekezdés szerint üzemi tanács megválasztásáig, de legfeljebb 1998. november 27-ig szól."

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a)[2]

b) a Kjt. 86. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"86. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének Vegyes és Átmeneti rendelkezései közül (Ötödik rész) a 206. § (1)-(2) bekezdése, a 210. §, valamint a 211. § (2) bekezdése nem alkalmazható."

c)[3]

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Mt. 211. §-ának (3)-(5) bekezdése,

b) a Kjt. 6. §-a és 15. §-ának (2) bekezdése, valamint a 89. §-ának (3) bekezdése,

c) a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény 10. §-ának (3)-(4) bekezdése

hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 3-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi XVI. törvény 25. § (1) a) pontja. Hatálytalan: 2001.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LXXII. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.10.30.