158/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a környezetvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról és hatásköréről a következőket rendeli el:

1. § (1) A miniszter a természetes és az épített környezet összehangolt és rendezett védelme, alakítása, fejlesztése és helyreállítása érdekében feladatkörében

a) javaslatot tesz a környezet és a természet védelmének országos programjára, a feladatok ellátásához szükséges költségvetési eszközökre, közreműködik a területfejlesztési és építésügyi országos és más ágazati programok kidolgozásában;

b) részt vesz a nemzetgazdaság fejlesztését szolgáló szabályozórendszer kidolgozásában;

c) figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági és társadalmi folyamatokat, különösen környezetgazdálkodási összefüggéseit;

d) megköti - a külügyminiszterrel egyetértésben - a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, valamint a nemzetközi szerződésnek nem minősülő megállapodásokat;

e) közreműködik a helyi önkormányzatoknak nyújtandó cél- és címzett támogatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

f) közreműködik az országos kutatás-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési koncepciók kidolgozásában;

g) közreműködik a nemzetközi hitelek és segélyek felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásában;

h) állást foglal a gazdasági szektorok fejlesztési programjainak, szabályozásának kidolgozása során készített és a környezetre hatást gyakorló intézkedést eredményező döntéseinek vizsgálati elemzéséről;

i) felelős saját feladat- és hatáskörében az Európai Megállapodásból eredő, a környezet és a természet védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért és integrációs szakmai kapcsolatai szervezéséért, irányításáért.

(2) A miniszter

a) irányító tevékenysége során érvényesíti a Kormány környezetvédelmi, természetvédelmi politikáját;

b) a környezet és természet védelmével kapcsolatos feladatai ellátása során közreműködik a Kormány ágazati, így különösen a területfejlesztési, vidékfejlesztési, építésügyi, műemlékvédelmi, vízgazdálkodási, mezőgazdasági, erdészeti, gazdasági, közlekedési, oktatási, nevelési politikájának kialakításában;

c) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti kulturális örökség miniszterével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat;

d) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat.

2. § (1) A miniszter látja el - jogszabályban meghatározott körben - a környezet és a természet védelmének központi irányítását.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak érdekében feladatkörében jogi szabályozási (rendeletalkotás), jogalkalmazási (hatósági), felügyeleti, ellenőrzési és szervező-, valamint összehangoló tevékenységet végez.

3. § (1) A miniszter a környezet és a természet védelmével kapcsolatos feladatok általános irányítása tekintetében

a) kidolgozza a környezet és a természet védelmére vonatkozó politika átfogó stratégiáját, meghatározza rövid, közép- és hosszú távú céljait. Előterjesztéseket készít a célok elérését biztosító, jogi, műszaki, gazdasági és politikai változtatásokról, szabályozásokról, és részt vesz az ezt szolgáló eszközök, programok kialakításában;

b) elemzi és értékeli a környezet és a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel, természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a környezet és a természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok megvalósulását;

c) összehangolja, illetőleg feladatkörében működteti a környezet és a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információsrendszert, statisztikai adatszolgáltató rendszereket;

d) koordinálja a környezeti elemek erőforráskénti igénybevételével és terhelésével kapcsolatos mérési, megfigyelési és adatszolgáltatási tevékenységeket;

e) gondoskodik a környezeti hatásvizsgálat, a környezeti felülvizsgálat és teljesítményértékelés rendszerének és módszertanának kialakításáról és működtetéséről;

f) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezetvédelmi és természetvédelmi célokat szolgáló berendezések eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését és alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását;

g) az állami tulajdon privatizálása során felügyeli a környezet és a természet védelmét biztosító szempontok érvényesítését;

h) ellátja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban a környezet és a természet védelmére vonatkozó statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszter a környezet védelmének szakterületi irányítása körében a környezeti elemek védelme, illetőleg az elemeket veszélyeztető tényezők károsító hatása elleni védelem érdekében

a) a levegőtisztaság-védelem tekintetében

aa) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a helyhez kötött és a mozgó légszennyező források kibocsátási határértékeit (emisszió), valamint a légszennyezettségi (imisszió) határértékeket,

ab) kidolgozza a légszennyezettség továbbterjedésével kapcsolatos vizsgálatok, mérések elemzések értékelésének rendjét,

ac) meghatározza a védelem szabályait és követelményeit, irányítja a levegőtisztaság-védelmi tevékenységet,

ad) létesíti és működteti a helyhez kötött szennyezőforrások tekintetében a hatósági emisszió mérőhálózatot, valamint a levegőminőségi mérőrendszereket (mérőhálózatokat) az érintett miniszterekkel egyetértésben;

b) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmének érdekében

ba) meghatározza a vizek minősítési rendszerét, kutatásuk, feltárásuk környezetvédelmi és természetvédelmi szempontjait,

bb) meghatározza a vizekbe történő beavatkozások környezetvédelmi, természetvédelmi feltételeit, s érvényre juttatja azok teljesülését,

bc) meghatározza és érvényre juttatja a vizekre, az azokra ható beavatkozásokra, a beavatkozások hatásaira irányuló adatgyűjtés, -tárolás, -feldolgozás környezetvédelmi szempontjait, irányítja a vizek környezeti értékelését,

bd) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a környezetre káros, illetőleg veszélyes, továbbá a szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket,

be) kidolgozza a vizek védelmére irányuló szabályozást és követelményrendszert,

bf) ellátja az előző feladatokkal összefüggő hatósági (szakhatósági) feladatokat,

bg) meghatározza a rendkívüli vízszennyezésekkel összefüggő, a környezetet érő károk elhárítási feladatait, irányítja azok végrehajtását, és megadja a vízkárok elhárításának környezetvédelmi követelményeit,

bh) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet minőségének vízgazdálkodási eszközökkel való javítására irányuló tevékenységeket,

bi) kidolgozza és figyelemmel kíséri a vizeket veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenységek szennyezéscsökkentési intézkedési programját;

c) a föld védelme körében a talajvédelem tekintetében

ca) irányítja - a külön jogszabályban meghatározott termőföldvédelem kivételével - a földterületek általános talajvédelmi követelményrendszerének meghatározását,

cb) meghatározza a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelményeit, és gondoskodik azok betartásáról,

cc) közreműködik - külön jogszabályban meghatározott módon - a termőföld védelmében,

cd) meghatározza - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel közösen - az Országos Talajvédelmi Stratégiát, és gondoskodik az abban meghatározott feladatok teljesítéséről,

ce) közreműködik az Országos Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer működtetésében, a talajok minőségi állapotváltozásának értékelésében;

d) az ásványvagyon gazdálkodás körében

da) közreműködik az ásványvagyon gazdálkodási tevékenységek irányításában,

db) irányítja és működteti az ország földtani adatainak nyilvántartási rendszerét,

dc) érvényesíti a környezet és a természet védelmére vonatkozó követelményeket az ásványvagyon-gazdálkodás során;

e) a zaj- és rezgés elleni védelem körében

ea) meghatározza az emberi környezetre káros, illetve veszélyes zaj- és rezgéskibocsátási határértékek megállapítási rendjét, a védelem szabályait és követelményeit, irányítja a zaj- és rezgésvédelmi tevékenységet,

eb) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a káros zaj- és rezgéskibocsátó forrásokra vonatkozó kibocsátási (emissziós) határértékeket, valamint a zaj- és rezgéskibocsátási határértékek megállapításának, továbbá a mérés és ellenőrzés szabályait,

ec) megállapítja a zaj- és rezgésterhelési (imissziós) határértékeket;

f) a hulladékgazdálkodás körében

fa) meghatározza a hulladékok kezelésének és elhelyezésének szakmai szabályait és környezetvédelmi követelményeit,

fb) irányítja a hulladékok káros környezeti hatásai elleni védelemre irányuló, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységeket,

fc) közreműködik a hulladékkeletkezés megelőzésében, csökkentésében, a hulladékhasznosítás, másodnyersanyag-hasznosítás szervezésében;

g) a környezet radioaktív sugárzás elleni védelme körében

ga) közreműködik a környezet radioaktív szennyezés elleni védelmével kapcsolatos követelmények meghatározásában, a védelmi feladatok ellátásában;

h) a környezetbiztonság körében

ha) meghatározza a környezeti elemek szennyezés elleni védelmével összefüggő követelményeket, a környezetet érő károk elhárítására irányuló feladatokat, irányítja, illetve közreműködik azok végrehajtásában.

(3) A miniszter a természet védelme szakterületi irányítása körében

a) a természet általános védelme tekintetében

aa) megállapítja és a földművelésügyi feladatok ellátásáért felelős miniszterrel egyetértésben közzéteszi a természeti területek körét, illetve jegyzékét,

ab) meghatározza a természeti értékek védelmével, a természetes és természetközeli élőhelyek megőrzésével kapcsolatos alapvető előírásokat,

ac) érvényesíti a természet védelmének általános követelményeit a kormányzati szintű döntésekben, valamint a külön jogszabályban meghatározott hatósági eljárások során;

b) a természetvédelem tekintetében

ba) kialakítja a természetvédelem országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,

bb) megállapítja a védelemre érdemes természeti területek és természeti értékek körét, és gondoskodik azok védelem alá helyezéséről,

bc) irányítja a természetvédelmi oltalom alatt álló értékeket, valamint védett természeti területeket veszélyeztető jelenségek okainak feltárásával, károsodásuk megelőzésével és elhárításával, a károsodott értékek helyreállításával, a természeti értékek feltárásával, nyilvántartásával, megőrzésével, fenntartásával, bemutatásával, az ezekre vonatkozó tudatformálással, oktatással és a kutatással összefüggő tevékenységeket;

c) a táj általános védelme tekintetében

ca) irányítja a természetvédelmi oltalom alatt nem álló tájak védelmét, az egyedi tájértékek nyilvántartásba vételét és megőrzését;

d) az erdőgazdálkodás és erdővagyon-védelem tekintetében

da) közreműködik az erdőgazdálkodás és erdővagyon-védelem irányításában;

e) az élővilág-védelem tekintetében

ea) közreműködik a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág, [a vadászható, halászható vad- és halfajok, háziasított állatfajok (fajták) és ezek génkészletei] védelmének irányításában.

(4) A miniszter közreműködik a területfejlesztés, építésügy és műemlékvédelem szakterületi irányításában.

(5) A (2) bekezdés c)-d) és g), a (3) bekezdés d)-e) pontjaiban, valamint (4) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása érdekében a miniszter

a) érvényesíti a környezet és a természet védelmére vonatkozó követelményeket a szabályozásban;

b) a külön jogszabályokban meghatározottak szerint szakhatóságként működik közre az egyes hatósági eljárásokban;

c) a környezet és a természet védelmét szolgáló érdekből szabályozási, hatósági, felügyeleti intézkedéseket kezdeményez.

4. § A miniszter a 3. §-ban foglalt feladatainak ellátása érdekében

a) meghatározza az irányított tevékenységek nemzetközi kapcsolatainak fő irányait, irányítja a nemzetközi együttműködést, szervezi és értékeli a külföldi tapasztalatok hasznosítását és megvalósulását;

b) kialakítja az irányított szakterületek kutatási és műszaki fejlesztési irányelveit, a feladatkörébe tartozó kutatás- és műszaki fejlesztés fő irányait, koordinálja - a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan - az országos állami kutatási és műszaki fejlesztési feladatok végrehajtását;

c) gyakorolja a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképzésért a felelős miniszter jogkörét, ellátja a felsőoktatás szakirányába tartozó állami feladatokat, és segíti a szakirányába tartozó felsőoktatási intézmények oktató munkáját;

d) ellátja a hatáskörébe tartozó területekkel összefüggő minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat, közreműködik nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában.

5. § A miniszter ellátja és irányítja az alárendelt, az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek és feladatkörébe tartozó szakágazatok védelmi felkészítésével kapcsolatos tevékenységét. Ennek keretében

a) a honvédelmi feladatainak ellátására koncepciót készít, és azt folyamatosan karbantartja;

b) felügyeletet gyakorol az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke által fenntartott és működtetett - az ország védelmi igényeinek megfelelő - radiometeorológiai rendszer felett;

c) irányítja és szervezi a környezeti, légköri, a földfelszíni, valamint a felszíni és felszín alatti vizek radiológiai, biológiai és vegyi (RBV) figyelő, jelző és értékelő országos hálózatot;

d) részt vesz - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a védelmi célú területfejlesztéssel összefüggő szakfeladatok ellátásában;

e) a kihirdetett rendkívüli állapot, továbbá szükségállapot időszakában fokozottan érvényesíti a környezetvédelmi rendszabályokat, szervezi a természeti (beleértve a védett természeti) értékek és területek védelmét;

f) a honvédelmi feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet - fejezeti költségvetésében - elkülönítetten tervezi.

6. § (1) A miniszter határozza meg a környezet és a természet védelme tekintetében a hatósági engedélyezésre, kötelezésre és ellenőrzésre vonatkozó szakmai szabályokat.

(2) A miniszter - külön jogszabályok rendelkezései szerint - a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása során közreműködik az egészségügyi miniszter környezet-egészségügyi feladatainak ellátásában.

(3) A miniszter a külön jogszabályban meghatározott gazdálkodó szervezetek tekintetében gyakorolja az alapítói, valamint tulajdonosi jogokat, továbbá gondoskodik a felügyelete alatt álló szervek vagyonkezelésébe tartozó kincstári vagyon fenntartásáról.

7. § A miniszter feladatait a minisztérium hivatali szervezete, a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség, az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Környezetgazdálkodási Intézet, a területi szervek, valamint a külön jogszabályok alapján irányítása alá tartozó szervek tevékenysége útján látja el.

8. § A minisztert az ágazatközi koordinációs feladatainak ellátása során - a külön jogszabály szerint létrehozott - Országos Környezetvédelmi Tanács segíti.

9. § A miniszter

a) dönt a rendelkezésére álló központi források, pénzalapok elosztásáról, támogatások odaítéléséről és ellenőrzi azok felhasználását;

b) intézményeket hozhat létre és szüntethet meg;

c) ellátja a jogszabályok alapján rá háruló egyéb feladatokat.

10. § A miniszter szervezetirányító jogköre kiterjed

a) az alárendelt intézetekre és más központi költségvetési szervekre;

b) a központi alárendeltségében működő területi államigazgatási és egyéb költségvetési szervekre.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet , valamint az azt módosító 175/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a, a 78/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 3. §-a, a 102/1994. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a, a 150/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 1-5. §-a és 7-8. §-a, a 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdései, a 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, továbbá a 222/1997. (XII. 8.) Korm. rendelet 1-3. §-ai hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök