178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. §-a (7) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya

a)[1] a vízgazdálkodási közfeladatokat ellátó állami szervekre, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlóira, a vízgazdálkodási társulatokra, a közműves vízellátást és szennyvízelvezetést végző gazdálkodó szervezetekre, továbbá - külön jogszabály szerint - vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenységet gyakorló egyéb természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre,

b) az a) pontban meghatározott személyek és szervezetek vízgazdálkodási tevékenysége során keletkező, a vízgazdálkodási feladataik ellátásához rendszeresen szükséges alapadatok gyűjtésére, feldolgozására és szolgáltatására vonatkozó jogokra és kötelezettségekre

terjed ki.

(2)[2]

2. § E rendelet alkalmazásában

a)[3] vízgazdálkodási alapadat: a Vgtv. hatálya alá tartozó vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeik megőrzésével, kártételeinek elhárításával, továbbá vízilétesítmények megépítésével, üzemeltetésével, vízimunkák megvalósításával, vízhasználatok gyakorlásával összefüggő - a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához szükséges - minden adat, ideértve a leíró és téradatokat, illetve az idősor jellegű adatokat, amelyek megismerése a vizek, vízilétesítmények állapotának feltárását, valamint állapotuk értékelését szolgálja;

b)[4] vízgazdálkodási objektumok: a Vgtv. hatálya alá tartozó vizek és azok víztartó képződményeik, valamint a vizek hasznosítását vagy kártételeinek elhárítását szolgáló vízilétesítmények, vízhasználatok és vízimunkák;

c) vízgazdálkodási információs rendszer: a vízgazdálkodási alapadatok nyilvántartásának és feldolgozásának olyan rendszere, amely a társadalom vízzel kapcsolatos igényeire figyelemmel, az ezzel összefüggő döntéseket megalapozó adatokat tartalmazza és kezeli, valamint képes a rokon információs rendszerekkel kapcsolatos adatcserére.

3. §[5] (1) A Vgtv. hatálya alá tartozó vizek és vízilétesítmények, valamint vízhasználatok leíró műszaki adatainak, téradatainak, továbbá a vízrajzi és egyéb, idősor jellegű adatok nyilvántartása - a műszaki felmérések és adatfelvételek, valamint hidrológiai mérések és megfigyelések alapján - a vízügyi igazgatási szervek feladata.

(2) Ha a Vgtv. hatálya alá tartozó, (1) bekezdés szerinti adat a települési önkormányzat feladataival kapcsolatos, az adat nyilvántartásáról - a jogszabályban meghatározott vízrajzi feladatok kivételével - a települési önkormányzat gondoskodik.

4. § (1) Az állam és a helyi önkormányzatok vízgazdálkodási közfeladatainak ellátását szolgáló vízgazdálkodási alapadatok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása (hasznosítása) érdekében vízgazdálkodási információs rendszert (a továbbiakban: VIZIR) kell létrehozni és működtetni.

(2) A vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatokat a VIZIR részére

a)[6] a 3. § szerint meghatározott adatok körében a vízügyi igazgatóságok, a vízügyi hatóság, továbbá a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört gyakorló jegyző adatszolgáltatása alapján a területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a vizek és vízilétesítmények tulajdonosai,

b) a 3. §-ban nem érintett, de vízgazdálkodási alapadatként a VIZIR-ben nyilvántartott adatokat a feladat- és hatáskörük, illetve a kormányzati munkamegosztás szerint elsődleges adatkezelő igazgatási szervek,

c) az a) és b) pontba nem tartozó vízgazdálkodási alapadatokat a vízimunkát vagy egyéb vízgazdálkodási tevékenységet végző, vízilétesítményt üzemeltető, illetve vízhasználatot gyakorló (vízjogi engedéllyel rendelkező) természetes és jogi személyek

szolgáltatnak.

(3)[7] Az adatszolgáltatás módjáról a vízgazdálkodásért felelős miniszter által irányított minisztérium a honlapján tájékoztatót tesz közzé.

(4)[8] A VIZIR működtetése az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata.

4/A. §[9] (1) A rendelet 1. melléklete tartalmazza a vízügyi igazgatóságok közvetlen adatgyűjtéseit, valamint a gyűjthető adatköröket.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltak szerint az erre a célra kialakított elektronikus felületen keresztül kell teljesíteni.

(3) Az adatszolgáltatás módjáról szóló tájékoztatót, valamint az 1. mellékletben szereplő adatok gyűjtésére szolgáló kérdőívet a vízgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt szervezet a honlapján minden év december 15. napjáig közzé teszi.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körön belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését az adott vízgazdálkodási adatfelvételért felelős vízügyi igazgatóság - megalapozott módszertan alkalmazásával, valamint a (6) bekezdésben meghatározottak szerint - jogosult elvégezni.

(5) A vízügyi igazgatóság működési területe vonatkozásában az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31. napjáig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesíti.

(6) A vízügyi igazgatóság az adatszolgáltatók és az adatszolgáltatással érintett objektumok körének kijelölését a vízgazdálkodási adatokat tartalmazó nyilvántartások alapulvételével végzi, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ha évközben az adatszolgáltatói kör pontosítása érdekében új adatszolgáltatók kijelölése indokolt, azt a kijelölés szükségességének felmerülésekor rendelkezésre álló vízgazdálkodási adatokat tartalmazó nyilvántartások alapulvételével kell elvégezni.

5. § (1)[10] A felszín alatti és a felszíni vizek mennyiségi és minőségi jellemzésére vonatkozó adatokat a vízügyi igazgatási szervek vízrajzi adattáraiban kell nyilvántartani.

(2) A vízkészletek, vízhasználatok és vízilétesítmények nyilvántartását

a) a leíró, műszaki (így például helyrajzi, geometriai, vízföldtani, talajmechanikai, hidraulikai) adatokat,

b) a vízgazdálkodási objektumokhoz tartozó vízkészlet- és vízhasználat-adatokat, adatsorokat, továbbá

c) a vízilétesítményekkel, a vízimunkákkal és a vízhasználatokkal összefüggő jogokat és kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős - a hatósági nyilvántartás körébe tartozó - tényeket és adatokat

külön jogszabály határozza meg.[11]

(3)[12] A vízkészlet- és vízhasználati adatok nyilvántartását és feldolgozását a nemzetközi adatszolgáltatási és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program vízgazdálkodást érintő statisztikai adatátvételi igényeknek is megfelelően kell végezni.

6. § (1)[13] A vízgazdálkodási alapadatok a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben meghatározottak szerint közérdekűek, és az ott meghatározott kivételekkel nyilvánosak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közérdekű adatok megismerésére (szolgáltatására) az ott hivatkozott törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A vízgazdálkodási alapadatok közlése (a továbbiakban együttesen: adatszolgáltatás) - kivéve a közléssel kapcsolatos költségeket - a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek részére térítésmentes.

(4) A (3) bekezdésben nem érintett körben és esetben az adatszolgáltatásért az adatot kezelő szerv vezetője - az adatlapon, táblázatokban vagy gépi adathordozón tárolt adatok kigyűjtésére, továbbá a kigyűjtött adatok rögzítésére, másolására, illetve az adatok továbbítására - költségtérítést állapíthat meg.

(5) Az adatszolgáltatással kapcsolatos költségtérítés mértékére és a teljesítésre vonatkozó szabályokat az adatkezelő szerv vezetője külön szabályzatban határozhatja meg. Ennek hiányában a költségtérítés mértékére, az adatszolgáltatás körét és tartalmát érintő külön megállapodás (szerződés) az irányadó. A költségtérítés a külön jogszabályban előírt mértékig terjedhet.

(6) Az információs rendszerben közvetlenül nem nyilvántartott, közérdekű adatnak nem minősülő, de a meglévő adatokból új adatok képzésére irányuló igény teljesítése nem minősül közérdekű adatszolgáltatásnak.

Záró és vegyes rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó - a 4. § (2) bekezdés c) pontjában érintett - előírásokat első ízben a rendelet hatálybalépését követően évenkénti rendszerességgel, a rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatóban leírt módon kell teljesíteni.

(3)[14] E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 4/A. §-t a 2018. évre vonatkozó adatszolgáltatások során kell először alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelethez[15]

A) Adatgyűjtés

[16]
ABCD
1.Az adatgyűjtés címe (azonosítója)Az adatgyűjtés
gyakorisága
Az adatszolgáltatók meghatározásaAz adatszolgáltatás beérkezési határideje
2.A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás (VH-MEZŐ)évenkéntiregionális vízművek, vízitársulatok, mezőgazdasági vízhasználatra
vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek
a tárgyévet követő január 31.
3.vízügyi igazgatóságoka tárgyévet követő március 31.
4.A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége (VH-FAV)évenkéntiazon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az átlagos víztermelés
mennyisége (Q) nagyobb, mint 100 m3/nap, továbbá
a 10 m3/napnál többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint
a vízügyi igazgatóságok által kijelölt víztermelők
a tárgyévet követő március 31.
5.A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai (VH-KÖZMŰ)évenkéntivíz- és csatornaközműveket üzemeltető állami, önkormányzati és
társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő április 30.
6.Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználókvíztermelési és vízkezelési adatai (VH-IPAR)évenkéntiaz 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő gazdasági
tevékenységet folytató, kijelölt vízhasználók
a tárgyévet követő április 30.
7.A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai (VH-FEV)évenkéntiaz 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre vagy felszíni
vizekbe történő kibocsátásra vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi
vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok
a tárgyévet követő január 31.

B) Adatkörök

[17]
AB
1.Az adatgyűjtés címe (azonosítója)A gyűjthető adatkörök
2.A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás (VH-MEZŐ)Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás jellemzői [Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó,
egyéb); Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)]
3.A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai [Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb);
Vízjogilag engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó)]
4.Öntözés és tógazdaság megoszlása vármegyénként (Vízjogilag engedélyezett terület; Az év folyamán üzemeltetett terület;
Értékesített vízmennyiség)
5.A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége (VH-FAV)Termelő és megfigyelőkút, forrás törzsadatai
6.Termelő és megfigyelőkút, forrás azonosítói
7.Termelőkút, megfigyelőkút, forrás vagy galéria mennyiségi mérési adata
8.Termelőkút, megfigyelőkút, forrás vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai
9.A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai (VH-KÖZMŰ)A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
10.Víztermelés, nyersvíztisztítás, vízszállítás és ivóvízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai
adatai
11.Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
12.Nyomászónák jellemző adatai
13.Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
14.Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújulóenergia-, biogázhasznosítás
15.Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés és -tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat
átlagos díja
16.Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d friss vízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználókvíztermelési és vízkezelési adatai (VH-IPAR)Az adatszolgáltató és a telephely adatai
17.A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai
18.Üzemi vízgazdálkodási adatok
19.Használtvíz-kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői
20.A telephely víz és szennyvíztisztítási, valamint szennyvíziszap-kezelési, energetikai és biogáz-hasznosítási adatai
21.Víz-, csatornadíj- és munkaügyi adatok
[18]
22.A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai (VH-FEV)Az adatszolgáltató azonosító adatai
23.Felszíni vízkivételek [A vízkivétel helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízkivétel módja, mérése és a kivett víz felhasználási
célja; A vízkivétel vízjogi engedélyezési adatai; A vízkivétel tényleges éves mennyisége (m3); A vízkivétel tényleges havonkénti
mennyisége (m3)]
24.Felszíni vízbe történő vízbevezetések [A vízbevezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízbevezetés módja és
a bevezetett víz eredete (a vízhasználat célja); A bevezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízbevezetés tényleges éves
mennyisége (m3); A vízbevezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3); A bevezetett víz minősége (minősítése)]
25.Vízátvezetések [A vízátvezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízátvezetés módja, mérése és az átvezetés célja;
A vízátvezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízátvezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízátvezetés tényleges
havonkénti mennyisége (m3)]
26.Tározó adatai [helye (vízfolyás, szelvény, település); jellemző méretei és a tározás célja; vízjogi engedélyezési adatai;
vízforgalmának tényleges havonkénti jellemző mennyiségei (m3)]

Lábjegyzetek:

[1] 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet.

[2] Hatályon kívül helyezte az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította a 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[4] Módosította a 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[5] Megállapította a 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[8] Megállapította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[9] Beiktatta az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[10] Megállapította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[11] 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról.

[12] Módosította az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[13] 1992. évi LXIII. törvény 20. § (3) bekezdés.

[14] Beiktatta az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[15] Beiktatta az 518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[16] Módosította a 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése (lásd: 1. melléklet 1. pont a)-f) alpont). Hatályos 2020.01.01.

[17] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Módosította a 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése (lásd: 1. melléklet 2. pont f) alpont). Hatályos 2020.01.01.

Tartalomjegyzék