23/1998. (II. 13.) Korm. rendelet

a tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről

A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 89. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Az állami kezesség vállalásának feltételei

1. § Az állam kezességet vállal a hitelintézet által tandíj, illetőleg költségtérítés (a továbbiakban: tandíj) céljára nyújtott hitelre (a továbbiakban: tandíjhitel), melyet a hallgató tanulmányainak képesítési követelményeiben meghatározott teljes időtartamára megfelelően, de legfeljebb tíz félévre vehet fel, ha a hitel megfelel a Tv.-ben, valamint e rendelet 2-7. §-ában foglalt feltételeknek. Az állami kezességvállalás mértéke a felvett hitel, de legfeljebb a hitelrészletek igénybevétele időpontjában érvényben lévő - az éves költségvetési törvényekben megállapított - egy főre eső hallgatói normatívák összege mint tőke, az ehhez kapcsolódó ügyleti kamat, a jogszabály által meghatározott büntetőkamat és a bírósági végrehajtásra irányuló eljárás megindításának közvetlen költségei összegének nyolcvan százaléka.

2. § (1) A hitelintézet a Tv. 39. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hallgatók részére nyújt a felsőfokú tanulmányaik első évétől a tandíj kifizetése céljából tandíjhitelt.

(2) A tandíjhitelt a hitelintézet szakaszosan (legalább félévente és legfeljebb havonta) folyósítja a hitelszerződésben megjelölt felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény) bankszámlájára a tandíjfizetési kötelezettség esedékességekor a hitelfelvevő megbízása alapján.

(3) A hitelintézet a hitelfelvevőnek az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt eset kivételével türelmi időt biztosít a jogszabályban az egyes szakokra meghatározott képesítési követelményben előírt képzési idő alatt, a halasztás vagy félév ismétlés ideje - de legfeljebb két tanulmányi év - alatt, valamint a tanulmányainak befejezését követő legalább hat és legfeljebb tizenkét hónapban.

(4) A tandíjhitel futamideje a (3) bekezdésben meghatározott türelmi időt követően legalább 5 év és legfeljebb 10 év.

(5)[1] A hitelszerződés tartalmazza a felek nyilatkozatát arról, hogy az általuk megkötött jogügylet megfelel a Tv.-ben, valamint e rendeletben foglalt feltételeknek, valamint a hitelfelvevő hozzájárulását ahhoz, hogy az állami kezesség beváltása esetén adatait és a hitelfelvétel iratait a kincstárnak és a hitelfelvevő lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak megküldik.

(6)[2] A hitelintézet és a hitelfelvevő az általuk megkötött hitelszerződésben vállalják, hogy a kincstár számára minden, a kezességvállalással kapcsolatos iratba betekintést engednek, illetve lehetővé teszik a helyszíni ellenőrzést.

(7) E rendelet alkalmazásában a tanulmányok befejezésének időpontja az oklevél kiállításának dátuma.

3. § (1) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott türelmi idő alatt a teljes hiteldíj évente esedékes. A türelmi idő alatt a teljes hiteldíj vagy a teljes hiteldíj egy részének törlesztése a felek hitelszerződésbe foglalt megállapodása alapján elhalasztható. A tőke a türelmi idő lejártától esedékes a szerződésben meghatározottak szerint.

(2) Ha az ügyleti kamat elhalasztásra kerül a felek megállapodhatnak a hitelszerződésben, hogy az évente esedékes hitelkamatot a hitelintézet tőkésíti.

4. § A hitelintézet a hitelvizsgálati eljárás során kizárólag a hiteligénylő várható jövedelmi helyzetét veheti figyelembe.

5. § (1) A hallgató egy időben csak egy felsőoktatási intézménynél történő tandíjfizetésre igényelhet tandíjhitelt.

(2) Ha a hitelfelvevő összesen két tanulmányi félévet ismétel, illetőleg halaszt - ide nem értve a 6. §-ban meghatározott esetet -, a hitelintézet a továbbiakban nem nyújt részére tandíjhitelt.

(3) Ha a hitelfelvevő összesen két tanulmányi félévnél többet ismétel, illetőleg halaszt - ide nem értve a 6. §-ban meghatározott esetet -, legkésőbb a harmadik ismételt, illetőleg halasztott tanulmányi félév végétől megkezdi a tandíjhitel törlesztését.

(4) Ha a hitelfelvevő nem tudja bizonyítani, hogy az adott tanulmányi félévre beiratkozott - a félév halasztás, illetőleg a félév ismétlés esetét kivéve - a tandíjhitel törlesztését a tanulmányainak félbeszakítását követő hat hónapon belül megkezdi.

6. § (1) A hitelintézethez érkezett kérelem alapján halasztást kell biztosítani a tandíjhitel tőke-, illetőleg kamattörlesztése alól:

a) a gyermeket nevelő szülőnek, ha tanulmányai alatt, illetőleg a tandíjhitel törlesztésének időszakában születik a gyermeke és nem folytat keresőtevékenységet, vagy nem teljes munkaidőben dolgozik összesen legfeljebb egy évig;

b) ha a hitelfelvevő sorkatonai vagy polgári szolgálatot teljesít, annak időtartamára.

(2) A törlesztés halasztásának időtartamával a futamidő meghosszabbodik.

7. § (1) Ha a hitelfelvevő az esedékessé vált fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet a hitelszerződés futamideje alatt egy alkalommal átütemezheti legfeljebb egy év törlesztését az eredeti futamidő alatt.

(2) Ha a hitelfelvevő az esedékessé vált fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és az (1) bekezdésben meghatározott átütemezésre nem került sor, a hitelintézet legalább három, de legfeljebb hat hónap után a kölcsönt felmondja.

Az állami kezesség érvényesítése és folyósítása

8. § (1)[3] A kincstár biztosítja a 2-7. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség érvényesítését.

(2)[4] A hitelintézet csak abban az esetben nyújthatja be a kezesség érvényesítése iránti igényét a kincstárnak, ha az ott vezetett hitelintézeti nyilvántartásba bejelentkezett, és minden évben március 31-ig adatot szolgáltat részére az előző év december 31-éig megkötött, kezességgel érintett szerződések számáról és az azok alapján december 31-ig folyósított hitelek összegéről.

9. § (1) Az állami kezesség érvényesítésének feltétele, hogy

a) a hitelintézet a hitelfelvevővel fennálló szerződésben meghatározott módon a kötelezettség teljesítése érdekében a hitelfelvevővel szemben fellépett,

b) amennyiben a hitelintézet a) pontban meghatározott eljárása sikertelen követelését fizetési meghagyással érvényesíti.

(2)[5] A hitelintézet az állami kezesség érvényesítése iránti igényét a kincstárnak nyújtja be a hitel felmondását követő nyolc munkanapon belül. Jogosultságát a hitelintézet a hitelszerződés, a jogerős fizetési meghagyás, illetve ellentmondás esetén a jogerős ítélet benyújtásával igazolja. A kezesség beváltását ezen igazolások benyújtásának elmulasztása esetén a kincstár megtagadja. Megtagadja a kezesség beváltását a kincstár abban az esetben is, ha a hitelszerződésben foglaltak, illetve a hitel folyósítása, felhasználása nem felel meg a Tv. és e rendelet feltételeinek.

(3)[6] A kincstár legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott igazolás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül rendelkezik a kezességvállalás összegének a hitelintézet számlájára történő átutalásáról.

10. §[7] (1) A kincstár vizsgálja, hogy az adók módjára történő behajtás alóli - a Tv. által meghatározott - mentesség esetei fennállnak-e.

(2)[8] A kincstár megkeresi a kezesség beváltásából származó követelések adók módjára történő behajtása végett a területileg illetékes önkormányzati adóhatóságot az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben meghatározott adatok közlésével.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 1998. augusztus 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően kötött hitelszerződésekre kell alkalmazni.

(2)[9]

(3)[10]

(4)[11]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.04.01.

[2] Módosította a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.04.01.

[3] Módosította a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.04.01.

[4] Módosította a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.04.01.

[5] Módosította a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.04.01.

[6] Módosította a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.04.01.

[7] Módosította a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.04.01.

[8] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 32. §. Hatálytalan 2001.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 32. §. Hatálytalan 2001.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 32. §. Hatálytalan 2001.01.01.

Tartalomjegyzék