30/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(2) A szolgálat

a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálat,

b) foglalkozás-egészségügyi központ,

c) foglalkozás-egészségügyi szakellátási szolgáltatást nyújtó szolgálat

formájában működhet.

(3) A szolgálat

a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálatként a 4. § szerinti feladatokat látja el;

b) foglalkozás-egészségügyi központként az a) pontban foglaltakon túl munkahigiénés és

ba) pszichológiai, vagy

bb) ergonómiai, vagy

bc) toxikológiai

szolgáltatást nyújt;

c) foglalkozás-egészségügyi szakellátási szolgáltatást nyújtó szolgálatként az 5. § szerinti feladatokat látja el. A foglalkozás-egészségügyi szakellátás alapszolgáltatást is nyújthat, ha a külön jogszabályban foglalt szakmai minimumfeltételeknek megfelel."[1]

2. § Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében orvosi tevékenységet csak

a) foglalkozás-orvostan szakorvos, vagy

b) üzemorvostan szakorvosi szakképesítéssel rendelkező szakorvos, vagy

c) a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az az orvos, akinek az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig - 1995. augusztus 3-tól számítva - legfeljebb 5 éve van hátra és legalább 10 éves teljes munkaidőben töltött üzemi orvosi gyakorlattal rendelkezik,

folytathat.

(2) Az az orvos, aki

a) 1998. december 31-ig valamennyi, az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakvizsgához szükséges, külön jogszabályban előírt szakmai gyakorlatot letöltötte és a szakvizsgára bejelentkezett, és

b) 1999. január 31-ig az ÁNTSZ megyei intézete részére az a) pont szerinti adatokat igazolta,

a foglalkozás-egészségügyi alapellátási tevékenységet folytathatja 1999. június 1-jéig.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül foglalkozás-egészségügyi alapellátási tevékenységet végezhet a foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan (a továbbiakban együtt: foglalkozás-orvostan) szakorvosjelölt, aki foglalkozás-orvostan szakorvos felügyelete mellett dolgozik.

(4) A foglalkozás-orvostan szakorvos akkor láthatja el foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt felügyeletét, ha legalább tízéves foglalkozás-orvostan szakorvosként megszerzett gyakorlattal rendelkezik. Foglalkozás-orvostan szakorvos egyidejűleg legfeljebb három foglalkozás-orvostan szakorvosjelölt felügyeletét láthatja el.

(5) A szolgálat a feladatainak ellátásához ápolót vesz igénybe. Foglalkozás-egészségügyi ápolói feladatokat ápoló (a képzés OKJ száma: 54 5012 01), diplomás ápoló, üzemi ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló láthat el.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott képesítési előírás alól mentesül az az ápoló, aki 1999. január 1-jén

a) legalább 5 éves teljes munkaidejű üzemi ápolói munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, teljes munkaidőben foglalkozás-egészségügyi rendelésen dolgozik, és az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig legfeljebb 5 éve van hátra, vagy

b) általános ápolói, illetve általános asszisztensi végzettséggel rendelkezik, teljes munkaidőben foglalkozás-egészségügyi rendelésen dolgozik, és vállalja, hogy a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához előírt szakképesítést 2000. december 31-ig megszerzi, vagy

c) általános ápolói, illetve általános asszisztensi végzettséggel rendelkezik, teljes munkaidőben foglalkozás-egészségügyi rendelésen dolgozik, és a munkavégzésre irányuló szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemi ápolói (foglalkozás-egészségügyi szakápolói) szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított két éven belül, illetve a diplomás ápolói szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított hat éven belül megszerzi.

(7) A (6) bekezdés a) pontja alapján mentesített ápoló legfeljebb a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig folytathatja tevékenységét a mentesítés alapján."

3. § Az R. 4. §-ának (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

(A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi)

"f) külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát."[2]

4. § Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"6. § A foglalkozás-egészségügyi központ felszerelését a foglalkozás-egészségügyi alapellátás 1. számú melléklet szerinti tárgyi és gép-műszer minimumfeltételeinek megfelelő felszerelésen túl, a nyújtott szolgáltatásnak megfelelően - a 2. számú melléklet figyelembevételével - kell biztosítani."

5. § Az R. 7. §-a az alábbi 8. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"8. szakképzést folytató intézmény: a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó intézmény."

6. § Az R. az e rendelet melléklete szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.

7. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az R. jelenlegi mellékletének számozása 1. számú mellékletre változik.

(2) A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében a "kezelőorvosánál (háziorvosnál, üzemi orvosnál, az üzemegészségügyi szakrendelés orvosánál stb.)" szövegrész helyébe "az alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál" szövegrész lép;

b) 8. §-ának a) és b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek:)

"a) az 1. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén az illetékes háziorvos, a munkavállaló esetében a munkáltató részére alapszolgáltatást nyújtó foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa vagy az illetékes háziorvos;

b) a 2. alkalmassági csoportba tartozó munkavállaló esetében a munkáltató részére alapszolgáltatást nyújtó foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa;"

Melléklet a 30/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

"2. számú melléklet a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelethez

A foglalkozás-egészségügyi központ felszerelése

A foglalkozás-egészségügyi központ felszerelése a foglalkozás-egészségügyi alapellátás külön jogszabály szerinti tárgyi és gép-műszer minimumfeltételeinek megfelelő felszerelésen túl

- munkahigiénikus, toxikológus foglalkoztatása esetén a műszerpark kiegészítendő a munkakörnyezet műszeres vizsgálatához szükséges direkt kijelzésű készülékekkel és/vagy direkt leolvasású eszközökkel,

- munkapszichológus, ergonómiai, illetve egyéb (fizioterapeuta, munkavédelmi) szakképesítéssel rendelkező szakember foglalkoztatása esetén az e szakmákban szokásos módszertani segédletekkel, műszerekkel, felszerelésekkel a tevékenység függvényében egészítendő ki."

Lábjegyzetek:

[1] Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet.

[2] A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet.

Tartalomjegyzék