21/1998. (VI. 3.) NM rendelet

az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről szóló 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

Fogalommeghatározások

1. § (1) E rendelet hatálya azokra az R. 1. §-ában meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra (a továbbiakban: szolgáltatás) és egészségügyi szolgáltatókra terjed ki, amelyekre e rendelet minimumfeltétel-rendszert határoz meg.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) szakmai minimumfeltétel: azon követelmények összessége, amelyek az egészségügyi szolgáltatás teljesítése során a betegek, az ellátást nyújtó személyzet és a környezet biztonsága szempontjából elengedhetetlenek;

b)[1] kórház: az az egészségügyi intézmény, ahol legalább orvosi klinikai laboratórium, radiológia, ultrahang, elektrokardiográfia (a továbbiakban: EKG) és aneszteziológia működik, és

ba) osztályon, illetve mátrix szerkezeti formában legalább belgyógyászati, sebészeti, ezen felül legalább egy klinikai szakmának megfelelő fekvőbeteg-ellátást nyújtanak legalább 80 betegágyon úgy, hogy szülészeti-nőgyógyászati konzultáció biztosított (általános kórház), vagy

bb) osztályon, illetve mátrix szerkezeti formában a betegségek és sérülések fő diagnózisának megfelelő szakterülethez tartozó betegek ellátását végzi, vagy az azonos életkori vagy nem szerinti csoportba tartozó betegek számára több szakterületre kiterjedő fekvőbeteg-ellátást nyújt legalább 80 betegágyon, ideértve az országos intézeteket, valamint az orvos- és fogorvosképzésben részt vevő egyetemi klinikákat is (szakkórház), vagy

bc) legalább belgyógyászati, sebészeti, ezen felül legalább egy klinikai szakmának megfelelő fekvőbeteg-ellátást nyújtanak legalább 80, de legfeljebb 30 betegágyon úgy, hogy szülészeti-nőgyógyászati konzultáció biztosított, és a feladatait kizárólag mátrix szerkezeti formában látja el (mátrixkórház);

c)[2]

d)[3] egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató: kórháznak nem minősülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató;

e)[4] osztály: szakterületenként változó, rögzített betegágyszámú, - legalább heti negyvenórás munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló - felelős vezető főorvos, illetve - ápolási osztály esetén - felelős vezető ápoló által irányított önálló szervezeti egység;

f)[5] mátrixosztály: az a kórházban működő - fekvőbeteg-ellátást nyújtó - betegellátó osztály, amely az 1. számú mellékletben meghatározott aktív szakterületek közül többet összevontan lát el azzal, hogy az eges szakterületeknek az osztályon belül rögzített ágyszáma nincs;

g)[6] részleg: az osztály főprofiljához illeszkedő szakterületet ellátó, meghatározott - legalább nyolc, azonban az osztályra jutó ágyszám felét el nem érő - ágyszámmal működő, az adott szakterület szakorvosa által vezetett, meghatározott feladatot ellátó, az osztálytól szervezetileg nem elkülönült ellátási egység;

h)[7] járóbeteg-szakellátás: a szakorvosi rendelőintézeti szakrendelés, szakambulancia, egyéb szakrendelés, illetve otthoni szakápolás;

i)[8] szakorvosi rendelőintézeti szakrendelés: ahol legalább belgyógyászati, sebészeti, szülészeti-nőgyógyászati szakorvosi egészségügyi szolgáltatás (rendelés), és a rendelési idő alatt szakorvos által vezetett radiológiai, klinikai laboratórium és EKG egészségügyi szolgáltatás (rendelés) működik;

j)[9] szakambulancia: a kórház, szakkórház által működtetett járóbeteg-ellátás, ahol a kórházi, szakkórházi osztály szervezetében működő speciális járóbeteg-szakellátást végző szolgáltató egység működik, és meghatározott rendelési időben az osztálytól elkülönül;

k)[10] egyéb szakrendelés: olyan szakorvosi, klinikai szakpszichológusi és klinikai gyermek-szakpszichológusi, valamint egyéb egészségügyi képesítéshez kötött egészségügyi szolgáltatás (rendelés), amely nem felel meg a szakorvosi rendelőintézet, vagy a szakambulancia, vagy az otthoni szakápolás feltételeinek;

l)[11] ápolási intézet: az az önálló intézetként vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény önálló szervezeti egységeként - saját ápolási irányítással - működtetett egység, amely legalább 20 ággyal rendelkezik, és meghatározott ideig, legfeljebb azonban egy évig nyújt szakápolási szolgáltatást azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra nem szorulnak, az ápolási intézetet ápolási igazgató vezeti;

m)[12] ápolási osztály: a kórháznak az a saját ápolási irányítással működő egysége, amely meghatározott ideig - legfeljebb azonban 6 hónapig - ápolási szolgáltatást nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak;

n)[13] otthoni szakápolás: külön jogszabály szerinti kórházi ápolást kiváltó vagy kórházi ápolást lerövidítő járóbeteg-szakellátási forma;

o)[14] ébredő-megfigyelő: altatás vagy egyéb érzéstelenítés mellett végzett invazív beavatkozást követően a beteg megfigyelésére és az azonnali szövődmények elhárítására szolgáló helyiség, amely azonban az intézményekben, ahol intenzív osztály nem működik, a műtőegység kötelező része;

p)[15] intézeti gyógyszerellátás: azon gyógyszerellátási és gyógyszer-előállítási szaktevékenységek összessége, amelynek során a fekvőbeteg-intézményben ápolt, kezelt betegek gyógyszerellátása biztosított.

q)[16] sürgősségi ellátás: a kórházon kívüli sürgősségi ellátások, a sürgősségi betegellátó osztályon történő ellátások, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján nyújtott minden egyéb sürgősségi ellátás összessége;

r)[17] sürgősségi betegellátó osztályon történő ellátás : fekvőbeteg-ellátó intézmény önálló szervezeti egységében (a továbbiakban: sürgősségi betegellátó osztály) nyújtott ellátás, amely keretében

ra) fogadja a sürgősségi ellátást igénylő betegeket,

rb) szakellátás szintű sürgős beavatkozást igénylő diagnosztikus, terápiás és konzultációs tevékenységet végez,

rc) ellátja a beteg állapotának stabilizálását, a huszonnégy órán belül megoldható, sürgősségi ellátást igénylő kórképek definitív ellátásának biztosítását, valamint

rd) meghatározza a beteg további ellátásával kapcsolatos feladatokat;

s)[18] kórházon kívüli sürgősségi ellátás: a központi ügyelet, vagy a külön jogszabály szerinti háziorvosi ügyelet, illetve készenlét, továbbá a külön jogszabály szerint a mentőszolgálat által biztosított,

sa) a sürgősségi ellátás érdekében, a feladatvégzésre szervezett rendelkezésre állás,

sb) a sürgősségi ellátást igénylő betegek fogadása,

sc) alapellátás szintű sürgős beavatkozást igénylő diagnosztikus, terápiás és konzultációs tevékenységek végzése,

sd) a beteg állapotának stabilizálása,

se) a beteg további ellátásának meghatározása, kezdeményezése, valamint

sf) a sürgősségi kórképek fekvőbeteg-intézményen kívüli definitív ellátása;

t)[19] központi ügylet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó menőszolgálattal együttműködve.

Klinikai szakmák

2. § (1) A kórházakban, szakkórházakban, egyéb fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, szakorvosi rendelőintézeti szakrendelés vagy szakambulancia keretében működő

1. a) belgyógyászat,

b) gasztroenterológia,

2. gyermekgyógyászat,

3. a) sebészet,

b) érsebészet,

4. szülészet,

5. fül-orr-gégészet,

6. szemészet,

7. ortopédia,

8. urológia,

9. reumatológia,

10. pulmonológia,

11. bőr- és nemibeteg-gyógyászat,

12. pszichiátria,

13. neurológia,

14. infektológia,

15. a) mozgásszervi rehabilitáció,

b) kardiológiai rehabilitáció,

16. traumatológia,

17. kardiológia,

18. onkológia

egészségügyi szakterületeken (a továbbiakban: klinikai szakma) a szolgáltatás nyújtásának tárgyi, személyi és szakmai minimumfeltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A kórházakban, szakkórházakban, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, szakorvosi rendelőintézeti szakrendelés vagy szakambulancia keretében működő, az (1) bekezdés szerinti klinikai szakmák gép-műszer ellátottságának szakmai minimumfeltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A kórházakban, szakkórházakban, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató keretében működő egyes klinikai szakmák működéséhez szükséges egyes egyéb egészségügyi szakterületek (a továbbiakban: klinikai társszakma) szakmai minimumfeltételeit

a) a neonatológiai egység,

b) aneszteziológiai egység,

c) intenzív osztály

esetén a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A kórházakban, szakkórházakban, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató keretében működő egyes klinikai szakmák működéséhez szükséges általános műtő szakmai minimumfeltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. Az érsebészeti műtő speciális műszerfeltételeit az 5. számú melléklet, a traumatológiai műtő speciális műszerfeltételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A kórházakban, szakkórházakban, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetében a műtő mellett működő ébredő-megfigyelő helyiség szakmai minimumfeltételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

Diagnosztikus szakmák

4. § A kórházakban, szakkórházakban, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató keretében és a járóbeteg-szakellátásban működő egyes diagnosztikai egészségügyi szakterületek (a továbbiakban: diagnosztikus szakma) szakmai minimumfeltételeit

a) az orvosi klinikai laboratórium,

b) mikrobiológiai laboratórium,

c) tbc tenyésztő laboratórium,

d) radiológiai diagnosztika,

e) a nukleáris medicina,

f) patológia

esetén a 8. számú melléklet tartalmazza.

Terápiás szakmák

5. § A kórházakban, szakkórházakban és a járóbeteg-szakellátásban működő egyes terápiás egészségügyi szakterületek (a továbbiakban: terápiás szakma) szakmai minimumfeltételeit

a) sugárterápia, sugárfizika,

b) műveseállomás,

c) drogambulancia

esetén a 9. számú melléklet tartalmazza.

A reprodukciós eljárással, illetve az ivarsejtek és a praeembriók fagyasztva tárolásával összefüggő szakmai minimumfeltételekre vonatkozó rendelkezések[20]

5/A. §[21] A reprodukciós eljárásra, illetve az ivarsejtekés a praeembriók fogyasztva tárolására vonatkozó szakmai minimumfelvételeket a 9/A. számú melléklet határozza meg.

A sürgősségi betegellátó osztályra, valamint központi ügyletekre vonatkozó rendelkezések[22]

5/B. §[23] (1) Akut beteg felvételére jogosított kórház, ha nem rendelkezik sürgősségi betegellátó osztállyal vagy általános célra használható sürgősségi fogadóhellyel, kórházi sürgősségi fogadóhelyet köteles kialakítani a jogszabályokban meghatározott sürgősségi betegellátási feladatok ellátásra.

(2) A kórházi sürgősségi betegellátó osztályt, illetve fogadó helyet könnyen megközelíthető helyen kell kialakítani. Az elhelyezkedéséről, az elérhető útvonaláról és az ügyeletes orvos (vezető) nevéről az intézet bejáratainál jól látható és egyértelmű módon tájékoztatást kell kifüggeszteni.

(3) A sürgősségi betegellátó osztályra vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a 9/B. számú melléklet határozza meg. A sürgősségi fogadóhelyre vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a 9/C. számú melléklet határozza meg.

5/C. §[24] A központi ügyeletre vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a 9/C. számú melléklet határozza meg.

Fogászati ellátás

6. § A fog- és szájbetegségek járóbeteg-ellátására vonatkozó szakmai és gép-műszer ellátottság minimumfeltételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

7. § A foglalkozás-egészségügyi alapellátás és a foglalkozás-egészségügyi szakellátás szakmai minimumfeltételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

8. § (1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatra vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a 12. számú melléklet tartalmazza. A rendelőintézet telephelyén működő alapellátási szolgálatok esetében a minimumfeltételek egyes tételeitől el kell tekinteni, ha a háziorvos és a házi gyermekorvos rendelési idő teljes időtartama alatt e feltételeket biztosító szakrendelések működnek.

(2)[25] A kórházon kívüli sürgősségi ellátásban részt vevő háziorvosi ügyeletnek, illetve készenlétnek meg kell felelnie a központi ügyeletre meghatározott szakmai minimumfeltételeknek a gép-műszerpark, valamint az egyéb eszközök tekintetében.

Ápolás

9. § (1) Az ápolási intézet működésének szakmai minimumfeltételeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az ápolási osztály működésének szakmai minimumfeltételeit a 14. számú melléklet tartalmazza.

Gyógyszerellátás

10. § (1)[26] A kórházakban, szakkórházakban kezelt és ápolt betegek gyógyszerellátásának biztosítása érdekében a kórház, szakkórház külön jogszabály szerinti intézeti gyógyszertár működtetésével vagy az intézeti gyógyszerellátásra vonatkozó előírások teljesítésével tesz eleget. Az intézeti gyógyszerellátás szakmai minimumfeltételeit a 15. számú melléklet tartalmazza.

(2)[27] Az egyéb fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott gyógyszerellátási feladatait legalább egy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerész közreműködésével biztosítja.

Szövetekre vonatkozó rendelkezések

10/A. §[28] (1) A szövetbankok kötő- és támasztószövetre, humán ér- és billentyűszövetre, valamint a szaruhártyaszövetre és -átültetésre vonatkozó szakmai minimumfeltételeit a 15/A. számú melléklet határozza meg.

(2) A csontvelő-átültetés és csontvelőbankok szakmai minimumfeltételeit a 15/B. számú melléklet határozza meg.

Egyéb rendelkezések

11. § A kórházakban, szakkórházakban, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató keretében és a járóbeteg-szakellátásban működő egyes klinikai szakmák területi minimumfeltételeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

12. § A kórházakban, szakkórházakban, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató keretében és a járóbeteg-szakellátásban alkalmazott, a 17. számú melléklet szerinti nagyértékű gép-műszerek az ott előírt élettartamon belül alkalmazhatók.

13. § (1) Ha az egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az adott klinikai szakmára - kórházi, szakkórházi, osztály - minimumként előírt ágyszámot a profil tekintetében nem tudja bemutatni, akkor

a) a vonatkozó tárgyi, személyi és gép-műszer minimumfeltételeknek, az adott szakmai egység ágyszámának megfelelő arányosítás alapján,

b) a szakmai, építészeti, a területi minimumfeltételekről rendelkező előírásoknak kell megfelelnie. A klinikai társszakmákra, diagnosztikus szakmákra, illetve terápiás szakmákra vonatkozó tárgyi, személyi és gép-műszer minimumfeltételeknek a végezni kívánt tevékenységnek megfelelő mértékben kell eleget tenni.

(2)[29]

13/A. §[30] (1) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben az ápolást úgy kell megszervezni, hogy szervezett műszakonként megkezdett

a) tíz ágyanként - délutáni műszakban tizenöt, éjszakai műszakban húsz ágyanként - egy szakképzett ápoló, és

b) harminc ágyanként egy ápolási asszisztens, illetve

c) tíz gyermekgyógyászati ágyanként egy szakképzett gyermekápoló és egy ápolási asszisztens,

d) hét szülészeti ágyanként egy szülésznő

heti negyven órában rendelkezésre álljon.

(2) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben - az (1) bekezdésben meghatározott ápolást nyújtó személyzeten felül -

a) megkezdett hatvan ágyanként egy főiskolai végzettségű vagy diplomás ápolónak,

b) megkezdett száz ágyanként egy gyógytornásznak és egy fizioterápiás asszisztensnek, továbbá

c) sebészeti ellátás nyújtása esetén műtőasztalonként két műtős szakasszisztensnek

kell heti negyven órában rendelkezésre állnia.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben végzett feladatok ellátásához a gyógytornász, illetve fizioterápiás asszisztens foglalkoztatását a szakmai szabályok előírják.

(4) A személyi minimumfelvételeket úgy kell teljesíteni, hogy a szakasszisztens, dietetikus, a védőnő, a közegészségügyi-járványügyi felügyelő, a foglalkoztató-terapeuta, a szociális munkás, a betegszállító, valamint a szakképzett műtőssegéd feladatait a szakmai szabályoknak megfelelően lássák el.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott személyi minimumfeltételeket úgy kell teljesíteni, hogy a képzés és a kötelező továbbképzés miatt kieső munkaidőalap pótlása folyamatosan biztosított legyen.

(6) Az osztály a vállalt szakterületet úgy köteles ellátni, hogy

a) felnőtt betegellátás esetén az osztályon folyamatos munkavégzésre egy szakképzett ápoló, további tíz betegenként - délutáni műszakban tizenöt, éjszakai műszakban húsz betegenként - további egy szakképzett ápoló,

b) megkezdett harminc ágyanként egy ápolási asszisztens,

c) gyermek betegellátás esetén egy szakképzett gyermekápoló és ápolási asszisztens, valamint tíz beteg gyermekenként további egy szakképzett gyermekápoló és ápolási asszisztens,

d) az egyéb szakmai feladatok (pl. szakambulancia, operatív beavatkozások) egyidejű ellátásához a szakmai szabályoknak megfelelő számú szakdolgozó, szakképzett asszisztens

rendelkezésre álljon.

13/B. §[31] Az osztály a vállalt szakterületet úgy köteles ellátni, hogy

a) az osztályon munkaidőben folyamatos munkavégzésre egy az adott szakterületnek megfelelő képzettséggel rendelkező szakorvos, valamint az adott szakterületre előírt megkezdett minimumágyszámnak megfelelő számú betegenként további egy szakorvos, továbbá

b) az egyéb szakfeladatok (pl. szakambulancia, operatív beavatkozások) ellátásához szükséges számú szakorvos

rendelkezésre álljon

13/C. §[32] (1) A mátrixosztály a vállalt szakterületeknek megfelelő minimumfeltételeket úgy köteles biztosítani, hogy

a) egy adott időpontban bármely vállalt szakterület tekintetében az adott osztályra előírt, tárgyi és szakmai, gép-műszer, továbbá a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a személyi minimumfeltételek rendelkezésre álljanak,

b) a betegek elhelyezésének a feltételei úgy álljanak fenn, hogy a (3) bekezdésben meghatározott típusú szakterületek keretében ellátott betegek, a különneműek, illetve a gyermekek és felnőttek külön helyiségben történő elhelyezése biztosított legyen.

(2) A mátrixosztály a felelős vezetőre vonatkozó személyi minimumfeltételeknek úgy köteles eleget tenni, hogy minden vállalt szakterületen egy szakorvossal legalább heti negyvenórás munkavégzésre irányuló jogviszonyban álljon, amelyek közül az egyik szakorvost kell megbízni a felelős vezető főorvosi feladatok ellátásával.

(3) Egy mátrixosztályba olyan szakterületek vonhatók össze, amelyek a fekvőbeteg-ellátás során döntően invazív beavatkozással járó diagnosztikai, illetve terápiás eljárásokat alkalmaznak (sebészeti típusú szakterületek), vagy olyanok, amelyek döntően non-invazív beavatkozásra épülnek (belgyógyászati típusú szakterületek).

(4) A mátrixosztályon ellátott szakterület ugyanazon a településen az adott egészségügyi intézményben önálló osztályon vagy részlegen nem látható el. Hosszú ápolási idejű (krónikus, rehabilitációs vagy ápolási) osztályos feladatok mátrixosztályon nem láthatók el.

14. §[33] A körzeti védőnői szolgálatokra vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a körzeti védőnői szolgálatról szóló 5/1995. (II. 8.) NM rendelet , az otthoni szakápolásra vonatkozó szakmai minimumfeltételeket az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet , a természetgyógyászati tevékenység gyakorlására vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet , az intézeti gyógyszertárakra vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet , az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó szakmai minimumfeltételeket az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet , a betegszállításra vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a mentésre vonatkozó szakmai minimumfeltételeket a mentésről szóló 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet tartalmazza.

Záró és hatálybaléptető rendelkezések

15. § (1)[34][35] A rendeletben meghatározott építészeti minimumfeltételeknek 2005. december 30-ig kell megfelelni, a tárgyi, személyi, szakmai és gép-műszer minimumfeltételeknek az e rendelet hatálybalépését követően működési engedély kérelmet benyújtó egészségügyi szolgáltatónak 2003. március 1-jéig kell megfelelni.

(2)[36]

(3) Az egészségügyi szolgáltató a minimumfeltételek között nem szereplő,

a) az adott eszköz minden szükséges funkcióját ellátó

b) annak feladatai ellátására - tudományos módon bizonyítottan - alkalmas

eszköz biztosításával az előírásoknak eleget tesz.

(4)[37] A 8. §-ban, továbbá a 12. számú mellékletben foglaltakat az egyéb szakrendelésnek minősülő egészségügyi szolgáltatók tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. A 6. §-ban, továbbá a 10. számú mellékletben foglaltakat az egyéb szakrendelésnek minősülő egészségügyi szolgáltatók tekintetében 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5)[38] A 7. §-ban, továbbá a 11. számú mellékletben foglaltakat az egyéb szakrendelésnek minősülő egészségügyi szolgáltatók tekintetében 1999. június 1-jétől kell alkalmazni.

16. § (1) Ez a rendelet 1998. június 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

a) 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"6. § A foglalkozás-egészségügyi központ felszerelését a foglalkozás-egészségügyi alapellátás külön jogszabály szerinti tárgyi és gép-műszer minimumfeltételeinek megfelelő felszerelésen túl, a nyújtott szolgáltatásnak megfelelően kell biztosítani."

b) melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete szerinti melléklet lép.

(3)[39]

(4)[40] A 15. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatók részére 1999. június 1. előtt kiadott ideiglenes működési engedélyben meghatározott határidők 2001. január 1-jére módosulnak. A 15. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatók részére 1999. június 1. után kiadásra kerülő ideiglenes működési engedély 2001. január 1-jéig érvényes.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények működésének szakmai minimumfeltételeiről szóló 19/1996. (VII. 26.) NM rendelet ,

b) az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények működésének szakmai minimumfeltételeiről szóló 19/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról szóló 12/1997. (VI. 5.) NM rendelet.

17. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"15. § Az intézeti gyógyszertárnak a szaktevékenységhez igazodóan meg kell felelnie a 2. számú melléklet szerinti feltételeknek."

(2) Az R. kiegészül az e rendelet 19. számú melléklete szerinti 2. számú melléklettel.

(3) Az R. 10. § (1) bekezdésében a "melléklete" szövegrész helyébe az "1. számú melléklete" szövegrész, a 11. § (3) bekezdésében a "mellékletben" szövegrész helyébe az "1. számú mellékletben" szövegrész lép, a 14. § (2) és (3) bekezdései hatályukat vesztik.

(4) Az R. mellékletének címe az alábbiakra változik:

"1. számú melléklet a 15/1997. (VI. 20.) NM rendelethez"

Dr. Kökény Mihály s. k.,

népjóléti miniszter

1. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez[41]

A kórházakban, szakkórházakban, szakorvosi rendelőintézeti szakrendelőkben, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál és szakambulanciákon működő egyes klinikai szakmák szakmai minimumfeltételei

A) KÓRHÁZAK

[42]
SZAKTERÜLETEK
11b233b45678910111213141515b16171819
MINIMUMFELTÉTELEKBel- gyó- gyá- szatGaszt- roen- tero- lógiaGyer- mek- gyó- gyá- szatSebé- szetÉrse- bészetSzülé- szet1Fül- orr- gégé- szetSze- mé- szetOrto- pé- dia2Uro- ló- giaReu- ma- toló- giaPul- mo- noló- giaBőr- gyó- gyá- szatPszi-chi- átriaNe- uro- lógiaInfek- toló- giaMoz- gás- szervi rehabi- litá- ció24Kardi- oló- giai reha- bili- tációTrau- mato- ló- giaKar- dio- lógiaOn- koló- gia3Mát- rix
I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Ágyszám20201520201515151515152015151515151515151530
2. Általános helyiségek
kórterem6 m2 (csecsemőágy esetében 5 m2, speciális ágynál 10 m2) ágyanként, de minimum 12 m2/kórterem
zuhanyzóállás hideg-meleg vízzel, nemenként10 ágyanként 1
WC hideg-meleg vizes kézmosással10 ágyanként és nemenként 1
tálaló5osztályon
takarítóeszköz tárolóosztályon
tisztaruha tároló6osztályon
szennyesruha tároló6osztályon
fogyóeszköz tároló6osztályon
betegek ruhájának tárolása6szükséges
adminisztratív helyiségosztályon
osztályos vizsgálóosztályon25
ágytálmosószükséges
társalgó/étkezőszükséges
betegfürdetőszükséges
osztályos kötöző/kezelőműtétes szakmák esetében szükséges
3. Személyzeti helyiségek:
osztályvezetői szoba30szükséges
orvosi szobaszükséges26
orvosi ügyelet (WC és tisztálkodási leh.)30szükséges (több orvosi szoba esetén azokkal azonos is lehet)
nővérszoba/-munkahelyosztályon
ápoló-öltöző (WC és tisztálkodási leh.)szükséges
személyzeti WC (kétnemű, kézmosási leh.)osztályon
látogatói WC (kétnemű, kézmosási leh.)szükséges
4.Szakmailag speciális helyiségek
fizioterápiás/torna helyiség11111111
audiológiai vizsgálóO
gipszelő11
spirometriai vizsgáló1
tejkonyhaO
anyai elszállásolásSZ
inkubátor fertőtlenítőSZ27SZ
foglalkoztató (gyermek, játszó, munka stb.)O2OO
tevékenység szerinti speciális kezelő/vizsgáló111111111111132
shocktalanító1
5. Ápolási eszközök7
ágyazó kocsiosztályonként 1
háttámaszSZ
etetőasztalSZ
antidecubitor matracSZ
betegemelőSZ
fürdetőszékSZ
járókeretSZ
szoba WCSZ
tolókocsiszükséges
6. Kórtermi felszerelés
ágy (textíliával, 1 éjjeliszekrény, 1 szék)8kórtermenként változó számban
speciális ágy4BCD
asztal és karosszék (a beteg kiültetéséhez)9kórtermenként 1-1
elkülönítési lehetőség (spanyolfal, helyiség stb.)osztályon
mosdó (hideg és meleg vízzel)10kórtermenként 1
éjjeli világításkórtermenként 1
pelenkázó asztal (csecsemő-kórterem)1/kr
nővérhívó/jelzőcsengőágyanként 128
7. Osztályos alapfelszerelés
ágytálmosó berendezésosztályonként 129
előkészítő kocsi vagy tálcaosztályonként 1
eszköztároló szekrényosztályonként 1
EKG készülék (1 csatornás, mobil)osztályonként 1
EKG-, pulzus- és vérnyomásmonitorSZ32
fonendoszkóporvosonként 1 és osztályonként 2
hűtőszekrény11osztályonként 2
hulladékgyűjtőhelyiségenként 1
infúziós állvány12osztályon
mozgatható vizsgálólámpaosztályonként 1
rtg.-filmnéző szekrény13osztályonként 1
mérleg (súly- és magasságmérés)14osztályonként 1
vérnyomásmérő15osztályonként 2
veszélyeshulladék-gyűjtőszükséges az érvényes szabályozás szerint
zárható gyógyszerszekrény/tárolóosztályonként 1
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1.
2.Egyéb egyetemi végzettségűEl111+11
3.
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarend17
orvosiM, Ü
ágymelletti ápolóifolyamatos munkarendben 1 szakképzett ápoló műszakonként
2. Diagnosztikus háttér
laboratóriumM,ÜMM,Ü
operatív endoszkópiás laborEl
mikrobiológiaElEl
CTElEl
EEGElElElElElElElMElElM,ÜM,B
EKGM,ÜMM,Ü
EMGElMEl
immunológiai laborElElElElEl
izotóp diagnosztikaElElElElElElElElElElElElElEl
MRElElEl
oszteodenziometriás vizsgálatElElElEl
patológia19ElEl
radiológiaM,ÜElM,Ü
UH20M,ÜElM,ÜM,B
3. Intenzív terápiaElElElElElElElElElElElElElElElElElSZEl
4. Aneszteziológiai osztályEl
5. Újraélesztés3 percen belüli megkezdésének feltételei: szükséges
6. GyógyszerészM
7. VérellátásElElElSZElSZElElElSZElElElElElElElElSZElSZ
8. Dietetikai háttérSZ
9. FizioterápiaSZSZSZSZSZSZSZSZ
10. NeonatológiaSZ
11. Intézményen belüli egyéb infrastruktúra21
telefon/fax22
élelmezés (főzőkonyha)szükséges
házi betegszállítástöbb telephelyes kórház esetében
hibaelhárítás, épületgépészetiszükséges
hibaelhárítás, műszerszükséges
oxigénellátás, központi vagy egyediszükséges
központi vákuum vagy egyedi szívásszükséges
sterilizáláselőírás szerint szükséges
textiltisztításszükséges
veszélyeshulladék-tárolásszükséges
aszeptikus műtő23/endoszkópos műtőElszükségesSZ
szeptikus műtő23szükségesSZ
ortopéd műszerészElElEl

B) SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

SZAKTERÜLETEK
11b233b45678910111213141515b161718
MINIMUM-FELTÉTELEKBel- gyó- gyá- szatGaszt- roente- rológiaGyer- mek- gyó- gyászatSebé- szetÉrse- bészetSzülé- szetFül- orr- gégé- szetSzemé- szetOrto- pédiaUro- lógiaReu- ma- tológiaPulmo- nológiaBőr- gyó- gyászatPszi-chi- átriaNeuro- lógiaInfek- tológiaMoz- gás- szervi rehabi- litá- cióKardio- lógiai rehabi- litációTrau- matoló- giaKardio- lógiaOnko- lógia
I. TÁRGYI FELTÉTELEKTGEFGH
1. Helyiségek
vizsgáló helyiség3012
betegöltözőrendelőnél, nemenként
adminisztratív helyiség1
várószükséges
személyzeti öltözőszükséges
személyzeti WCszükséges
WC betegek részérerendelőnél, nemenként 1
orvosi szobaszükséges
előkészítőRRRRR
további speciális vizsgáló/fektető11111RRRR22R2
tornaterem11
gipszelőRR
ambuláns-műtő23R
2. Felszerelés
2.1. Alapfelszerelés
vizsgálóasztal (pamlag)1
íróasztal1
szék2
mozgatható vizsgálólámpa1
gyógyszerszekrény/tároló, zárható1
anyag- és eszköztároló szekrények2
dokumentáció-tárolóSZ
irattároló1
vérnyomásmérő1
fonendoszkóp1
kötözőkocsi (ált. és tevékenység függő felszereléssel)SZSZSZSZSZSZ1SZSZSZ
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
szakorvos111111111111111111212
szakképzett asszisztens/műtős szakasszisztens121212222212111111312
pulmonológus-allergológus szakasszisztens1
gyógytornászElElElEl1
pszichológusElEl1ElElEl1
betegszállítószükséges
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarend17M
2. Diagnosztikus háttér
gasztroenterológiai endoszkópiaElElElEl
laboratóriumMElM
radiológiaMElM
EKGM
EEGElElElElEl
ergometriaElSZSZ
holterElElSZSZ
UHM
mikrobiológiaEl
3. Újraélesztés3 percen belüli megkezdésének feltételei szükségesek
4. Egyéb
fizioterápiaSZElSZSZ
fülészetMElEl
szemészetMElEl
audiológiaElEl

* 1998. július 1-je után induló új kórháztervezés és rekonstrukció esetén: kötelezően 7 m2 (csecsemőágy esetében 5 m2, speciális ágynál 12 m2) ágyanként.

1 Neonatológia szükséges, kivéve azokat az osztályokat, ahol csak nőgyógyászati tevékenységet végeznek.

2 Biztosítani kell az ortopéd cipész és ortopéd műszerész elérhetőséget.

3 Csak olyan kórházban létesíthető, ahol működik Központi Intenzív Osztály (KIO), krónikus ápolási osztály, endoszkópos laboratórium, fizikoterápia és gyógytorna is.

4 Bőrgyógyászaton terápiás fürdőkád is. Gyermekgyógyászaton: gyermekkád.

5 Osztályos tálaló: kialakítása függ a kórház élelmezési infrastruktúrájától. Az étel, ital és folyadék melegítését (főzését), illetve a csak osztályon lévő edények, evőeszközök stb. mosogatását biztosítani kell.

6 Osztályos raktározás, tárolás: az adott kórház infrastruktúrájának kell megfelelnie. A takarítás és eszközeinek, a textíliaellátás, illetve a szennyes elszállítása, a szakmai és nem szakmai fogyóanyagok és a betegek ruháinak, személyes tárgyainak központi szervezésben történő tárolása esetében is elkerülhetetlen, hogy azokat részben az osztályon is tárolják Az osztályon való tárolásról (külön helyiségben, szekrényben stb.) a vonatkozó higiénés szabályok és előírások betartásával, a betegellátás folyamatosságának és a beteg elérhető kényelmének figyelembevételével kell gondoskodni.

7 Az ápolási eszközök - az ágyazó kocsi kivételével - nem vonatkoznak a csecsemő- és kisdedellátásra. A SZ jelzés azt jelenti, hogy az ápolási eszközök központi tárolása (ellátás) oly módon történhet, hogy a tevékenységhez szükséges mennyiségben és hozzáférhetőségben az osztályok rendelkezésére álljon.

8 Csecsemőágy és inkubátor esetében 6 m2.

9 Ha nincs közös étkező, akkor étkezésre is alkalmas asztal.

10 Ha nincs a kórteremhez közvetlenül kapcsolódó mosdóhelyiség. Csecsemő-kórteremben keverő-csaptelepes csecsemő-fürdőkád.

11 A betegek élelmiszerei, a gyógyszerek és a tevékenységtől függő speciálisan vagy elkülönítetten, hűtve tárolandó anyagok részére alkalmas méretű.

12 A tevékenység által igényelt folyamatos hozzáférhetőséget biztosító számú, de minimálisan 1 db.

13 Kivéve szemészet.

14 A csecsemő, gyermek és felnőtt sajátosságoknak megfelelően.

15 Csecsemő-gyermekosztályon mandzsetta sorozattal.

16 Az intézetben folyó tevékenységtől függően olyan létszámban, amely biztosítja a várakozás nélküli hozzáférhetőséget.

17 M = szokásos munkaidőben. Ü = ügyelet is. B = behívható készenléti szolgálat. El = elérhető: a diagnosztikus (konzíliáriusi) lehetőség (az igénylő intézményben vagy a beteg szállításával) 50 km-en belül megoldható. Ez a jelzés olyan tevékenységek esetében értelmezhető, amelyekben az 1 órán belüli diagnosztikus (konzíliáriusi) közreműködés nem követelmény.

18 Önálló laboratórium mikrobiológiai szakvizsgával rendelkező vezetővel.

19 Patológiai osztály nélkül olyan beavatkozás, amely intraoperatív patológiai vizsgálatot igényel, nem végezhető.

20 UH vizsgálati lehetőség általános (hasi) vizsgálatra és az osztály tevékenysége szerinti speciális vizsgálatra vonatkozik, amely központilag vagy/és az osztályon biztosítandó (lásd a 2. számú mellékletet is).

21 Az informatikai felkészültséget külön rendelkezés állapítja meg.

22 A szervezeten belüli és kívüli telefon/fax kommunikációs lehetőséget a tevékenységtől függő mértékben kell biztosítani.

23 Általános és tevékenység specifikus felszereltséggel.

24 Mozgásszervi rehabilitációs osztályon kerekesszékkel megközelíthető helyiségek, WC-ben és fürdőszobában kapaszkodó.

25 Gyermekosztályon legalább 2.

26 Neurológián legalább 2. Pszichiátrián orvosonként és pszichológusonként 1.

27 Csak ott, ahol inkubátor van.

28 Kivéve gyermek és pszichiátria.

29 Ha az osztály nem egybefüggően szervezett, akkor osztályrészenként 1 berendezés.

30 1998. július 1. után induló kórháztervezésnél 18 m2.

31 Kórházban megvalósított technológiai rendszer függvénye.

2. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

A kórházakban, szakkórházakban, szakorvosi rendelőintézeti szakrendelőkben, egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál és szakambulanciákon működő egyes klinikai szakmák gép- és műszerellátottságának szakmai minimumfeltételei

1. Belgyógyászat

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
EKG, 3 csatornás11
ambuláns vérnyomás-monitor (ABPM)11
inhalátor2
kórtermi rtg.1
mikroszkóp1
mini Doppler1
pacemaker külső1
felső panendoszkóp*11
kolonoszkóp*1
ano-rektoszkóp*11
holter készülék1
infúziós pumpa3
mérleg11
24 órás pH-mérőrendszer*1
* Gasztroenterológia esetén.

2. Gyermekgyógyászat

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
EKG, 3 csatornás1
EKG, hordozható1
vércukormérő, refraktometriás21
infúziós pumpa2
inkubátor2
pulzoximéter1
apnoe alarm (csecsemőknél)1
gyógyszerporlasztó3
Astrup-készülék1 vagy El
csecsemőmérleg1/csecsemő kórterem1
magasságmérő11
otoszkóp1
mérleg1
gyomormosó/beöntő felszerelés11
vérmelegítő transzfúzióhoz1
felső panendoszkóp*1
kolonoszkóp*1
24 órás pH-mérőrendszer*1
* Gasztroenterológia esetén.

3. Sebészet

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
gyógyszerporlasztó készülék2
Doppler keringésvizsgáló11**
felső panendoszkóp1
rektoszkóp11
anoszkóp1
kolonoszkóp*1
elektrokoagulációs egység*1
24 órás pH-mérőrendszer*1
endoszkópos eszköz dezinficiáló automata*1
* Gasztroenterológia esetén, vagy ha nyelőcső, illetve colo-rectális tumor miatti műtéteket végeznek.
** Érsebészet esetén.

4. Szülészet-Nőgyógyászat

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
őrzőmonitor1
amnioszkóp2
Babydop11
Ctg.2
elektrokauter1
fejőgép1
infúziós pumpa2
kolposzkóp11
kriokauter felszerelés1
tokométer1
nőgyógyászati UH vizsgáló készülék11
vákuum extraktor felszerelés1
vákuum szivattyú1

5.Fül-orr-gégészet

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
operációs mikroszkóp1
operációs fúrógép1
laringoszkóp11
elektrokauter11
bronchoszkóp1
oesophagoszkóp1
szűrő-audiométer*11
tympanométer11
orr-endoszkópos szett1
portábilis szívó21
vizsgáló mikroszkóp1
* Audiológián süketkamra szükséges.

6. Szemészet

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
vízus vizsgáló egység21
dioptriamérő11
réslámpa (appl. tonométer)21
keratométer11
szemtükör61
binokuláris oftalmoszkóp11
hármastükör11
sciaszkóp készlet11
kancsalsági vizsgáló1
periméter1*
kryo-készülék1
oculopresszor1
operáló mikroszkóp1
tonométer11
szemészeti UH vizsgáló készülék1
* Nem szükséges, ha azonos városban lévő kórházi osztályon rendelkezésre áll.

7. Ortopédia

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
diadinamic1
Gipszelő-felszerelés:
gipszelőasztal11
gipszfűrész11
gipszvágó olló11
gipszkés11
gipszhajlító11
gipszpólya tároló11
Kirschner motor1
myotest szkóp1
rövidhullámú kezelő készülék1
mobil motoros szívó1
ultrahang terápiás készülék1

8. Urológia

a) Urológiai műtő speciális és egyéb műszerek nevei

laparatómiás műszertálca1
Speciális műszertálca:
hereműtéthez2
veseműtéthez2
prostata-hólyag műtéthez2
hasi sebészeti műtéthez2
érsebészeti műtéthez1

b) Urológiai diagnosztikai egység

belgyógyászati vizsgálóasztal1
urológiai vizsgálóasztal1
műszerelő asztal1
sterildoboz tároló + állvány2
immerziós sterilizáló rendszer1
műszermosó és tisztító rendszer1
jet pistol (endoszkópos műtővel közösen)1
steril endoszkóp tároló szekrény1
katéter szekrény1
sebészeti szívó1
UH diagnosztikai készülék1
uroflowméter1
sterilvíz filter (előszűrővel)1
vízlevételi szerelék6
hidegfényforrás1
fénykábel5
műszer trolley1
urethrocisztoszkóp diagn.6
társnéző1

c) Urológiai kötöző

belgyógyászati vizsgálóasztal1
kötözőasztal1
kötözőkocsi1
sebészeti szívó1
hőlégsterilizáló1
műtőlámpa1
műszermosó1
ledobó1
kézfertőtlenítő automata1
sterildoboz tároló és állvány1
katéterszekrény1
Műszertálca speciális tevékenységnek megfelelően:
urológiai "kötöző" doboz3
ált. sebészeti "kötöző" doboz2
"készenléti" doboz2
subclavia set2

d) Járóbeteg-ellátás

urológiai vizsgálóasztal1
sterildoboz tároló és állvány1
immerziós sterilizáló rendszer1
steril endoszkóp tároló szekrény1
kézfertőtlenítő adagoló1
katéter szekrény vagy fiók1
rtg. filmnéző szekrény1
vizsgálólámpa1
UH diagnosztikai készülék1
hidegfényforrás1
fénykábel2
műszerelő asztal1
urethrocistoszkóp, diagn.2

9. Reumatológia

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátás*Járóbeteg-ellátás*
extenziós készülék5
TENS4
UH terápiás készülék11
diadinamikus áram készülék11
szelektív ingeráram készülék11
* Önálló fizióterápiás egység elérhetősége legalább a településen belül szükséges.

10. Tüdőgyógyászat

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásTüdőgondozó
aerosol, kompresszoros, egyéni31
aerosol, UH, egyéni21
EKG, 3 csatornás1
EKG, 1 csatornás1
mobil mellkasi szívó3
Bronchológiai vizsgálóban:
bronchofiberoszkóp2
bronchoszkóp (merev csöves)1
endoszkópos fényforrás1
laringoszkóp2
Spirometriás vizsgálóban:
nyíltrendszerű spirográf nyomtatóval11
testpletizmográf1
CO2 diffúzió mérő1
He-analizátor1
vérgáz meghatározó1
mellkas rtg. átvilágító, átnézeti és rétegfelvételi berendezés1
filmelőhívó felszerelés1
filmnéző-szekrény1
rollfilm-leolvasó1

11. Bőrgyógyászat

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
Dermojet1
kvarclámpa11
nőgyógyászati vizsgálószék11
binokuláris mikroszkóp11
fagyasztó szekrény21
elektrokauter11
sötétlátóteres mikroszkóp11
dermatokirurgiai felszerelés1
Gram festő-felszerelés11
dermatoszkóp11

12. Pszichiátria

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
oftalmoszkóp1
tv és video1

13. Neurológia

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
szemtükör2/osztály1/orvos
EEG, 16 csatornás1
infúziós pumpa1
fecskendős infúzió adagoló1
gyógyszerporlasztó1
szelektív ingeráram készülék1
galvánáram készülék1
TENS1
UH készülék1
vízustábla11
kalibrált hangvilla érzésvizsgálathoz21
reflexkalapács1/orvos1/orvos
EMG készülék1

14. Gyermek és felnőtt infektológia

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
ágymelletti monitor2
binokuláris mikroszkóp2
EKG, 3 csatornás (mobil)21
infúziós pumpa8
inhalátor2
kézi lélegeztető (felnőtt, csecsemő és gyermek)1-1
melléküreg készlet2
spirométer1
rektoszkóp3
termosztát2
vér- és infúziómelegítő2
vérgázanalizátor1

15. Mozgásszervi rehabilitáció

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
elektromos gipszfűrész, -olló, -kés, -hajlító, 1-11-1
kerékpár ergométer11
3 csatornás EKG1
ingeráram készülék*1
UH készülék1
kerekesszék51
járókeret81
bot10 pár2 pár
mankó/könyökmankó10 pár2 pár
járókorlát11
gyakorló lépcső11
mérleg1
motoros szívó1
extenziós készülék3
előregyártott orthézis8
oxigénpalack1
tornatermi felszerelésszükséges
* Ha nincs központi fizioterápia.

16. Traumatológia

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
mobil rtg. készülék1
Gipszelő felszerelés:
gipszelőasztal11
gipszfűrész11
gipszvágó olló11
gipszkés11
gipszhajlító11
gipszpólya tároló11
ízületmozgató felső és alsó végtaghoz1-1

17. Kardiológia

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
Doppler-echokardiográf11
kerékpárergométer+12. elvezetéses EKG11
holter, komplett rendszer11
ágy melletti monitor: EKG+Nyomásmérés6
külső pacemaker1
infúziós pumpa16
defibrillátor11
EKG, 6 csatornás31
ABPM (ambuláns vérnyomás monitor)21
mini Doppler1
* A koronáriaőrző vonatkozásában az intenzív ellátás követelményei is!

18. Onkológia

A műszerek neveFekvőbeteg-ellátásJáróbeteg-ellátás
inhalátor1
lymphomat1
citológiai mintavevő pisztoly1
infúziós pumpa1
kolposzkóp11
gyógytornaszerekszükséges
elektrostimulátor1

3. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

A neonatológiai egység szakmai minimumfeltételei

A neonatológiai egység szervezetileg önálló. Elhelyezése a szülészeti osztályhoz kapcsolódik. A minimumfeltételek egy részének a kielégítése történhet a szülészeti osztállyal, illetve a kórház más osztályaival közösen. Ahol van gyermekosztály, a szakmai felügyeletet a gyermekgyógyász főorvos gyakorolja.

Az egység minimumfeltételei 20 ágyas, illetve évi 1000 szülésnél kisebb teljesítésű szülészeti osztályra vonatkoznak.

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
Helyiségek:
újszülött kórteremszükséges
tálaló1
eszközraktár1
tisztaruha tároló1
szennyesruha tároló1
takarítóeszköz tároló1
adminisztratív helyiség1
inkubátor fertőtlenítő helyiség1
osztályos vizsgálóhelyiség1
nővérmunkahely1
Felszerelés:
pelenkázóasztalkórtermenként 1
hőfokszabályzós csapteleppel ellátott fürdetőkádkórtermenként 1
hordozható inkubátor1
inkubátor3
reszuszcitációs felszerelés1
kékfény lámpa1
hőlégsterilizátor1
mérlegkórtermenként 1
3 fázisú mosogató1
újszülöttélesztő-asztal1
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
szakorvos, gyermekgyógyász-neonatológus2
képesített ápolók9 csecsemőápoló
III. SZAKMAI HÁTTÉR
Diagnosztikus háttér
laboratóriumszükséges, ügyelettel
rtg.szükséges, ügyelettel
UHszükséges, ügyelettel
Astrupszükséges, ügyelettel
EEGszükséges, elérhetőséggel

Az aneszteziológiai egység szakmai minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Helyiségek:
ügyeletes szoba: orvos és asszisztens számára1-1
helyiség az eszközök, gyógyszerek tárolására1
2. Gép-műszerpark
Altatógép, az alábbi tartozékokkal:1
légzőrendszerek3/gép
lélegeztető készülék1
voluméterek1
nyomásmérő1
altatógép monitorokSZ
oxigénkimaradásjelző1
a légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó1
Betegellenőrző monitorok:
EKG1
vérnyomásmérő1
pulzoximéter1
kapnométer*1/ műtő
Az újraélesztés eszközei:
defibrillátor1
ambu ballon lélegeztető1
laringoszkóp2
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK**
Aneszteziológus szakorvos***2
Aneszteziológus asszisztens****2
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív
terápiás háttér biztosítása
szükséges
* Ahol endoszkópos műtéteket végeznek.
** Intézetenként: 1 orvosvezető + 1 vezető asszisztens.
*** Teljes munkaidős aneszteziológiai munkahelyenként: 1 orvos.
**** Teljes munkaidős aneszteziológiai munkahelyenként: 1 asszisztens.

Az intenzív osztály szakmai minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Ágyszáma kórház össz. ágyszám 1%-a,
de minimum 4 ágy
2. Általános helyiségek:
mosdó hideg és meleg vízzelkórtermenként 1
zuhanyozó hideg és meleg vízzel10 ágyanként 1
WC, melegvizes kézmosással10 ágyanként és nemenként 1
tálaló1
tisztaruha tároló1
szennyesruha tároló1
anyagraktár1
adminisztratív helyiség1
takarítószer tároló1
3. Személyzeti helyiségek:
orvosi szoba1
nővérszoba1
személyzeti öltöző (hideg-melegvizes, WC)1
személyzeti fürdő1
személyzeti zsilip1
személyzeti WC, nemenként1
teakonyha1
személyzeti pihenő1
4. Szakmailag speciális helyiségek
gép-műszer tisztító1
technikai szoba1
5. Ápolási eszközök:
ülőszékágyanként 1
tolókocsi4 ágyanként 1
szoba WC4 ágyanként 1
ágyazó kocsi20 ágyanként 1
gyógyszerosztó kocsi1/oszt.
zárható gyógyszeres szekrényosztályon
kapaszkodóágyanként 2
antidekubitor matrac1/4 ágyanként
előkészítő kocsi2/osztály
6. Kórtermi felszerelés:
speciális ágyak száma4
asztalkórtermenként 1
etetőasztalszükséges
szekrény/rekeszbetegenként 1
paraván, elválasztó függönyszükséges
ruhatárolási lehetőségszükséges
7. Műszer-géppark:
ágymelletti betegellenőrző monitor, EKG, pulzus, vértelen vérnyomásmérési
lehetőség
1db/ágy
kapnométer (pCO2 mérési lehetőség)2 respirátoronként 1 db
pulzoximéter1db /2 ágy
testhőmérséklet folyamatos mérésének lehetősége1db /6 ágy
véres vérnyomásmérő1 db/6 ágy
perctérfogat meghatározó készülékszükséges
EKG regisztráló készülék, 3 csatornás1 db
lélegeztetőkészülék - magas tudásszintű1 db
lélegeztetőkészülék - közepes tudásszintű1 db/4 ágy
egyéni aerosol készülék1 db/4 ágy
respirométer1 db/4 ágy
kézi lélegeztető ballon1 db/4 ágy
taposó szívó1 db/osztály
mobil újraélesztési egység2 db/osztály
defibrillátor, hordozható1 db/osztály
pacemaker (külső)1 db/4 ágy
váladékszívó készülék, fali1 db/ágy
mellkasszívó készülék1 db/ágy
motoros fecskendő (perfusor)2 db/ágy
infúziós pumpa (infusor)1 db/ágy
vérmelegítő1 db/osztály
laringoszkóp2db/4 ágy
mobil rtg. készülék1 db
vérgázanalizátor1 db/osztály
haemoglobinométer1 db/osztály
K-Na koncentráció mérő1 db/osztály
vércukor meghatározó készülék1 db/osztály
centrifuga (asztali)1 db/osztály
mikrohematokrit centrifuga1 db/osztály
vér- és vérkészítményhűtő1 db/osztály
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Orvos (aneszteziológiai létszámon felül)első négy ágyra 2,
további négyágyanként 1
Egyéb egyetemi végzettségű:
klinikai mérnökEl
Főiskolai végzettségű:
diplomás ápoló1
gyógytornász4 ágy/1
dietetikus1
Szakképesített személyzet:
Szakképesített ápolókágyanként 3
(1 intenzív szakápoló, 2 ápoló),
de minimálisan 10 (4 intenzív
szakápoló, 6 ápoló)
Kisegítő: - betegszállító1
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarend:
orvosifolyamatos
ágymelletti ápolásfolyamatos
2. Diagnosztikus háttér:
rtg.M,Ü
UHM,Ü
általános laborM,Ü
patológiaEl
izotóp diagnosztikaEl
CTEl
3. Konzíliáriusi lehetőség:
belgyógyászM,Ü
neurológusEl
sebész, általánosM,Ü
kardiológusM,B
gyógyszerészM

M = szokásos munkaidőben. Ü = ügyelet is. B = behívható készenléti szolgálat. El = elérhető: a diagnosztikus (konziliáriusi) lehetőség (az igénylő intézményben vagy a beteg szállításával) 50 km-en belül elérhető.

4. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Általános sebészeti műtő minimumfeltételei

[43]
Műszerek neve
műtőasztal - általános feladatoknak megfelelően v.1
- speciális feladatoknak megfelelően
= lumbális kiemelési lehetőséggel (urológia)
= beépített v. mobil, cserélhető felsőrész rendszerrel (pl. traumatológia, ortopédia)
- levehető fej- és lábrész
- oldalsín a tartozékok számára
műtőlámpa - biztonsági áramforrással, fix, mennyezeti1
árnyékmentes
asztalonként 1 fő lámpa min. 50 000 lux
1 szatellit min. 20 000 lux
mélységélesség 20 cm
lámpafej magasság állíthatóság, legalább 50 cm
lámpafej dönthetősége, legalább 60 cm
műtőlámpa - mobil, gördíthető, állványos 2-4 égős1
központi (v. falon kívüli palackos) gázellátó1
- oxigén, szívás, sűrített levegő rendszerrel [3, 5, 7 bar (az utóbbi csak ortopédia,
ill. traumatológiai műtőbe)]
nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral1
műtéti észlelő EKG rendszer + monitor1
infúziós pumpa + állvány2
röntgen sebészeti mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer (trauma és ortopédia)1
nagyfrekvenciájú vágókészülék és elektrocoaguláló1
műszerasztal gördíthető (fékezhető)2
műszerelőasztal, sonnenburg (fékezhető)2
operatőri szék (karos, állítható)1
műszerasztal fix2
műtőzsámoly, kétlépcsős2
infúziós állvány, műtőasztalhőz csatlakoztatható3
sterildoboz tároló és állvány3
röntgen filmnéző szekrény1
vérkészítmény hűtő (központi műtőben közös)*1
vérkészítmény melegítő*1
sugárvédő ólomgumikötények3
defibrillátor1
motoros szívó1
izoláló állvány1
ledobó állvány1
* Központi műtőnél.

5. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Érsebészeti műtő speciális és egyéb műszerei

Műszerek neve
Általános sebészeti műszertálca1
Fogarty katéter készlet1
Érsebészeti tálca
- 2 db aortafogó
- 4 db ún. 120°-os szorító
- 4 db rugós kisérszorító (ún. bulldog)
- 3 db különböző méretű, igen finom hegyű, érvarrásra alkalmas tűfogó
- 4 db betétes hegyű, finom érvarráshoz szükséges csipesz
- 2 db önfeltáró
- érhurkoláshoz szükséges szalag, gumi, katéter
- 2 db öblítő kanül
- 1 db occlusios katéter
- gyűrűs stipper desobliterációs készlet 4-12 mm átmérőig, egyszerű és drótos betéttel
ellátott kivitelben (Vollmar)
- 1 db vena stipper drótkészlet
- 1 db drótos valvulotom set
- intraoperatív angiográfiára alkalmas berendezés
- 3 db vákuum szívó palack (Redon) és csőrendszere
2

6. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Traumatológiai műtő speciális és egyéb műszerei

[44]
Műszerek neve
extenziós műtőasztal + toldat1
sebészeti lupe - szemüveg1
arthroscopos diagnosztikai és manipulatív rendszer1
nagy csontsebészeti ÁO szett1
KFI szett1
DHS szett1
velőüregszegezési szett1
combnyak csavarozási szett1
fémkivevő szett1
fixateur externe rendszer minden méretben és nagyságban5
hasi beavatkozáshoz laparatómiás tálca bél- és gyomorvarrógép is1
thoracotomiás eszköztálca1
kézsebészeti eszköztálca1
craniotomiás alapfelszerelés elsődleges ellátáshoz1
érvarró felszerelés elsődleges ellátáshoz1
ér- és mikrosebészeti tálca1
endoprotetikai műszer és megmunkáló készlet posttraumas késői esetek ellátásához1
oscillációs fűrész2
pneu végtagvértelenítő2
reanimációs kocsi2
sebészeti motoros szívó2
műtői gipszelő kocsi2
úszólapos röntgenezhető kocsi1

7. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Ébredő-megfigyelő helyiség minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
mosdó hideg-meleg vízzel és kézmosás lehetőségével1
oxigénadagolási lehetőség palackból vagy központi ellátásbólágyanként
szívási lehetőség (központi vagy motoros)ágyanként
sűrített levegő (palackból vagy központi)ágyanként
1. G ép-műszer
EKG monitor1/2 beteg
EKG, 3 csatornás1
pulzoximéter1/2 beteg
vérnyomásmérő1/beteg
hőmérő1/beteg
defibrillátor1
ambu lélegeztető ballon1/2 ágy
laringoszkóp (teljes lapoc sorozattal)2
respirométer1
respirátor (alacsony tudásfokozatú)1/4 ágy, de min. 1
infúziós pumpa1/4 ágy, de min. 1
fecskendős pumpa1/4 ágy, de min. 2
vérgáz analizátorEl
vizsgálólámpa1
4. Egyéb
ágyak1/műtőasztal
tolókocsi (ülő-fekvő)1-1
zárható gyógyszerszekrény1
hűtőszekrény1
tiszta textil tároló1
szennyes ledobó2
vizeletes kacsa1/ágy
ágytál1/ágy
infúziós állvány1/ágy
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
aneszteziológus orvos1
aneszteziológus asszisztens vagy intenzív terápiás szakasszisztens1
beteghordó

8. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Az orvosi klinikai laboratóriumok szakmai minimumfeltételei

Az orvosi laboratóriumi diagnosztika szakszolgáltatási tevékenység. Az alapellátás személyzete által végzett laboratóriumi (jellegű) vizsgálatok nem tartoznak a jelen előírásba. Az egyes besorolási szinteken elvégezhető vizsgálatokat külön rendelet tartalmazza.

A) A laboratórium besorolása

KódVizsgálatszám/évMegjelenése
J1<50 ezerCsak járóbeteg-
ellátásban
Több háziorvosi rendelést kiszolgáló ún. "praxislaborató-
rium".
J2<200 ezerKis forgalmú járóbeteg-szakellátást kiszolgáló orvosi
diagnosztikai laboratórium.
J3>200 ezerNagy forgalmú járóbeteg-szakellátást kiszolgáló orvosi
diagnosztikai laboratórium.
FJ0Járó- és fekvőbe-
teg-ellátásban
Csak sürgősségi ellátást nyújtó laboratóriummal működő
intézmény. Nem sürgősségi szolgáltatását szerződés alap-
ján, egyéb engedélyezett laboratóriumban látja el.
FJ1<600 ezerJáró- és fekvőbe-
teg-ellátásban
Kis forgalmú kórházi, klinikai önálló laboratóriumi osz-
tály.
FJ2>600 ezerNagy forgalmú kórházi, klinikai központi laboratórium.
SCsak fekvőbeteg-
ellátásban
A (sub)speciális szakterületeket kiszolgáló, speciális szak-
értelmet és felkészültséget igénylő laboratórium, mely
forgalmi adatok alapján FJ1 (FJ1/S) vagy FJ2 (FJ2/S)
részlegként, illetve önálló szervezeti egységként (S) is
szerveződhet.

B) Minimumfeltételek

J1J2J3FJ0FJ1FJ2
I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Helyiségek
alapterület[6]>30 m280 m2>130 m2>60 m2>250 m2>400 m2
adminisztráció11111
betegváró aszükséges
raktár11111
beteg WCa (kétnemű)SZSZSZSZSZ
személyzeti WC (előtérrel)111112
orvosi szoba1112
ügyeleti szobaSZaSZaSZa11
személyzeti öltözőa (hideg-meleg vizes zuhany)szükséges
tartózkodó11111
J1J2J3FJ0FJ1FJ2
takarítószer-tároló111111
szennyesruha-tároló111111
hűtőszoba≥ 8 m2
2. Felszerelés
vérvétel helyén vérvevő szék és ágy1-1
3. Gép-műszerpark
centrifuga135288
denzitometer
elektroforézis berendezés
hematológiai automata min. 8 paraméter11111
hematológiai automata min. 18 paraméter1
mélyhűtő1111
hűtőszekrény122235
ionmérő (Na/K)11222
kémiai automatab22222
kinetikus fotométer (340-680 nm) therm. küv.
blokk.
111111
koagulometer11111
luminométer vagy ELISA leolvasó11
mikrohematokrit centrifuga112222
mikroszkóp c113123
nephelométer1
ozmométer1
pH mérő11111
szárítószekrény11112
termosztát (szab. hőmérsékletű)1112
vérgázanalizátor a111
vízdesztilláló, v. víztisztító ioncserésa11111
4. Egyéb
írógép111111
PC135258
helyi labor hálózat1111
telefon/fax
városi111122
országos111111
J1J2J3FJ0FJ1FJ2
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. Egyetemi diplomás
összesen112[1]1[1]2[1]≥ 4[3]
orvos50%50%
laboratóriumi szakvizsgával112112
2. Laboratóriumi asszisztens23[2]5[2]5[2]7[2]20[4]
3. Segédasszisztens11111
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarend
munkaidőbenxxxxxx
ügyelet, behívóxx[5]
ügyelet, bennalvóxx
2. Egyéb feltételek
a szinten el nem végezhető minták szakszerű tá-
rolása és továbbítása
szükséges
zárt vérvételi rendszerszükséges
külső minőség-ellenőrzésben való rendszeres
részvétel
szükséges
minőségügyi kézikönyv elkészítéseszükséges

Jelmagyarázat:

1 100 ezer vizsgálat/év/fő maximálisan

2 30 ezer vizsgálat/év/fő maximálisan

3 és 4 Egy telephelyes kórház esetében: 125 ezer vizsgálat/év/diplomás,

30 ezer vizsgálat/év/asszisztens;

több telephelyes kórház esetében: 100 ezer vizsgálat/év/diplomás,

30 ezer vizsgálat/év/asszisztens.

5 A kizárólagosan krónikus ágyakat üzemeltető intézménynél: csak behívható ügyelet.

a Egyéb szervezeti egységekkel közös is lehet, alapterületi adatok a betegforgalomnak és technológiának megfelelően.

b A kémiai automaták minimálisan szükséges összesített kapacitásának (vizsgálat/óra) kiszámítása:

Ezt a vizsgálat/óra számot tetszőleges arányban meg lehet osztani különböző analizátorok között, azonban minimálisan 2 készülék szükséges (ezáltal a napi rutin 4 óra tiszta analizátoridővel elvégezhető, és minimálisan egy háttérkészülék is rendelkezésre áll üzemzavar esetére).

c Legalább 1 mikroszkóp fáziskontraszt feltéttel, ha thrombocyta számolásra alkalmas haematológiai automata nem működik. Részmunkaidőben foglalkoztatott is lehet.

6 Alapterületi megoszlás az alkalmazott technológia szerint.

A mikrobiológiai laboratóriumok szakmai minimumfeltételei

A) A MIKROBIOLÓGIAI LABORATÓRIUMOK BESOROLÁSA

I.Orr-, torok-, vizeletminták hemokultúrák aerob bakteriológiai és mikológiai tenyésztése, szerológiai gyors-
diagnosztika, egyszerű parazitológiai vizsgálatok (pl. féregpete, trichomonas)
II.Klinikai vegyes anyag aerob, anaerob tenyésztése, szerodiagnosztika, tojásoltás, szöveti parazitózisok diagnosz-
tikája
III.Mint a II. szint, enterális anyag bakteriológiai diagnosztikája és szövettenyészetet használó diagnosztika
IV.Országos intézetek, egyetemek, referencia laboratóriumok meghatározott, regionális/országos feladatokat
ellátó egységei

B) SZAKMAI MINIMUMFELTÉTELEK

A laboratóriumi szintek
I.II.III..IV
I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Általános helyiségekLehet közös a laboratóriumi diagnosztika egyéb egységeivel
Raktár1
2. Személyzeti helyiségekLehet közös a laboratóriumi diagnosztika egyéb egységeivel
Orvosi szoba1
Személyzeti öltöző1
Személyzeti fürdő1
Személyzeti WC2
3. Speciális helységek
EgységVizsgálati anyagszám/évAlapterület (m2)
Bakteriológia, enterális labor<25000
25000-50000
50000-75000
>75000
50
70
90
100
Bakteriológia, klinikai vegyes labor<10000
10000-20000
20000-30000
>30000
20
30
50
100
Szerológia<5000
5000-10000
10000-20000
>20000
10
15
25
40
Táptalajkonyha és mosogató<20000
20000-30000
30000-60000
>60000
20
20
70
100
Fágdiagnosztika<1000
1000-5000
>5000
15
20
30
Parazitológia<7000
7000-14000
14000-30000
>30000
15
30
60
120
Mikológia<2000
2000-5000
>5000
15
15
30
Közvetlen vírus/~ Ag kimutatás<5000
>5000
15
25
Vírusizolálás1-500045
Molekulárbiológiai labor (IV. szint)1-500025
Iroda és anyagátvétel<30000
30000-60000
>60000
15
25
40
Gép-műszerpark
MegnevezésBakteriológia és mikológiaParazitológiaVirológiaFág és
egyéb
tipizálás
Szeroló-
gia
BesorolásIII-IV.[1]II.I.III-IV.II.I.III-IV.II.I.
Termosztát3[4]
vízköpenyes332211[4]22---
szoba1-----1----
CO 2 automata1[1]1[1]----2----
Anaerob termoszt.1[2]1[2]---------
Mikroaerofil, szivattyúval2----------
Légszivattyú1--------1[4]-
Vízfürdő211111[4]1111-22
Hűtőszekrény
600 l 322111-2--1-
120 l442331-3214
Mélyhűtő -20°C11-11-32112
Mélyhűtő -70°C1-----1----
Szoba1[3]-----1----
Autokláv3221[4]1[4]1[4]11[4]1[4]-1[4]
Táptalajolvasztó2111[4]1[4]1[4]---1[4]-
Táptalajkészítő kiöntő
automata
1----------
Hőlégsterilizáló211111[4]11[4]1[4]-1
Víz-ioncserélő v. desztilláló1[4]1[4]1[4]1[4]1[4]-11[4]1[4]1[4]1
Centrifuga221221[4]1111[4]1
Centrifuga gyors hűthető------1--1-
Mikrocentrifuga hűthető1-----1--1-
Mosogató automata1[4]--1[4]1[4]-11[4]1[4]1[4]-
pH mérő
elektromos1[4]1[4]-1[4]1[4]1[4]11[4]1[4]1[4]1
komparátor1-----1----
Mérleg, analitikai1[4]1[4]11[4]1[4]-211-1
Mérleg, egyéb2[4]1[4]11[4]1[4]-111--
Mikroszkóp
fény22132111---
fáziskontraszt11-11-1----
telep(sztereo)11---------
fluoreszcens1[4]--1[4]--11---
inverz------11---
Agglutinoszkóp1---------1
ELISA teljes felszerelés1[4]--1[4]1[4]-1[4]1[4]1[4]-1
Számítógép1--11-1111-
Lamináris box, biohazard1-----2111[4]-
Fagyasztva szárító------1---
Jégkészítő------1--1-
PCR-hez ciklustermosztát1[4]-----1----
Elektroforézis rendszer1-----1--1[4]-
Gélfényképező felszerelés1[4]-----1--1[4]-
Kémcsőkeverő111---21-11
Mágneses keverő------2--1-
Vacuumpumpa + membrán
szűrő
------1----
Denzitométer1--------1[4]-
Fágozógép---------1-

Jelmagyarázat

1 Helyettesíthető szivattyúval és CO2 palackkal felszerelt evakuálható termosztáttal.

2 Helyettesíthető anaerob edényekkel.

3 Helyettesíthető ennek megfelelő hűtőkapacitással.

4 Lehet a parazitológiai és/vagy a virológiai laboratóriuméval közös készülék.

II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Laboratóriumi vizsgálat típusaVizsgálati anyag/évMikrobiol.
szakorvos
Orvos
vagy egyéb
diplomás
AsszisztensSzakasszisz-
tens vagy
technikus
Egyéb
Bakteriológia
enterális labor<250000,512-2
25000-50000113-2
50000-7500011-25-3
>75000137-3
klinikai vegyes labor<100000,512-1
10000-2000011311
20000-3000012422
>3000012542
Szerológia<50000,50,21-1
5000-100000,50,21-1
>100001-111
Táptalajkonyha és mosogató<20000--1-1
20000-30000--1-1
30000-60000--213
>60000--316
Fág- és egyéb tipizálás<10000,50,52-1
1000-500011111
>500012212
Parazitológia<70000,50,12-1
7000-140000,512-1
14000-3000012312
>3000013611
Mikológia<20000,50,51-1
2000-50000,512-1
>500011211
Közvetlen vírus/~ Ag kimutatás<50000,5-111
>50001-121
Vírusizolálás1-500011211
Molekulár-biológiai lab.11
Iroda és anyagátvétel*<30000----1
30000-60000----2
>60000----3
* Az egész laboratóriumra vonatkozóan.
III. SZAKMAI KÖRNYEZETI.II.III.IV.
Munkarend:++++
Ügyelet (Bakteriológia munkaszüneti napokon)+++
Egyéb feltételek
- Vizsgálati szinten el nem végezhető minták szakszerű tárolása
és továbbítása
+++
- Külső minőség-ellenőrzésben való részvétel++++

Tbc-tenyésztő laboratóriumok minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEKKevesebbTöbb
mint évi 10 000 anyag
1. Helyiségek:
raktár1
2. Személyzeti helyiségek
orvosi szoba1
öltöző1
fürdő1
WC1
3. Speciális helyiségek
laboratórium1
táptalajkonyha1
mosogató1
iroda1
fertőtlenítő1
vegyi elszívófülke1
termosztát szoba1
rezisztencia vizsgálat végzése esetén1
4. Gép-műszerpark
termosztátok2
hűtőgép1
táptalajalvasztók1
hőlégsterilizáló1
vízdesztilláló (ha nem vásárolt a víz)1
centrifuga1
tára mérleg1
mikroszkóp1
biohazard laminaris boksz1
vízsugaras kémcsőtisztító1
autokláv2
kvarc- vagy germicidlámpa1
rázógép1
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK10 000/év20 000/év30 000/év
orvos1 vagy más diplomás, orvosi felügyelettel
laborasszisztens*235
segédmunkaerő245
* Rezisztenciavizsgálat végzése esetén 1000 vizsgálatonként + 1 asszisztens.

A radiológia, UH, CT és MR diagnosztika szakmai minimumfeltételei

A) Az osztályok besorolása

Az osztályok
R1R2R3 és I1R4 és I2R5 és I3
ababcababab
1. Jelölése
a kórház ágyszáma200<470200<800<470<1200<800<1800<1200
alapszakma+++
kisszakma<3
SzRI óra<17<17<35<35<35<35
2. Ellátható feladat+
natív síkfelvétel+
lineáris elmosású réteg+
urográfia+
egyéb kontraszt vizsgálatok+
átvilágítás+
hasi UH vizsgálatok+
perifériás doppler vizsgála-
tok
+
UH vezérelt biopsziák és in-
tervenciók
+
CT, MR vizsgálatok+
izotópdiagnosztikai alapel-
járások
+

R-S típusú radiológiai osztály: speciális országos intézetek, egyetemi klinikák radiológiai osztályai és izotóposztályai. Ezen intézmények, ha területi feladatot is ellátnak, akkor a megfelelő méretrendű intézményekre vonatkozó adatok érvényesek azzal, hogy ezen számok kiegészülnek az oktatási, képzési és továbbképzési feladatokból adódó többlettel.

B) Szakmai minimumfeltételek osztály kategóriánként

[45]
MinimumfeltételekR1R2R3R4R5
I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Szakmai helyiségek
alapterület>200 m2>280 m2>380 m2>680 m2>750 m2
vizsgálóhelyiség vetkőzőfülkével12345
angiográfiás vizsgáló előkészítővel*11
CTvizsgáló, előkészítő, operátorhelyiség*11
MR vizsgáló előkészítő, operátorhelyiség*11
UH vizsgáló helyiség11233
* CT és MR önálló munkahely számára
[46]
MinimumfeltételekR1R2R3R4R5
sötétkamra, előtérrel11122
leletező*11223
konferenciaszoba*111
recepció, archívummal*11111
raktár*11111
váróhelyiség*11111
betegfektető*11111
orvosi szoba*11111
ügyeletes orvosi szoba*112
személyzeti tartózkodó111
2. Általános helyiségek
beteg WC csoport*22222
személyzeti öltöző (+WC, zuhany)*11111
3. Gépek, műszerek
röntgen generátor
30 kW12111
50 kW234
angiográfiás 70 kW1
vizsgáló szerkezet
1. változat
motorosan dönthető átvilágító szerkezet célzott
felvételi szerkezettel
11234
min. 9''-os képerősítő - tv-lánc11134
Bucky-asztal legalább egy rétegfelvételi lehető-
séggel
12344
fali Bucky-állvány11222
normál fordulatú röntgencső mélységi sugárrekesszel23466
2. változat
távvezérlésű, átvilágítási és felvételi célra11112
12''-os képerősítő gyors fordulatú röntgencső,
mélységi sugárrekesz (darabonként 1 átvilágító
szerkezet, és egy Bucky-asztal helyett)
11222
angiográfiás szerkezet1
lapfilmváltó1
nagynyomású fecskendő1
DSA technikára is alkalmas képfeldolgozás1
defibrillátor*, 6 csatornás EKG11
lélegeztető készülék oxigénellátással*11
* CT és MR önálló munkahely számára
MinimumfeltételekR1R2R3R4R5
nyákszívó berendezés*11
CT, MR berendezés11
lézerkamera*11
sugárvédelmi eszközök*
védőülés, védőállás11122
ólomgumi kötény2351012
ólomgumi kesztyű224810
gonádvédő és egyéb ólomtakarások11111
felvételi kazettakészlet fóliákkal11111
nagyteljesítményű előhívó automata vízszűrővel122
film betöltő száraz asztal11111
biztonsági fényű világítótestek a sötétkamrában11111
adatráfényképező11111
UH diagnosztikai berendezés B scan, lineáris és
konvex fejjel
11122
színes doppler vizsgálatra is alkalmas készülék111
intenzív ellátáshoz szükséges gyógyszerek*ElElSZSZSZ
fecskendők, tűk*ElElSZSZSZ
f/f video printer (és/vagy) multiformat kamera11111
képmagnó11
hárommezős nézőszekrény*11455
magazintáras nézőszekrény112
archiváló bútorzat*11
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. orvos126812
radiológus szakorvos*12458
szakorvos jelölt234
2. egyéb diplomás (klinikai mérnök)11
3. asszisztens
röntgenasszisztens*25121822
röntgenműtős asszisztens23
CT, MR operátor*23
4. egyéb
betegszállító*11123
III. MUNKAREND[1]munkaidő + bennalvó ügyelet

* CT és MR önálló munkahely számára is.

a Érvényes szabvány szerint MSZ 824/1993.

Nukleáris medicina szakmai minimumfeltételei

[47]
IN VIVO DIAGNOSZTIKAI-1I-2I-3
I. TÁRGYI FELTÉTELEK Megjegyzés
1. Szakmai helyiségek
vizsgálóhelyiség135
meleglabor előtérrel1
dekontamináló hulladéktároló1
mérőszoba 112
izotóp beadó1
leletező12
recepció1
archívum1
raktár1
fenti összes alapterület m2-ben:100160250
elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára1
önálló betegváró helyiség 21
2. Általános helyiségek
beteg WC 1, 312
orvosi szoba szakrendelőszerűen berendezve12
nem-orvos diplomás szoba1
tartózkodó1
személyzeti öltöző, WC, zuhanyozó1
3. Gépek, műszerek, berendezések
SPECT (teljestest lehetőséggel) 412
gamma-kamera (planár) adatfeldolgozóval 5122
állódetektoros mérőhely1
osteodensitometriás műszerEl
izotóp aktivitás-kalibrátor1
üreges mérőhely spektrométerrel1
hordozható dózisteljesítmény-mérő 61
izotóptároló (hűtőszekrénybeli is)1
izotópbontó asztal ólomüveggel1
vegyi fülke vagy kesztyűs kamra 71
freccsenésmentes mosogató1
aktív hulladék tároló1
kromatográfiás felszerelés1
általános labor és manipulációs eszközök1
filmhívási lehetőségEl
nézőszekrény 81
sugárvédelmi eszközök
ólomgumi kötény 1123
ólom fecskendő tartó 1579
dekontaminációs készlet1
újraélesztési felszerelés (akut tálca) 91
statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó12
a labor teljes területe m2-ben170300400
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. Orvos (1)0,523
izotópdiagnoszta szakorvos0,52
2. Nem orvos diplomás
fizikus v. mérnök v. informatikus0,51
radiofarmakológus (gyógyszerész, vegyész)0,51
3. Izotóp asszisztens (1)369
szakképzett (1)257
szakasszisztens (1)123
4. Egyéb
Betegszállítási lehetőség (folyamatosan)szükséges
III. MUNKARENDmunkaidőben"

I-1: Alaplaboratórium. Városi kórházakban működő izotóp laboratórium.

I-2: Megyei és fővárosi területi-vezetőfeladatot ellátó kórházak laboratóriuma.

I-3: Országos regionális feladatot ellátó izotóp laboratórium.

A fenti minimum feltételek csak a betegellátó tevékenységre vonatkoznak. Egyetemi önálló (központi) izotóp laboratórium esetében az I-3 feltételek mellett, országos intézetek izotóp laboratóriuma esetében az I-2 feltételek mellett az oktatási, illetve szakmai többlettevékenységhez diplomás többletmunkaerő és infrastruktúra is szükséges. A területi ellátásra nem kötelezett laboratóriumok esetében a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium egyedi véleménye érvényes. Pajzsmirigybetegek komplex ellátásával is foglalkozó izotóp laboratóriumban a pajzsmirigy UH vizsgálatára alkalmas készülék (aspirációs citológiai mintavételi lehetőséggel) is biztosítandó.

Megjegyzések

1 I-2-ben, ha a kórház ágylétszáma 1200 felett van: az I-3 feltételek szükségesek.

2 Betegforgalomtól függő alapterület, fektetési és tolókocsi beállási lehetőséggel.

3 Melegvizes kézmosási lehetőséggel.

4 I-3-ban az egyik SPECT "kétfejes" legyen.

5 Két planár gamma kamerából az egyik lehet mobil típusú is.

6 Ha a dózis-teljesítménymérő felületi szennyezettség mérésre nem alkalmas, külön felületi szennyezettség mérő műszer is szükséges.

7 I-2 és I-3 esetében laminar flow is kell.

8 I-2-ben és I-3-ban hárommezős. 9 Kardiológiai vizsgálatok esetén többcsatornás EKG és defibrillátor is szükséges.

HA AMBULÁNS RADIOIZOTÓPOS TERÁPIA IS VAN:

Csak olyan in vivo munkahelyen végezhető, ahol legalább az I-2 minimumfeltételek megvannak, és azokon túlmenően az alábbi feltételek is biztosítottak:

- a radiofarmakon más betegek egyidejű jelenléte nélküli beadási lehetősége,

- folyamatos akusztikus szintkijelzésű, telepített dózis-teljesítménymérő monitor,

- elkülönített helyiség biztosítása a kezelt betegek részére a radiofarmakon beadása napján,

- két beteg WC egység (összesen),

- megfelelő (endokrinológiai, illetve onkológiai) ellátást nyújtó fekvőbeteg osztályos háttér.

IN VITRO IZOTÓPDIAGNOSZTIKAABC
I. TÁRGYI FELTÉTELEKMegjegyzés
1. Szakmai helyiségek
mintaátvevő és vérvételi helyiség1KK
feldolgozó helyiség11K
mérőszoba11K
adminisztráció1KK
raktár1KK
hulladéktároló1KK
archívum1KK
2. Általános helyiségek
orvosi szoba1KK
tartózkodó1KK
személyzeti WC, zuhanyozó1KK
3. Gépek, műszerek, berendezések
többdetektoros gamma counter on-line kiértékelővel111
PC labordiagnosztikai és betegstatisztikai rendszerrel11K
automata mosórendszer11K
hűthető centrifuga11K
termosztát11K
horizontális rázóberendezés11K
hűtőszekrény (min. 120 liter)22
mélyhűtő (min. 120 liter)1112
automata pipetta133
falikaros kézmosó11K
felületi szennyezettségmérő1K1
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. Diplomások
orvosRRR
nem-orvos diplomás fizikus/mérnökRRR
2. Asszisztensek1222
izotóp- v. labor asszisztens222
izotóp v. klinikai labor szakasszisztens111

Az in vitro izotópdiagnosztikai tevékenységet végző laboratórium háromféle szervezeti formában működhet. Ezek:

A: csak in vitro izotópdiagnosztikát végző önálló laboratórium,

B: in vivo izotópdiagnosztikai tevékenységet is végző munkahely keretében,

C: klinikai labortórium részeként.

Rövidítések:

K: közös az egyéb (az in vivo izotópdiagnosztikai vagy a klinikai laboratóriumi) tevékenységet végző munkahellyel.

R: részfoglalkozásban.

Megjegyzés: 1: évi 20 000 feletti vizsgálat esetén eggyel több.

A patológiai szakma minimumfeltételei

I.II.III.
Egyetemi
intézetek
Országos
intézetek
Megyei
kórházi
Fővárosi
kórházi
Városi
kórházi
I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Helyiségek, alapterületekm2-ben
1.1. Prosectura
vizesblokk25
irodahelyiség2518
formalinos anyagraktár10
elkülönített indítóhelyiség12
szervmaradvány tároló10
fedett halottszállító-gépkocsi beálló15
boncmesteri szoba és mellékhelyiség20
halottbemutató helyiség10
hozzátartozók fogadására szolgáló helyiség külön bejárattal1510
bonctermi raktár takarítószerek, fertőtlenítő, textília1010105
boncterem (kb. 60m2) db asztal42332
tetemhűtő előtérrel4010205024
1.2. Laboratóriumok
szövettani laboratóriumok2x 252x 20
immun- és enzimhisztokémiai labor20201818
elektronmikroszkópos laboratórium és előkészítő25
indító helyiség181810
citológiai laboratóriumok2018
DNS image analízis helyiség120
szövettani és citológiai tároló503012
kéziraktár, takarítószer raktár stb.202010
fotólaboratórium20
1.3. Adminisztrációs helyiségek30
1.4. Szociális helyiségekm2
öltöző, zuhanyzó, WC40
teakonyha tartózkodó25
1.5. Orvosi munkahelyek
főorvosi dolgozószoba mellékhelyiségekkel1815
orvosi dolgozószobák mellékhelyiségekkelorvosonként
vezető assziszt. szoba, mellékh.egységben szükséges
leletező303018
konferenciaterem és könyvtárszükséges
2. Gép-műszerpark
automata beágyazó asztal222
boncasztal4332
centrifuga, citocentrifuga1 + 11 + 11
citologiai festőautomata110
I.II.III.
Egyetemi
intézetek
Országos
intézetek
Megyei
kórházi
Fővárosi
kórházi
Városi
kórházi
diktafon1 db / orvos és 1 db / adminisztrátor
diszkussziós mikroszkóp vagy nagy felbontóképességű színes
monitor
1
DNS image analízis berendezés10
elektronmikroszkóp10
fax111
fedőautomata110
fertőtlenítő berendezés111
festőautomata111
fénymásoló211
fluorescens mikroszkóp110
fotómikroszkóp211
tetemszállító kocsi332
hűtőszekrényszükség szerint
in situ hibridizációhoz munkakamra110
írógép (computer)1 db/orvos és 1 db/adminisztrátor
kryostat2221
makrofotó berendezés (asztal, állvány)1
mikrohullámú készülék2111
mikroszkóp1 db/orvos és 1 db/citológus előszűrő asszisztens
mikrotom1/2500 eset
paraffinos kiágyazó2221
súroló vízfelszívó berendezés1
szövettani indító asztal elszívóval1
thermostat szekrény2221
ultramikrotom1
vetítő21
vibrációs bonctermi csontfűrész1 db/asztal
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
szakorvos1/2000
biopsia
1/3000
asp. cit.
1/20000
citológia
1/3500
biopsia
1/3000
asp. cit.
1/20000
citológia
1/3500
biopsia
1/3000
asp. cit.
1/20000
citológia
nem szakorvos1/150
boncolás
1/200
boncolás
32
szövettani asszisztens1/3000 blokk33
citológiai technikai asszisztens1/15000 eset11
citológiai előszűrő asszisztens1/7000 eset22
boncmester, boncsegéd232
fotós10
III. MUNKARENDmunkaidőben

9. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Sugárterápia/sugárfizika (gép-műszer minimumfeltétele)

Intézmény típusa123
Betegszám<15001500-2250>2250-3000
A műszer neve
Besugárzó berendezések
Kobaltágyú[1],[2]111
Lineáris gyorsító[1]
- kis energiás (6MV)[2]11
- nagyenergiás (Emax ≥ 18MV + elektron)112
- multileaf kollimátor011
- gyorsító speciális feladatokra[3]001
SzimulátorSZSZSZ[4]
Afterloading[5]SZSZSZ
CT[6]HHH
Ortovoltos röntgen111
Felületi röntgen111
Filmhívó automataJ11
Betegrögzítő berendezések[7]SZSZSZ
Sugárfizikai műszerek, programok
Besugárzás tervező rendszer
- üregi kezelésekhezSZSZSZ
- külső besugárzáshozSZ[8]SZ[8]SZ8
Record & Verify rendszer[9]JSZSZ
Számítógép vezérelt vízfantomSZSZSZ
- különböző ionizációs kamrákkalSZSZSZ
- sokcsatornás detektorralJSZSZ
Szekundér sztenderd dozimetriai rendszerSZSZSZ
Használati dózismérő megavoltos készülékenként[10]SZSZSZ
Humanoid fantomJSZSZ
Termőlumineszcens dózismérő rendszerJSZSZ
Sokcsatornás dózismérő a besugárzások ellenőrzésére
- külsőJSZSZ
- és b első sugárzáshozJSZJ
Lézer vagy CCD denzitométerJSZSZ
Legalább ötpontos mezőellenőrző dózismérőSZSZSZ
Automata blokk-kivágó-JSZ
Hordozható vízfantom
- kalibráláshoz, összehasonlító méréshezSZSZSZ
Sugárvédelmi műszerSZSZSZ

J = Javasolt SZ = Szükséges H = Hozzáférés szükséges.

Az alap orvosképzést nyújtó egyetemeknek a 2. csoport műszerezettségével kell rendelkeznie.

1 12 órás üzemeléssel 750 beteg/készülék.

2 A kobaltágyú helyett lehet kisenergiás gyorsító Emax ≥ 6MV.

3 Évi 2500 betegszám fölött jöhet szóba, típusa az elvégzendő feladattól függ.

4 3 darab megavoltos készülék felett második szimulátor indokolt lehet.

5 Afterloading készülék teleterápia nélkül nem üzemelhet.

6 A szükséges napi óraszám: új betegek száma/250/4 (negyed óra/beteg). A 2., 3. kategóriában a tervező rendszerrel hálózatba kötve.

7 Megavoltos készülékenként 1-1 készlet, + 1 készlet a szimulátorhoz.

8 A második csoportban két munkahely javasolt, a 3. csoportban két munkahely szükséges. A speciális feladatokra (pl. 3D tervezés, sztereotaxia stb.) külön munkahely javasolt.

9 A besugárzástervező rendszer(ek) a terápiás készülék(ek), és a szimulátor(ok) összekötésével, és a képek (pl. CT, MR, on-line mező ellenőrző rendszer) hálózaton történő átadásával.

10 Gyorsítóknál fixen beépítve.

11 Gyorsítóknál szükséges.

A kórházak orvosfizikus létszámszükséglete

Intézmény típusa123
Betegszám (sugárterápia)<15001500-2250>2250
A sugárterápiára szükséges létszám91214
Ebből szakképesített orvosfizikus[1]456
Sugárvédelmi szolgálat[2]Hatályos NM
rendelet szerint
Hatályos NM
rendelet szerint
1
Röntgendiagnosztika QA/C-hez szükséges létszám246
Ebből szakképesített orvosfizikus[3]123
Izotópdiagnosztikára szükséges létszámSZSZSZ
Ebből szakképesített orvosfizikus[4]SZSZSZ

Megjegyzés:

[1] Változatlan összlétszám mellett, a szakképesítéssel rendelkező fizikusok száma lehet magasabb.

[2] Szakképesített fizikus alkalmazása csak nagy forgalmú intézményekben, illetve az egyetemeken indokolt. A sugárvédelmi szolgálat vezetője és helyettese célszerűen a Sugárfizika vezetője és helyettese.

[3] 500 ezres populációhoz egy fizikus, figyelembe véve, hogy a WHO 644(14) szerint 1 millió lakoshoz legalább 2 megavoltos készülék.

[4] A szakképesítéssel rendelkező orvos-fizikus létszám a készülékek és a vizsgálatok száma szerint. Az általános irányelvek a következők (az adatok teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikust jelölnek):

1 gammakamera 0.5

5000 vizsgálat/év 0.5

500 évi dinamikus vizsgálat fizikus által végzett jelentős adatfeldolgozással 0.25

250 PET vizsgálat/év 0.25

50 izotópkezelés/év 0.25

A szükséges fizikus létszámot a részadatok összegzése adja. Minden osztályon legalább 1 izotópdiagnosztikai tapasztalatokkal rendelkező orvos-fizikusnak kell lennie. Ha az osztály izotópterápiát is végez, akkor minimum két szakképesítéssel rendelkező orvosfizikusra van szükség.

Egyéb berendezésekre (pl. számláló berendezések, egésztest számláló) külön létszámot kell biztosítani.

A második és további kamerához szükséges fizikus létszám 0.2-vel csökkenthető, ha azokkal döntően csak statikus vizsgálatot végeznek.

Az egyes készülékekhez szükséges fizikus létszám 0.1 fővel csökkenthető, ha a szervizzel és a javítással megbízott személyek nem tartoznak a sugárfizikusok felügyelete alá.

A sugárterápiás centrum személyi feltételei diplomások és asszisztensek alapján[a]

SzemélyzetMegjegyzésStátuszok száma (telj. munkaidőben)
onkoradiológus200-250 új betegre1
terápiás asszisztensb
vezető asszisztensközpontonként1
asszisztenscmegavoltos készülékenként2
asszisztensdbrachyterápiára1
szimulátoronként1
ortovoltos készülékenként1
szakképzett orvos-fizikus400 új betegre1
egyéb sugárfizikai személyzete300 új betegre1

Megjegyzések:

a Az adatok 40 órás munkahétre vonatkoznak (a létszámba az ambulancia és a brachyterápia is beleértendő). A normatíva nem tartalmazza a fekvő osztályhoz, az adminiszrációs, az oktatási, és tudományos munkához szükséges létszámot.

b Az angol "radiographer"-nek megfelelő munkakör.

c Legalább 1 évi 150 betegenként.

d A kezelések számától függően. A röntgenasszisztens és műtős együtt, a személyzet a manuális kezeléseket is ellátja.

e Idetartozik a szakképesítéssel még nem rendelkező orvos-fizikus, a főiskolai végzettségű asszisztens (az angol "dosimetrist" ekvivalense) és a technikus.

Művese Állomások Minimumfeltételei

[48]
CentrumDe-centrumSzatellita
I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Kezelőhelyszám:
- acut ellátásnálmin. 1 helymin. 1 hely-
- gyermekellátásnálmin. 2 helymin. 2 hely-
- fertőző ellátásnálmin. 3 helymin. 3 hely-
- ált. ellátásnálmin. 4 helymin. 4 helymin. 4 hely
2. Általános helyiségek:
akut kezelőhelyiség (10 m2/kezelőhelyenként)[1]11-
kezelőhelyiség (8 m2/kezelőhelyenként)
(HCV pozitív betegnek külön gépek)111
váróhelyiség111
nemek szerinti elkülönített öltöző111
betegek részére zuhanyzó (nemek szerinti elkülönített)111
adminisztrációs helyiség - hosstes pult111
teakonyha111
fogyóanyag raktár111
klímaberendezés (komfort klíma)SZSZSZ
ágytálmosó, v. egyszerhasználatos ágytál megsemmisítő111
szennyes ruha tároló111
tiszta ruha tároló111
takarítószer tároló helyiség[1]111
CentrumDe-centmmSzatellita
szeméttároló111
veszélyeshulladék tároló111
3. Személyzeti helyiségek:
állomásvezető részére főorvosi szoba (WC, zuhanyzó ajánlott)111
orvosi szoba (WC, zuhanyzó)11A
főnővéri szoba111
személyzet részére elkülönítésben fekete-fehér öltöző111
nővér tartózkodóAAA
személyzeti zuhanyzó (nemek szerinti elkülönített)111
személyzeti WC (nemek szerinti elkülönített)111
4. Szakmailag speciális helyiségek:
laboratóriumi helyiségAAA
vízelőkészítő helyiség111
koncentrátum-előkészítő helyiségAAA
technikusi szoba (műhely)111
CAPD tréning szoba[2]AA-
vizsgáló szoba[2]AA-
5. Kezelési eszközök:
művese készülék száma:
- acut kezelésre
- gyermekkezelés
- fertőző ellátásra
- egyéb ellátásra
min. 1 gép
min. 2 gép
min. 3 gép
min. 1 gép
min. 1 gép
min. 2 gép
min. 3 gép
min. 2 gép
-
-
-
min. 4 gép
acetát-bicarbonát kezelésre alkalmas készülék111
HDF kezelések aránya (20% körül)AAA
elektromos mérleg111
RR mérők száma: kezelőhelyenként111
mozgatható vizsgáló lámpa111
infúziós állvány kezelőhelyenként111
EKG, 3 csatornás111
fonendoszkóp (szolgálatban lévő személyenként)111
zárható gyógyszertároló111
hűtőszekrény (funkciónként)111
eszköztároló szekrény111
betegszállító kocsi (1 fekvő, 1 ülő)1-11-1A
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. Orvos létszám összesen: vezető mellett111
nephrológus szakorvosok száma111
nővérlétszám:
betegműszakonként,
3 kezelőhelyenként,
fertőző kórterembe + 1 nővér,
acut szobába betegenként + 1 nővér
111
nephrológus szakasszisztensek száma111
dietetikus (részfoglalkozásban)111
pszichológus (részfoglalkozásban)111
CentrumDe-centrumSzatellita
gyógyszerész (részfoglalkozásban)111
segédmunkás111
gazdasági vezető (részfoglalkozásban)111
labor aszissztens, ahol laboratórium van111
technikus111
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarend:
betegműszakok száma111
orvosi műszakok száma111
ápolói műszakok száma111
technikusi műszakok száma111
készenléti ügyelet (behívható készenléti szolg.)SZSZ-
2. Diagnosztikai háttér:
alaplaboratóriumi vizsgálatok helybenAAA
központi laboratóriumban biztosított vizsgálatokSZSZSZ
radiológiai háttérSZSZSZ
mikrobiológiai labor 50 km belülSZSZSZ
3. Terápiás háttér:
intenzív ellátás biztosításaSZSZ-
érsebészeti ellátás biztosításaSZSZ-
kardiológia ellátás biztosításaSZSZ-
urológiai szakmai háttérSZSZ-
vérellátás biztosításaSZSZ-
nephrológiai ágy háttérSZSZ-
járóbeteg-ellátás, -gondozásSZSZA
4. Állomáson belüli infrastruktúra:
számítógépSZSZSZ
telefon/faxSZSZSZ
szervezett betegszállításSZSZSZ
sterilizálás (háttér szolgáltatásban)SZSZSZ
textiltisztítás (háttér szolgáltatásban)SZSZSZ
veszélyeshulladék ártalmatlanítás (háttér szolgáltatásban)SZSZSZ
dietetikai háttérAAA
tálalás egyszerhasználatos eszközökkelAAA

Jelmagyarázat:

SZ: szükséges

A: ajánlott

Megjegyzés:

- gyermekellátásban zuhanyozó helyett fürdő

- gyermekellátásban főorvosi, főnővéri szoba nem szükséges

- gyermekellátásban HDF nem szükséges

[1] Az acut kezelőhelyiségben oxigén, szívó, defibrillátor, mozgatható vizsgálólámpa, monitor, respirátor, újraélesztő felszerelés szükséges.

[2] A CAPD tréningszoba és a vizsgáló, vagy a nephrológiai osztályon, vagy a dialízis osztályon is lehet.

A drogambulanciák szakmai minimumfeltételei

1. Tárgyi feltételek:
vizsgáló helyiség[30]1
adminisztratív helyiség1
váróSZ
személyzeti WCSZ
WC betegek részére nemenkéntSZ
vizelettesztre alkalmas helyiség1
orvosi szoba1
csoportszoba1
2. Alapfelszerelés
íróasztal4
szék: munkaszobánként
váró
csoportszoba
3-3, össz.: 9
10
12
vizsgálóágy1
gyógyszeres páncélszekrény (rögzített)1
anyag- és eszköztároló szekrények2
zárható dokumentumtároló-rendszer1
mozgatható vizsgálólámpa1
vérnyomásmérő1
fonendoszkóp2
sürgősségi táska1
személyi számítógép1
telefonközpont és fax1
magnetofon1
diktafon1
3. Személyi feltételek:
pszichiáter (heti 60 gondozási óra)2
pszichológus1
segítő foglalkozású diplomás (szociális munkás, gyógy-pszichopedagógus, konzultáns stb.)3
jogászEl
asszisztens1
4. Szakmai környezet:
Diagnosztikai háttér:
A drogambulancia területén elvégzendői vizsgálatok:
vizelet-gyorstesztek (drogonként legalább 50 db)
pszichodiagnosztika: legalább 1 személyiségteszt
ASI (addikció súlyossági teszt)
Nem a drogambulancia területén elvégzendő vizsgálatok:
laboratórium
EKG
EEG
UH
El
El
El
El

9/A. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez[49]

A reprodukciós eljárásra, illetve az ivarsejtek és a praeembriók fagyasztva tárolására vonatkozó szakmai minimumkövetelmények

Személyi feltételek
1. Orvos
- szülész-nőgyógyász szakorvos2
- ebből centrum/egység vezető szülész-nőgyógyász szakorvos1
- urológus szakorvosszükséges
- anaeszteziológus szakorvos1
2. Egyéb egyetemi végzettségű2
- ebből laborvezető1
3. Szakdolgozó
- szakasszisztens, szakképesített asszisztens2
4. Kisegítő személyzet
- adminisztrátorszükséges
- takarítószükséges
- betegszállítószükséges
Tárgyi feltételek
1. Helyiségek
- váró1
- nőgyógyászati vizsgáló helyiség1
- aszeptikus kezelő helyiség1
- ébredő-megfigyelő helyiség1
- sperma nyerésére alkalmas helyiség1
- embriológiai laboratórium1
- fagyasztó helyiség1
- konzultációs helyiség1
- adminisztrációs helyiségszükséges
- betegöltözőszükséges
- személyzeti öltözőszükséges
- beteg WC, kézmosóvalszükséges
- személyzeti WC, kézmosóvalszükséges
- irattárolószükséges
- veszélyeshulladék tárolószükséges
- textilraktárszükséges
- szennyesruha tárolószükséges
- takarítószer tárolószükséges
- anyagraktárszükséges
1.1. Nőgyógyászati vizsgáló helyiség
- nőgyógyászati vizsgáló asztal1
- íróasztal1
- mozgatható vizsgálólámpa1
- UH készülék nőgyógyászati (hüvelyi) vizsgálófejjel1
- betegöltöző1
- székszükséges
- anyag- és eszköztároló szekrényszükséges
- sürgősségi táskaszükséges
- dokumentáció tárolószükséges
- műszerelő asztal (fékezhető)szükséges
- hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközökszükséges
- colposcopszükséges
- mosdó hideg-meleg kézmosóvalszükséges
1.2. Aszeptikus kezelő helyiség
- személyzeti zsilip1
- bemosakodó1
- műtőasztal = speciális feladatnak megfelelően1
- műtőlámpa1
- altatógép-lélegeztetővel1
- vacuum aspirator (petesejt nyerésre)1
- taposó v. motoros szívó1
- defibrillator (hordozható)1
- operatőri szék1
- sterildoboz tároló és állvány1
- ledobó állvány1
- UH készülék = petenyerésre is alkalmas célzókészülékkel
- falon kívüli palackos gázellátószükséges
- infúziós állványszükséges
- műszerelő asztal (fékezhető)szükséges
- speciális műszertálcaszükséges
- inszeminációs katéterekszükséges
- fecskendőkszükséges
- méhszáj kifogókszükséges
- feltárásos hüvelyi vizsgálatokhoz szükséges eszközökszükséges
- méhűri szonda vizsgálati eszközökszükséges
- laringoscopszükséges
- hőlégsterilizátorszükséges
- védőeszközökszükséges
1.3. Ébredő-megfigyelő helyiség
- tolókocsi(k) (fékezhető) v. ágy(ak)szükséges
- O2 adagolási lehetőségszükséges
- szívási lehetőség (központi v. motoros, taposó)szükséges
- mosdó hideg-melegvizes kézmosási lehetőséggelszükséges
- ambu lélegeztető ballonszükséges
- hőmérőszükséges
- vérnyomásmérőszükséges
- ágytálszükséges
- zárható gyógyszerszekrényszükséges
- szennyesledobószükséges
- infúziós állvány v. kocsira szerelhetőszükséges
- hordozható EKG 3 csatornáselérhető
- defibrillátor (hordozható)elérhető
1.4. Sperma nyerésére alkalmas helyiség
- szék vagy ágy1
- mosdó hideg-melegvizes kézmosóval1
- egyszerhasználatos kéztörlőkszükséges
- szennyestárolószükséges
1.5. Embriológiai laboratórium
- invert mikroszkóp petesejt vizsgálathoz1
- spermium számláló kamra vagy berendezés1
- motoros pipetták (egyszerhasználatos heggyel)szükséges
- automata pipetták (egyszerhasználatos heggyel)szükséges
- tápoldatokszükséges
- steril kamra v. lamináris áramlású fülkeszükséges
- CO2 termosztát (független vezérlésű hibajelző riasztó rendszerrel, biztonsági áramforrással)szükséges
- centrifugaszükséges
- hűtőszekrény mélyhűtőrekesszelszükséges
- szövettenyésztő minőségű laboratóriumi edényzetszükséges
- mikromanipulátorszükséges
- embrio transzfer katéterekszükséges
- centrifugacsövekszükséges
- kémcsövekszükséges
- mosogatószükséges
- védőeszközökszükséges
Szakmai környezet
1. Munkarend - készenléti ügyelet szervezésemunkaidőben szükséges
2. Diagnosztikus háttér
- genetikai laborelérhető
- hormonszinteket meghatározó laborelérhető
- konzultálási lehetőségszükséges
- fekvőbeteg-intézményi háttér biztosítása szövődmény esetén 15 percen belülszükséges
3. Egyéb
- külső minőség-ellenőrzésben való részvételszükséges
- Minőségügyi kézikönyv elkészítéseszükséges
Embriófagyasztás szakmai minimum feltételei
- számítógép vezérlésű fagyasztórendszer és szoftverek a fagyasztáshoz és tároláshoz
- automatizált tároló
- cseppfolyós nitrogén tároló a folyamatos nitrogénellátáshoz
- mikroszkóp és Makler-kamra a hagyományos spermavizsgálathoz
- laborcentrifuga
- lamináris boksz a steril munkához
- vízfürdő
- hőlégsterilizátor
- egyéb laboreszközök (műanyag-, üvegeszközök, gumikesztyűk, fecskendők és tűk, egyszerhasználatosak)

9/B. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez[50]

A sürgősségi betegellátó osztályra vonatkozó szakmai minimumfeltételek

Személyi feltételekSO1SO2
1. Orvos
1.1. Szakorvos21
- oxyológus
- belgyógyász
- traumatológus
- sebész
- anaeszteziológus
1.2. Osztályvezető/műszakvezető szakorvos11
- oxyológus
- anaeszteziológus/intenzív orvos
1.3. Nem szakorvos32
- központi gyakornok/szakorvos jelölt
2. Szakdolgozó
- diplomás ápoló21
- asszisztens/szakasszisztens43
- szakképzett ápoló64
- szociális gondozóElEl
- diszpécser11
3. Kisegítő személyzet
- adminisztrátorSzSz
- beteghordóSzSz
- takarítóSzSz
Szakmai (intézményi) háttérSO1SO2
- AnaeszteziológiaFF
- Intenzív ellátásFF
- Traumatológia:
teljes körűF-
csak végtagFF
- IdegsebészetF-
- KézsebészetEl-
- MellkassebészetEl-
- Általános sebészetFF
- ÉrsebészetEl-
- Szülészet-nőgyógyászatFF
- NeurológiaFEl
- UrológiaFEl
- KardiológiaFF
- Gastroenterológia (endoscopia)FEl
- Toxikológia (a fővárosban központilag szervezett)FEl
- PszichiátriaElEl
- Laboratórium: (toxikológiai vizsgálatok is)
klinikaiFF
mikrobiológiaiEl-
- Képalkotó eljárások:
RöntgenFF
CTFEl
AngiographiaF-
UHFF
EchocardiographiaFEl
- Orr-fül-gégészet (idegen test eltávolítás)FEl
- SzemészetElEl
- PulmonológiaElEl
- Gyermekgyógyászat-gyermeksebészetElEl
- Klinikai transzfuziológiaFEl
- EEGElEl
- GyógyszerészElEl
- Dialízis biztosításaFEl
Tárgyi feltételekSO1SO2
1. Általános helyiségek
- helikopter leszállóhely (2006. január 1-jétől)11
- fedett mentő beálló11
- külön ambuláns bejáró11
- váróhelyiség11
- kocsitároló helyiség11
- diszpécserpult11
- beteg részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval) nemenként1-11-1
- mozgássérült részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval)11
- tisztaruha tároló11
- szennyesruha tároló11
- fogyóeszköz tároló (raktár)11
- adminisztrációs helyiség11
- betegfürdető/fertőtlenítő11
- takarítóeszköz tároló11
- irattároló11
- betegruha tárolási lehetőség11
2. Személyzeti helyiségek
- orvosi szoba (WC-zuhanyzóállás)21
- ápolói szoba (WC-zuhanyzóállás)21
- személyzeti szoba (WC-zuhanyzóállás)11
- személyzeti tartózkodó (teakonyha, pihenő)11
3. Szakmailag speciális helyiségek
- shocktalanító (műtőasztallal)11
- traumatológiai betegellátó21
- gipszelő11
- egyéb betegellátó32
- elkülönítő (gyerek, felnőtt, exit)32
- fektető (megfigyelő) ápolói pulttal84
- gyógyszer-infúzióelőkészítő, raktározó helyiség11
4. Gép-műszerpark
- hordozható EKG 6 csatornás, képernyővel, vizsgálóként11
- defibrillátor (hordozható)21
- UH (mobil)11
- Rtg (mobil)11
- transzport lélegeztető11
- altatógép11
- motoros szívó11
- inhalátor11
- mini Doppler11
- ideiglenes pacemaker11
- vércukormérő refraktometriás11
- haemoglobinometer11
- Na-K koncentráció mérő11
- vérgáz analizátor1-
- infusios pumpa + állvány21
- perfusor (motoros fecskendő)32
- pulzoximéter32
- otoszkóp11
- gyomormosó és beöntő felszerelés11
- vérmelegítő transzfúzióhoz11
- beteg ellenőrző monitor (EKG, vérnyomásmérő, pulzoximeter)42
- laringoscop, felnőtt, gyerek sorozat1-11-1
- kézi lélegeztető (felnőtt, gyermek, csecsemő) ambuballon vizsgálóként11
- légút biztosítás eszközei11
- endotracheális tubussorozat11
- általános sebészeti műszertálca22
- conicotomiás készlet11
- thoracotomiás műszertálca11
- vénapreparáló műszertálca11
- szem-, fül-, gégetükör1-11-1
- hőlégsterilizáló11
- mobil mellkasi szívó11
- termosztát1-
- vér- és vérkészítményhűtőSzSz
- hűtőszekrényekSzSz
- műtőlámpaSzSz
- központi gázellátó és szívó ellátó egységenkéntSzSz
- úszólapos röntgenkezelő kocsi11
- guruló vizsgálóágyak84
- fülhőmérő11
5. Egyéb felszerelés
- rtg. filmnéző szekrény11
- vizsgálólámpa mobil11
- steril doboztároló és állványSzSz
- mérleg11
- kötözőkocsi11
- műszermosóSzSz
- kézfertőtlenítő automataSzSz
- ledobó állvány21
- vizsgálóasztal43
- műszerelő asztal gördíthető (fékezhető)32
- kerekes szék21
- oxigénpalack (tartozékokkal)SzSz
- zárható gyógyszerszekrénySzSz
- szoba WC11
- paraván, elválasztó függönySzSz
- infúziós állványokSzSz
- sugárvédő ólom gumikötényekSz-
- védőeszközök (kesztyű, szemüveg, ujjvédő)SzSz
- ágytálSzSz
- vesetálSzSz
- vizeletgyűjtő zacskók, katéterekSzSz
- vizelőedény férfi részéreSzSz
- dokumentáció űrlapjaiSzSz
- URH rádiótelefon, telefon fővonalSzSz
- közvetlen telefonkapcsolat a mentőszolgálattalSzSz
- informatikai hálózat és eszközeiSzSz
- fax, fénymásolóSzSz
SO1:regionális és sok profilú megyei kórház
SO2:megyei és a minimumot meghaladó profilban működő városi kórház
F:folyamatos
El:elérhető
Sz:szükséges

9/C. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez[51]

A központi ügyeletre vonatkozó szakmai minimumfeltételek

Személyi feltételek
1. Szakorvos1
- oxyológus
- háziorvos házi gyermekorvos
- egyéb
2. Nem szakorvos1
- központi gyakornok/szakorvosjelölt
3. Szakdolgozó2
- szakasszisztens/ápoló/mentőtiszt1
- gépkocsivezető1
Tárgyi feltételek
1. Helyiségek
1.1. Általános helyiségek
- váró1
- beteg részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval)1
- személyzeti WC (hideg-melegvizes kézmosóval)1
- mozgássérült részére WC (hideg-melegvizes kézmosóval)1
- tisztaruha tároló1
- szennyesruha tároló1
- fogyóeszköz tároló1
- takarítóeszköz tároló1
1.2. Személyzeti helyiségek
- személyzeti pihenő1
- teakonyha1
- személyzeti ruhanyzó1
- személyzeti öltöző1
1.3. Szakmailag speciális helyiségek
- betegellátó helyiség1
- elkülönítő helyiség1
- fektető (megfigyelő) 2 ágy befogadására1
2. Gép-műszerpark
- gépkocsi1
- URH rádiótelefon, mobiltelefon1-1
- hordozható EKG 3 csatornás, képernyővel1
- defibrillátor1
- motoros szívó, leszívókatéterekSz
- oxigénpalack tartozékokkal2
- infúziós állványok2
- laringoscop, felnőtt, gyerek sorozat1-1
- pupillalámpa, szemtükör1-1
- reflexkalapács1
- vérnyomásmérő1
- fonendoscop1
- inhalációs készülék (gyógyszerporlasztó)1
- gyomormosó/beöntő felszerelés1-1
- kézi lélegeztető ambuballon (felnőtt, gyerek, csecsemő)1-1
- hűtőszekrény1
- mobil vizsgálólámpa1
- hőlégsterilizátor (központi sterilizálási lehetőség esetén nem)1
3. Egyéb eszközök
- endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet1-1
- conicotomiás készlet1
- hólyag katéterek különböző méretbenSz
- szülészeti egységcsomagSz
- nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sínSz
- vizsgáló asztal1
- vizsgálati cső vérvételhezSz
- kötszerek, ollóSz
- gyógyszerekSz
- infúziók, infúziós szerelékekSz
- védőeszközök (ruha, kesztyű, szemüveg)Sz
- vizelő edény (férfi részére)Sz
- ágytálSz
- vesetálakSz
- vér-, vizeletvizsgálatra alkalmas tesztcsíkokSz
- hőmérőkSz
- egyszerhasználatos fecskendők, tűk, vénakanülökSz
- véralkohol-vizsgálati doboz1
- textíliák, steril lepedők, steril kesztyűk, alutexSz
- dokumentáció űrlapjaiSz
4. Mobil sürgősségi felszerelés (gépkocsiban)1
- URH rádiótelefon1
- gyógyszerekSz
- infúziók, infúziós szerelékekSz
- hordozható EKG képernyővel1
- hordozható oxigénpalack tartozékokkal1
- taposószívó leszívó katéterekkel1
- vérnyomásmérőSz
- fonendoscopSz
- reflexkalapácsSz
- pupillalámpa, szemtükörSz
- conicotomiás készletSz
- defibrillátor1
- endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészletSz
- szülészeti egységcsomagSz
- hólyagkatéterekSz
- kézi lélegeztető ambuballon (maszkok)Sz
- nyakrögzítő gallér, végtagrögzítő sínSz
- laringoscop készlet, 2 lapocos (felnőtt, csecsemő)2
- gyomorszonda, gyomormosó szondaSz
- kötszerek, kötszer olló, háromszögletű kendőSz
- homloktükörSz
- fülhőmérőSz
- alutex, steril lepedőSz
- védőeszközök (kesztyű, szemüveg, ujjvédő)Sz
- egyszerhasználatos fecskendők, tűk, vénakanülökSz
- nyelvlapocokSz
- vér-, vizeletvizsgálatra alkalmas tesztcsíkokSz
- fültölcsérSz
- vizsgálati cső vérvételhezSz
- egyszerhasználatos vizeletvételi zacskóSz
- szájterpesz1
- véralkohol-vizsgálati doboz1
- Betadine oldatSz
- ragtapaszSz
- hulladékgyűjtő zsákSz
- dokumentáció űrlapjaiSz
Sz: szükséges

9/C. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez[52]

A sürgősségi beteg-fogadóhelyre vonatkozó szakmai minimumfeltételek

A sürgősségi beteg-fogadóhelyen a személyi feltételeket a fekvőbeteg-ellátó intézmény működési engedélyében meghatározott személyi feltételek szerint kell biztosítani.

Tárgyi feltételek
1. Általános helyiségek
- fedett mentőbeálló1
2. Gép-műszerpark
- hordozható EKG 6 csatornás, képernyővel,
vizsgálóként
1
- defibrillátor (hordozható)1
- vércukormérő refraktometriás1
- laringoscop, felnőtt, gyerek sorozat1
- kézi lélegeztető (felnőtt, gyermek, csecsemő)
ambuballon vizsgálóként
1
- légút biztosítás eszközei1
- endotracheális tubussorozat1
- leszívó1
- oxigénpalack vagy központi O21
- gyomormosó készlet1
- telefon1

10. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

A fog- és szájbetegségek járóbeteg-ellátásának szakmai minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Helyiségek
vizsgáló helyiség1
váró1
WC személyzeti hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel1
WC betegek részére hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel1
2. Felszerelés
íróasztal1
gyógyszer-szekrény/tároló, zárható1
anyag- és eszköztároló szekrények1
dokumentáció-tároló1
vérnyomásmérő1
fonendoszkóp1
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
fogorvos1
szakképzett asszisztens1
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. munkarendrendelési idő szerint
2. diagnosztikus háttér
laboratóriumEl
fogászati radiológia30 km-en belül elérhető
3. újraélesztés megkezdése3 percen belül

A fog- és szájbetegségek járóbeteg-ellátásának gép- és műszerellátottsági minimumfeltételei

A műszerek neveJáróbeteg-ellátás
SzájsebészetParodon-
tológia
Fogsza-
bályozás
Gyermek -
fogászat
Egyéb:
helyreállító
protetika,
diszfunkció
kezelés,
allergológia
Alapellátás
amalgám keverő és adagoló kész.1111
autokláv vagy kp. sterilező1
elektrokauter1
fogászati kezelőegység111111
fogászati kezelőszék111111
fogászati röntgenkészülék az előhívás kellé-
keivel vagy kp. rtg.
SZElElElSZEl
fogkőeltávolító sorozat, kézi11111
fogkőeltávolító, UH vagy vibrációs11111
fogorvosi dolgozószék11111
A műszerek neveJáróbeteg-ellátás
SzájsebészetParodon-
tológia
Fogsza-
bályozás
Gyermek -
fogászat
Egyéb:
helyreállító
protetika,
diszfunkció
kezelés,
allergológia
Alapellátás
fogszabályozó fogósorozat1
fotopolimerizációs lámpa11111
hőlégsterilizátor vagy autokláv111111
kézidarab33333
kézidarab, sterilezhető2
AMBU ballon111111
műszerasztal, gördíthető1
szájsebészeti műszertálca*1
műszertálca fogkonzerváláshoz**11111
műtőlámpa1
Ortopán tomográf és teleröntgen készülékEl
Ortopán tomográf készülék
(illetve felvételkészítési lehetőség)
El
Schimmelbusch doboz kicsi/nagy2/2
sebészeti fúrógép/mikromotor1
szájsebészeti fúrókészlet1
szívókészülék, sebészeti1

Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet (minimum)*

Fogászati csipesz15
Fogászati szonda15
Fogászati tükör20
Gyökér emelő különféle20
Foghúzó sorozat3
Szájterpesztő2
Sebkampó, Langenbeck-féle, különféle6
Sebkampó, Willingerf. különféle4
Szájzugkampó8
Anatómiai csipesz4
Horgas csipesz8
Érfogó különféle4
Tűfogó5
Nyelvfogó1
Műszerkiszedő fogó2
Raspatórium5
Periosteum elevator, Freer-féle1
Csontkanál (Kerpel, Volkmann, Meinhöffer-féle)6
Depurátor különféle10
Műtőkés különféle8
Mozart-féle véső különféle15
Iriszolló4
Kötszerolló2
Csontcsípő4
Nyálkőszonda különféle4
Tampontömő2
Orrtükör1
Sebészeti kalapács3
Ujjvédő2
Cementkeverő üveglap2
Cement lapoc2
Kramponfogó1
Körömolló1
Tömő műszerek4
Amalgám pisztoly2
Amalgám dörzscsésze rúddal1

Fogászati kéziműszerkészlet (minimum)**

Fogászati tükör15
Fogászati szonda15
Fogászati csipesz15
Foghúzó fogósorozat2
Foggyökér-emelő sorozat2
Kaparókanál2
Raspatórium2
Sebészeti olló1
Foghús olló1
Szemészeti műtőkés2
Anatómiai csipesz1
Horgas csipesz1
Kézi depurátor különféle5
Exkavátor, kétvégű, különféle5
Fogászati tömő különféle10
Amalgám pisztoly1
Matrica feszítő2
Viaszkés1
Kramponfogó1
Érfogó2
Tűfogó1
Amalgám dörzscsésze rúddal1
Cementkeverő üveglap és lapoc2

11. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

A foglalkozás-egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Helyiségek
vizsgáló helyiség1
betegöltöző1
személyzeti WC hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel1
beteg WC hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel1
váró1
2. Felszerelés
2.1. Alapfelszerelés
vizsgálóasztal (belgyógyászati)1
íróasztal 2 székkel1
zárható gyógyszerszekrény1
műszer- és kötszerszekrény1
dokumentációtároló szekrény(ek)1
2.2. Gép- és műszerellátottság
vérnyomásmérő1
fonendoszkóp1
reflexkalapács1
pupillavizsgáló lámpa1
homloktükör fejpánttal1
fültölcsér sorozat1
orrtükör (felnőtt)1
EKG készülék1
oszcillométer vagy érdoppler készülék1
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla1
színlátásvizsgáló könyv (Ishihara)1
személymérleg1
magasságmérő1
mérőszalag1
gyors tesztpapírok vizelet- és vércukorvizsgálathozszükség szerint
orvosi táska, készenléti1
orvosi táska, sürgősségi1
sterilizátor1
ollók (különböző méretűek, rendeltetésűek)1-1
csipeszek (különböző méretűek, rendeltetésűek)1-1
érfogók (horgas, egyenes)1-1
idegentestfogók1
szikék1
nyelvlapoc2
lázmérő3
egyszerhasználatos eszközök:
fecskendők különböző méretbenSZ
tűk különböző méretbenSZ
gennytál1
vizeletgyűjtő pohár1
farkasfecskendő1
gyomormosó készülék1
szemöblögető pohár1
nagyító, kézi1
orvosi, asszisztensi munkaruhákSZ
textíliák (lepedő, műszertörlők, törölközők)SZ
kötszerekSZ
gumi- vagy nylonlepedő, -kötény, gumiujjSZ
vizsgáló, ápolási kesztyű, sebészeti kesztyűSZ
vérvételi eszközök (biológiai expozíciós mutatók vérből történő vizsgálatához)szükség szerint
szűrő audiométer (halláskárosodás kockázatával járó zajártalom esetén)1
spirométer (légúti betegséget okozó kóroki tényezők esetén)1
korai terhességet diagnosztizáló tesztekszükség szerint
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Orvoshat. rend. szerint
Ápolóhat. rend. szerint
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarend
Orvos és nővérrendelés
2. Egyéb infrastrukturális feltételek
veszélyeshulladék-tárolásSZ
tiszta- és szennyestextília-tárolásSZ
mosatásSZ
takarításSZ
szeméttárolásSZ
fűtés-, melegvíz-, áramszolgáltatásSZ
3. Diagnosztikus háttér
általános orvosi laboratóriumelérhető
radiológiaelérhető
audiológiaelérhető
UH diagnosztikaelérhető
4. Konzíliumok
reumatológiaelérhető
bőrgyógyászatelérhető
szemészetelérhető
ideggyógyászatelérhető

A foglalkozás-egészségügyi szakellátás szakmai minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Helyiségek
vizsgáló helyiség1
betegöltöző1
személyzeti WC hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel1
beteg WC hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel1
váró1
2. Felszerelés
2.1. Alapfelszerelés
vizsgálóasztal (belgyógyászati)1
íróasztal 2 székkel1
zárható gyógyszerszekrény1
műszer- és kötszerszekrény1
dokumentációtároló szekrény(ek)1
2.2. Gép- és műszerellátottság
vérnyomásmérő1
fonendoszkóp1
reflexkalapács1
pupillavizsgáló lámpa1
homloktükör fejpánttal1
fültölcsér sorozat1
orrtükör (felnőtt)1
EKG készülék1
oszcillométer vagy érdoppler készülék1
Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla1
színlátásvizsgáló könyv (Ishihara)1
személymérleg1
magasságmérő1
mérőszalag1
gyorstesztpapírok vizelet- és vércukorvizsgálathozszükség szerint
orvosi táska, készenléti1
nyelvlapoc2
lázmérő3
egyszerhasználatos eszközök:
fecskendők különböző méretbenszükség szerint
tűk különböző méretbenszükség szerint
gennytál1
vizeletgyűjtő pohár1
nagyító, kézi1
orvosi, asszisztensi munkaruhákSZ
textíliák (lepedő, műszertörlők, törölközők)SZ
gumi- vagy nylonlepedő, -kötény, gumiujjSZ
vizsgáló, ápolási kesztyű, sebészeti kesztyűSZ
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Üzemorvostan szakorvos (legalább 5 éves szakmai gyakorlattal)1
Üzemi ápoló1
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarendrendelési idő
2. Egyéb infrastrukturális feltételek
telefonSZ
veszélyeshulladék-tárolásSZ
tiszta- és szennyestextília-tárolásSZ
mosatásSZ
takarításSZ
szeméttárolásSZ
fűtés-, melegvíz-, áramszolgáltatásSZ
3. Diagnosztikus háttér
laboratóriumelérhető*
radiológiaelérhető*
audiológiaelérhető*
UHelérhető*
4. Szakterületek
szemészetelérhető*
fül-orr-gégeelérhető*
reumatológiaelérhető*
kardiológia (ergometria)elérhető*
pulmonológia (légzésfunkció)elérhető*

* Gyors lebonyolíthatóság miatti elérhetőséget jelent, amely gyakorlatilag egészségügyi intézményben történő elhelyezés esetén biztosítható.

12. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

A háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás szakmai minimumfeltételei

- vérnyomásmérő (higanyos)1
- vérnyomásmérő (aneroid, órás)1
- fonendoscop1
- nyelvlapocokSZ
- reflexkalapács1
- pupillavizsgáló lámpa1
- lázmérőSZ
- különböző méretű és rendeltetésű ollók (kötszervágó, egyenes, tompa körömvágó)1-1
- csipeszek (anatómiai, horgas, szálka, fül)1-1
- érfogó (horgas, egyenes)*1-1
- idegentestfogó, szike, gombos szonda*SZ
- szájterpesztő1
- nyelvfogó1
- ujjvédő (fém)1
- gyomormosó készlet1
- EKG (csak felnőtt rendelőben)*1
- elemes otoscop*1
- Desmareskanál*1
- oszcillométer vagy doppler (felnőtt háziorvosnál)*1
- sterilizátor vagy az ÁNTSZ által elfogadott egyéb sterilizálási rendszer*SZ
- színlátást vizsgáló könyv, Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla*1
- gennytál1
- leszorítógumi*SZ
- szemöblögető pohár*SZ
- mérő szalagSZ
- készenléti táska1
- kémcsövek*1
- kémcső állvány*SZ
- Westegreen cső, állvány*1
- vizelő pohár*SZ
- vizelet fajsúlymérő*1
- személymérleg, magasságmérő állvány, csecsemőmérleg1-1
- orvosi és asszisztensi védőruhákSZ
- vizsgálóasztal (belgyógyászati)1
- méregszekrény1
- műszer- és kötszerszekrény1
- gumi vagy nylon lepedők és kötényekSZ
- textíliák (lepedő, műszertörlő, törölköző)SZ
- egyszerhasználatos fecskendők különböző méretbenSZ
- egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretbenSZ
- egyszerhasználatos katéterek különböző méretben (gyerekrendelőben csak 8, 10, 12 Charr)*SZ
- sürgősségi orvosi táskaSZ
- különböző méretű steril és nem steril kötszerek*SZ
- vércukor meghatározásához eszköz (pl. D-kont)*SZ
- gyorstesztpapírokSZ
- egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjakSZ
- körzeti ápolói táska, felszerelésselSZ

* Szükséges, ha a rendelés nem szakorvosi rendelőintézetben történik.

A háziorvosi rendelőnek

a) a műszaki előírások figyelembevételével legalább 18 m2 alapterületű - a négyszemközti orvos-betegtalálkozásra lehetőség szerint alkalmat adó - rendelőhelyiséggel,

b) várószobával,

c) mellékhelyiségekkel (WC, mosdó) kell rendelkeznie.

A várószobának közforgalmú helyről megközelíthetőnek kell lennie. A rendelőhelyiségben biztosítani kell a megfelelő fűtést, világítást, valamint a hideg-meleg folyóvizet.

13. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Az ápolási intézet szakmai minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Ágyszám20
2. Általános helyiségek
kórterem*6 m2/ágy
elkülönítő kórterem/kegyeleti szobaszükséges
zuhanyállás hideg és meleg vízzel3
fürdőszoba káddal1
WC hideg-meleg vizes kézmosással10 ágyanként és nemenként 1
tálalóápolási egységenként 1
fogyóanyag és -eszköz raktár1
tisztaruha tároló1
szennyesruha tároló1
takarítóeszköz tároló1
betegek ruhájának tárolásaszükséges
adminisztratív helyiség1
vizsgáló helyiség1
3. Személyzeti helyiségek
vezető ápolói szoba1
nővérszoba/munkahelyápolási egységenként 1
személyzeti öltöző (WC és tisztálkodási lehetőséggel)1
személyzeti WC (kézmosási lehetőséggel)1
4. Szakmailag speciális helyiségek
fizioterápiás tornateremszükséges
társalgó/étkező1
5. Ápolási eszközök
étkezőasztalszükséges
háttámaszszükséges
antidekubitor matrac5
kapaszkodóágyanként 1
betegemelő1
fürdetőágy, -szék, -kocsiszükséges
járókeretek, botokszükséges
WC ülőke magasítószükséges
szoba-WC3
tolókocsi (ülő, fekvő)4
tolókocsi (halottszállításra)1
6. Kórtermi felszerelés
éjjeliszekrény, ülőke, lámpaágyanként 1
asztal, szék, karosszék (a beteg kiültetéséhez)kórtermenként
spanyolfalszükséges
kézmosó (hideg-meleg vizes)kórtermenként
nővérhívó/jelzőcsengőágyanként és fürdő-WC-nként
őrzőfény, irányfénykórtermenként
7. Osztályos alapfelszerelés
ágytálmosó berendezésápolási egységenként 1
ágyazó kocsiápolási egységenként 1
gyógyszerosztó kocsi1
előkészítő kocsi (ápolási műveletekhez)ápolási egységenként 1
ápolási eszköztároló szekrény1
EKG készülék (hordozható)1
vizsgálólámpa1
oxigénellátás (legalább gördíthető oxigénpalack)szükséges
szívószükséges
vércukor-meghatározó1
vérnyomásmérőszükséges
infúziós állványszükséges
mérleg1
zárható gyógyszerszekrény/tároló1
hűtőszekrény2
szelektív hulladékgyűjtéselőírás szerint
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. Orvosszükség esetén konzulens
2. Diplomások
főiskolai végzettségű ápoló2
dietetikusszükséges
gyógytornász/fizioterápiás assz./gyógymasszőrszükséges
logopédus/pszichológusszükség esetén konzulens
3. Szakképzett személyzet
szakápoló8
általános ápoló és általános asszisztens/ápolási assz.4
szociális munkás1
gyógyfoglalkoztatószükséges
4. Kisegítő
betegszállítószükséges
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarendfolyamatos
2. Újraélesztés3 percen belüli megkezdés
feltételei szükségesek
3. Dietetikai háttérszükséges
4. Biztosítandó egyéb infrastruktúra
telefonszükséges
élelmezés (főzőkonyha v. tálalókonyha)szükséges
veszélyes hulladék tárolásszükséges
szennyesruha tárolásszükséges
textiltisztításszükséges
sterilizáláselőírás szerint szükséges
hibaelhárítás (műszer, épületgépészeti)szükséges

* 1998. július 1-je után induló új kórház tervezése vagy rekonstrukciója esetén.

14. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Az ápolási osztály szakmai minimumfeltételei

I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Ágyszám15
2. Általános helyiségek
kórterem*6 m2/ágy
elkülönítő kórteremosztályon
zuhanyállás (hideg és meleg vízzel)3
fürdőszoba káddal1
WC hideg-meleg vizes kézmosással10 ágy/nemenként 1
tálaló[5]/teakonyhaápolási egységenként 1
fogyóanyag és -eszköz raktár[6]1
tisztaruha tároló[6]1
szennyesruha tároló[6]1
takarítóeszköz tároló[6]1
betegek ruhájának tárolása[6]szükséges
adminisztratív helyiségszükséges
vizsgáló helyiség1
3. Személyzeti helyiségek
osztályvezető ápolói szoba1
nővérszoba/munkahelyápolási részlegenként 1
ápoló-öltöző (WC és tisztálkodási lehetőséggel)szükséges
személyzeti WC (kézmosási lehetőséggel)osztályon
4. Szakmailag speciális helyiségek
fiziotherápiás terem/tornateremszükséges
foglalkoztató1
társalgó/étkező1
5. Ápolási eszközök
etetőasztalkórtermenként 1
háttámaszszükséges
antidekubitor matrac5
kapaszkodóágyanként
betegemelő1
fürdetőágy és -székszükséges
járókeretek, botokszükséges
WC ülőke magasítószükséges
szoba-WC5
tolókocsi (ülő, fekvő)5
6. Kórtermi felszerelés
éjjeliszekrény, ülőke, lámpaágyanként 1
asztal, szék, karosszék (a beteg kiültetéséhez)kórtermenként
spanyolfalszükséges
kézmosó hideg-meleg vizeskórtermenként
nővérhívó/jelzőcsengőágyanként és fürdő-WC-ként
őrzőfény, irányfénykórtermenként
7. Osztályos alapfelszerelés
ágytálmosó berendezésápolási egységenként 1
ágyazó kocsiápolási egységenként 1
gyógyszerosztó kocsiápolási egységenként 1
előkészítő kocsi (ápolási műveletekhez)ápolási egységenként 1
ápolási eszköztároló szekrény1
EKG készülék (hordozható)1
oxigénellátásszükséges
szívószükséges
vércukor-meghatározó1
vérnyomásmérőszükséges
vizsgálólámpa1
hűtőszekrény3
infúziós állványszükséges
súlymérleg (lehetőleg ülő)1
zárható gyógyszerszekrény/tároló1
hulladékgyűjtőelőírás szerint
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1. Orvosszükség esetén konzulens
2. Diplomások
diplomás ápoló2
dietetikusszükséges
gyógytornász/fizioterápiás assz./gyógymasszőrszükséges
logopédus/pszichológusszükség szerint
3. Szakképzett személyzet
szakápoló/ápoló9
általános ápoló és általános asszisztens/ápolási assz.9
szociális munkásszükséges
gyógyfoglalkoztatószükséges
4. Kisegítők
betegszállítószükséges
III. SZAKMAI KÖRNYEZET
1. Munkarendfolyamatos
2. Újraélesztés3 percen belüli megkezdés
feltételei szükségesek
3. Dietetikai háttérszükséges
intézményen belüli egyéb infrastruktúra
telefonszükséges
élelmezés (főző- v. tálalókonyha)szükséges
veszélyes hulladék tárolásszükséges
szennyesruha tárolásszükséges
textiltisztításszükséges
sterilizáláselőírás szerint szükséges
hibaelhárítás (műszer, épületgépészeti)szükséges

* 1998. július 1-je után induló új kórház tervezése vagy rekonstrukciója esetén.

15. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Intézeti gyógyszerellátás szakmai minimumfeltételei

MinimumfeltételekKategóriák[1]Speciális feladatok[2]
123ab*cd*e
I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Szakmai helyiségek
1.1. Gyógyszerkészítő laboratórium
1.1. 1. munkaterem I.-11-----
1.1. 2. munkaterem II.--1-----
1.1. 3. mosogató-11-----
1.2. Gyógyszervizsgáló laboratórium
1.2. 1. kémiai analitikai-11-----
1.2. 2. infúzió sterilitást vizsgáló > 25 000 palack/hó--1-----
1.3. Aszeptikus helyiségek
1.3. 1. előkészítő-1111---
1.3. 2. bemosakodó-1111---
1.3. 3. aszeptikus munkahely-1111---
1.3. 4. vízlágyító/desztilláló**-1------
1.4. Infúziós laboratórium
1.4. 1. bemosakodó, öltöző--1-----
1.4. 2. bemérő szoba--1-----
1.4. 3. oldatkészítő-letöltő--1-----
1.4. 4. kupakzáró--1-----
1.4. 5. hőlégsterilizáló--1-----
1.4. 6. mosogató-fertőtlenítő***--1-----
1.4. 7. mosogató-tiszta1
1.4. 8. vízlágyító/desztilláló--1-----
1.4. 9. sterilizáló/autoklávozó--1-----
1.4. 10. szálvizsgáló/szignáló--1-----
1.5. Raktárak
1.5. 1. gyári készítmények111--1--
1.5. 2. magi alapanyag, készítmény-11-----
1.5. 3. infúziós alapanyag--1-----
1.5. 4. infúziós oldatraktár1121----
1.5. 5. hűvös raktár111-----
1.5. 6. hűtőkamra****111-----
1.5. 7. kötszer111-----
1.5. 8. vegyszer, sav-11-----
1.5. 9. tűz- és robbanásveszélyes111-----
MinimumfeltételekKategóriák[1]Speciális feladatok[2]
123ab*cd*e
1.5. 10. eszköz és csomagolóanyag-11-----
1.5. 11. göngyöleg és üveg-11-----
2. Általános helyiségek
2.1. Ügyviteli helyiségek
2.1. 1. főgyógyszerészi szoba111-----
2.1. 2. iroda112-----
2.1. 3. gyógyszerészi szoba***** ügyeletes szoba--1-----
2.1. 4. áruátvevő111-----
2.1. 5. gyógyszerkiadó111-----
2.1. 6. betegfogadó helyiség-----1--
2.1. 7. gyógyszerosztó szoba*111---1-
2.2. Kiegészítő helyiségek
2.2. 1. szociális helyiségek
(öltöző, zuhanyozó, WC nemek szerint)
111-----
2.2. 2. étkező--1-----
2.3. Egyéb helyiségek
2.3. 1. takarítószer- és eszköztároló111-----
2.3. 2. hulladéktároló111-----
2.3. 3. konténertároló-mosó111-----
3. Gépek, műszerek
3.1. analitikai mérlegszükséges (2-3.)
3.2. autokláv-hűthetőszükséges (3.)
3.3. hőlégsterilező berendezésszükséges (2-3.)
3.4. ionmérőkszükséges (2-3.)
3.5. konténerek, kosarakszükséges
3.6. kupakzárószükséges (3.)
3.7. laminar air-flow-horizontálisszükséges (2-3.)
3.8. laminar air-flow-vertikálisszükséges (b)
3.9. membránszűrő berendezésszükséges (3.)
3.10. mikroszkópszükséges (2-3.)
3.11. nyomógombos telefon és faxkészülékszükséges
3.12. oldatkeverőszükséges (3.)
3.13. pH-mérőszükséges (2-3.)
3.14. szállítókocsikszükséges
3.15. szálvizsgáló berendezésszükséges (3.)
3.16. számítógépekszükséges
3.17. termosztátokszükséges (3.)
3.18. üvegmosógépszükséges (3.)
3.19. vákuumkamra vákuum motorralszükséges (a)
MinimumfeltételekKategóriák[1]Speciális feladatok[2]
123ab*cd*e
3.20. vákuumszívó-nyomó berendezésszükséges (3.)
3.21. vízdesztillálószükséges (3.)
3.22. vízfürdőszükséges (2-3.)
3.23. vízlágyító-ioncserélő készülékszükséges (2-3.)

* Osztályon vagy intézeti gyógyszerellátásban is végezhető szaktevékenység.

** Azokon a helyeken, ahol nincs infúziós laboratórium.

*** Fertőtlenítő mosogató egyszerhasználatos üveg esetén nem kell.

**** Megfelelő méretű hűtoszekrényekkel kiváltható.

***** Ügyeletes gyógyszertárakban az ügyelet helye.

1 Kategóriái:

1. Törzskönyvezett gyógyszerek, valamint más gyógyszertárban készített galenusi és magisztrális gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszerellátás.

2. Galenusi és magisztrális gyógyszerek (parenterális oldatok kivételével) készítésére, valamint törzskönyvezett gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszerellátás.

3. Galenusi és magisztrális gyógyszerek, valamint parenterális oldatok készítésére, törzskönyvezett gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszerellátás.

1-3. kategória valamelyikének megfelelő.

2 Speciális szaktevékenység(ek)et végző

a) Keverékinfúziókat (a citosztatikus keverékinfúziók kivételével) is készítő intézeti gyógyszerellátó.

b) Keverékinfúziókat (köztük citosztatikumokat) is készítő intézeti gyógyszertár.

c) Vényforgalmat lebonyolító intézeti gyógyszerellátó.

d) Betegre szabott gyógyszerosztást is végző intézeti gyógyszerellátó.

Speciális gyógyszerészi tevékenységként

e) Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó tevékenységet is végző intézeti gyógyszerellátás.

4. A 2. és 3. kategóriájú intézeti gyógyszerellátás speciális eszközeidarabszám
4.1. bunsen égő vagy ennek megfelelő erősségű lángot biztosító eszköz1
4.2. büretta (12,00 ml-es térfogatú 0,05 ml-es beosztású)1
4.3. bürettaállvány fogóval, dióval1
4.4. csomagolóanyagok, szignatúrák, kapszuláksz
4.5. dörzstál, mázas, illetve mázatlan dörzsölővel (kétféle méretű)2
4.6. Erlenmeyer-lombik (50, 100, 200, 500 ml-es)1
4.7. Erlenmeyer-lombik, üvegdugós (100, 200, 500 ml-es)1
4.8. exszikkátor porcelán betéttel előkészített szilikagéllel1
4.9. főzőpohár (50, 100, 200, 500, 1000 ml-es)1
4.10. gyógyszertárbélyegző, anuláló bélyegző1
4.11. hitelesített mérleg (kézi, tára, Berkel/tizedes) súlysorozattal1
4.12. hőmérő (belsőskálás 0,1 C beosztású) helyiséghőmérséklet ellenőrzésére1
4.13. hüvelyhenger1
4.14. infralámpa1
4.15. izzítólemez, izzítótégely, tégelyfogósz
4.16. kanál (fém és szaru)sz
4.17. kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállványsz
4.18. kenőcskaparó kártyáksz
4.19. kézinagyító (5x)1
4.20. kobaltüvegsz
4.21. kúpkiöntő (1, 2, 3 g-os)1
4.22. kúprúdosztó tábla vágóval1
4.23. kúprúdsajtoló (Bougie-gép)1
4.24. lepárló csésze1
4.25. menzura (kétféle méretű)1
4.26. mérőhenger (10, 25, 100 ml-es)1
4.27. patendula dörzsölővel (kétféle, de a nagyobb méretű géppel kiváltható)1
4.28. pilulagép1
4.29. pipetta, hasas, kétjelű (1,00 ml-es és 10,00 ml-es)1
4.30. pipetta, osztott (1,00 ml-es és 10,00 ml-es)1
4.31. porfirizátor1
4.32. porosztó kártyáksz
4.33. reszelő (háztartási) és/vagy darálósz
4.34. spatula (fém vagy szaru)sz
4.35. szeszfokmérő mérőhengerrel1
4.36. szitasorozat (az érvényes Gyógyszerkönyv szerint)1
4.37. tárgylemezsz
4.38. tubuszáró1
4.39. üvegbotsz
4.40. üveggyöngysz
4.41. üvegtölcsérek (kétféle méret) állvánnyal2
4.42. zománcozott főzőedény kanállal1

Jelmagyarázat: Sz = szükség szerinti darabszám.

MinimumfeltételekKategóriák
123
I1I2I3I4I5I6I7I8I9
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Alap szaktevékenység ellátásához
1. Gyógyszerész1/41/21112223
600 ágyig 150 ágyanként11
600 ágyig 300 ágyanként1
600 ágy fölött 300 ágyanként to-
vábbi
111
2. Szakdolgozó2345678910
600 ágyig 100 ágyanként111
600 ágy fölött 200 ágyanként to-
vábbi
11
3. Egyéb
3.1. Betanított munkás112233444
600 ágyig 300 ágyanként11
600 ágy fölött 600 ágyanként to-
vábbi
11
3.2. Takarító1/41/212223444
600 ágyanként11
600 ágy fölött 600 ágyanként11
3.3. Műszerész1/21/2
Speciális szaktevékenység ellátásáhozabcde
a) Keverékinfúzió készítés
0-25 palackig
Gyógyszerész1/4
Szakdolgozó1
b) Csak citosztatikus keverékinfúzió
0-25 palackig
Gyógyszerész1/2
Szakdolgozó1/2
c) Vényforgalmat bonyolító gyógyszertár
Gyógyszerész
teljes nyitvatartás ideje alatt1
Szakdolgozó1
d) Betegre szabott gyógyszerosztás
100 ágyanként
Gyógyszerész1/2
Szakdolgozó1
Speciálisgyógyszerészitevékenység
e) Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó
tevékenység 100 ágyanként
Gyógyszerész1

Parenterális oldatkészítés

I = előállított infúzió palack/hó

I1 < 7 000

I2 7 001-10 000

I3 10 001-15 000

I4 15 001-20 000

I5 20 001-25 000

I6 25 001-30 000

I7 30 001-35 000

I8 35 001-40 000

I9 > 40 000

15/A. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Szövetbankok szakmai minimumfeltételei

a) Kötő- és támasztószövethez

I. Személyi feltételek
szakorvos1
műtős szakasszisztens1
műtőssegéd2
II. Tárgyi feltételek
steril műtő (bemosakodó+zsilip+előkészítő helyiség)1
laborhelyiség
általános célokra1
steril munkavégzésre bemosakodóval1
hűtő- és szövettároló helyiség1
orvosi szoba1
személyzeti öltöző+vizesblokk (nemenként)1
adminisztrációs helyiség1
személyi számítógépSz
anyagraktár1
szennyesruha tároló1
takarítószer tároló1
III. Gép-műszerpark
oszcillációs csontvágó fűrész1
laminar air flow box1
fóliahegesztő1
pH mérő1
labormérleg1
liofilizáló gép1
cryoprezervaló gép folyékony nitrogénnel és tárolóval és/vagy -80 °C-os hűtőszekrény1
min. 200 liter +4 °C-os hűtőkapacitás1
sterilizálóEl
IV. Egyéb
textíliák (lepedő, műtősköpeny)Sz
csomagolóanyagokSz
V. Kézi műszerek
magfogó2
horgas csipesz4
anatómiás csipesz4
Cooper-olló2
raspatórium2
oszcillációs csontfűrész1
francia kampó2
szikenyél, szike4
sebvarrótű2
sterilizálható mérőszalag1
érfogó4
kendőcsipesz12
tűfogó2
csontolló2
csontemelő2
sebészeti kalapács1
kötszerdoboz3
egyszerhasználatos borotvákSz
csontvéső3
éles kampó1 pár
kosaras kampó1 pár
Mayo-féle olló2 db

b) Humán ér- és billentyűszövethez

I. Személyi feltételek
szakorvos1
műtős szakasszisztens1
műtőssegéd2
II. Tárgyi feltételek
steril műtő (bemosakodó+zsilip+előkészítő helyiség)1
laborhelyiség
általános célokra és1
steril munkavégzésre bemosakodóval1
hűtő- és szövettároló helyiség1
adminisztrációs helyiség1
személyi számítógépSz
személyzeti öltöző+vizesblokk (nemenként)1
anyagraktár1
szennyes ruhatároló1
takarítószer tároló1
III. Gép-műszerpark
komfort klímaSz
cryopreservaló gép folyékony nitrogénnel és kontrollált tárolóval és/vagy -80 °C-os hűtő1
laminar air flow box (biosafety cabinet)1
fóliahegesztő1
pH mérő1
min. 200 liter +4 °C hűtőkapacitás1
termoszokSz
dry shipperekSz
IV. Egyéb
textíliák (lepedő, műtősköpeny)Sz
fagyásálló csomagolóanyagokSz
csomagoló eszközökSz
vegyszerekSz
telefon (mobiltelefon), faxSz
V. Kézi műszerek
sternum fűrész1
csipesz1
olló1
tűfogó1
fejlámpa1
nagyító szemüveg1
rövid régid endoszkóp1
billentyű mérősor1
szikenyél, szike1
kampó1
kendőcsipesz1
VI. Szakmai háttér
szívsebészeti centrumEl
sterilizálás (háttérszolgáltatásban)El
szerológiai vizsgálatok (háttérszolgáltatásban)El
mikrobiológiai labor (háttérszolgáltatásban)El
Jelmagyarázat
Sz: szükséges
El: elérhető

c) Szaruhártyaszövethez

[53]
I. Tárgyi feltételek
laminár box (steril)1 db
endothel mikroszkóp1 db
thermosztát1 db
szövettároló készlet és oldatok (Licorol, Optisal v. MEM)10 db
vértároló palack 100 ml10 db
enucleatios műszertálca4 db
steril izoláló szett4 db
II. Személyi feltételek
szemész szakorvos v. biológus1 fő
asszisztens2 fő
III. Szakmai környezet
mikrobiológiai labor (háttérszolgáltatásban)El
sterilizálás (háttérszolgáltatásban)El
szerológiai vizsgálatok (háttérszolgáltatásban)El
speciális helyiség (enucleatio esetére)Sz
Jelmagyarázat
Sz: szükséges
El: elérhető

A szaruhártya-átültetés minimumfeltételei

I. Tárgyi feltételek
aszeptikus műtő1 db
keratoplasztikás eszköztálca1 db
trepán sorozat*2x15 db
műanyag (szilikon) blokk2 db
kataraktás eszköztálca1 db
vitrectomiás eszköztálca1 db
elülső vitrectom1 db
II. Személyi feltételek
szemész szakorvos2 fő
műtősnő1 fő
műtőssegéd1 fő
Megjegyzés: A trepán sorozat motoros trepanáló készülékkel helyettesíthető.

15/B. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez[54]

Autológ haemopoetikus őssejt átültetés szakmai minimumfeltételei

I. Személyi feltételek
orvos4
vezető orvos*1
szakorvos*2
egyéb orvos2
szakápolók**3/ágy
epidemiológiai szakápoló1
gyógytornászEl
dietetikusEl
II. Tárgyi feltételek
orvosi szoba1
személyzeti öltöző + vizesblokk (nemenként)1
adminisztrációs helyiség1
anyagraktár1
takarítószer tároló1
szennyesruha tároló1
izolált csíraszegény egység
bejárati zsilipszobaSz
nővérszoba1
személyzeti öltöző + vizesblokk1
előkészítő helyiség1
laminar airflow (cytostaticumok felszívásához)1
mosdó orvosi csapteleppel1
steril és nem steril anyagraktár1-1
tisztaruha raktár1
csíraszegény ételek elkészítésére alkalmas konyha1
mikrohullámú sütő1
hűtőszekrény1
mosogató rendszer1
mosdó orvosi csapteleppel1
ágytálmosó1
kórterem2
zsilipSz
alapterület12 m2
steril klíma*****A
intenzív ágy1
központi oxigén és vákuumSz
külső fényvédő berendezésA
éjjeliszekrény (etetőasztallal)1
munkaasztal1
kórtermi ülőke1
világítás (mennyezeti + ágy melletti)1-1
telefonA
tv-készülékA
nővérhívó rendszer1
fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan)Sz
gép-műszer felszereltség
portábilis rtg. készülék1
UH-készülék1
infúziós pumpa2/ágy
perfusor2/ágy
defibrillátor1
betegellenőrző monitor1/3/ágy
EKG1
transzplantációs ambulanciaSz
elkülönítő szoba1
betegágy infúziós kezeléshez1
III. Egyéb
kórházi vagy klinikai háttérSz
aszeptikus műtőSz
transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszerSz
hemopoetikus őssejt bankSz
infektológus szakorvosi konzíliumEl
mikrobiológiai laboratórium***El
transzfúziológiai háttér****El
standard belső műveleti leírásokSz
hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolatA
gyermekbetegnél az anya bentlakásának biztosításaA
Sz: szükséges
A: ajánlott
El: elérhető
* Bel- vagy gyermekgyógyászatra ráépített haematológiai szakvizsga.
Vezető orvos: min. egyéves, a másik szakorvos: min. féléves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell rendelkezzen.
** A vezető nővér: min. féléves, a többi nővér: min. 3 hónapos, EBMT által akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell rendelkezzen.
*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV early antigén vizsgálatot beleértve).
**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan, gépi apheresises thrombocyta készítmény biztosítása.
***** Klímaberendezés nem kötelező, de amennyiben működik, csak steril levegőt biztosító klíma lehet.

Allogén haemopoetikus őssejt átültetés szakmai minimumfeltételei

I. Személyi feltételek
orvos4
vezető orvos*1
szakorvos*2
egyéb orvos2
szakápolók**3/ágy
epidemiológiai szakápoló1
gyógytornászEl
dietetikusEl
II. Tárgyi feltételek
orvosi szoba1
személyzeti öltöző + vizesblokk (nemenként)1
adminisztrációs helyiség1
anyagraktár1
takarítószer tároló1
szennyesruha tároló1
izolált csíraszegény egység
bejárati zsilipszobaSz
nővérszoba1
személyzeti öltöző + vizesblokk1
előkészítő helyiség1
laminar airflow (cytostaticumok felszívásához)1
mosdó orvosi csapteleppel1
steril és nem steril anyagraktár1-1
tisztaruha raktár1
steril ételek elkészítésére alkalmas konyha1
sterilizáló1
mikrohullámú sütő1
laminar airflow1
hűtőszekrény1
mosogató rendszer1
fóliahegesztő1
mosdó orvosi csapteleppel1
ágytálmosó1
transzplantációs laminar airflow box vagy2
steril kórterem2
zsilipSz
alapterület12 m2
steril klímaSz
transzplantációs laminar airflow box vagy steril kórterem felszereltsége
intenzív ágy1
központi oxigén és vákuumSz
külső fényvédő berendezésA
éjjeliszekrény (etetőasztallal)1
munkaasztal1
kórtermi ülőke1
világítás (mennyezeti + ágy melletti)1-1
telefonA
tv-készülékA
nővérhívó rendszer1
transzplantációs laminar airflow box esetén: steril mosakodó edény, steril víz, sterilizálható mobil WC
steril szoba esetén: fürdőszoba, WC (kórteremből nyílóan), baktériumszűrővel szűrt vízzel és visszafolyásgátló lefolyórendszerrelSz
gép-műszer felszereltség
portábilis rtg. készülék1
UH-készülék1
infúziós pumpa2/ágy
perfusor3/ágy
defibrillátor1
betegellenőrző monitor1/ágy
EKG1
transzplantációs ambulanciaSz
elkülönítő szoba1
betegágy infúziós kezeléshez1
III. Egyéb
kórházi vagy klinikai háttérSz
aszeptikus műtőSz
transzplantációs készenléti orvosi ügyeleti rendszerSz
hemopoetikus őssejt bankSz
infektológus szakorvosi konzíliumEl
mikrobiológiai laboratórium***El
transzfúziológiai háttér****El
standard belső műveleti leírásokSz
hazai és nemzetközi adatbázisokkal való kapcsolatA
gyermekbetegnél az anya bentlakásának biztosításaA
Sz: szükséges
A: ajánlott
El: elérhető
* Bel- vagy gyermekgyógyászatra ráépített haematológiai szakvizsga.
Vezető orvos: min. kétéves, a másik szakorvos: min. egyéves, EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) által allogén transzplantációra akkreditált centrumban szerzett gyakorlattal kell rendelkezzen.
** A vezető nővér: min. féléves, a többi nővér: min. 3 hónapos, EBMT által akkreditált központban szerzett gyakorlattal kell rendelkezzen.
*** Bakteriológia-, parazitológia-, gomba- és vírusdiagnosztika (CMV early antigén, vizsgálatot beleértve).
**** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül, folyamatosan, gépi apheresises thrombocyta készítmény biztosítása.

Haemopoetikus őssejtbank szakmai minimumfeltételei

I. Személyi feltételek
orvosok
vezető orvos*1
félállású orvos1
asszisztensek
főállású1/sejtszeparátor
félállású1/sejtszeparátor
reanimáló munkacsoport3 percen belüli elérhetőséggel
II. Tárgyi feltételek
orvosi szoba1
személyzeti öltöző + vizesblokk1
adminisztrációs helyiség1
anyagraktár1
tisztaruha tároló1
szennyesruha tároló1
apheresis helyiség1
alapterülete12 m2/ágy
intenzív alapágy vagy apheresis ágy1
központi oxigén és vákuumSz
gép-műszer felszereltség
harmadik generációs sejtszeparátor1
vérvételi rázómérleg1
csőhegesztő2
betegmonitor vagy EKG1
laryngoscop2
intratracheális tubusokSz
lélegeztető ballon oxigén csatlakozássalSz
szívóSz
defibrillátor1
reanimációhoz szükséges gyógyszerekSz
hemopoetikus őssejt feldolgozó laboratórium
bejárati zsilipSz
gép-műszer felszereltség
biosafety laminar airflow1
csőhegesztő2
mérleg (2000 g méréshatárig)1
vérvételi rázómérleg1
vérkészítmények centrifugálásához alkalmas centrifuga1
nagyméretű termosztát1
PC vezérelt folyékony nitrogén fagyasztó1
hemopoetikus őssejt tároló helyiség
automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály hepatitis és HIV negatív anyagok tárolására1
nyomás alatti nitrogén töltő tartály2
automata nitrogénszint kijelzővel, riasztóval, automatikus utántöltővel felszerelt nitrogén tároló tartály biohazard (hepatitis pozitív, HIV negatív) anyagok tárolásáraA
+4 °C-os hűtőszekrény (min. 120 literes)1
- 80 °C-os mélyhűtőpult back up rendszerrelA
hordozható nitrogén tartály (dry shipper)A
III. Egyéb
kórházi/klinikai háttérSz
áramlási cytometriás laboratóriumSz
mikrobiológiai laboratórium (vírus-, gomba-, bakt.diagnosztika)Sz
standard belső műveleti leírásokSz
számítógépes nyilvántartási rendszerSz
transzfúziológiai háttér**El
Sz: szükséges
A: ajánlott
El: elérhető
* Transzfúziológiai szakvizsga (min. féléves klinikai gyakorlat) vagy haematológiai szakvizsga (min. féléves vérkonzerválási gyakorlat).
Min. 1 éves perifériás (vér) őssejt apheresis gyakorlat akkreditált perifériás (vér) őssejt apheresis központban.
Min. 20 perifériás (vér) őssejt apheresis, min. 20 hemopoetikus őssejt (csontvelő, perifériás vér, köldökzsinór vér) feldolgozás és fagyasztás önálló elvégzése.
Transzplantáló munkacsoport tagja is lehet.
** Választott, szűrt, besugárzott vérkészítmények biztosítása 24 órán keresztül folyamatosan, gépi apheresises thrombocyta készítmény biztosítása.

16. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

A kórházakban és járóbeteg-szakrendelőkben működő egyes klinikai szakmák területi minimumfeltételei

A megadott alapterületek az 1998. július 1-je után induló, és rekonstrukció esetén új kórháztervezésre vonatkoznak.

A) Kórház

MegnevezésAlapterület m2
2. Általános helyiségek
Kórterem 6 ágyas (6 m2/ágy)36
Kórterem 5 ágyas30
Kórterem 4 ágyas24
Kórterem 3 ágyas20
Kórterem 2 ágyas16
Kórterem 1 ágyas12
Zuhanyzó (kétnemű, hideg-meleg vízzel)OTÉK szerint
WC (kétnemű, hideg-meleg vizes kézmos.)OTÉK szerint
Tálaló12
Takarítóeszköz-tároló6
Tisztaruha-tároló8 6
Szennyesruha-tároló8 6
Fogyóeszköz-tároló6 6
Betegek ruháinak tárolása10 6
Adminisztratív helyiség18
Osztályos vizsgáló18
Osztályos kötöző (kezelő)18
Ágytálmosó és tároló8
Betegfürdető9
Társalgó/étkező36
Nővérállomás, nővérdolgozó24
3. Személyzeti helyiségek
Osztályvezetői szoba18
Orvosi szoba18
Orvosi ügyelet (WC és tiszt. leh.)18
Ápoló-öltöző (WC és tiszt. leh.)4/fő
Személyzeti WC (kézmosással)9
Látogatói WC (kétnemű)9
4. Szakmailag speciális helyiségek
Fizioterápiás-torna helyiség18
Audiológai vizsgáló18
Gipszelő24
Spirometriai vizsgáló18
Tejkonyha8
Anyai elszállásolás18
Inkubátor fertőtlenítő12
Foglalkoztató (gyermek, játszó stb.)24
Tevékenység szer. speciális kez.18
Sokktalanító24

B) Szakorvosi Rendelőintézet

Orvosi szoba
MegnevezésAlapterület m2
1. Helyiségek
Vizsgáló helyiségek18
Betegöltöző2
Adminisztrativ helyiség18
Váró
Személyzeti öltöző26
Személyzeti WC (kétnemű)
WC betegek részére (kétnemű)9
18
Előkészítő8
Speciális vizsgáló, fektető18
Tornaterem24
Betegöltöző9
Beteg zuhanyzó, kézmosó, WC9
Szertár9
Gyógytornászi szoba18
Gipszelő24
Ambuláns műtő36

E rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja alá tartozó klinikai szakmák funkcionális egységeinek területi minimumfeltételei

Funkcionális egységek:

A) Belgyógyászat

B) Sebészet

C) Szülészet, nőgyógyászat

D) Központi műtők

A) Belgyógyászat (40 ágy)

MegnevezésdbAlapterület
m2m2
Általános helyiségek
6 ágyas betegszoba636216
2 ágyas betegszoba21836
Kezelő11818
Vizsgáló11818
Nővérállomás-nővérdolgozó12424
Ágytálmosó188
Szennyesruha-tároló6188
Zuhanyzó (kétnemű, hideg-meleg vízzel)12424
Tálaló511212
Tisztaruha-tároló5188
Takarítóeszköz-tároló166
Társalgó/étkező13636
Betegfürdető199
Személyzeti oszt. kiszolgáló helyiségek
Osztályvezetői szoba11818
Orvosi szoba11818
Orvosi ügyelet (WC és tiszt. leh.)11818
Személyzeti WC (kézmosással)199
Látogatói WC (kétnemű)199
Raktár199
Öltöző (16 fő részére)3112424

B) Sebészet (40 ágy)

MegnevezésdbAlapterület
m2m2
Általános helyiségek
6 ágyas betegszoba436144
3 ágyas betegszoba22448
Kezelő11818
Nővérállomás-nővérdolgozó12424
Ágytálmosó188
Szennyesruha-tároló188
Zuhanyzó (kétnemű, hideg-meleg vízzel)12424
Tálaló511212
Tisztaruha-tároló6188
Takarítóeszköz-tároló166
Társalgó/étkező13636
Betegfürdető199
Személyzeti oszt. kiszolgáló helyiségek
Osztályos vizsgáló11818
Osztályvezetői szoba11818
Osztályos főnővér11818
Orvosi szoba11818
Orvosi ügyelet (WC és tiszt. leh.)11818
Személyzeti WC (kézmosással)199
Gipszelő11818
Látogatói WC (kétnemű)199
Raktár6199
Öltöző (24 fő részére)311130

C) Szülészet-nőgyógyászat (30 ágy)

MegnevezésdbAlapterület
m2m2
Általános helyiségek
6 ágyas betegszoba436144
2 ágyas betegszoba31854
Kezelő (nőgyógyászati)11818
Kezelő (szülészeti)11818
Nővérállomás-nővérdolgozó12424
Ágytálmosó188
Szennyesruha-tároló188
Zuhanyozó (kétnemű, hideg-meleg vízzel)12424
Tálaló511212
Tisztaruha-tároló6188
Takarítóeszköz-tároló166
Betegfürdető199
Társalgó/étkező13636
Személyzeti oszt. kiszolgáló helyiségek
Osztályos vizsgáló11818
Osztályvezetői szoba11818
Osztályvezető főnővér11818
Orvosi szoba11818
Orvosi ügyelet (WC és tiszt. leh.)11818
Személyzeti WC (kézmosással)11212
Látogatói WC (kétnemű)199
Raktár199
Öltöző (16 fő részére)3112424

D) Központi Műtő

MegnevezésdbAlapterület
m2m2
Ágyváró11818
Aszeptikus műtőrészleg
Aszeptikus műtő24488
Előkészítő21530
Ébredő21530
Bemosakodó21530
Nővérdolgozó22244
Betegátfektető11616
Asztallap-lemosó188
Asztallap-tároló166
Személyzeti zsilip (férfi-női)21632
Személyzeti pihenő (WC)11212
Műszerraktár11212
Sterilruha raktár11212
Takarítóeszköz-raktár166
Textília raktár188
Szennyesruha-raktár188
Szeptikus műtőrészleg
Szeptikus műtő14444
Előkészítő11515
Ébredő11515
Bemosakodó11515
Nővérdolgozó12222
Betegátfektető11616
Asztallap-lemosó188
Asztallap-tároló166
Személyzeti zsilip (férfi-női)21632
Személyzeti pihenő (WC)11212
Műszerraktár11212
Sterilruha raktár11212
Takarítóeszköz raktár166
Szennyesruha raktár188
Textil raktár188

5, 6, 31 Jelmagyarázat: a rendelet 1. számú melléklete szerint.

17. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Kórházakban, szakkórházakban és járóbeteg-rendelésen alkalmazott nagyértékű gép-műszerek alkalmazhatósági ideje

Kizáró ok a minimumfeltételek meglétének és teljesítésének elismerésére az életmentő, illetőleg a sterilitást biztosító és a diagnosztikai eszközök tekintetében az évkorlát és az előírt feltételek be nem tartása.

EszközökÉvkorlát
Defibrillátorok10[2]
Nagyfrekvenciás sebészeti vágók12[2]
EszközökÉvkorlát
Inkubátorok (bébi)10
Altató-lélegeztető berendezések12[1],[2]
Elektroterápiás eszközök12[2]
Műtéti és őrző monitorok, EKG-k12[2]
Szemészeti lézerek12
Gépi infúzió-adagolók10[2]
Vérmelegítők és szív-tüdő motorok10[2]
Sterilező berendezések15[1]
Műtőasztal15[1]
Műtőlámpa14[1]
Gázellátó berendezések15[1]
Képalkotó rendszerek
- hagyományos RTG/átvilágító, felvételi mh.15[1]
- ultrahangdiagnosztika10[2]
- RTG és nukleárdiagnosztika (CT, DSA stb.)10
- képerősítők (sebészeti)12[1]
Dializáló berendezés10
Laboratóriumi berendezés (átlagosan)12
Kórbonctani berendezés (átlagosan)14
Véráramlásmérők, vérnyomásmérők10

Vizsgálandó:

- elérhetőség,

- használati érték,

- üzemidő,

- használhatóság.

[1] Felújítás esetén a készülék tovább használható az eredetileg megadott élettartam 50%-áig.[55]

[2] A megjelölt évkorláton belül, az előírt felülvizsgálatok mellett használható.[56]

18. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez[57]

19. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

[2. számú melléklet a 15/1997. (VI. 20.) NM rendelethez]

Az intézeti gyógyszertár minimumfeltételei

1 Kategóriái:

1. Törzskönyvezett gyógyszerek, valamint más gyógyszertárban készített galenusi és magisztrális gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszertár.

2. Galenusi és magisztrális gyógyszerek (parenterális oldatok kivételével) készítésére, valamint törzskönyvezett gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszertár.

3. Galenusi és magisztrális gyógyszerek, valamint parenterális oldatok készítésére, törzskönyvezett gyógyszerek eltartására, raktározására és az osztálynak való kiszolgáltatására alkalmas, gyógyszerész által működtetett intézeti gyógyszertár.

1-3. kategória valamelyikének megfelelő.

2 Speciális szaktevékenység(ek)et végző

a) Keverékinfúziókat (a citosztatikus keverékinfúziók kivételével) is készítő intézeti gyógyszertár.

b) Keverékinfúziókat (köztük citosztatikumokat) is készítő intézeti gyógyszertár.

c) Vényforgalmat lebonyolító intézeti gyógyszertár.

d) Betegre szabott gyógyszerosztást is végző intézeti gyógyszertár.

Speciális gyógyszerészi tevékenységként

e) Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó tevékenységet is végző intézeti gyógyszertár.

MinimumfeltételekKategóriák[1]Speciális feladatok[2]
123ab*cd*e
I. TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Szakmai helyiségek
1.1. Gyógyszerkészítő laboratórium
1.1. 1. munkaterem I.-11-----
1.1. 2. munkaterem II.--1-----
1.1. 3. mosogató-11-----
MinimumfeltételekKategóriák[1]Speciális feladatok[2]
123ab*cd*e
1.2. Gyógyszervizsgáló laboratórium
1.2. 1. kémiai analitikai-11-----
1.2. 2. infúzió sterilitást vizsgáló > 25 000 palack/hó--1-----
1.3. Aszeptikus helyiségek
1.3. 1. előkészítő-1111---
1.3. 2. bemosakodó-1111---
1.3. 3. aszeptikus munkahely-1111---
1.3. 4. vízlágyító/desztilláló**-1------
1.4. Infúziós laboratórium
1.4. 1. bemosakodó, öltöző--1-----
1.4. 2. bemérő szoba--1-----
1.4. 3. oldatkészítő-letöltő--1-----
1.4. 4. kupakzáró--1-----
1.4. 5. hőlégsterilizáló--1-----
1.4. 6. mosogató-fertőtlenítő***--1-----
1.4. 7. mosogató-tiszta1
1.4. 8. vízlágyító/desztilláló--1-----
1.4. 9. sterilizáló/autoklávozó--1-----
1.4. 10. szálvizsgáló/szignáló--1-----
1.5. Raktárak
1.5. 1. gyári készítmények111--1--
1.5. 2. magi alapanyag, készítmény-11-----
1.5. 3. infúziós alapanyag--1-----
1.5. 4. infúziós oldatraktár1121----
1.5. 5. hűvös raktár111-----
1.5. 6. hűtőkamra****111-----
1.5. 7. kötszer111-----
1.5. 8. vegyszer, sav-11-----
1.5. 9. tűz- és robbanásveszélyes111-----
1.5. 10. eszköz és csomagolóanyag-11-----
1.5. 11. göngyöleg és üveg-11-----
2. Általános helyiségek
2.1. Ügyviteli helyiségek
2.1. 1. főgyógyszerészi szoba111-----
2.1. 2. iroda112-----
2.1. 3. gyógyszerészi szoba***** ügyeletes szoba--1-----
2.1. 4. áruátvevő111-----
2.1. 5. gyógyszerkiadó111-----
2.1. 6. betegfogadó helyiség-----1--
MinimumfeltételekKategóriák[1]Speciális feladatok[2]
123ab*cd*e
2.1. 7. gyógyszerosztó szoba*111---1-
2.2. Kiegészítő helyiségek
2.2. 1. szociális helyiségek
(öltöző, zuhanyozó, WC nemek szerint)
111-----
2.2. 2. étkező--1-----
2.3. Egyéb helyiségek
2.3. 1. takarítószer- és eszköztároló111-----
2.3. 2. hulladéktároló111-----
2.3. 3. konténertároló-mosó111-----
3. Gépek, műszerek
3.1. analitikai mérlegszükséges (2-3.)
3.2. autokláv-hűthetőszükséges (3.)
3.3. hőlégsterilező berendezésszükséges (2-3.)
3.4. ionmérőkszükséges (2-3.)
3.5. konténerek, kosarakszükséges
3.6. kupakzárószükséges (3.)
3.7. laminar air-flow-horizontálisszükséges (2-3.)
3.8. laminar air-flow-vertikálisszükséges (b)
3.9. membránszűrő berendezésszükséges (3.)
3.10. mikroszkópszükséges (2-3.)
3.11. nyomógombos telefon és faxkészülékszükséges
3.12. oldatkeverőszükséges (3.)
3.13. pH-mérőszükséges (2-3.)
3.14. szállítókocsikszükséges
3.15. szálvizsgáló berendezésszükséges (3.)
3.16. számítógépekszükséges
3.17. termosztátokszükséges (3.)
3.18. üvegmosógépszükséges (3.)
3.19. vákuumkamra vákuum motorralszükséges (a)
3.20. vákuumszívó-nyomó berendezésszükséges (3.)
3.21. vízdesztillálószükséges (3.)
3.22. vízfürdőszükséges (2-3.)
3.23. vízlágyító-ioncserélő készülékszükséges (2-3.)

* Osztályon vagy intézeti gyógyszertárban is végezhető szaktevékenység.

** Azokon a helyeken, ahol nincs infúziós laboratórium.

*** Fertőtlenítő mosogató egyszerhasználatos üveg esetén nem kell.

**** Megfelelő méretű hűtőszekrényekkel kiváltható.

***** Ügyeletes gyógyszertárakban az ügyelet helye.

4. A 2. és 3. kategóriájú intézeti gyógyszertár speciális eszközeidarabszám
4.1. bunsen égő vagy ennek megfelelő erősségű lángot biztosító eszköz1
4.2. büretta (12,00 ml-es térfogatú 0,05 ml-es beosztású)1
4.3. bürettaállvány fogóval, dióval1
4.4. csomagolóanyagok, szignatúrák, kapszuláksz
4.5. dörzstál, mázas, illetve mázatlan dörzsölővel (kétféle méretű)2
4.6. Erlenmeyer-lombik (50, 100, 200, 500 ml-es)1-1
4.7. Erlenmeyer-lombik üvegdugós (100, 200, 500 ml-es)1-1
4.8. exszikkátor porcelán betéttel előkészített szilikagéllel1
4.9. főzőpohár (50, 100, 200, 500, 1000 ml-es)1-1
4.10. gyógyszertárbélyegző, anuláló bélyegző1-1
4.11. hitelesített mérleg (kézi, tára, Berkel/tizedes) súlysorozattal1-1
4.12. hőmérő (belsőskálás 0,1 C beosztású) helyiséghőmérséklet ellenőrzésére1
4.13. hüvelyhenger1-1
4.14. infralámpa1
4.15. izzítólemez, izzítótégely, tégelyfogósz
4.16. kanál (fém és szaru)sz
4.17. kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállványsz
4.18. kenőcskaparó kártyáksz
4.19. kézinagyító (5x)1
4.20. kobaltüvegsz
4.21. kúpkiöntő (1, 2, 3 g-os)1-1
4.22. kúprúdosztó tábla vágóval1-1
4.23. kúprúdsajtoló (Bougie-gép)1
4.24. lepárló csésze1
4.25. menzura (kétféle méretű)1-1
4.26. mérőhenger (10, 25, 100 ml-es)1-1
4.27. patendula dörzsölővel (kétféle, de a nagyobb méretű géppel kiváltható)1-1
4.28. pilulagép1
4.29. pipetta hasas, kétjelű (1,00 ml-es és 10,00 ml-es)1-1
4.30. pipetta osztott (1,00 ml-es és 10,00 ml-es)1-1
4.31. porfirizátor1
4.32. porosztó kártyáksz
4.33. reszelő (háztartási) és/vagy darálósz
4.34. spatula (fém vagy szaru)sz
4.35. szeszfokmérő mérőhengerrel1
4.36. szitasorozat (az érvényes Gyógyszerkönyv szerint)1
4.37. tárgylemezsz
4.38. tubuszáró1
4.39. üvegbotsz
4.40. üveggyöngysz
4.41. üvegtölcsérek (kétféle méret) állvánnyal2
4.42. zománcozott főzőedény kanállal1

Jelmagyarázat: Sz = szükség szerinti darabszám.

MinimumfeltételekKategóriák
123
I1I2I3I4I5I6I7I8I9
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Alap szaktevékenység ellátásához
1. Gyógyszerész1/41/21112223
600 ágyig 150 ágyanként
600 ágyig 300 ágyanként1
600 ágy fölött 300 ágyanként to-
vábbi
111
2. Szakdolgozó2345678910
600 ágyig 100 ágyanként111
600 ágy fölött 200 ágyanként to-
vábbi
11
3. Egyéb
3.1. Betanított munkás112233444
600 ágyig 300 ágyanként11
600 ágy fölött 600 ágyanként to-
vábbi
11
3.2. Takarító1/41/212223444
600 ágyanként
3.3. Műszerész1/21/2
Speciális szaktevékenység ellátásáhozabcde
a) Keverékinfúzió készítés
0-25 palackig
Gyógyszerész1/4
Szakdolgozó1
b) Csak citosztatikus keverékinfúzió
0-25 palackig
Gyógyszerész1/2
Szakdolgozó1/2
c) Vényforgalmat bonyolító gyógyszertár
Gyógyszerész
(teljes nyitvatartás ideje alatt)
1
Szakdolgozó1
d) Betegre szabott gyógyszerosztás
100 ágyanként
Gyógyszerész1/2
Szakdolgozó1
Speciálisgyógyszerészitevékenység
e) Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó
tevékenység 100 ágyanként
Gyógyszerész1

Parenterális oldatkészítés

I = előállított infúzió palack/hó

I1 < 7 000

I2 7 001-10 000

I3 10 001-15 000

I4 15 001-20 000

I5 20 001-25 000

I6 25 001-30 000

I7 30 001-35 000

I8 35 001-40 000

I9 > 40 000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[2] Hatályon kívül helyezte a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2000.09.09.

[3] Módosította a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[4] Megállapította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[5] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[6] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[7] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[8] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[9] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[10] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[11] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[12] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[13] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[14] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[15] Számozását módosította a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[16] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[17] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[18] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[19] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.09.09.

[20] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.10.01.

[21] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.10.01.

[22] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.10.01.

[23] Megállapította a 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.09.30.

[24] Beiktatta a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.07.01.

[25] Beiktatta a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 4. §-a. Hatályos 2003.07.01.

[26] Számozását módosította a 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.12.22.

[27] Beiktatta a 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2000.12.22.

[28] Beiktatta a 17/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 1999.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2002.01.01.

[30] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 5. §-a. Hatályos 2002.01.01.

[31] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 5. §-a. Hatályos 2002.01.01.

[32] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 5. §-a. Hatályos 2002.01.01.

[33] A 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet 14. §-a a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg

[34] Módosította a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 1999.05.31.

[35] Megállapította a 6/2002. (IX. 26.) ESZCSM rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.09.29.

[36] Hatályon kívül helyezte a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.05.31.

[37] Megállapította a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. § (7) bekezdés a) pontja. Hatályos 2000.02.26.

[38] Megállapította a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.05.31.

[39] Hatályon kívül helyezte a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. § (7) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2000.02.26.

[40] Megállapította a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.05.31.

[41] Módosította a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 6. § -a. Hatályos 2001.01.01.

[42] Módosította a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[43] Módosította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.04.20.

[44] Módosította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.04.20.

[45] Módosította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2002.04.20.

[46] Módosította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2002.04.20.

[47] Megállapította a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 4. §-a. Hatályos 1999.05.31.

[48] Módosította a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 4. §-a. Hatályos 1999.05.31.

[49] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.10.01.

[50] Beiktatta a 24/2000. (IX.1.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.01.01.

[51] Beiktatta a 24/2000. (IX. 1.) EüM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2002.07.01.

[52] Megállapította a 26/2002. (V. 14.) EüM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.09.30.

[53] Módosította a 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.04.20.

[54] Beiktatta a 17/1998. (XII. 27.) EüM rendelet melléklete. Hatályos 1999.01.01.

[55] Módosította a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 1999.05.31.

[56] Módosította a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 1999.05.31.

[57] Hatályon kívül helyezte a 12/1999. (V. 31.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1999.05.31.

Tartalomjegyzék