35/1998. (V. 15.) FM rendelet

a vadászati és halászati felügyelőségek működésének feltételeiről

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 90. §-a (3) bekezdésének d) pontja, valamint a halászatról és a horgászatról szóló, módosított 1997. évi XLI. törvény 43. §-a, 44. §-ának (1) bekezdése és 56. §-a (1) bekezdésének f) és i) pontja, továbbá a földművelésügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló, többször módosított 40/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogszabályban biztosított vadászati és halászati hatósági, valamint a vadászati és halászati igazgatással összefüggő irányítási feladatokat a Földművelésügyi Minisztérium megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalának (a továbbiakban: hivatal) Vadászati és Halászati Felügyelősége (a továbbiakban: felügyelőség) látja el, melynek illetékességi területe megegyezik a hivatal - külön jogszabályban foglalt - illetékességi területével.

(2) Amennyiben a halászati vízterület több hivatal illetékességi területére terjed ki, annak a felügyelőségnek a halászati felügyelője illetékes eljárni, amelyik felügyelőségnél a víz halászati vízterületté nyilvánítási eljárását lefolytatták.

2. § A felügyelőség vezetőjét - pályázati kiírás útján - a hivatalvezető nevezi ki. A felügyelőség vezetőjének kinevezéséhez, továbbá felmentéséhez köteles a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) egyetértését beszerezni.

3. §[1]

4. §[2]

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. május 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult és még el nem bírált hatósági ügyekben e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

6. § A hivatalvezető - a rendelet hatálybalépésének napját követő hatvan napon belül - köteles a hivatal szervezeti és működési szabályzatát a rendeletben foglaltaknak megfelelően módosítani, és a minisztériumtól annak jóváhagyását kérni.

Dr. Nagy Frigyes s. k.,

földművelésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 97/2005. (X. 28.) FVM rendelet e) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 97/2005. (X. 28.) FVM rendelet e) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.