Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

97/2005. (X. 28.) FVM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaival összefüggő egyes földművelésügyi ágazati miniszteri rendeletek módosításáról

A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 30. §-a (3) bekezdésében, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. §-a (2) bekezdésében, az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996.évi LIV. törvény 106. §-a (1) bekezdésében, az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-a 1., 4. pontjában, a halászatról és a horgászatról szóló 1997.évi XLI. törvény 56. §-a (1) bekezdésének f) pontjában, a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2)-(3) bekezdéseiben, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének ba) pontjában, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (6) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A kisajátítási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 11/1977. (III. 11.) MÉM rendelet módosítása

1. §

A kisajátítási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 11/1977. (III. 11.) MÉM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a kisajátítási terv és a vázrajz a vonatkozó szakmai szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, a körzeti földhivatal azt a beérkezésétől számított nyolc napon belül a szükséges módosítások végrehajtása céljából a kisajátítást kérőnek - nyolcnapos határidő kitűzésével - visszaküldi, egyidejűleg figyelmezteti a mulasztás jogkövetkezményeire."

2. §

Az R1. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a kisajátítási terv és a vázrajz az építésügyi követelményeknek nem felel meg, az építésügyi hatóság azt a beérkezésétől számított nyolc napon belül a szükséges módosítások végrehajtása céljából a kisajátítást kérőnek - nyolcnapos határidő kitűzésével - visszaküldi, egyidejűleg figyelmezteti a mulasztás jogkövetkezményeire."

3. §

(1) Az R1. 6/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a kisajátítási terv és a változási vázrajz a (2), illetve a (3) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, az építésügyi hatóság azt a beérkezésétől számított nyolc napon belül a szükséges módosítások végrehajtása céljából a kisajátítást kérőnek - nyolcnapos határidő kitűzésével -visszaküldi, egyidejűleg figyelmezteti a mulasztás jogkövetkezményeire."

(2) Az R1. 6/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Abban az esetben, ha az építésügyi hatóság a terveket engedélyezési záradékkal nem látja el, vagy azt a szükséges módosítások végrehajtása céljából a kisajátítást kérőnek nem küldi vissza, a közigazgatási hivatalvezető mint felügyeleti szerv megteszi a mulasztás felszámolására szolgáló intézkedéseket."

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FMrendelet módosítása

4. §

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: tv.) végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 61. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az üzemtervben vagy az erdészeti hatóság által a tv. 28. §-a alapján hivatalból előírt erdőnevelési feladatokat az erdőgazdálkodónak az éves erdőgazdálkodási tervében kell megtervezni. Ha az erdőgazdálkodó az éves erdőgazdálkodási tervében nem tervezte meg az erdőnevelési munkákat, vagy a tervezett erdőnevelési munkát elmulasztja végrehajtani, az erdészeti hatóság a szükséges beavatkozások végrehajtását hivatalból elrendelheti."

Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosítása

5. §

Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete 174. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gazdasági laboratórium létesítésére és működésére vonatkozó állomási engedély nem mentesíti a fenntartót az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló külön jogszabályban meghatározott engedély megszerzése alól."

6. §

Az R2. 1. számú melléklete 196. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lovassport esemény rendezője köteles a rendezvény megtartásához, annak tervezett időpontja és helye megjelölésével az illetékes állomás állat-egészségügyi engedélyét kérni. Az állomás által kijelölt hatósági állatorvos ellenőrzi a versenyre érkezett lovak egészségi állapotát és a ló útleveleket."

A növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet módosítása

7. §

A növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 39. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A veszélyes hulladékra vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni)

"d) az ÁNTSZ illetékes megyei intézete által - szükség esetén a környezetvédelmi hatóság szakértői véleménye alapján - a szennyeződéstől nem mentesíthetőnek minősített védőeszköz, munkaeszköz, növényvédő szer raktár, tároló elbontása során szennyeződhetett bontásanyag, illetve föld, növény, növényi termék, fel nem használható csávázott vetőmag," (kezelésére.)

A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

8. §

A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Szolgálat a kötelező növényvédelmi technológia alkalmazásának elrendelését megelőzően

a) védett természeti terület esetén az illetékes természetvédelmi hatóság,

b) erdőterület esetén az illetékes erdészeti hatóság szakhatósági állásfoglalását köteles beszerezni."

9. §

Az R4. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Központi Szolgálat az (1) bekezdés szerinti engedélyt a vámhatóság szakhatósági állásfoglalásának beszerzése után határozat formájában adja ki, amelyben rendelkezik a vizsgálatköteles áru szállításával, fuvarozásával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos intézkedésekről."

10. §[1]

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet módosítása

11. §

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 8/2001. (I. 26.) FVM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakhatósági állásfoglalás a következőket tartalmazza:"

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

12. §

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 89. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jogorvoslati kérelem díját vissza kell téríteni, ha a jogorvoslati eljárásban felülvizsgált közigazgatási döntés vagy intézkedés a kérelmező hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítésről a jogorvoslati kérelmet elbíráló vadászati hatóság rendelkezik."

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

13. §

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) termelői csoport: az e rendelet alapján működő, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), illetve 2005. november 1-jét megelőzően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által termelői csoportként elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;"

14. §

Az R5. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti szabályozásról szóló 60/2005. (VII. 1.) FVM rendelet hatálya alá tartozó szervezetek."

15. §

(1) Az R5. 9. §-ának (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az elismerés iránti kérelmet a minisztériumhoz tizenegy példányban kell benyújtani. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás határideje 15 nap.

(2) A minisztérium a termelői csoportok elismerése iránti kérelmek elbírálása céljából szakértőkből álló bizottság (a továbbiakban: bizottság) felállítását kezdeményezheti.

(3) A kérelmet a benyújtott dokumentumok és a bizottság javaslata alapján a minisztérium bírálja el."

(2) Az R5. 9. §-a (4) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelemhez csatolni kell:"

(3) Az R5. 9. §-ának (5)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A minisztérium határozatban dönt a termelői csoport állami elismeréséről vagy a kérelem elutasításáról.

(6) A minisztérium a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kérelmet akkor is elutasíthatja, ha a kérelmező egy korábban már elismert, működő termelői csoporttal azonos földrajzi területen, azzal azonos termékkörben kívánja tevékenységét folytatni, és ezáltal a termelői összefogásból eredő előnyöket korlátozza.

(7) A működési program végrehajtását a termelői csoport elismeréséről szóló jogerős határozat kiadását követő hónap első napján kell megkezdeni."

(4) Az R5. 9. §-a (8) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az elismert termelői csoport kivételesen kérheti a minisztérium által elfogadott működési programban foglaltak módosítását, melynek elfogadásáról a minisztérium a bizottság javaslata alapján dönt."

(5) Az R5. 9. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Amennyiben a termelői csoport a működési programban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a minisztérium három hónapos határidő kitűzésével felszólítja a kötelezettségek teljesítésére és figyelmezteti a nem teljesítés jogkövetkezményeire. A három hónapos határidő be nem tartása esetén a minisztérium az elismerésről szóló határozatot visszavonja."

16. §

Az R5. 10. §-ának (6)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A termelői csoportok társulása esetén az elismerésre irányuló kérelmet-egyeztetett tartalommal - a társulásban részt vevő termelői csoport mindegyikének be kell nyújtania, melyben minden termelői csoportnak nyilatkoznia kell arról, hogy árbevétele az állami elismerést követő két év alatt eléri az 5. § (1) bekezdésben meghatározott árbevételre vonatkozó feltételt. A kérelemhez a társulási szerződést csatolni kell. Az állami elismerést a minisztérium - az elismerési feltételek fennállása esetén - a társulásban részt vevő termelői csoportoknak külön adja meg.

(7) Amennyiben a társulásban részt vevő termelői csoport árbevétele az állami elismerését követő két év alatt az 5. § (1) bekezdésében foglalt árbevételi határt külön nem éri el, és az adott szervezet a társulásban részt vevőkkel nem egyesült, a minisztérium az elismerésről szóló határozatot visszavonja."

17. §

Az R5. 11. §-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A minisztérium az állami elismerésről szóló döntést megelőzően a kérelmezőnél indokolt esetben helyszíni szemlét végez.

(3) A minisztérium évente a termelői csoportok kiválasztott körében általános ellenőrzést is végez úgy, hogy háromévente legalább egy alkalommal minden termelői csoport ellenőrzésére sor kerüljön."

18. §

Az R5. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosítása

19. §

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-ának 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"12. Növényvédő szer engedélyezés: közigazgatási hatósági eljárás, amelynek során a 3. § szerinti engedélyező hatóság a kérelmező által benyújtott kérelemre, az ország területére vagy annak egy részére engedélyezi egy növényvédő szer forgalomba hozatalát és felhasználását."

20. §

Az R6. 13. §-ának (2) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

"A növényvédő szerek engedélyezésénél az engedélyező hatóságnak figyelembe kell vennie a készítmény felhasználási technológiáját, a rendeltetésszerű és biztonságos alkalmazásához szükséges szakmai feltételeket, a helyes növényvédelmi gyakorlatot és a szükséges kockázatcsökkentő intézkedéseket, valamint az integrált védekezés elveinek lehetséges alkalmazását is."

21. §

Az R6. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Ha az engedélyező hatóság a növényvédő szer forgalomba hozatalát és felhasználását engedélyező eljárásban a szakhatósági hozzájárulásokat beszerezte és a 16. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, akkor megadja a kérelmezőnek a címketerv végleges elkészítéséhez szükséges -13. számú melléklet szerinti - adatokat, és egyidejűleg felhívja a végleges, magyar nyelvű címketerv 15 napon belül történő benyújtására."

22. §

Az R6. 16. §-ának (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Az engedélyező hatóság a növényvédő szer forgalomba hozatalát és felhasználását akkor engedélyezi, ha)

"l) a címketerv megfelel az előírásoknak."

23. §[2]

Záró rendelkezések

24. §

(1) Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

(2) Az R5. alapján a 2005. november 1-jén folyamatban lévő, vagy ezt követően induló eljárásokban - ideértve az olyan eljárásokat is, amelyekben a korábbi elismerés visszavonása iránt kell intézkedni - első fokon a minisztérium jár el.

25. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a kisajátítási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 11/1977. (III. 11.) MÉM rendelet 6/A. § (8) bekezdése,

b) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet 10. § (3) bekezdésének első mondata,

c) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 107. §-a,

d) a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 31. § (1) bekezdése,

e) a vadászati és halászati felügyelőségek működésének feltételeiről szóló 35/1998. (V. 15.) FM rendelet 3. és 4. §-a,

f) a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM 39/A. § (3) bekezdése,

g) a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 21. § (3) bekezdése,

h)[3]

i) az állatgyógyászati készítményekről szóló 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet 50. § (2) bekezdése,

j) a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése, 20. § (8) bekezdése.

Pásztohy András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 97/2005. (X. 28.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez]

ADATLAP
a termelői csoportok elismeréséhez
Név:...............................................................................................................
Gazdasági forma:...............................................................................................................
Cím:...............................................................................................................
Elnök/Ügyvezető neve:...............................................................................................................
Telefon és fax elérhetősége:Tel.: .................................. Fax: ......................................................
Az előzetes elismerés dátuma:...............................................................................................................
Társult termelői csoportok száma1...............................................................................................................
Termék, termékcsoport:...............................................................................................................
A tárgyévet megelőző év tény adatokA tárgyévi terv adatokA tárgyévet követő év terv adataiA tárgyévet követő második év terv adatai
Tagok száma
Ebből: Gazdasági társaság (db)
Részjegytőke, törzstőke (E Ft)
Termelés (felvásárlás) termékenként
(Termék/ek, mértékegység)
Összes árbevétel (E Ft)
Ebből: Tagi termék árbevétele (E Ft)
Beruházási költség (E Ft)
Működési költség hozzájárulás (E Ft)
Tervezett támogatás (E Ft)
A támogatás felhasználása (jogcímenként bemutatva):
működésre
beruházásra
forgóeszközre
Dátum: ........................................................
………………………
aláírás
1 Társulás esetén a résztvevők összesített adatait tartalmazó Adatlapot is kell készíteni, és a kérelmező Adatlapjához csatolva kell benyújtani.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.08.07.

[2] Hatályon kívül helyezte az 54/2006. (VII. 26.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.08.10.

[3] Hatályon kívül helyezte a 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.01.

Tartalomjegyzék