3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet

egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról

Az ipari és kereskedelmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-ának j) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §[1] (1) A rendelet hatálya alá tartoznak az 1. számú mellékletben felsorolt berendezések, edények, tartályok - ideértve azok részegységeit, alkatrészeit is - és csővezetékek (a továbbiakban: hegesztett szerkezet) gyártóművi, illetve helyszíni gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: gyártó).

(2)[2] Nem tartozik a rendelet hatálya alá a hegesztett csöveket és a külön jogszabályban* meghatározott hegesztett szerkezetet gyártó gazdálkodó szervezet.

2. § (1)[3] A rendelet hatálya alá tartozó hegesztett szerkezet szerelése, átalakítása, javítása során az ömlesztőhegesztést csak a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó engedély) rendelkező szervezet végezhet.

(2)[4] A Kormányhivatal akkor adja ki a hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó engedélyt, ha a gyártó[5]

a) az 1. számú mellékletben meghatározott minőségügyi követelményeknek választása szerint eleget tesz,

b) a hegesztésekkel kapcsolatos kiegészítő követelményeket a rendelet 2. számú melléklete szerint teljesíti, és

c) a nemzeti szabványok szerint minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztő-gépkezelőket foglalkoztat.

(3)[6] A (2) bekezdés szerinti követelmények teljesítését az iparügyekért felelős miniszter által a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett szervezetek igazolják. E szervezetekkel szemben támasztott, a tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és tárgyi feltételeket a 3. melléklet tartalmazza.

(4)[7]

3. § (1)[8] A Kormányhivatal az engedélyt a 2. § (3) bekezdése szerinti szervezet tanúsítása alapján adja ki. Az engedélyben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a kiadásához alapot adó dokumentumok azonosító jelét, a tanúsítást végző szervezet nevét és (azonosításra alkalmas) adatait.

(2)[9] Az engedély a megadásának napjától számított három évig hatályos.

(3)[10] A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy a gazdálkodó szervezet megfelel-e a 2. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy az érintett gazdálkodó szervezet nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a Kormányhivatal az engedélyt visszavonja.

(4) A hatósági eljárás díját külön jogszabály tartalmazza.

4. §[11] A Kormányhivatal köteles az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és a Kormányhivatal által visszavont engedélyek jegyzékét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben félévenként közzétenni.

4/A. §[12] (1)[13] A Kormányhivatal által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági bizonyítványokkal megszerzett jogosultság az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható.

(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. §-a alapján vezetett nyilvántartás a 2009. október 1-jét megelőzően kiadott hatósági bizonyítványokkal rendelkező gazdálkodó szervezetek adatait is tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést megelőzően kezdeményezett, de még folyamatban lévő eljárásoknál is alkalmazni kell.

(2)[14]

(4)[15]

Dr. Fazekas Szabolcs s. k.,

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

1. számú melléklet a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez[16]

A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó hegesztett szerkezetek megnevezése és a szervezetekkel szemben támasztott minőségirányítási követelmények

Hegesztett szerkezet megnevezéseA szervezet által végzett tevékenységMinőségirányítási követelmények
MSZ EN 729-2 és MSZ EN ISO 9001 szabványok szerintiMSZ EN 729-3 szabvány szerinti
Nyomástartó edény, berendezés és cső­vezetékeigyártás, javítás, át­alakításXX
Szállítható nyomás­tartó berendezésekgyártásjavítás, át­alakításX
Ipari csővezetékgyártás, szerelés, javítás, átalakításXX
Éghető folyadékok és olvadékok föld feletti, földbe süllyesztett tároló tartályai, létesítmé­nyeigyártás, szerelés, javítás, átalakításXX

2. számú melléklet a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez

A gyártóra vonatkozó kiegészítő követelmények

1. A hegesztéstechnológia megfelelőségének tanúsítását (WPAR) a rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szervezet végzi. A tanúsított hegesztéstechnológia alapján a hegesztési utasítást (WPS) a gyártó készíti el.[17]

2. A gyártó hegesztési felelőse az MSZ EN 719 szabvány szerinti követelmények kielégítésén túl[18]

- független legyen a tevékenységéért felelős szervezeti egységtől,

- rendelkezzen megfelelő szakirányú képesítéssel,

- legalább kétéves szakmai gyakorlata legyen.

3. Ha a gyártó az MSZ EN 729-3 szabvány szerinti minőségirányítási követelményt alkalmaz, akkor működtessen

- dokumentációs rendszert a hegesztési utasítások, a hegesztéstechnológia megfelelőség-tanúsítására (WPAR), a hegesztők, forrasztók, valamint gépkezelők minősítési bizonyítványai kezelésére, karbantartására, és

- a tevékenységi folyamat során megfelelő azonosítási, nyomonkövethetőségi rendszert az MSZ EN 729-2 szabvány szerint.

4. A hegesztési hozaganyagok minőségét legalább az MSZ EN 10204 szerinti 2.2 típusú bizonylattal kell igazolni.

5. A gyártó a tanúsítási eljáráshoz nyújtson be az alábbiak szerint üzemleírást:

Üzemleírás

Az üzem (vállalat, gyár, gyáregység) megnevezése, címe, telefon- és faxszáma:

Az üzem (vállalat, gyár, gyáregység) felelős műszaki vezetője:

Az üzem felelős hegesztési koordinátorának neve, születési dátuma, képzettsége:

Az üzem (vállalat, gyár, gyáregység) jellemző gyártmányai:

A gyártási program, amelyhez az üzemnek az alkalmassági bizonyítványra szüksége van:

A gyártási programban a hegesztést irányító főfoglalkozású vezetők száma:

A gyártási programban foglalkoztatott főfoglalkozású hegesztők száma:

Az üzem tárgyi feltételei

a) műhelyek felsorolása (hegesztőműhely, hegesztő oktatóműhely, üzemcsarnok, szerelésre kijelölt terület stb.) és fő méreteik:

b) raktárak, fő méreteik és a tárolási körülmények:

c) emelőberendezések és teherbírásuk:

d) szállítóeszközök és teherbírásuk:

e) megmunkáló gépek és berendezések (fűrész, lemezolló, berendezés termikus vágáshoz, hajlítóhenger, élgyalu gép, varrathorony-megmunkáló gép stb.):

f) hegesztő- és vágóberendezések (egyenirányító, transzformátor, fedettívű hegesztőgép, ellenállás-hegesztő gép, védőgázas hegesztőgépek, ellenállás-hegesztő berendezés, gázhegesztő- és vágóberendezés stb.):

g) hegesztőanyag-szárító berendezések (pl. szárítószekrény):

h) hegesztőkészülékek (forgatóasztal, fordítókészülék, egyedi és univerzális fűzőkészülék stb.):

i) hőkezelő berendezések (előmelegítő, izzítókemence feszültségmentesítéséhez, normalizáláshoz, munkadarab hőmérsékletmérő eszközök stb.):

j) anyagvizsgáló berendezések és eszközök (univerzális szakítógép, ingás ütőmű, keménységmérő, mikroszkóp, spektroszkóp, ultrahangos vizsgálókészülék, mágneses repedésvizsgáló, röntgenkészülék, izotópos vizsgálóeszköz stb.):

3. számú melléklet a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez[19]

A bejegyzett szervezetre vonatkozó követelmények

I. Személyi, szakmai feltétel: a személyzet feleljen meg az alábbi képzettségi és jártassági követelményeknek:

1. Műszaki egyetemi (főiskolai) diploma (oklevél).

2. Hegesztés szakirányú képzettség, amely lehet:

- hegesztő szakirányú végzettség,

- okleveles hegesztő szakmérnök,

- hegesztő tudományos fokozat.

3. Legalább 5 év szakirányú gyakorlat.

II. Tárgyi feltétel:

- a szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal;

- a szervezetnek legyen belső szabályzata az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának vizsgálatára és értékelésére;

- a szervezet rendelkezzen az MSZ EN 45012 szerint akkreditált rendszertanúsítással;

- a szervezet legyen tagja a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 119/2004, (IX. 30.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.10.30.

[2] * 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról, 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról.

[3] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Megállapította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.05.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Megállapította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.05.

[7] Hatályon kívül helyezte a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (2) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2010.03.05.

[8] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.03.05.

[10] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Beiktatta a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.03.05.

[13] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 16. § 7. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 16. § 7. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Megállapította a 119/2004, (IX. 30.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.10.30.

[17] Hegesztéstechnológia jóváhagyása [Welding Procedure Approval Record (WPAR]. Hegesztési utasítás [Welding Procedure Specification (WPS)].

[18] Megállapította a 119/2004, (IX. 30.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.10.30.

[19] Beiktatta a 119/2004, (IX. 30.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.10.30.

Tartalomjegyzék