227/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet , valamint a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kormányzati tevékenység átalakításával kapcsolatosan, az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Omr.), valamint a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Omr. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az oktatási miniszter feladata az oktatási ágazat vezetése és irányítása, valamint a tudomány- és technológiapolitika összehangolása. Az oktatási ágazat tekintetében feladat- és hatásköre - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - kiterjed az iskolai rendszerű és az iskolai rendszeren kívüli oktatás irányítására, beleértve a közoktatást, a felsőoktatást, a szakképzést és a felnőttoktatást."

(2) Az Omr. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Közreműködik a tudománypolitika, valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs tervek kidolgozásában."

2. § Az Omr. 4. §-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg e § (2) bekezdése hatályát veszti:

"g) irányítja az oktatási ágazat tudománypolitikáját és annak megvalósítását."

3. §[1]

4. § (1) Az Omr. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az oktatási miniszter feladatai ellátása érdekében]

"b) közreműködik a regionális humánpolitikai kérdéseket érintő fejlesztési koncepciók kialakításában, gondoskodik arról, hogy a tervezés és programkészítés során a területfejlesztési programok foglalkozzanak a humán erőforrások fejlesztésével, a képzés és oktatás szempontjaival,"

(2) Az Omr. 6. §-ának (1) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:

[(1) Az oktatási miniszter feladatai ellátása érdekében]

"i) felügyeli és működteti a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programot, a programban részt vevő szervezetekkel együttműködve megtervezi a működtetés és fejlesztés fedezetét."

5. § A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A költségvetési tervezéshez az Alapprogram előirányzataira vonatkozó javaslatot a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (a továbbiakban: OMFB) egyetértésével terjeszti elő.

(2) Az Alapprogram eszközeinek felhasználása és kiadásai feletti döntési hatáskört a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gyakorolja, eszközeit kezeli és rendelkezik annak a Kincstárnál vezetett számlája felett.

(3) A mellékletben feltüntetett minisztériumoknak a korábbi kifizetéseik alapján járó visszatérítések felhasználási céljairól - az OMFB-vel egyeztetve - az érintett miniszter dönt."

6. § (1) A Kr. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Alapprogramból támogatási pályázat pályázati rendszerben nyerhető el, illetőleg terhére az OMFB-vel egyeztetve, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője által benyújtott előterjesztés alapján hozott kormánydöntéssel adható juttatás.

Az egyes pályázati rendszerekre, valamint a kormánydöntéssel adott juttatásra vonatkozóan a pénzfelhasználás rendjét, a pályázati rendszert, a finanszírozás mértékét és módszereit, a döntéshozatali mechanizmust, a pályázatok értékelését és ellenőrzését - a párhuzamosságok elkerülése érdekében, az érintett minisztériumokkal együttműködve - a felügyeletét ellátó szerv alakítja ki."

(2) A Kr. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Alapprogrammal kapcsolatos pályázatairól a fejezet felügyeletét ellátó szerv pályázati felhívásokat tesz közzé országos napilapban és számítógépes hálózaton."

7. § (1) A Kr. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Alapprogram eszközeinek felhasználásáról készített beszámolót a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője bemutatja az Országgyűlés költségvetési, gazdasági, tudományos és innovációs ügyekkel foglalkozó bizottságainak is, továbbá tájékoztatásul megküldi a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumnak."

(2) A Kr. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapprogram célelőirányzata, illetve eszközei terhére teljesített kiadások nyilvántartásának, pénzügyi ellenőrzésének és beszámoltatásának rendjére az államháztartás működésének szabályait kell alkalmazni. A szerződés szerinti összegek folyósítását a fejezet felügyeletét ellátó szerv a Kincstár útján eszközli, elvégzi a szerződések teljesítésének teljes körű vizsgálatát, a támogatási célkitűzések megvalósításának ellenőrzését, gondoskodik a támogatás rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő felhasználás ellenőrzéséről. A támogatásban részesülő köteles a támogatás felhasználását - ellenőrzés céljából - elkülönítetten nyilvántartani. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználásának, valamint a késedelmes visszafizetés következményeinek feltételei a szerződésben kerülnek meghatározásra."

8. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az oktatási miniszter 2000. január 31-ig az Országos Képzési Jegyzékben a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított gazdasági miniszter szakképesítései tekintetében ellátja a szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokat, illetőleg gyakorolja ezen szakképesítések esetében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképzésért felelős miniszter jogkörét.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.