216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényre is figyelemmel, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal létrehozásáról, feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány a tudomány-, technológia- és innovációpolitikai tevékenységének ellátására Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hoz létre.

(2) A Hivatal országos hatáskörű államigazgatási szerv.

(3)[1] A Hivatal önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

A Kormánynak a Hivatallal kapcsolatos feladatai

2. §[2]

(1) A Hivatal központi hivatal, amelynek irányítását - (2)-(3) bekezdésben meghatározott szakmai kérdésekben az oktatási és kulturális miniszter közreműködésével, illetve együttműködésével - a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(2) Az oktatási és kulturális miniszter a Hivatal irányítása tekintetében a következő szakmai kérdésekben működik közre:

a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról készült éves beszámoló;

b) a kutatás-fejlesztést, valamint a technológiai innovációt érintő jogszabályok, a Hivatalról szóló jogszabály kivételével.

(3) Az oktatási és kulturális miniszter szakmailag együttműködik a miniszterrel a Hivatalról szóló jogszabály tekintetében.

A Hivatal feladat- és hatásköre

3. §

(1) A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:

a) a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;

b) a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését biztosító jogszabályok előkészítésében való részvétel;

c) a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenység ellátása;

d) a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak koordinálása, ellátása.

(2) A Hivatal tevékenységének középpontjában a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztés és az innováció áll.

(3) A Hivatal felügyeli a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodát.

(4) A Hivatal hatásköre nem érinti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek és a Magyar Tudományos Akadémia feladat- és hatáskörét.

(5) Feladatai ellátásában a Hivatal együttműködik az érintett minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával és más köztestületekkel, valamint a regionális és társadalmi szervezetekkel.

4. §

(1) A Hivatal a Kormány tudomány-, technológia-és innováció-politikájának kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében javaslatokat dolgoz ki

a) a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika alakítására; ezek megalapozásához elemzéseket, közép- és hosszú távú koncepciókat készít, technológiai előretekintési programokat indít;

b) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására; figyelemmel kíséri a források felhasználását;

c) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak meghatározására, a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közreműködik ezek fejlesztésében;

d) a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére;

e) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység emberi erőforrásai fejlesztésére a kutatóképzés és a tudásközpontok erősítésére.

(2) A Hivatal a feladatkörében

a) részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Átfogó Fejlesztési Terv kidolgozásában, érvényesítésében;

b) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában; módszertani segítséget nyújt a magyarországi régiók kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításához, a nemzetközi, különösen az EU-források innovációs fejlesztési célokra történő eléréséhez és felhasználásához;

c) közreműködik a kis- és közepes méretű vállalkozások technológiai megújulásának segítésében;

d) külön jogszabályokban meghatározottak szerint működteti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (a továbbiakban: Alap) , valamint más, a hatáskörébe utalt pénzeszközt; évente beszámol a Kormánynak ezek felhasználásáról;

e) közreműködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában;

f) figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat.

(3) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások felhasználása tekintetében

a) a kutatás-fejlesztésben, innovációban érintett országos és regionális szervezetek bevonásával támogatási stratégiákat és programokat dolgoz ki, és részt vesz azok végrehajtásában;

b) kidolgozza - a vonatkozó jogszabályi keretek között - a pénzeszközök felhasználási rendjét, döntéshozatali eljárásait és a finanszírozás alkalmazott módszereit, gondoskodik a pénzügyi támogatás nyújtásáról;

c) kidolgozza a műszaki fejlesztési programok és pályázatok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló stratégiát és módszertant, gondoskodik ezek alkalmazásáról;

d) külön jogszabály alapján ellátja a hazai fejlesztéseket támogató, az EU által társfinanszírozott intézkedések kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak magyarországi tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

5. §[3]

6. §

A Hivatal a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő adatgyűjtési, -feldolgozási és tájékoztatási tevékenység keretében különösen a következő feladatokat látja el:

a) elősegíti a korszerű műszaki megoldások megismertetését, elterjesztését, hasznosítását, továbbá e célok elérését segítő programok, szervezetek, intézmények fejlesztését, előmozdítja a kutatás-fejlesztés és innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének és támogatottságának fokozására irányuló tevékenységet;

b) módszertani segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és innovációs statisztikai adatok gyűjtéséhez, mutatószámok kidolgozásához; részt vesz ezek feldolgozásában, elemzésében, hasznosításában, a hazai és nemzetközi intézmények számára nyújtott információszolgáltatásban;

c) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kutatás-fejlesztési programok és pályázatok értékeléséből származó eredmények, valamint e programok és pályázatok nyerteseire vonatkozó, közérdekű adatok nyilvánosságáról;

d) felügyeli a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszert, ellátja a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendeletben foglalt feladatok végrehajtását.

7. §

A Hivatal a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés, a hazai és külföldi szervezetek és a kutatás-fejlesztési tevékenységben részt vevő személyek közötti együttműködés kialakítása és erősítése keretében, összhangban Magyarország külpolitikai, külgazdasági stratégiájával, illetve az általános külpolitikai célkitűzésekkel, a Külügyminisztériummal összehangolva, különösen a következő szakmai feladatokat látja el:

a) szakmailag irányítja és összehangolja a Kormány nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét;

b) kezdeményezi az érintett szervekkel együttműködve a két- és többoldalú kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötését; részt vesz ezek előkészítésében és szervezi, koordinálja azok végrehajtását;

c) szakmailag irányítja a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységet;

d) koordinálja az EU Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjaiban és az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységet;

e) az európai uniós tagságból eredő jogok és kötelezettségek keretében gondoskodik a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő kormányzati feladatok ellátásáról, valamint a nemzeti képviseletről az EU kutatással, technológiával és innovációval foglalkozó testületeiben;

f) felhatalmazás alapján képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben, kezdeményezésekben;

g) feladatkörében együttműködik a Magyar Köztársaság külképviseleteivel, és kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön működő partnerintézményekkel.

A Hivatal szervezete és működése; a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács

8. §

(1) A Hivatalt az elnök vezeti. Az elnök az államtitkári juttatások teljes körére, helyettesei a helyettes államtitkári juttatások teljes körére jogosultak.

(2) A Hivatal alkalmazottai - beleértve a Hivatal elnökét és elnökhelyetteseit is - köztisztviselők.

(3)[4] A Hivatal elnökét - az oktatási és kulturális miniszter véleményének meghallgatásával - a miniszter nevezi ki és menti fel. A Hivatal elnökhelyetteseit a Hivatal elnökénekjavaslatára a miniszter nevezi ki. Az elnök és az elnökhelyettesek kinevezése hat évre szól. A kinevezéseket megelőzően a miniszter egyeztet a Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület elnökével.

(4) A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal mellett működő, stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület. A Tanács feladat- és hatásköréről, szervezetéről és működéséről külön jogszabály rendelkezik.

9. §

(1) A Hivatal elnöke

a) javaslatot tesz a Hivatal szervezeti és működési szabályzatára;

b) ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 10. §-ának (2) és (3) bekezdésében rögzített, az Alap működtetésével kapcsolatos, valamint a Hivatal rendelkezésére bocsátott pénzforrások kezeléséből külön jogszabály alapján származó feladatokat;

c) az elnökhelyettesek tekintetében a kinevezés és felmentés kivételével, az alkalmazottak felett pedig teljes-körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(2) A Hivatal elnöke évente beszámol a Kormánynak, illetve külön felkérésre az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságának a Hivatal tevékenységéről, a Kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvények alkalmazása során szerzett tapasztalatokról.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Hivatal az Oktatási Minisztérium jogutóda a Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Helyettes Államtitkárság) feladat- és hatáskörét érintő ügyekben. A Helyettes Államtitkárságnál folyamatban lévő ügyekben a továbbiakban a Hivatal jár el. Ahol jogszabály a Helyettes Államtitkárságra utal, ott a Hivatalt, ahol az Oktatási Minisztérium kutatás-fejlesztési helyettes államtitkárát említi, ott a Hivatal elnökét kell érteni.

11. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[5]

b)[6]

c) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 3. és 4. pontja a következőkre módosul:

"3. felügyeleti szerv: a költségvetési fejezet meghatározott előirányzatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a felhasználásáról való elszámolásáért, a fejezethez tartozó költségvetési szervek, elkülönített állami pénzalapok, illetőleg feladatok felügyeletéért, pénzellátásáért és ellenőrzéséért, illetve mindezek szabályozásáért felelős szerv: az 1. pontban megjelöltek, valamint az I. fejezetnél a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa, a X. fejezetnél a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében a MeH Nemzetbiztonsági Iroda, a XX. fejezetnél a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda tekintetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, a XXII. fejezetnél a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat közgyűlése, képviselő-testülete; a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat testülete; az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat; a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap tekintetében a Kormány; az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) , valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) tekintetében az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, az igazgatási szervek tekintetében az ONYF, illetve az OEP; az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az alap kezelője szerinti felügyeleti szerv;

4. felügyeleti szerv vezetője: a 3. pontban felsorolt szervek vezetői, valamint a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa elnöke, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében az azok irányításában közreműködő politikai államtitkár, az állami vagyongazdálkodási előirányzatok tekintetében a miniszter, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda tekintetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke; valamint a helyi önkormányzat tekintetében a (fő) polgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke; a helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke; az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat elnöke; a Nyugdíjbiztosítási Alap és az ONYF, valamint az Egészségbiztosítási Alap és az OEP tekintetében az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, az igazgatási szervek tekintetében az ONYF vezetője, illetve az OEP vezetője; az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az alap kezelője szerinti felügyeleti szerv vezetője;"

12. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 1. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) A nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések keretében magyar részvétellel folyó témákról rendelkezésére álló adatokat Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ezzel megbízott szervezeti egysége folyamatosan átadja a Nyilvántartási Rendszernek."

b) a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A Nyilvántartási Rendszert az oktatási miniszter hozza létre és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke felügyeli. A Nyilvántartási Rendszer technikai feladatait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen belül működő Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár látja el, az elemzési feladatok elvégzése pedig a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szervezetén belül történik.

(2) A nyilvántartást magyar és angol nyelven kell vezetni. A Nyilvántartási Rendszerben szereplő adatok nyilvánosságra hozataláról a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke gondoskodik."

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése j) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[2] Megállapította a 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése ea) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[4] Megállapította a 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése eb) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

Tartalomjegyzék