44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet

az Országos Vérellátó Szolgálatról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. § (2) bekezdésének u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A vérellátás Eütv. 223. §-a (3) bekezdésében meghatározott állami feladatait az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz) végzi.

2. § (1) Az OVSz az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel bíró, gazdálkodásának megszervezése szempontjából önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) Az OVSz az Országos Vérellátó Szolgálat Központjából (a továbbiakban: OVSzK), a regionális vérellátó központokból, valamint a területi vérellátókból áll.

(3) Az OVSz központi szerve az OVSzK, amelynek vezetője az OVSz főigazgatója.

(4)[1] Az OVSZ - részjogkörű költségvetési egységeiként működő - területi szervei az OVSZ főigazgatójának közvetlen irányítása alatt álló regionális vérellátó központok, valamint az általuk irányított területi vérellátók. A regionális vérellátó központok felsorolását a melléklet tartalmazza. A regionális vérellátó központok és a területi vérellátók ellátási területeit az OVSZ főigazgatója határozza meg.

(5) Az OVSz főigazgatóját az egészségügyi miniszter nevezi ki, illetőleg menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára gyakorolja. Az OVSz gazdasági vezetőjét az OVSz főigazgatójának javaslatára az egészségügyi miniszter nevezi ki, illetőleg menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat az OVSz főigazgatója gyakorolja. Az OVSz főigazgató helyettesei, a regionális vérellátó központok és a területi vérellátók vezetői felett a munkáltatói jogokat az OVSz főigazgatója gyakorolja.

(6) A regionális vérellátó központok vezetőiből álló OVSz Regionális Koordinációs Tanács az OVSz főigazgatójának döntés-előkészítő testülete.

3. § (1) Az OVSzK

a) irányítja és ellenőrzi a preparatív és klinikai transzfuziológiai tevékenységet, országos intézeti feladatokat lát el, továbbá ellenőrzi a minőségügyi előírások betartását;

b) ellátja a vérellátással kapcsolatos stratégiai tervezést;

c) transzfuziológiai kutatás-fejlesztést végez;

d) országos logisztikai és információs hálózatot, országos vérkészlet-nyilvántartást és diszpécserszolgálatot működtet;

e) az érintett szakmai kollégiumok véleményének figyelembevételével módszertani levelet, szakmai standardokat, protokollokat ad ki;

f) folyamatos adatgyűjtést, elemzéseket és értékeléseket végez a vérellátással és a transzfuziológiai szolgáltatásokkal összefüggésben;

g)[2] a transzfuziológiai képzésben és továbbképzésben együttműködik az orvostudományi egyetemekkel;

h) ellátja a jogszabályok által meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A regionális vérellátó központ

a) koordinálja az általa irányított területi vérellátók tevékenységét;

b) összehangolja és elősegíti a szakmailag indokolt mennyiségű és minőségű vérkészítmény előállításához és tárolásához szükséges véradások személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését;

c) ellenőrzi a vér- és vérkészítmény-készletekkel való szakszerű gazdálkodást;

d) koordinálja a továbbfeldolgozásra (frakcionálásra) kerülő plazma előállítását;

e) folyamatosan elemzi az egészségügyi intézmények vérkészítmény felhasználását;

f) közreműködik a képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában; valamint

g) ellátási területén végzi a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(3) A területi vérellátó feladata

a) a preparatív transzfuziológia körében:

aa) véradásszervezés, donortoborzás, -oktatás, -megtartás és szükség esetén donorgondozás,

ab) donorkivizsgálás és donornyilvántartás,

ac) vérgyűjtés,

ad) a levett vér kivizsgálása,

ae) vérkészítmények előállítása, osztása és ellenőrzése,

af) vérkészítmények címkézése, tárolása és készletnyilvántartása,

ag) vérkészítmények kiadása,

ah) a vért kapó személyek (a továbbiakban: recipiens) egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint

ai) alapanyag biztosítása gyári plazmakészítményekhez;

b) a klinikai transzfuziológia körében:

ba) transzfuziológiai konzílium biztosítása (szakértői tevékenység),

bb) a recipiens vércsoportvizsgálata, ellenanyagszűrés,

bc) kompatibilis vérkészítmény kiválasztása,

bd) transzfúziós szövődmények kivizsgálása, közreműködés a kezelésben,

be) a terhesek immunhematológiai szűrésének és gondozásának végzése,

bf) részvétel az autotranszfúziós, terápiás aferezis, valamint egyéb transzfúziós eljárások végzésében,

bg) újszülöttek immunhematológiai vizsgálata,

bh) transzplantációs recipiensek immunológiai és immunhematológiai vizsgálata,

bi) csontvelő donorok szervezése, kivizsgálása és nyilvántartása,

bj) közreműködés a veleszületett vérzékenységben szenvedők kezelésében és gondozásában,

bk) donorok immunizálása és immunplazma gyűjtése;

c) a minőségbiztosítás körében a minőségbiztosítási vizsgálatok módszertani levelek, technológiai leírások, szakmai szabályok szerinti folyamatos végzése.

4. § Az OVSz feladatai ellátása során

a)[3] együttműködik az egészségügyi intézményekkel, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, az érintett szakmai kollégiumokkal, a véralapanyagokat továbbfeldolgozókkal, a Magyar Vöröskereszttel, valamint a véradást támogató más civil szervezetekkel;

b)[4] együttműködési megállapodást köthet más szervekkel a feladatkörébe tartozó donortoborzás, termékelőállítás, diagnosztika és egyéb tevékenységek végzésére, illetve az ezekkel kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre;

c) kapcsolatot tart a nemzetközi szakmai szervezetekkel.

5. § (1) Ez a rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet ,

b) az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet megszüntetéséről, az Országos Vérellátó Központ, valamint az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet létrehozásáról szóló 48/1995. (XII. 29.) NM rendelet 2. számú melléklete 2.1. pontjának felvezető mondatában a "..., klinikai transzfuziológia", 2.1. pontjának második francia bekezdésében a "..., transzfuziológia", 2.1. pontjának hatodik francia bekezdésében az "és transzfuziológia" szövegrészek, 2.7. pontja, valamint 2.10. pontjának második francia bekezdésében a "preparatív transzfuziológia, valamint a klinikai transzfuziológiai," szövegrész

hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásától szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 6. számú melléklete B) pontjának II. alpontjában az "Országos Vérellátó Szolgálat Központi Intézete (OVSZKI)." szövegrész helyébe az "Országos Vérellátó Szolgálat Központja (OVSzK)." szövegrész lép.

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelethez[5]

Regionális vérellátó központok

1. A Budai és Pesti Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Budapest, Karolina u. 19-21. telephelye: Budapest, Péterffy Sándor u. 8-20.),

2. A Győri Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Győr, Magyar u. 8.),

3. A Veszprémi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Veszprém, Mártírok u.5.),

4. A Pécsi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Pécs, Dischka Gy. u. 7.),

5. A Szegedi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Szeged, Pécsi u. 4/B),

6. A Debreceni Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Debrecen, Bem tér 19.).

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 56/2004. (VI. 12.) ESZCSM rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.06.20.

[2] Megállapította a 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet 26. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.02.13.

[3] Módosította a 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet 26. § (4) bekezdése. Hatályos 2005.02.13.

[4] Megállapította a 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet 26. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2005.02.13.

[5] Megállapította az 56/2004. (VI. 12.) ESZCSM rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.06.20.

Tartalomjegyzék