26/1998. (VI. 17.) NM rendelet

az Országos Vérellátó Szolgálatról[1]

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. § (2) bekezdésének u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A vérellátás Eütv. 223. § (3) bekezdésében meghatározott állami feladatait a népjóléti miniszter irányítása alá tartozó Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz) végzi.

2. § (1) Az OVSz az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel bíró, gazdálkodásának megszervezése szempontjából önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) Az OVSz főigazgatóját és helyetteseit a népjóléti miniszter nevezi ki, illetőleg menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Népjóléti Minisztérium közigazgatási államtitkára gyakorolja.

(3) Az OVSz országos feladatait az Országos Vérellátó Szolgálat Központi Intézete (a továbbiakban: OVSzKI), területi feladatait a területi koordinátorok látják el. Az OVSzKI vezetője az OVSz főigazgatója.

3. § (1) Az OVSzKI a vérellátás országos központja, amely

a) ellátja a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás külön jogszabályban meghatározott feladatait;

b) szakmailag irányítja az egészségügyi intézményekben folyó preparatív és klinikai transzfúziológiai tevékenységet;

c) ellátási kötelezettsége körében vérrel és egyes vérkészítményekkel látja el az egészségügyi szolgáltatókat;

d) transzfúziológiai szolgáltatásokat végez; valamint

e) ellátja a jogszabályok által meghatározott egyéb feladatokat.

(2) Az OVSzKI a feladatai ellátása során

a) együttműködik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, az érintett szakmai kollégiumokkal, az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézettel, a vér alapanyagokat felhasználó (továbbfeldolgozó) szervekkel, a Magyar Vöröskereszttel, valamint a Magyar Véradók Szövetségével, illetőleg a véradást támogató más civil szervezetekkel;

b) együttműködési megállapodást köthet más szervekkel a feladatkörébe tartozó termékelőállítás, diagnosztika és egyéb tevékenységek kutatására, fejlesztésére, illetőleg működtetésére;

c) kapcsolatot tart a nemzetközi szakmai szervezetekkel;

d) az érintett szakmai kollégiumok véleményének figyelembevételével szakmai módszertani levelet ad ki, valamint javaslatot tesz szakmai standardok, protokollok kiadására;

e) folyamatos adatgyűjtést, elemzéseket és értékeléseket végez a vérellátás és a transzfúziológiai szolgáltatásokkal összefüggésben;

f) részt vesz - az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézettel együttműködve - a transzfúziológiai képzésben és továbbképzésben.

4. § (1) A területi koordinátorok feladataikat a mellékletben meghatározott székhelyeken és illetékességi területen működve látják el.

(2) A területi koordinátor az OVSzKI közvetlen irányítása alatt áll, felette a munkáltatói jogköröket az OVSz főigazgatója gyakorolja.

(3) A területi koordinátor

a) összehangolja és elősegíti a szakmailag indokolt mennyiségű és minőségű vérkészítmény előállításához és tárolásához szükséges véradások személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését,

b) ellátja a területi vérellátó szervezetek kialakításával kapcsolatos szervezési feladatokat,

c) ellenőrzi a vér- és vérkészítmény-készletekkel való szakszerű gazdálkodást,

d) koordinálja a továbbfeldolgozásra (frakcionálásra) kerülő plazmaelőállítást,

e) folyamatosan elemzi az egészségügyi intézmények vérkészítmény-felhasználását, valamint

f) közreműködik a képzés, továbbképzés irányításával kapcsolatos feladatok ellátásában.

5. § (1) Ez a rendelet 1998. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet megszüntetéséről, az Országos Vérellátó Központ, valamint az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet létrehozásáról szóló 48/1995. (XII. 29.) NM rendelet 1. §-ából az "OVK alapító okiratát e rendelet 1. számú mellékleteként, az" szövegrész, 1. számú melléklete, 2. számú melléklete 2.10. pontjában az "OKI" szövegrész,

b) a vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények térítési rendjének átmeneti szabályairól szóló 12/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, 3. §-a, 4. §-ának (2)-(5) bekezdései, 5. §-a, továbbá 1. és 2. számú melléklete, valamint

c) a vértranszfúziós szolgálat szervezetéről és működéséről szóló 17/1981. (Eü. K. 10.) EüM utasítás

hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények térítési rendjének átmeneti szabályairól szóló 12/1992. (VI. 26.) NM rendelet 2. §-a helyébe a következő szövegrész lép:

"2. § (1) Külön jogszabályban meghatározott térítést kell fizetni

a) a vérellátó állomással nem rendelkező egészségügyi intézménynek terápiás célra átadott készítményért;

b) a készítmény vérellátó állomások közötti átadása esetén.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervektől a vérellátó állomás a külön jogszabályban meghatározott összegen felül - a (3) bekezdés kivételével - plusz költséget nem igényelhet.[2]

(3) A készítménynek az (1) bekezdésben nem említett kiadása esetén fizetendő térítési díj mértékéről az előállító és felhasználó megállapodhat, azonban a térítési díj ebben az esetben sem lehet kevesebb a külön jogszabályban meghatározott összegnél.

(4) A külön jogszabályban meghatározott térítést kell fizetni akkor is, ha a készítmény díjáról a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem állapodtak meg."

(4) E rendelet hatálybalépését követően, ahol népjóléti miniszteri rendelet Országos Vérellátó Központot említ, azon Országos Vérellátó Szolgálatot kell érteni.

Melléklet a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelethez

A területi koordinátorok székhelyei és illetékességi területük

1. Székhely: Országos Vérellátó Szolgálat Központi Intézete (Budapest)

illetékességi terület: Budapest Pest megye

2. Székhely: Petz Aladár Megyei Kórház Vértranszfúziós Állomás (Győr)

illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron megye Vas megye Komárom-Esztergom megye

3. Székhely: Veszprém Megyei Önkormányzat Cholnoky Ferenc Kórház-rendelőintézet Megyei Vértranszfúziós Állomás (Veszprém)

illetékességi terület: Veszprém megye Fejér megye Zala megye

4. Székhely: Baranya Megyei Kórház Vértranszfúziós Állomás (Pécs)

illetékességi terület: Baranya megye Somogy megye Tolna megye

5. Székhely: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Vértranszfúziós Állomás (Szeged)

illetékességi terület: Csongrád megye Bács-Kiskun megye Békés megye

6. Székhely: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-rendelőintézet Vértranszfúziós Állomás (Szolnok)

illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok megye Heves megye Nógrád megye

7. Székhely: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-rendelőintézet Vértranszfúziós Állomás (Debrecen)

illetékességi terület: Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Lábjegyzetek:

[1] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet.

[2] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet.

Tartalomjegyzék