48/1995. (XII. 29.) NM rendelet

az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet megszüntetéséről, az Országos Vérellátó Központ, valamint az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet létrehozásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1] 1996. január 1-jei hatállyal az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézetből - annak egyidejű megszüntetésével - Országos Vérellátó Központot (a továbbiakban: OVK), valamint Országos Haematológiai és Immunológiai Intézetet (a továbbiakban: OHII) létesítek. Az OVK a vértranszfúziós tevékenység, valamint valamennyi, a haematológiai és immunológiai tevékenységhez nem kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében, az OHII pedig a haematológiai és immunológiai tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet jogutódja. Az OHII alapító okiratát e rendelet 2. számú mellékleteként kiadom.

2. § Ez a rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 48/1995. (XII. 29.) NM rendelethez[2]

2. számú melléklet a 48/1995. (XII. 29.) NM rendelethez

Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet Alapító Okirata[3]

1. A költségvetési szerv

neve: Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet (rövidített elnevezése: OHII)

székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 24.

jogelődje: Országos Haematológiai, Vértranszfúziós és Immunológiai Intézet (a haematológiai, immunológiai tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében);

létesítés éve: 1996. január 1.

előző Alapító Okiratai: -

2. Állami feladatként teljesítési kötelezettséggel ellátandó alaptevékenysége

2.1. A haematológia, immunológia meghatározott szakterületén országos szervezési, módszertani irányító, továbbképző és tudományos, valamint referenciatevékenység.[4]

- Az érintett szakterületeken országos regiszter kialakítása és nyilvántartása, adatgyűjtés és feldolgozás informatikai szolgáltatás végzése, értékelése.

- A haematológia és immunológia meghatározott szakterületein a betegellátás céljára terápiás protokollok kidolgozása, diagnosztikus tevékenységben országos felmérő, ellenőrző és referenciafeladatok ellátása, új módszerek kidolgozása, meghonosítása, véleményezése, továbbá ezek országos érvényre juttatásának elősegítése és felügyelete.[5]

- Módszertani levelek kiadása, szakellátási területére érvényes standardok, protokollok és kompetenciaszintek meghatározása, szakellátása területén a minőségbiztosítás, szakmai tanácsadó tevékenység, valamint hazai és nemzetközi akkreditációs munka elősegítése és felügyelete.

- A szakterületi intézményhálózat fejlesztése irányelveinek, terveinek és az ehhez szükséges normatíváknak kidolgozása.

- Részvétel a szakterületének megfelelő graduális és posztgraduális felsőfokú képzésben.

- Alap- és alkalmazott tudományos kutatási tevékenység, a haematológia, immunológia témáiban, illetve a vérellátás nem preparatív ágazatában.[6]

2.2. A szerv- és szövetátültetésekhez kapcsolódó szerológiai, molekuláris genetikai és sejtközvetített tipizálási módszerek végzése a kijelölt intézetek számára, illetve azok országos koordinálása, módszertani ellenőrzése, a transzplantációs nyilvántartások, várakozási lista vezetése. A nemzetközi és hazai csontvelődonor adminisztráció szervezése.

2.3. A felnőtt haemophilia-regiszter és egyéb meghatározott szakterületek (pl. leukémia) nyilvántartása országosan és az ehhez kapcsolt feladatok (faktorellátás stb.), valamint a haemophiliás beteg carrier- és prenatalis diagnosztikájának ellátása.

2.4. Fekvő- és járóbeteg-ellátó tevékenység végzése a haematológia és immunológia speciális területein. További feladata az immunterápia, trombophiliás betegellátás, speciális aferezis-terápia végzése.

2.5. Allogén és autológ csontvelő-transzplantáció végzése országos vonatkozásban. A nemzeti csontvelőtranszplantációs program, illetve az Országos Csontvelőtranszplantációs Bizottság és Iroda munkájának irányítása.

2.6. Az Intézet feladatainak egymással egyenrangú két szakágban szakági igazgató vezetésével (haematológiai és immunológiai) meghatározott munkamegosztásban, funkcionális egységben való ellátása.

2.7.[7]

2.8. A két szakág által képviselt terület kiszolgálására központosított laboratóriumi háttérbázison országos diagnosztikus feladatok ellátása, a haematológia, immunológia és molekuláris genetika, cytomorfológia és izotópdiagnosztika szakterületén. Feladata továbbá az országos AIDS programban való részvétel.

2.9. Mindazon feladatok ellátása, amelyeket valamely jogszabály hatáskörébe utal, vagy amelyekkel a népjóléti miniszter esetenként megbízza.

2.10. Együttműködés:

- Az OEP-pel ellenőrző, felmérő és fejlesztő tevékenység vonatkozásában.

- Minőségellenőrzés, illetve szakfelügyelet terén mindazon intézményekkel (ÁNTSZ, OGYI, OLI, ORKI stb.), melyek a hatályos jogszabályok és előírások szerint a haematológiai és immunológiai szakterület szabályozásában, illetve felügyeletében részt vesznek.[8]

- Az OVK-val a vérellátást érintő szakmai előírások kialakítása, oktatás, továbbképzés és kutatás-fejlesztés, minőségi ellenőrzés területein.

- Véreredetű alapanyagok gyűjtése, minősítése tekintetében az OVK-val együtt ipari intézményekkel.

- A 2. pontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében más országos intézetekkel, az országos intézményi ellátó hálózattal (kórházak, rendelőintézetek) és az alapellátással (háziorvosi hálózat).

- A szakmai kollégiumokkal, melyek szakmapolitikai tanácsait, javaslatait, programjait a minisztérium jóváhagyásával végrehajtatja, illetve megvalósítja.

- A minisztérium megfelelő apparátusával a Haematológiai, Immunológiai és Transzfuziológiai Szakmai Kollégiumnak székhely és informatikai, valamint adminisztrációs háttér biztosítása céljából.

2.11. A szakterületét érintő országos fejlesztések és beruházások véleményezése.

2.12. Kapcsolattartás a nemzetközi szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

2.13. Szükség szerint együttműködési megállapodások kötése más szervezetekkel.

3. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb tevékenység

Az Intézet végezhet feladatai ellátását szolgáló más, nem vállalkozási tevékenységnek minősülő, egyéb bevétellel járó, alaptevékenységével összefüggő, azt kiegészítő tevékenységeket is.

4. Ellátható vállalkozási tevékenység és mértéke

Az Intézet alapfeladatával nem összeférhetetlen tevékenységre vállalkozhat azzal a feltétellel, ha az nem akadályozza az alaptevékenység maradéktalan ellátását. A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel az egymást követő két évben nem érheti el az intézeti költségvetés tervezett összkiadásainak a 30%-át.

5. Az Intézet

jogállása: jogi személy;

gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Fenntartási és működési előirányzatait a fejezet költségvetési előirányzata tartalmazza;

dolgozói: közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6. Kinevezési rend

Nyilvános pályázat eredménye alapján az Intézet főigazgatóját a népjóléti miniszter nevezi ki, a munkáltatói jogkört a Népjóléti Minisztérium közigazgatási államtitkára gyakorolja.

7. Felügyeleti szerve: a Népjóléti Minisztérium.

8. Alapítója: a népjóléti miniszter.

9. Záró rendelkezések

9.1. Az Intézet új Szervezeti és Működési Szabályzatát az alapítást követő 90 napon belül jóváhagyásra fel kell terjeszteni a felügyeleti szervéhez.

9.2. Az Alapító Okiratban foglaltak alkalmazásának kezdő időpontja: 1996. január 1.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 1998.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 1998.07.01.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1996/19. száma. Megjelent 1996.03.13.

[4] Módosította a 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2000.07.01.

[5] Módosította a 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2000.07.01.

[6] Módosította a 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2000.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2000.07.01.

[8] Módosította a 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2000.07.01.

Tartalomjegyzék