50/1999. (V. 26.) FVM rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtására kiadott 16/1997. (III. 5.) FVM rendelet módosításáról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (2) bekezdésében, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerejű rendelet 47. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 16/1997. (III. 5.) FM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következőképpen módosítom:

1. § Az R. 9. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakfelügyeleti tevékenység körébe tartozik különösen)

"e) a földmérési adatok és az állami földmérési alaptérképek, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, továbbá a földhivatali adatbázisból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése;"

2. § (1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 9. §-ban meghatározott szakfelügyeleti tevékenységet - a körzeti földhivatal eseti közreműködésével - a megyei földhivatal a megyei földmérési szakfelügyelő útján látja el."

(2) Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakfelügyeleti ellenőrzésre az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A megyei szakfelügyeleti hatósági ügyekben másodfokon a FÖMI jár el."

3. § Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 0-ad rendű kéregmozgási hálózattal azonos EOMA I. rendű hálózat pontjainak - a föld feletti szakaszvégpontok kivételével - és a II-III. rendű hálózat mélyalapozású pontjainak alkalmasnak kell lenniük a függőleges földkéregmozgás vizsgálatára."

4. § Az R. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Fttv. 16. § (2) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alá tartozó földmérési és térképészeti munkát - ideértve rendűségre tekintet nélkül minden vízszintes és magassági alappont-sűrítési munkát, valamint az állami alapmunkákat is - az ezzel megbízott vállalkozó (fővállalkozó) az illetékes megyei földhivatalhoz köteles bejelenteni. A bejelentést a rendelet melléklete szerinti bejelentőlapon, a munka tervezett megkezdését legalább 15 nappal megelőzően kell megtenni."

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg

a) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 65. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Művelésiág-változásnak minősül, ha a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik, vagy a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át, továbbá az is, ha a területet művelés alól kivonják, illetőleg, ha a művelés alól kivont területet művelés alá veszik, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe a legkisebb területi mértékét eléri [43. § (2) bekezdés]. Ha a földrészleten belül a művelési ágat azért nem tartották nyilván, mert területe nem érte el az alrészlet legkisebb területi mértékét, de a művelési ág határvonalának megváltoztatása következtében eléri vagy meghaladja azt, a változást művelésiág-változásnak kell tekinteni."

b) az Inyvhr. 70. §-ának (1) bekezdése, valamint az Inyvhr. 68. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, továbbá a 70. §-ának (2) bekezdésében lévő "nagyobb arányú" szövegrész hatályát veszti.

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter