64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 100. §-a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A nyilvános könyvtárak jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék) az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e rendeletben meghatározott dokumentumok alapján vezeti.

(2)[2] A jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában a 3. és 4. §-ban meghatározott módon közreműködik a Könyvtári Intézet.

2. § (1) A jegyzék a könyvtár alapító okiratával, illetve - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény hatálya alá nem tartozó könyvtárak esetében - a nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okiratával (a továbbiakban együtt: alapító okirat) egyezően tartalmazza a könyvtár

- nevét és címét,

- fenntartójának (működtetőjének) megnevezését,

- alaptevékenységét (alaptevékenységeit),

- vezetőjének nevét.

(2) A könyvtár állami vagy helyi önkormányzati feladatként megállapított alaptevékenységét (alaptevékenységeit) az alapító okiratban egyértelműen fel kell tüntetni.

3. § (1)[3] A törvény 54. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó könyvtárak fenntartói jegyzékbe való felvételéhez a könyvtár alapító okiratát és a könyvtár vezetőjének nevét megküldik a Könyvtári Intézetnek.

(2)[4] A törvény 54. §-a (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtárak esetében a könyvtár fenntartója, illetve működtetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) a könyvtár alapító okiratának és a (3) bekezdés szerinti adattartalmú, a miniszter által rendszeresített formanyomtatványon kitöltött nyilatkozatának a Könyvtári Intézetnek való benyújtásával kérheti a jegyzékbe való felvételt.

(3)[5] A nyilatkozat tartalmazza a könyvtár

a) nevét, címét, telefon- és faxszámát, ha van, e-mail címét,

b) vezetőjének nevét,

c) könyvtári szakembereinek számát,

d) kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségének alapterületét (m2),

e) nyitva tartásának részletes leírását,

f) ingyenes alapszolgáltatásait,

g) alapfeladatait,

h) kiegészítő feladatait,

i) fenntartójának, működtetőjének megnevezését, címét,

j) arról szóló nyilatkozatát, hogy mindenki által használható-e, és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyelőségük biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető-e, valamint

k) arról szóló nyilatkozatát, hogy teljesíti a Törvény 54. § (1) bekezdésében rögzített alapkövetelményeket.

4. § (1)[6] A Könyvtári Intézet a hozzá beérkezett dokumentumokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a törvényben, valamint az e rendeletben foglaltaknak, és véleményével együtt harminc napon belül továbbítja a miniszternek.

(2)[7] A Könyvtári Intézet által továbbított dokumentumok alapján a miniszter - szükség esetén könyvtári szakértők bevonásával - dönt a jegyzékbe való felvételről.

(3)[8] A miniszter a jegyzéket, továbbá a változtatásokat évente közzéteszi az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben.

(4) A nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek teljesítését a miniszter a külön jogszabályokban meghatározott statisztikai és szakfelügyeleti jelentések alapján ellenőrzi.

(5)[9] Az alapkövetelményeket nem teljesítő könyvtárt a törvény 54. §-ának (5) bekezdése szerint elrendelt hiánypótlás elmaradása esetén a hiánypótlásra megadott határidő elteltét követően törölni kell a jegyzékből.

5. § (1)[10] A törvény 54. §-a (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtárak fenntartói bármikor kérhetik a könyvtáruk jegyzékből való törlését. A törlésről a miniszter 60 napon belül dönt.

(2)[11] A jegyzékből törölt könyvtár újból felvehető a jegyzékbe, ha teljesíti a Törvény 54. § (1) bekezdésében foglalt alapkövetelményeket.

6. § E rendelet alkalmazásában nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okirat a fenntartó alapító okirata vagy a könyvtár alapító okirata, illetőleg szervezeti és működési szabályzata vagy más, a fenntartó által kiadott, illetve a fenntartó által jóváhagyott olyan dokumentum, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a könyvtár a nyilvános könyvtárak rendszerszerű működésében feladatot vállalhat, és ezt a feladatot képes folyamatosan ellátni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[12]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat az 1997. évi CXL. törvény 54. §-a (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtárak jegyzékbe való felvételének elbírálásához

1. A könyvtár

neve:

címe:

telefon- és fax- (ha van: e-mail) száma:

vezetőjének neve:

2. Mindenki által használható, és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyelőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásai szerint megközelíthető:

igen nem

3. Könyvtári szakembereinek száma: .............................. fő.

4. A kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiség ................................................................ m 2.

5. Nyitva tartásának részletes leírása:

6. Ingyenes alapszolgáltatásai:

7. Alapfeladatai:

8. Kiegészítő feladatai:

A könyvtár fenntartójának (működtetőjének megnevezése, címe:

....................................................................

A könyvtár teljesíti az 1997. évi CXL. törvény 54. §-a (1) bekezdésében rögzített alapkövetelményeket. Vállaljuk, hogy az 1998. évi XXVI. törvény előírása szerinti határidőre (legkésőbb 2005. január 1-jéig) biztosítjuk a könyvtár mindenki által való megközelíthetőségét.

Kérjük könyvtárunk felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékébe.

Kelt: ...................

................

cégszerű aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 165. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 165. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 165. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 165. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 164. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (21) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 165.-166. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 164. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[9] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 165. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 165. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 164. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1237. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék