70/1999. (V. 21.) Korm. rendelet

az olimpiai járadék megállapításáról és folyósításáról

A Kormány az olimpiai járadékról szóló - az 1998. évi LXXXI. törvénnyel módosított - 1997. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Ojt.) 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Ojt. 1. §-ában és 5/B. §-ában meghatározott olimpiai érmesre, valamint az első helyezést elérő olimpiai érmesnek az Ojt. 3. §-ában meghatározott özvegyére (a továbbiakban: özvegy).

(2) E rendelet rendelkezései nem érintik az Ojt. alapján is járadékra jogosult egyéni, illetve csapatverseny számban világbajnoki címet szerzett személy részére - az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény rendelkezései alapján - járó pótlék folyósítását.

2. § (1) Az olimpiai járadékot, valamint az Ojt. 3. §-a szerinti özvegyi járadékot (a továbbiakban együtt: járadék) az olimpiai érmes, illetve az özvegy igénybejelentése alapján az Ifjúsági és Sportminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) folyósítja.

(2) A járadék folyósítása - az olimpiai érmes, illetve az özvegy igénye szerint - pénzintézeti átutalással vagy postai utalványozással történik.

3. § A járadék mértékét 1999. január 1-jétől a minisztérium a nemzetgazdaságban teljes munkaidőben foglalkoztatott bérből és fizetésből élők - a Központi Statisztikai Hivatal által a Magyar Közlönyben közzétett - előző évi bruttó átlagkeresetéhez viszonyítottan, az Ojt. 2. §-ában meghatározottak szerint állapítja meg. A járadékot a közzétételig a minisztérium a tárgyévet megelőző év adatai alapján, az esetleges különbözetet pedig a közzétételt követő második hónapban egy összegben folyósítja.

4. § (1) Az özvegyet a járadék az első helyezést elérő olimpiai érmes halálát követő hónap első napjától illeti meg.

(2) Ha az első helyezést elérő olimpiai érmes 35. életéve betöltése előtt hal meg, az özvegy járadékra való jogosultsága az első helyezést elérő olimpiai érmes születési időpontjától számított 35. év elteltét követő hónap első napján nyílik meg.

(3) Az özvegy járadékra való jogosultságát nem érinti újabb házasságkötése vagy saját jogán történő jogosulttá válása.

(4) A két jogcímen való jogosultság esetén összevontan kell a járadékot folyósítani.

5. § (1) Az olimpiai érmes a járadék folyósítása iránti igényét - az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon - a 35. életéve betöltését követően nyújthatja be a minisztériumnak.

(2) Az özvegy a járadék folyósítása iránti igényét az első helyezést elérő olimpiai érmes halálát követően a 2. számú melléklet szerinti nyomtatvánnyal nyújthatja be.

6. § (1) A járadék folyósítása iránti nyomtatvány a minisztériumtól kérhető.

(2) A kitöltve beérkezett nyomtatványt a minisztérium nyilvántartásba veszi.

(3) A nyomtatványon szereplő személyes adatokat a minisztérium a járadék megállapításához és folyósításához szükséges mértékben, a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével kezeli.

7. § (1) A hibásan vagy hiányosan benyújtott igénybejelentés esetén a minisztérium a kérelmezőt - 15 napos határidő tűzésével - hiánypótlásra hívja fel.

(2) A minisztérium a járadékra való jogosultságot - a Magyar Olimpiai Bizottsággal való adategyeztetés alapján - az igénybejelentés beérkezését követő 30 napon belül határozatban állapítja meg, amelyet megküld a kérelmezőnek. Az 1984-ben megrendezett "A" kategóriás nemzetközi versenyek esetében a járadékra való jogosultság megállapítása az illetékes sportági szakszövetségekkel való adategyeztetés alapján történik.

(3) A minisztérium határozata ellen a kérelmező - a kézbesítéstől számított 30 napon belül - fellebbezhet. A fellebbezést a minisztériumnál kell benyújtani és azt az ifjúsági és sportminiszter bírálja el.

8. § (1) A minisztérium a járadékot minden hó 20. napjáig folyósítja.

(2) A járadék folyósítását az Ojt.-ben meghatározott jogosultsági feltétel megszűnését követő hónap 1. napjától meg kell szüntetni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az olimpiai bajnoki járadék megállapításáról és folyósításáról szóló 59/1998. (III. 27.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 70/1999. (V. 21.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS*

az 1997. évi XXII. törvény alapján folyósítandó

olimpiai járadékhoz

1. Az igénylő neve: ...........................................................

2. Leánykori neve: ............................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................

4. Anyja leánykori neve: ......................................................

5. Állampolgársága: ...........................................................

6. Állandó lakóhelyének címe: .................................................

7. Adóazonosító jele: .........................................................

8. Olimpiai első/második/harmadik helyezés (a megfelelő.

aláhúzandó) megszerzésének ideje: ..........................................

A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét,

illetve telefonszámát:

Levelezési cím: ...............................................................

Telefonszám: ..................................................................

Anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárt köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az

1., 5., 6., 7. pontban rögzített adatokban bekövetkező változást - a változást követő 8 napon belül - köteles vagyok az Ifjúsági és Sportminisztériumnak bejelenteni.

Hozzájárulok, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium - a járadék megállapítása és folyósítása céljából - az igénybejelentő lapon feltüntetett személyes adataimat

kezelje, az adatokat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, illetve az illetékes sportági szakszövetségekkel egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze.

Kérem a járadék havi összegét a

a) .......................... pénzintézetnél vezetett

_

számú számlára átutalni, vagy a

b) ............................ postai címre küldeni.

Kelt: ..... év ................ hó ...... nap

..................

aláírás

_______

* Kérjük, hogy az igénybejelentést tintával (nyomtatott betűkkel) vagy írógéppel szíveskedjék kitölteni!

2. számú melléklet a 70/1999. (V. 21.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS*

az olimpiai járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény

alapján folyósítandó özvegyi járadékhoz

1. Az igénylő neve: .......................................................

2. Leánykori neve:.........................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..................................

4. Anyja leánykori neve: ..................................................

5. Állampolgársága: .......................................................

6. Állandó lakóhelyének címe: .............................................

7. Adóazonosító jele: .....................................................

8. Elhunyt házastársának neve: ............................................

9. Olimpiai első helyezés megszerzésének ideje: ...........................

A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét, illetve telefonszámát:

Levelezési cím: ...........................................................

Telefonszám: ..............................................................

Anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy néhai ................................ első helyezést elérő olimpiai érmessel halálakor házassági kötelékben és közös háztartásban éltem. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárt köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6., 7. pontban rögzített adatokban bekövetkező változást - a változást követő 8 napon belül - köteles vagyok az Ifjúsági és Sportminisztériumnak bejelenteni.

Hozzájárulok, hogy az Ifjúsági és Sportminisztérium - a járadék megállapítása és folyósítása céljából - az igénybejelentő lapon feltüntetett személyes adataimat kezelje, az adatokat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, illetve az illetékes sportági szakszövetségekkel egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze.

Kérem a járadék havi összegét a

a) ............................................... pénzintézetnél vezetett

_

számú számlára átutalni, vagy a

b) ................................................. postai címre küldeni.

Kelt: ......... év ....................... hó ......... nap

.....................

aláírás

* Kérjük, hogy az igénybejelentést tintával (nyomtatott betűkkel) vagy írógéppel szíveskedjék kitölteni!

Tartalomjegyzék