1999. évi LXXII. törvény

a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

I. Fejezet

1. § (1) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. §-ának 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazása során)

"4. a) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

b) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől."

(2) Az Avtv. 2. §-ának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

b) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi."

2. § Az Avtv. a következő új alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

"Adatfeldolgozás

4/A. § (1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

(2) Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe."

3. § Az Avtv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről."

4. § Az Avtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(2) Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen."

5. § Az Avtv. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás - és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség - időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet."

6. § Az Avtv. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő."

7. § (1) Az Avtv. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az államtitok és szolgálati titok az adatvédelmi biztost e §-ban szabályozott jogainak gyakorlásában nem akadályozhatja, de a titok megtartására vonatkozó rendelkezések rá nézve is kötelezőek. Az államtitkot vagy a szolgálati titkot érintő adatkezelés esetén az adatvédelmi biztos jogait csak személyesen, vagy az általa kezdeményezett nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesett munkatársai útján gyakorolhatja."

(2) Az Avtv. 28. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni)

"g) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét (székhelyét), a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét."

II. Fejezet[2]

III. Fejezet

28. §[3]

29. §[4]

30. §[5]

31. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az útlevélhatóság, illetőleg a központi adatkezelő szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve részére a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban való személyazonosítás céljára adatot szolgáltathat az érintett polgár arcképmásáról és aláírásáról, valamint úti okmányának érvényességi idejéről."

32. §[6]

33. §[7]

34. §[8]

35. §[9]

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § A települési önkormányzat jegyzője az érintett személy egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén végzi a polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelmének átvételével, a kérelmező jogosultságának és személyazonosságának megállapításával, valamint a kérelem továbbításával kapcsolatban hatáskörébe utalt hatósági feladatokat.

37. § Az Nytv. 9. §-ának (3) bekezdésében felsorolt 2001. január 1-jét megelőzően keletkezett papír alapú okmányokat a központi hivatal 2010. január 1-jéig megőrzi. Ezt követően az iratokat a levéltárra vonatkozó rendelkezések szerint kell selejtezni.

38. § (1)[10] Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[11]

(3)[12] E törvény 10. §-a, 13. §-a, 15-16. §-ai, 17. §-ának (1)-(3) bekezdései, 18. §-ának (1) és (3) bekezdése, 19. §-a, 20. §-ának (1) bekezdése, 21. §-ának (1) bekezdése, továbbá 26. §-a és 37. §-a 2001. január 1-jén lépnek hatályba.

Göncz Árpád s. k., Dr. Áder János. s. k.,

a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. június 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 410. pontja. Hatályos 2007.07.01.

Tartalomjegyzék