95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről

A Kormány a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról (a továbbiakban: Fejlesztési Program) a következőket rendeli el:

A Fejlesztési Program

1. § A Fejlesztési Program célja:

a)[1] a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése;

b) az a) pontban megjelölt intézményi kör számára országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, valamint az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő információs szolgáltatások elérésének biztosítása;

c) az információs hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének támogatása, továbbá az eredmények széles körű elterjesztése az a) pontban megjelölt intézményekben;

d) a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar részvétel elősegítése;

e) a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és az Internet közötti (belföldi és külföldi), az igényeknek megfelelő sávszélességű IP kapcsolatának biztosítása.

A Fejlesztési Program költségvetési jogállása

2. § (1)[2] A Fejlesztési Program olyan országos kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztési célprogram, amely központi költségvetési támogatással valósul meg. Pénzügyi forrását a központi költségvetésnek az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezetében elkülönített cél- és intézményi előirányzataként kell megtervezni.

(2) A Fejlesztési Programban részt vevő szervezetek (a továbbiakban: Résztvevők):

a) az Oktatási Minisztérium,

b) a Miniszterelnöki Hivatal,

c)[3] az Egészségügyi Minisztérium,

d)[4] a Informatikai és Hírközlési Minisztérium,

e) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,

f) a Magyar Tudományos Akadémia,

g) az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság,

h) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága,

i) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

j) a Honvédelmi Minisztérium,

k)[5] a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.

(3)[6] A Fejlesztési Program végrehajtására az informatikai és hírközlési miniszter Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetet (a továbbiakban: NIIF Intézet) hoz létre. Működési kiadásai a Fejlesztési Program előirányzatát terhelik.

(4)[7] Az NIIF Intézet igazgatóját pályázat alapján hat évre, a Program Tanács véleményének figyelembevételével, az informatikai és hírközlési miniszter nevezi ki.

(5)[8] A NIIF Intézet alapítói jogát az informatikai és hírközlési miniszter gyakorolja.

A Fejlesztési Program felépítése és irányítása

A Program Tanács

3. § (1)[9] Az informatikai és hírközlési miniszternek a Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntéselőkészítő és értékelő testülete a Program Tanács. Feladata a Résztvevők véleményét egyeztetve a Fejlesztési Program stratégiai irányára javaslatot tenni, valamint értékelni a Fejlesztési Program működését.

(2)[10] A Program Tanács szavazati jogú tagjai a Résztvevők által delegált egy-egy államtitkár jogállású képviselő, valamint a HUNGARNET Egyesület elnöke. Állandó meghívott, tanácskozási jogú tagja az NIIF Intézet igazgatója, illetve a Műszaki Tanács elnöke.

(3)[11] A Program Tanács elnökét a Résztvevők által delegált tagok közül az informatikai és hírközlési miniszter bízza meg egyéves időtartamra, a Program Tanács javaslata alapján.

(4) A Program Tanács feladata:

a)[12] kidolgozza, és jóváhagyásra előterjeszti az informatikai és hírközlési miniszter részére a Fejlesztési Program stratégiai fejlesztési tervét, éves szakmai tervét, valamint költségvetését;

b) rendszeresen figyelemmel kíséri a Fejlesztési Program tevékenységét, és elfogadja a Fejlesztési Program éves szakmai beszámolóját;

c) véleményezi a Fejlesztési Program éves pénzügyi beszámolóját;

d) javaslatot tesz a Fejlesztési Program hazai és nemzetközi szakmai szervetekhez való csatlakozásáról, együttműködésekben való részvételéről;

e)[13]

f)[14] véleményezi az NIIF Intézet igazgatói pályázatait, és rangsorolja a pályázókat;

g) elfogadja a Program Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát;

h) javaslatot tesz a Műszaki Tanács tagjaira.

(5) A Program Tanács működése:

a) A Program Tanács az üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. Az éves szakmai terv kialakításához, a költségvetési javaslat kidolgozásához és az éves szakmai beszámoló elfogadásához alkalmas időben ülésezik. Ezekben a kérdésekben a jelen lévő tagok kétharmados többségű szavazatával dönt.

b) A Program Tanács üléseit az elnök vezeti.

c) Az ülés határozatképes, ha a Program Tanács tagjainak legalább kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 3-15 napon belül változatlan napirenddel újra össze kell hívni. Ekkor az ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

d) A Program Tanács döntéseit a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

e) A Program Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről az elnök gondoskodik.

f) A Program Tanács üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével, az ülést megelőzően legalább 15 nappal.

g) A Program Tanács tagját az őt delegáló szervezet írásos megbízás alapján, alkalmanként helyettesíttetheti.

h) Az elnöknek a Program Tanács ülését - bármely tag írásbeli kezdeményezésére - 30 napon belül össze kell hívnia.

i) A Program Tanács tagjának megbízatása megszűnik, ha lemond vagy a delegáló szervezet visszahívja, továbbá ha a kijelölő szervezettel a megbízás alapját képező jogviszonya megszűnik, illetőleg a tag halálával.

(6) A Program Tanács elnökének feladatai:

a) összehívja a Program Tanács ülését, irányítja annak munkáját;

b) képviseli a Program Tanácsot, e jogkörét - esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve - átruházhatja az általa megbízott személyre;

c)[15] a Program Tanács által elfogadott éves szakmai beszámoló alapján jelentést tesz az informatikai és hírközlési miniszternek;

d)[16] beterjeszti az informatikai és hírközlési miniszternek a Program Tanács által jóváhagyott, a Fejlesztési Program évenkénti költségvetési támogatására vonatkozó javaslatot;

e) gondoskodik a Program Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítéséről.

(7)[17] Az informatikai és hírközlési miniszternek a Program Tanács javaslatától eltérő döntését írásban indokolnia kell.

(8)[18] Az informatikai és hírközlési miniszter a Fejlesztési Program működéséről a Program Tanács elnökének szakmai beszámolója alapján, évente beszámol a Kormánynak.

A Műszaki Tanács

4. § (1) A Fejlesztési Program műszaki tanácsadó testülete a Műszaki Tanács. Feladata a Fejlesztési Program fejlesztésével kapcsolatos műszaki irányelvek kidolgozása és műszaki döntések előkészítése.

(2)[19] A Műszaki Tanács tagjait és elnökét az informatikai és hírközlési miniszter bízza meg.

(3)[20] Az NIIF Intézet igazgatójának, amennyiben a Műszaki Tanács véleményétől eltérő műszaki megoldást kíván alkalmazni, ki kell kérnie a Program Tanács előzetes véleményét.

(4) A Műszaki Tanács működésére a 3. § (5) bekezdésének rendelkezései alkalmazandóak.

A HUNGARNET Egyesület

5. § A felhasználók véleményének képviseletét a Fejlesztési Program felé a HUNGARNET Egyesület látja el. A HUNGARNET Egyesület a felhasználói igényeket közvetíti a Program Tanácsnak, és vizsgálja, hogy a Program Tanács által elfogadott stratégia megvalósítása mennyiben szolgálja a felhasználók igényeit.

6. §[21]

7. §[22]

Összeférhetetlenség

8. §[23] A Program Tanácsnak nem lehet tagja olyan személy, aki

a)[24] az NIIF Intézettel munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban áll;

b)[25] az NIIF Intézettel szerződéses jogviszonyban - kivéve, ha tagintézmény - álló vállalkozás vezető beosztású alkalmazottja vagy az adott vállalkozásban több mint 10%-os tulajdonnal rendelkezik;

c) a HUNGARNET Egyesület tisztségviselője - kivéve elnöke -, alkalmazottja vagy az Egyesülettel szerződéses jogviszonyban áll.

A tagintézmények

9. § (1)[26] A Fejlesztési Program információs hálózatához az NIIF Intézethez benyújtott szándéknyilatkozattal és annak alapján, az NIIF Intézettel kötött szerződéssel lehet csatlakozni. A szándéknyilatkozatot követő szerződés megkötése után a Fejlesztési Program szolgáltatásait igénybe vevő intézmények, szervezetek tagintézményeknek tekintendők. A tagintézményekről az NIIF Intézet nyilvántartást vezet.

(2) A tagintézmények a hálózati kapcsolódásért, az igénybe vett információs szolgáltatásokért a Program Tanács által meghatározott mértékű hozzájárulást fizetnek.

(3)[27] A tagintézményekkel az NIIF Intézet csatlakozási és szolgáltatási megállapodást vagy szerződést köt, amely meghatározza a tagintézményeknek nyújtott információs szolgáltatások típusát és minőségét, valamint a szolgáltatások igénybevételének technikai, pénzügyi és egyéb feltételeit.

(4)[28] Az informatikai és hírközlési miniszter, a Program Tanács javaslata alapján, rendeletben teszi közzé a Program Felhasználói Szabályzatát.

A Fejlesztési Program finanszírozása

10. § (1)[29] A Fejlesztési Program céljai körébe tartozó feladatok megvalósítását a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvényben címzetten megállapított, és az IHM fejezetében elkülönített fejezeti kezelésű előirányzat, továbbá a (4) és (5) bekezdésben meghatározott bevételek szolgálják.

(2) A Fejlesztési Program költségvetési támogatása az alábbi célokra használható fel:

a) országos adatátviteli hálózatának és szolgáltatásainak működtetésére, fejlesztésére, nemzetközi hálózati kapcsolatok fenntartására;

b) hazai és nemzetközi együttműködésekből fakadó kiadások, tagsági díjak fedezésére;

c) a tagintézmények informatikai kutatásainak pályázati úton történő támogatására;

d)[30] a Fejlesztési Program működési feltételeinek biztosítására, az NIIF Intézet működési költségeinek fedezésére;

e) tevékenységével összefüggő szakmai rendezvények szervezésére, kiadványok megjelentetésére;

f) szakemberek hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvételének támogatására.

(3) A Fejlesztési Programból megvalósított feladatokra az 1979. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett Lake Success-i megállapodás az irányadó.

(4) A Fejlesztési Program egyéb bevételi forrásai:

a) a tagintézmények hozzájárulásai;

b) egyéb bel- és külföldi jogi, illetve természetes személyek befizetései, hozzájárulásai;

c) belföldi vagy külföldi programokból elnyert támogatások;

d)[31] az NIIF Intézet tevékenységéből származó egyéb bevételek.

(5) A Fejlesztési Program javára tett befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek.

Záró rendelkezések

11. § (1)[32] A Fejlesztési Program és a feladatait végrehajtó NIIF Intézet a korábbi, hasonló célú országos számítógépes hálózati együttműködések, az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program és az ezt követő Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program általános jogutódja.

(2) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 122/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.07.25.

[2] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[3] Módosította a 12/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2005.02.03.

[4] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[5] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[6] Megállapította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[7] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[8] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[9] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[10] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[11] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[12] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 122/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatálytalan 2001.07.25.

[14] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[15] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[16] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[17] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[18] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[19] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[20] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[21] Hatályon kívül helyezte a 122/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatálytalan 2001.07.25. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1231. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 122/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatálytalan 2001.07.25. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1231. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Megállapította a 122/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2001.07.25.

[24] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[25] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[26] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[27] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[28] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[29] Módosította a 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[30] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[31] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

[32] Módosította a 42/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.02.

Tartalomjegyzék