212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az R. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) A NIIF Iroda alapítói jogát az informatikai és hírközlési miniszter gyakorolja."

2. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

3. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 2. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 3. §-ának (1) és (3) bekezdésében, (4) bekezdése a) pontjában, (6) bekezdésének c) és d) pontjában, (7) és (8) bekezdésében, 4. §-ának (2) bekezdésében és 9. §-ának (4) bekezdésében az "oktatási miniszter" szövegrész helyébe az "informatikai és hírközlési miniszter" szövegrész lép, az R. 2. §-ának (1) bekezdésében az "Oktatási Minisztérium" szövegrész helyébe az "Informatikai és Hírközlési Minisztérium" szövegrész lép, továbbá az R. 10. §-ának (1) bekezdésében az "OM" szövegrész helyébe az "IHM" szövegrész lép;

b) az R. 2. §-ának (2) bekezdése c) pontjában az "Egészségügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész lép, az R. 2. §-ának d) pontjában a "Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Informatikai és Hírközlési Minisztérium" szövegrész lép, valamint az R. 2. §-ának (2) bekezdése k) pontjában a "Környezetvédelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium" szövegrész lép.

4. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[1]

b) a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdésének e) pontjában az "Oktatási Minisztérium" szövegrész helyébe az "Informatikai és Hírközlési Minisztérium" szövegrész lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.