Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. §[2]

(1)[3] Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f)[4] köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2)[5] Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b)[6] 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3)[7] A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c)[8] amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

d)[9] amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.

(4)[10] Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

(5)[11] A miniszter - a muzeális intézmény kérésére - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

(6)[12] A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között - a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából - létrejött megállapodás alapján.

3. §

A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

4. §

A muzeális intézménynek a nyitvatartási rendjéről, a belépődíjakról, a kedvezményekről, illetve a szolgáltatásokról magyarul és legalább egy világnyelven, jól látható módon tájékoztatnia kell a közönséget.

5. §[13]

Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez[14]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 281/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[2] Megállapította a 281/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[3] Megállapította a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.07.26.

[4] Módosította a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2020.02.15.

[5] Megállapította a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.07.26.

[6] Módosította a 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[7] Megállapította a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.07.26.

[8] Módosította a 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[9] Beiktatta a 276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.10.01.

[10] Módosította a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.02.02.

[11] Módosította a 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[12] Módosította a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.07.26.

[13] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1139. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 281/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

Tartalomjegyzék